Masa Tamás

Evangélium - 2021.02.21.

Nagyböjt 1. vasárnapja

Abban az időben:     A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.     Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2021.02.14.

Évközi 6. vasárnap

Abban az időben:     Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ,,Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!'' Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: ,,Akarom! Tisztulj meg!'' Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.   Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2021.01.17.

Évközi 2. vasárnap

Abban az időben:     Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: ,,Nézzétek, az Isten Báránya!'' Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.12.25.

Urunk születése: Karácsony – Ünnepi mise

  Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a Tovább >>

Evangélium - 2020.12.20.

Advent 4. vasárnapja

 Abban az időben:     Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.12.13.

Advent 3. vasárnapja 

    Abban az időben:     Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a Tovább >>

Evangélium - 2020.12.27.

A Szent Család ünnepe

 Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.'' Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.12.06.

 Advent 2. vasárnapja 

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.     Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.     János Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.11.29.

Advent 1. vasárnapja

Abban az időben Jézus így tanított:     Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.     Legyetek hát éberek! Mert nem Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.11.22.

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja 

 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:     Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.11.15.

Évközi 33. vasárnap

    Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:     Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.10.01.

Mindenszentek ünnepe

Abban az időben:     Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:     ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.10.18.

Évközi 29. vasárnap

Abban az időben:     A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a következő kérdéssel: ,,Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.10.11.

Évközi 28. vasárnap

"Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:     A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.09.27.

Évközi 26. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.09.20.

Évközi 25. vasárnap

     Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.09.13.

Évközi 24. vasárnap

Abban az időben:     Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: ,,Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?'' Jézus így felelt: ,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!     A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.09.06.

Évközi 23. vasárnap

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:     ,,Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.08.30.

Évközi 22. vasárnap

Abban az időben:     Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: ,,Isten ments, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.08.23.

Évközi 21. vasárnap

Abban az időben:     Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?'' Ezt válaszolták: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.'' Ő Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.08.16.

Évközi 20. vasárnap

"Abban az időben:     Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: ,,Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!'' Ő azonban szóra sem méltatta. Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.08.09.

Évközi 19. vasárnap

Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.08.02.

Évközi 18. vasárnap

 "Abban az időben:     Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve és Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.07.19.

Évközi 16. vasárnap

 Abban az időben:     Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: ,,A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.07.12.

Évközi 15. vasárnap

Abban az időben:     Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket:     ,,Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az Tovább >>

Balcsák Szilárd

Evangélium - 2020.07.05.

Évközi 14. vasárnap

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: 

Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent át- adott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.06.28.

Évközi 13. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.06.21.

Évközi 12. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.06.14.

Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap – Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja

      Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez:      ,,Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.06.07.

Szentháromság vasárnapja

     Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:

     Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.05.31.

Pünkösdvasárnap 

     "Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.05.24.

Húsvét 7. vasárnapja

     Abban az időben:      Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott:      Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.05.17.

Húsvét 6. vasárnapja

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:     Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.05.09.

Húsvét 5. vasárnapja

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:     ,,Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.05.03.

Húsvét 4. vasárnapja

     Abban az időben így szólt Jézus:     ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.04.19.

Húsvét 2. vasárnapja

     Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.04.26.

Húsvét 3. vasárnapja

     Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely, Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.04.12.

Húsvétvasárnap

    Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.04.05.

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Máté szerint     Abban az időben:     A tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: ,,Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom őt?'' Azok harminc ezüstöt Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.03.29.

Nagyböjt 5. vasárnapja

     Abban az időben:      Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt.      A két leánytestvér Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.03.15.

  Nagyböjt 3. vasárnapja

    Abban az időben:     Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt.     Közben odajött Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.03.08.

Nagyböjt 2. vasárnapja

     Abban az időben:     Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Tovább >>

Evangélium -2020.03.01.

Nagyböjt 1. vasárnapja

    "Abban az időben:      A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!'' Tovább >>

Evangélium - 2020.02.23.

Évközi 7. vasárnap

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:      Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a Tovább >>

Evangélium - 2020.02.16.

Évközi 6. vasárnap

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:      Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.02.09.

Évközi 5. vasárnap

      Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:      ,,Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.      Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.02.02.

Évközi 4. vasárnap

 Abban az időben:     Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:     ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.01.26.

Évközi 3. vasárnap

     Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:      Zabulon földje és Neftali földje,     Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.01.12.

Urunk megkeresztelkedése

      Abban az időben:      Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: ,,Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?'' Jézus azonban így szólt: ,,Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2020.01.05.

