Evangélium - 2020.03.29.

Szerkesztette: Masa Tamás

Nagyböjt 5. vasárnapja

     Abban az időben:
     Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt.
     A két leánytestvér megüzente Jézusnak: ,,Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!'' Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ,,Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.''
     Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: ,,Menjünk el ismét Judeába?''
A tanítványok ezt mondták neki: ,,Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint odamégy?'' Jézus ezt felelte: ,,Nem tizenkét órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság.'' Ezt mondta, azután hozzátette: ,,Lázár, a mi barátunk elaludt. De én megyek és fölkeltem.'' A tanítványok így szóltak: ,,Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul.''
     Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: ,,Lázár meghalt. És hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá!''
Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz: ,,Menjünk, és haljunk meg mi is vele együtt!''
     Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy tizenöt stádiumra (fél óra járásnyira). Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.
     Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.'' Jézus ezt felelte neki: ,,Testvéred fel fog támadni!'' Erre Márta így szólt: ,,Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.''
     Jézus folytatta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?'' Márta ezt válaszolta neki: ,,Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!''
     E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki: ,,Megjött a Mester, és hív téged!'' Ennek hallatára ő rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott.
A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát.
     Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!''
     Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: ,,Hova temettétek?'' Azok így szóltak: ,Jöjj, Uram, és lásd!'' Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: ,,Nézzétek, mennyire szerette őt!'' Némelyek azonban így szóltak: ,,Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?''
Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: ,,Vegyétek el a követ!'' Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: ,,Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.'' Jézus ezt válaszolta neki: ,,Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!'' Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: ,,Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttét engem!''
     E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: ,,Lázár, jöjj ki!'' A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: ,,Oldjátok fel, hogy járni tudjon!''
     A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták,. amit cselekedett.
/Jn 11, 1-45/

                   

                                           “Belétek oltom lelkemet és életre keltek.” (Ez 37,14a)

     Krisztusban kedves testvérem! 

     Ahogy egyre jobban közeledünk a Nagyhéthez, a Húsvéti Szent Háromnaphoz, és magához Húsvéthoz,a szentmisék olvasmányai egyre határozottabban beszélnek az élet győzelméről a halál felett. A mai vasárnap evangéliuma és olvasmánya is éppen ebben a témában mozog.

     Ezekiel próféta a babiloni fogság idején kapta meghívást a prófétai szolgálatra. Őt a népével együtt hurcolták el Babilonba, és  mintegy öt év után kapta a prófétai küldteését az Úrtól (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=524). Fő feladata az volt, hogy a nép körében megőrizze az Egy Istenbe vetett hitet és éltesse a népben a hazatérés reményét. 

     A mai olvasmány elég rövid, de nagyon mély tartalmat hordoz. A prófétai beszéd a sírok megnyitásáról beszél, és arról, hogy Isten újra lelket fog oltani a halottakba. Ebben a prófétai képben a halál, a sír, a fogság és bűn állapotát jelképezik. Az hogy Isten a új lelket önt a népébe, a megtérést, az újjáéledés jelképezi, valamint előremutat a fogságból való hazatérésre is.

     Krisztusban kedves testvérem! Nagyböjt napjaiban az egyházi liturgia a bűnbánat, az ima, és  a jócselekedetek gyakorlatai mellé el állítja a fogságból való hazatérés képében a feltámadás ígéretét is.

     Nekünk keresztényeknek ez  a prófétai beszéd a Krisztus által meghozott Örök Életet tanítja, és arra mutat előre. A feltámadásba vetett hitünk, az életünk és hitünk központja. Isten, Jézus Krisztus által  meghozta nekünk a bűntől, és az örök haláltól való szabadulást. 

     Krisztusban kedves testvérem, a mai szent olvasmámnyok is adjanak nekünk biztatást, és erősítenek meg minket abban a hitben, hogy Isten nagy dolgokat akar végbevinni a mi életünkben is. Ki akarja nyitni sírjainkat, és el akar tölteni minket az új élettel, és az Ő Lelke akar minket vezérelni az örök boldogság felé.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30