„…az elnyomottak segítsége, a gyengék támasza, az elhagyottak menedéke, az elkeseredettek szabadítója.” (Jud 19,11) | Keresztény Értelmiségi Kör | Keresztény Értelmiségi Kör Ugrás a tartalomra

„…az elnyomottak segítsége, a gyengék támasza, az elhagyottak menedéke, az elkeseredettek szabadítója.” (Jud 19,11)

mise

A néhai nagybecskereki püspök, msgr. Huzsvár László születésének 90-ik évfordulója alkalmából, a főpásztor emlékére, lelki üdvéért mondatott misét az egy hónappal ezelőtt megalakult Huzsvár László Baráti Kör. A Keresztény Értelmiségi Kör vezetésével a tömörülés, események egész sorával tervezi megőrizni a néhai főpásztor emlékét. Ezek sorában első alkalommal tartottak emlékmisét a néhai püspök tiszteletére. 

A Nagybecskereki egyházmegye első főpásztora, akit Szent II. János Pál pápa nevezett ki 1988-ban, csaknem két évtizedig szolgálta Bánát hívő népét. Nyugalmazását követően szülőfalujába Horgosra vonult vissza, ahol öt évvel ezelőtt tért meg Teremtőjéhez.
Huzsvár László idén február 21-én ünnepelte volna születésének 90-ik évfordulóját, ebből az alkalomból koncelebrált szentmisét mutattak Újvidéken, a belvárosi Mária Neve plébániatemplomban. Az emlékmisét msgr. Erhard Róbert esperes, apátplébános és dr. Harmath Károly újvidéki ferences szerzetes mutatta be, és mindketten Huzsvár László püspök atya érdeméről szóltak, aki nyomot hagyott emberként, plébánosként és püspökként egyaránt.

Jóllehet a KÉK, tagsága, a szimpatizánsok és minden érdeklődő számára külön autóbuszt indított Nagykikindáról, Kúláról és Szabadkáról, a járványügyi előírások korlátozták a résztvevők számát. A megjelentek között ott voltak az egyházi, a társadalmi-politikai és a művelődési élet képviselői is. 
„…mi pedig az imának és az ige szolgálatának szenteljük magunkat.” (Apcsel 6,4)

Az emlékező szentmise bevezetőjében Harmath Károly ferences atya szólt a résztvevőkhöz, aki többek között elmondta, hogy tisztelői megemlékeznek Huzsvár atyáról, mert nagyon sok nyomot hagyott maga után. És ezek a nyomok könnyen eltűnhetnek, feledésbe merülhetnek, ha az utókor nem ápolja a rá hagyományozott értékeket. Ezért vállalt fontos feladatot a Huzsvár László Baráti Kör és a tömörülést vezető Keresztény Értelmiségi Kör. Mert a KÉK, emelte ki Harmath Károly OFM - vállalásának megfelelően különféle módon és formában ápolni, őrizni és kezelni kész msgr. Huzsvár László életével és munkásságával kapcsolatos szellemi hagyatékot és tárgyi emlékeket is. Ennek megfelelően megemlékezéseket szervez, tudományos tanácskozást hív össze, gyűjti a püspök úrra vonatkozó dokumentumokat, fotókat, illetve kiadványokban, kiállításokon teszi azokat közszemlére. Harmath atya külön kiemelte azt, hogy a néhai főpásztor sokat tett azért, hogy tájainkon az imaélet újra feléledjen, sőt templomot is építtetett a Delibláti homok-pusztában. A felszólaló felidézte ifjú papi emlékeit, hogy mennyire emberséges, segítőkész volt ft. Huzsvár László amikor még Újvidéken szolgált plébánosként. Mindig volt ideje, türelme, ereje elbeszélgetni a paptestvérekkel. Mindenkit egyformán elfogadott, minden ember, legen paptestvér vagy hívő, fontos volt számára. Végtelen volt a türelme, folyamatosan tanácsolt és segített. A legkisebb közösségeket is támogatta, bíztatta, hogy ápolják a közösségi életet és létet. Teljes odaadással, nyitott szívvel tette mindezt a néhai püspök. Mert nagyon fontosnak tartja a ferences atya, hogy mindig észrevegyünk minden egyes embert, aki a közösségünkért dolgozott. Ők a rendkívül fontos emberek. Azonban a néhai püspök jelentős sajtó-tevékenyégéről sem szabad megfeledkeznünk, figyelmeztetett Harmath atya, aki ezen a téren közvetlen utóda a néhai főpásztornak. Emlékeztetett arra mekkora bátorságot és elszántságot követelt meg a hatvanas években, az akkori Jugoszláviában magyar nyelvű vallási folyóiratot, új kiadású (képes) Bibliát nyomtatni, megjelenttetni. Ezen a tevékenységen belül még nyelvújító munkát is végzett Huzsvár László. Pionír volt a tájékoztatásban, mondta Harmat atya -, hiszen kiadta a Hitéletet, a folyóiratot, amely máig megjelenik havonta, folyamatosan. Arra ugyancsak emlékeztette az emlékezőket, hogy a háború óta soha olyan nagy példányban nem jelent meg vallásos kötet, mint az úgynevezett Piros Biblia, amelyet kiadója Huzsvár László elsősorban a fiataloknak szánt, azonban megjelenése után mindenki szívesen forgatta a képes Szentírást. A néhai püspök értékes ajándék volt az egyház, mindannyiunk számára, fejezte be emlékező felszólalását Harmath atya.

