Evangélium - 2017.04.02.

Szerkesztette: Masa Tamás

Nagyböjt 5. vasárnapja

     "Abban az időben:
     Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt.
     A két leánytestvér megüzente Jézusnak: ,,Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!'' Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ,,Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.''
     Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: ,,Menjünk el ismét Judeába?''
A tanítványok ezt mondták neki: ,,Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint odamégy?'' Jézus ezt felelte: ,,Nem tizenkét órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság.'' Ezt mondta, azután hozzátette: ,,Lázár, a mi barátunk elaludt. De én megyek és fölkeltem.'' A tanítványok így szóltak: ,,Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul.''
     Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: ,,Lázár meghalt. És hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá!''
Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz: ,,Menjünk, és haljunk meg mi is vele együtt!''
     Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy tizenöt stádiumra (fél óra járásnyira). Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.
     Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.'' Jézus ezt felelte neki: ,,Testvéred fel fog támadni!'' Erre Márta így szólt: ,,Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.''
     Jézus folytatta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?'' Márta ezt válaszolta neki: ,,Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!''
    E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki: ,,Megjött a Mester, és hív téged!'' Ennek hallatára ő rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott.
A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát.
     Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!''
     Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: ,,Hova temettétek?'' Azok így szóltak: ,Jöjj, Uram, és lásd!'' Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: ,,Nézzétek, mennyire szerette őt!'' Némelyek azonban így szóltak: ,,Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?''
Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: ,,Vegyétek el a követ!'' Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: ,,Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.'' Jézus ezt válaszolta neki: ,,Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!'' Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: ,,Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttét engem!''
     E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: ,,Lázár, jöjj ki!'' A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: ,,Oldjátok fel, hogy járni tudjon!''
     A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták,. amit cselekedett." 
 /Jn 11, 1-45/

            

         "Ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia.” (Jn 11,4)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnap evangéliumi szakaszában Lázár feltámasztásáról hallottunk. Az evangélista lejegyzi, hogy Jézust értesítik arról, hogy barátja Lázár beteg. Az evangéliumokban találkozunk azzal is, hogy Jézus jó barátságban volt Máriával, Mártával, és testvérükkel Lázárral. Gyakran el is látogatott hozzájuk. A mai evangéliumi szakaszban feltűnő, hogy Jézus nem indul azonnal Betániába, hogy meggyógyítsa barátját Lázárt, hanem egy nagyon szép igét mond: „Ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia.”(Jn  11,4). Jézus márelőre mutat mindarra ami majd történni fog, amiről az evangéliumi szakasz folytatásában olvasunk majd. Jézus tudja hogy barátja Lázár meghalt és ezt közli a tanítványokkal is (vö Jn 11,14-15). Ezt a szomorú eseményt használja fel Jézus, hogy tanítványainak és más kívülállóknak a hitét is növelje. Menjnk tovább, kövessük most az Urat és tanítványait Betániába. A látvány ami fogad bennünket elég szomorú. Lázárt már a sírba tették, ott maradt a két gyászoló testvére Mária és Márta. Az evangélista megjegyzi azt is, hogy sokan jöttek a zsidók közül,hogy vigasztalják a gyászoló asszonyokat. Jézus lassan közeledik Betániához, és Márta elébe siet. Ismerjük ezt a jelenetet. Temetéseken én is előszeretettel olvasom fel ezeket a sorokat. Nagyon megragadó Jézus válasza Mártának erre a  kijelentésére:” Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem.”(Jn 11,21). Ezt mondja Jézus:” Feltámad testvéred”(Jn 11,23). Ez az ige kulcsmondata a mai evangéliumi szakasznak. Ebben a rövid kijelentésben benne van Jézus szándéka is, és mindannyiunknak bátorításként hangzik el. A folytatásban olvassuk, hogy Jézus kimegy a sírhoz, ahová barátját Lázárt eltemették (vö Jn 11,34-35), és könnyekre is fakadt. A kommentátorok szerint ez a valóság, hogy Jézus megsiratja barátját, azt üzeni, hogy Isten szereti az embert és a szívén viseli a sorsát. Jézus ennek az isteni szeretetnek és gondoskodásnak a megtestesítője. Jézus imádkozni kezd az Atyához. Ez mutatja, hogy Ő minden cselekedetében az Atya akaratára és erejére támaszkodik. Egységben vannak egymással, mondhatjuk bátran. És ezután az imádság után érkezünk el a mai evangéliumi szakasz csúcspontjához! Jézus hangos szóval kihívja Lázárt a sírból (vö Jn 11,43), és az életre kelve kijön. Az evangéliumnak ez a mozzanata olyan mélységesen akarja bemutatni, hogy Jézus erősebb a halálnál is, képes életre hívni azokat akiket a halál elragadott. Előre mutat ezzel a saját halálára és feltámadására. Lázár feltámasztása hitet ébresztett nagyon sokakban az ott állók között-olvassuk az evangéliumban (vö Jn 11,45).

     Krisztusban kedves testvérem! Most a Nagyböjt idején, amikor bensőségesen arra készülünk, hogy megünnepeljük Jézus szenvedését, halálát és feltámadását, ami evangéliumi szakasz is nagy segítség. Lázár feltámasztásának a története megerősíti a mi hitünket is. Tudatosítani akarja bennünk, hogy Isten, az Ő Fiában Jézusban megmutatta,Ő ewrősebb a halálnál, aki hisz benne életre fog támadni. Isten az élet Istene. Nem  pusztulásra teremtett meg minket embereket, hanem annak ellenére, hogy a bűn következményeként megjelent a halál, Jézus szenvedése, halála és feltámadása révén a hívek új életet nyernek.

     Legyen ez a mai vasárnap, ítt nagyon közel a Nagyhéthez egy igazi felvezető az előttünk álló üünepekre. Szemléljük hittel és csodálkozással Jézus művét, amikor is Lázár életre való visszahívásával megmutatta, mindanniunkat így akar a sír sötétségéből, és a halál fogságából meghívni a boldog örök életre.

     Az Úr kegyelme növelje a feltámadásba, és az örök életbe vetett hitünket! 

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30