Evangélium - 2017.03.26.

Szerkesztette: Masa Tamás

Nagyböjt 4. vasárnapja

     "Abban az időben:
     Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: ,,Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?'' Jézus ezt felelte: ,,Sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.''
     E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: ,,Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.'' Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: ,,Nem ez az, aki itt ült és koldult?'' Egyesek azt mondták, hogy: ,,Ez az!'' Mások pedig: ,,Nem, csak hasonlít rá.'' Ő azonban kijelentette: ,,Én vagyok az!''
     Erre megkérdezték tőle: ,,Hogyan nyíltak meg a szemeid?'' Ő azt felelte: ,,Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta: »Menj el a Siloe tóhoz és mosakodj meg!« El is mentem, megmosdottam, és most látok.'' Ekkor megkérdezték tőle: ,,Hol van az az ember?'' Ő azt felelte: ,,Nem tudom.''
     Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: ,,Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.''
A farizeusok közül egyesek megjegyezték: ,,Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.'' Mások azonban így szóltak: ,,Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?'' És szakadás támadt köztük.
     Azután újból faggatni kezdték a vakot: ,,Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?'' Ő azt felelte: ,,Hogy próféta!''
     A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt és újra lát, olyannyira, hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük: ,,Ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát?'' Azok ezt válaszolták: ,,Azt tudjuk, hogy ez a mi fiúnk, és hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy ki nyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen!'' A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust Messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt.
Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették: ,,Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös!'' Ő így felelt: ,,Hogy bűnös-e, vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok!'' Erre ismét megkérdezték ,,Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet?'' Ő ezt felelte: ,,Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni?'' Erre megátkozták, és azt mondták: ,,Te magad vagy az ő tanítványa! Mi Mózes tanítványai vagyunk! Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk!''
Az ember azonban ezt felelte nekik: ,,Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten, de aki istenfélő és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit.'' A zsidók ezt felelték neki: ,,Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?'' És kitaszították őt.
     Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: ,,Hiszel-e az Emberfiában?'' Ő így válaszolt: ,,Ki az, Uram, hogy higgyek benne?'' Jézus ezt felelte: ,,Látod őt, aki veled beszél: ő az!'' Mire az ember így szólt: ,,Hiszek, Uram!'' És leborult előtte.
     Azután Jézus ezt mondta: ,,Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.'' Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: ,,Csak nem vagyunk mi is vakok?'' Jézus így felelt: ,,Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.'' /
Jn 9, 1-41/

                             

                                 „Csak azt tudom, hogy vak voltam, és most látok.”(Jn 9,25b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Nagyböjt negyedik vasárnapjához érkeztünk, és az evangéliumi szakaszban a vakon született ember meggyógyításáról hallotunk. Mindjárt az elején felmerül a zsidók számára nagyon ismert kérdés: miért született vakon ez az ember? A saját, vagy a szülei vétke miatt?  Az ószövetségi gondolkodás szerint a betegség és a szenvedés valamilyen bűn miatti büntetés. Jézus azonban válaszol: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk (Jn 9,3) Ebben a kijelentésban benne van Jézus tanítása és üzenete.  Az Ő küldetése az hogy Isten akaratát a világban végbevigye,vagyis az embereknek megmutassa Isten hatalmát, és elvezesse a világosságra. A vakon született ember története megmutatja számunkra azt, hogy Isten Jézus Krisztus által látókká tud minket tenni.

     Jézusnak ez a csodajele szombati napon történt, ezért a farizeusokban növelte a haragot. A vak ember megvallotta Jézusba vetett hitét, ezért kitaszították a zsinagóga közösségéből, a vak szülei féltek, ezért nem merték megvallani a Jézusba vetett hitüket. Ha jobban átgondoljuk, akkor ez manapság is, a mi életünkben, környezetünkben is így van. Nagyon sok lelkileg vak ember, aki vágyakozik arra, hogy megismerje Istent, és valóban megnyitja szívét neki. Ott vannak  a mai farizeusok is, akik nyíltan Jézus és a hívek ellen támadnak. Vannak a vakon született szüleihez hasonlók is, hallgatnak a hitükkel kapcsolatban, vagy netán szégyenlik megvallani mások előtt. Igen érdekes az evangélium üzenete, ami ugyanakkor kérdésfelvetésként áll előttünk. Felvetődik a kérdés, mi melyik csoportba tarozunk. Azok csoportjához akik még lelkileg vakok? Vagy netán a képmutató farizeusok csoprtjához tartozom, akik csak külsőségeket tartják szemük előtt. Az is lehet hogy a harmadik csoportba tartozom, akik hallgatnak a hitükkel kapcsolatban. Jézus, most Nagyböjt idején meg akarja gyógyítani a vakságunkat. Fel akarja nyitni a szemünket Isten igazságaira, arra hogy Iten nem a vakoskodó életre hívott meg bennünket. Arra vagyunk hivatottak, hogy az életünkben felismerjük Isten jelenlétét és szeretetét. Ugyanakkor úgy ahogyan a meggyógyult vak is megvallotta Jézust Szabadítójának, Gyógyítójának, úgy mi is miután találkoztunk Vele, mások előtt m,egvalljuk az őbelé vetett hitünket. Azok a kik még a farizeusok álláspontján vannak, és még talán nem jó szemmel néznek minket, és a félénk, hallgató, hitüket rejtegető lelkek is a mi tanúságtételünk segítségével megváltozhatnak.

     Szükség van ma is arra, hogy Jézust merjük szemlélni, találkozzunk vele. Nagyon sokféle módja van ennek. Ismerjük őket a vallásos gyakorlatainkból. Szükség van arra, hogy most a húsvéti kéászülődés szent idején jobban nyitva legyen a szívünk a kegyelemre, amely lehetővé teszi a lelki vakságból való kigyógyulásunkat. Imádkoznunk kell azért, hogy Isten vigye végbe az életünkben a vakságból való gyógyulás művét és mi is elmondhassuk mások előtt:  „Csak azt tudom, hogy vak voltam, és most látok.” (Jn 9, 25b)

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, hogy a Nagyböjt hátrelévő részét, kiyitott szemmel és szívvel, Isten szeretetében elmerülve töltsd el, és a Jézusról szóló tanúságtétel ne szűnjön meg az életedben. Ő a világosság, Ő az aki elvezett mindenkit Isten ismeretére, és az üdvösségre való eljutást is lehetővé tesz nekünk!

 

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30