„De tekints szolgád imájára s könyörgéseire, Uram, Istenem: hallgass e dicséretre s imádságra, amellyel szolgád ma előtted imádkozik,” (1Kir 8,28)
Az emlékező-tisztelgő szentmisén msgr. Slavko Večerin szabadkai megyéspüspököt msgr. Erhard Róbert, az újvidéki Mária Neve templom plébánosa képviselte. A szentmisét vezető atya az elhangzott Lukács evangélium mondanivalójára épített homíliáját, amelyben rámutatott msgr. Huzsvár László életére, munkásságára, egész szolgálatára és mindezek jelentőségére az utókor számára. Elmondta többek között, hogy a bánsági végek főpásztoráról szól e megemlékezés, aki maradandó nyomot hagyott a szabadkai és a nagybecskereki püspökség egyházi életében is. Az atya elmondta: Most amikor születésének 90-ik évfordulójára emlékezünk az a feladatunk, hogy az emléke előtti tisztelgés is maradandó legyen és ne csak újabb 90 év után ismételjük ezt meg. Ezt pedig úgy tehetjük meg, tanácsolta Erhard atya, ha minden nap imádkozunk érte, hiszen az ima volt a néhai püspök nagy-nagy ereje. Hozzátette: a tisztelgő szentmise napja egy olyan napja a Nagyböjtnek, amelyben fel tudjuk ismerni a párhuzamot a Szentírással, azzal a ténnyel, hogy a néhai főpásztor Krisztushoz hasonlóan a legkisebbért, az egyért is megtett mindent és megmentette. A Biblia segít abban is, hogy a felismerjük, meghívásunk van arra, hogy az emberi értékeket felismerjük, megdicsérjük és hálát adjunk érte, ezen a napon pedig Huzsvár Lászlóért kell megtennünk mindezt. A püspöknek adott isteni ajándékok soha nem tűntek el, nem szorultak háttérbe, hanem szolgálatában hatványozottan szolgáltatta vissza talentumait az egyháznak, a híveknek. Mindezért hálát adni gyűltek össze az alkalmi szentmise résztvevői az újvidéki belvárosi templomban. Ez után a misét vezető atya elmondta, hogy Huzsvár László már 1963-ban, a mostoha körülmények ellenére kiadta a Hitéletet, majd öt év múlva a Kincses Kalendárium is megjelenik. A kommunizmus legszörnyűbb idején ő vallási folyóiratot indít és az igét hinti az emberekbe. Akkor hirdette az igét, amikor nem volt könnyű és ártatlan cselekedet az akkor uralkodó körülmények közepette. Msgr. Erhard Róbert is felidézte ifjúkorát, amikor a többi kisteológussal együtt hallgathatta Huzsvár atya tanítását Horgoson, még 1988-ban. Majd elmondta újmisésként értékes ajándékot kapott tanítójától és egy értékes kísérő üzenetet is, amelyben arra intette a pályakezdő kispapot, ha majd teheti ő maga is hasonlóan adakozzon másoknak. Az atya szentbeszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy a mai fiatal papok nem is tudják talán felmérni mennyire más és nehezebb is volt azokban az időkben szolgálni. Ma pályázatokkal, támogatásokkal oldják meg a nehézségeket a fiatal plébánosok, ám annak idején másként volt, mert akkor valóban nagy bátorságra volt szükség. Külön szólt az atya arról, hogy Nagyböjtben meg kell emlékeznünk arról, hogy a Szentírás arról beszélt, ne a ruhátokat, hanem a szíveteket szaggassátok meg. Huzsvár atya éppen így is tett: templomokat épített és mentett meg. Mentette, amit csak lehetett ezért nagy ember ő, akiről kerek születésnapján emlékeznek meg. Azt javasolta, hogy legyen napról napra mindenképpen ez a megemlékezés, mert az a feladatunk, hogy felismerjük az életben Isteni kegyelmét. A néhai püspök úrnak nincs ugyan sehol se mellszobra és róla elnevezett utcája, de azért vagyunk mi itt – mondta Erhard atya -, mert a szívünkben létezik ez az emléktábla. Majd arra kérte az Urat, hogy jutalmazza meg a néhai püspököt minden jó tettéért, amelyet nemzeti és vallási mivoltában megtett. Imádkozzunk érte és mindenkiért, akik a béke álmát alusszák, szólította fel a szentmise résztvevőit Erhard Róbert atya. 

Huzsvár püspök úr tisztelői mindent megtesznek élete és munkássága megőrzéséért. A közelmúltban Szabadkán megalakult Huzsvár László Baráti Kör ily módon, az emlékező szentmisével is, maradandó emléket kívánt állítani a volt nagybecskereki püspök életének és munkásságának. A baráti kört az Agapé Könyvkiadó, a Mária Rádió, a Keresztény Értelmiségi Kör és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői alapították meg néhány héttel ezelőtt Szabadkán. 
Az újvidéki szentmisét követően Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta: fontos, hogy minél többen megismerjék ezt az életpályát, illetve, hogy mindaz, ami akár tárgyi emlék, akár levéltári dokumentum valahol egy helyen, egykor majd egy múzeumba összegyűlve őrizze boldog emlékezetű msgr. Huzsvár László püspök emlékét. 

(KÉK)