Evangélium - 2018.07.01.

Szerkesztette: Masa Tamás

  Évközi 13. vasárnap

     "Abban az időben:
     Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: ,,Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!'' Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte.
     Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: ,,Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.'' És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából.
     Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: ,,Ki érintette meg a ruhámat?''
     Tanítványai ezt válaszolták: ,,Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?'' De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett – mert hisz tudta, hogy mi történt vele –, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot.
     Ő így szólt hozzá: ,,Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!''
     Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: ,,Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?''
     A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: ,,Ne félj, csak higgy?'' Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen.
     Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: ,,Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.'' Azok kinevették.
     Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: ,,Talita kúm'', ami annyit jelent: ,,Kislány, mondom neked, kelj föl!'' A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak."
 /Mk 5, 21–43/

               

                                                      „Ne félj, csak higgy!”(Mk 5,36b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon egy nagyon kedves evangéliumi szakaszt hallottunk, amely Jairus lenyának a feltámasztásáról és a vérfolyásos asszony meggyógyításáról szól.

     Az evangélista ezeknek az eseményeknek a leírásával akraja bizonyítani az olvasónak, hogy Jézusnak hatalma van a halál és a betegség felett. Ő az aki életet és gyógyulást hoz mindannak az életébe, aki befogadja őt, és hisz benne. Erre utal az igevers is, amit ennek az elmélkedésnek a címéül választottam. A félelem a hit, és a az Istennel való élő kapcsolat legnagyobb ellensége és akadálya. A félő ember nem tud igazán hinni, így nem is tud találkozni Isten irgalmával, és szeretetével. A mai evangéliumi szakaszban két szép példakép áll előttünk. Az első az Jairus, a zsinagóga elöljárója, akinek a lánya halálveszélyben van, és a másik pedig a vérfolyásos asszony. Mind a ketten Jézushoz lépnek. Jairus leborul Jézus előtt és előadja kérését:  „Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.”(Mk 5,23). Érdemes elidőzni egy kicsit ennél a mozzanatnál. Jairus mély bizalommal és hittel jön oda Jézushoz. A szíve telve van aggodalommal, hiszen a leánya, aki cask 12 éves a halál küszöbén áll. Jairus senki másban nem lát segítséget, cask Jézusban. Szavaiban és a leborulásában, a mély alázat és a bizalom tükröződik. Milyen szép lenne, ha mi keresztények is megtanulnánk ezt a Jézushoz való közeledést. Elgondolkodhatunk azon, hogy miként szoktunk Jézushoz járulni. Milyen a mi lelkületönk? Megvan-e bennünk az az  alázat, mint ami Jairusban volt? Milyen hatalmas dolog ha valaki tehetetlenségének és gyengeségének tudatában alázatosan fordul az Úrhoz. Jairus példája tanít minket, hogy imáinkban így kell közelednünk Jézushoz.

     A másik mozzanata a mai evangéliumi szakasznak a vérfolyástól szenvedő asszony lépése Jézus felé. A mózesi tövény leírja, hogy aki ilyen betegségben szenved, az tartósan tisztátalan. Nem mehet emberek közé, mások nem léphetnek a házába, nem vehet részt az istentiszteleten. Szörnyű élete lehetett az ilyen betegségben szenvedőknek. Látjuk azonban ennek az asszonynak a bátorságát és hitét. A tömegben elvegyülve fontolgatja, hogy mit fog tenni, amikor Jézus közelébe férkőzik:” Így gondolkodott magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” (Mk 5,28). Gondoljunk cask bele mekkora bátorság kellett megtenni ezt a lépést. Ez az asszony mindannyiunkat bátorít. Ha nem teszünk semmit annak érdekében, hogy Jézus közelébe kerüljünk, akkor minden marad a régi. Továbbra is szenvedni fogunka a bajainktól,bűneinktől. Ha azoin gondolkodunk, jaj mi lesz ha most én ezt megteszem, akkor semi eredmény nem fog születni. Az evangéliumban szereplő beteg asszony példája mutatja, hogy mennyire megéri bátran odalépni Jézushoz. Nagyon sok ember életében ott van a félelem és a bizonytalanság, ezért is alakul úgy az életük ahogy alakul. Ha mi odalépünk Jézushoz, és ha lelki értelemben is megérintük őt, úgy ahogyez az asszony megérintette Jézus ruhájának szegélyét, akkor Ő mibelénk is erőt fog önteni. Ha ezt megtesszük, akkor minket is ki fog gyógyítani a bajainkból.

     Krisztusban kedves testvérem! Az evangéliumi szakasz harmadik részében olvassuk Jairus leányának a feltámasztását. Az evangélista beszámol arról, hogy Jézus még a vérfolyástól meggyógyított asszonyhoz beszél, amikor jelentik Jairusnak, hogy a lánya meghalt (vö. Mk 5,35). Jézus ekkor mondja ki a címben szereplő szavakat Jairusnak. Hatalmas ez a bátorítás. Újra a szívünkbe akarja Jézus vésni a nagy igazságot: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36b).Igen. Ha legyőzöd a félelmeidet, és hittel fordulsz Jézushoz, megtörténika csoda a te életedben is. Láttuk a történetben Jézus erejét. Jairus leánya életre kelt. Így tesz mindenkivel, aki bízik és hisz Őbenne! Életre kelt minket kegyelmével, szeretetével, és irgalmával.

     Kedves testvérem! Legyen a mai evangéliumi szakasz egy igazi jó útravaló a mindennapok forgatagában!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30