Evangélium - 2017.03.12.

Szerkesztette: Masa Tamás

Nagyböjt 2. vasárnapja

     "Abban az időben:
     Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: ,,Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!''
     Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: ,,Keljetek fel, és ne féljetek!'' Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.
     A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: ,,Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!''
 /Mt 17, 1-9/

         

               „Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból!”(Mt 17,9)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnap evangéliumi szakasza egy csodálatos eseményről számol be. Az Úr szineváltozásáról hallottunk. Feltehetjük a kérdést, hogy nagyböjti vasárnapon miért olvasunk ilyen evangéliumi szakaszt. Nagyon mély értelmű a válasz amit erre a kérdésre adhatunk. Jézus, ahogyan az enagéliumban olvassuk kétszer is jövendöl a saját szenvedéséről (vö Mt 16,21 és Mt 17,22). A szineváltozás eseménye éppen e két jövendölés között van. Jézus a három tanítványnak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak kinyilatkoztatja, hogy Ő a szenvedések által fog megdicsőülni. A szineváltozáskor Jézus megdicőülten jelink meg, úgy mint a feltámadása után. Jézus tehát előre megmutatja dicsőségét a tanítványoknak, akik vele a szineváltozás hegyére mentek.

     Az evangéliumi szakasz folytatásában arról olvasunk hogy Mózes és Íllés is megjelentek és Jézussal beszélgettek. Az ószövetség két kiemelkedő egyénisége van előttük. Mózes a Törvény, Illés pedig a prófétákat testesíti meg. Az evangélium itt azt sugallja újra, hogy Jézusban teljessé válik mindaz, amit az ószövetségi Törvényben és a próféták jövendöléseiben olvasunk. A Mennyei Atya hangja hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” (Mt 17,5b) Ez a kijelentés a bizonyítéka annak, hogy Jézus valóban az Atya küldötte, aki a megváltás művét fogja végbevinni. Maga az Atya tanúskodik róla, hasonlóképpen mint a Jordánban való megkeresztelkedéskor. És nagyon érdekes megfigyelni a következő mondatot: „Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek” (Mt 17,6). Igen, a Szentírásban több helyen olvashatjuk, hogy amikor Isten szól az emberhez, az leborul, lehajtja fejét, és szent félelem tölti el. A természetfölöttivel való találkozás mindig ilyen hatást vált ki az emberben.

     A következő mondat pedig lehet hogy az evangéliumi szakasz csúcspontja:” Amikor tekintetüket fölemelték, nem láttak senkit, csak egyedül Jézust.”(Mt 17,8) Első olvasásra talán nem is ragad meg minket ez a kijelentés: Jézus egyedül volt ott az Atya szózata közben! Mózes és Illés eltűntek! Mit is jelenthet ez? Ez valóban azt sugallja, hogy Jézusban elérkezett az új korszak, a kegyelem ideje, a megváltás ideje, amelyben a Törvény és a próféták jövendölései valósággá válnak. Éppen ezért a Mennyei Atya Jézusra mutatva mondja:” őt hallgassátok!”(Mt 17,5b) Az Atya biztat bennünket, hogy az Ő szeretett Fiát Jézust hallgassuk, mert benne minden igazság megvan és általa világossá válik számunkra Isten üdvözítő akarata!

     Krisztusban kedves testvérem! A felolvasott evangéliumi szakasz a mai vasárnapon, felhívja a figyelmünket, hogy mi is merjünk, Jézussal felmenni a hegyre, merjük szemlélni őt, akár megdicsőülten, akár a szenvedésében. A Mennyei Atya hangja nekünk is szól! Hallgatni Jézusra, hallgatni Jézust! A mi életünk alapja ez. Hallgatni Jézus szavát, amely az evangéliumban elénk tárult! Jézus a tanítványoknak megtiltotta, hogy a látomásról senkinek se szóljanak mindaddig, amíg fel nem támad a halálból! (vö Mt 17,9b). Érdekes ez ajelenség. Jézus többször mondja, nemcsak a tanítványoknak hogy hallgassanak a dolgokról amiket láttak. A messiási titok, így nevezik ezt a biblikus kutatók.

     Krisztusban kedves testvérem! Mi már hisszük és valljuk, hogy Jézus a feltámadásában megdicsőült és él! Közöttünk van, és minket is részesíteni akar az Ő dicsőségében! Hálás szívvel mondjuk áldást az Úrnak, ezen nagy ajándékáért! Az értünk vállalt szenvedésekért és a halálból való feltámadásért, amely a mi osztályrészünk is lesz egykoron!

     Kegyelem és békesség neked testvérem!

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30