Karácsony utáni 2. vasárnap

     Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.12.25.

Karácsony

     Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.     Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.12.22.

Advent 4. vasárnapja

     "Jézus Krisztus születése így történt:      Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.12.15.

Advent 3. vasárnapja

     Abban az időben:      Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: ,,Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?'' Jézus igy válaszolt nekik: ,,Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.12.08.

Advent 2. vasárnapja

     Ô volt az, akirôl Izajás próféta ezt mondta:         A pusztában kiáltónak szava:         Készítsétek elô az Úr útját,         tegyétek egyenessé ösvényeit!      János öltözéke teveszôrbôl Tovább >>

Evangélium - 2019.12.01.

Advent 1. vasárnapja

     Abban az idôben Jézus így szólt tanítványaihoz:      Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön elôtti napokban az emberek ettek, ittak, nôsültek és férjhez mentek --, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.11.24.

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja

     Abban az időben:      Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.''   Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.11.10.

Évközi 32. vasárnap

      Abban az időben:      Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle:      ,,Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.11.03.

Évközi 31. vasárnap

     Abban az időben:      Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.10.27.

Évközi 30. vasárnap

Abban az időben:     Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:     ,,Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.     A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.10.20.

Évközi 29. vasárnap

     Abban az időben:      Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni. Így szólt: ,,Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.10.13.

Évközi 28. vasárnap

 Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén.     Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.10.06.

Évközi 27. vasárnap

     Abban az időben:      Az apostolok kérték az Urat: ,,Növeld bennünk a hitet.''      Az Úr így válaszolt: ,,Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.      Melyiktek mondja Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.09.29.

Évközi 26. vasárnap

    Abban az időben:     Jézus a következő példabeszédet mondta:     ,,Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium 2019.09.15.

Évközi 24. vasárnap

     "Abban az időben:      A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: ,,Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.'' Jézus erre a következő Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.09.01.

Évközi 22. vasárnap

     Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.

     ,,Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.08.25.

Évközi 21. vasárnap

     Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt.      Valaki megkérdezte tőle: ,,Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?''      Ő így válaszolt: ,,Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.08.18.

Évközi 20. vasárnap

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:     ,,Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!     Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.08.11.

Évközi 19. vasárnap

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:     ,,Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot.      Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, Tovább >>

Orcsik Károly

Evangélium - 2019.08.04.

Évközi 18. vasárnap

     Abban az időben:      Amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: ,,Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.'' Ő így válaszolt neki: ,,Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?''      Majd a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.07.28.

Évközi 17. vasárnap

     Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: ,,Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.'' Jézus erre így szólt hozzájuk:        ,,Amikor imádkoztok, ezt Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.07.21.

Évközi 16. vasárnap

     "Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait.      Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: ,,Uram – méltatlankodott Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.07.14.

Évközi 15. vasárnap

      "Abban az időben:      Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: ,,Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?'' Jézus így felelt: ,,Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?'' A törvénytudó így Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.07.07.

Évközi 14. vasárnap

     "Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.      Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Tovább >>

Masa Tamés

Evangélium - 2019.06.30.

Évközi 13. vasárnap 

     Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.06.23.

Évközi 12. vasárnap

     "Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította.      A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: Tovább >>

Orcsik Károly

Evangélium - 2019.06.16.

Szentháromság vasárnapja  

     Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:     ,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.     Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.06.09.

 Pünkösdvasárnap

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:      Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.      Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.06.02.

Húsvét 7. vasárnapja

     Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: ,,Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.     Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.05.26.

 Húsvét 6. vasárnapja

     Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:     ,,Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.     Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.05.19.

Húsvét 5. vasárnapja

     Abban az időben:      Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: ,,Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti.      Fiaim, már csak rövid ideig vagyok Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.05.12.

Húsvét 4. vasárnapja

    Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:     ,,Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből.     Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.05.05.

Húsvét 3. vasárnapja

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján: Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.04.28.

Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.04.21.

Húsvétvasárnap

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.04.14.

Virágvasárnap

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Lukács szerint 

Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. 

Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy ezt a Tovább >>

dr. Rokay Zoltán

Evangélium - 2019.04.07.

Nagyböjt 5. vasárnap

OLVASMÁNY Ezt mondja az Úr: aki egykor utat készített a tengeren át és ösvényt a nagy vizekben, aki kivezette a harci szekereket és lovakat, a hadsereget és a hőst: elbuktak és nem keltek föl többé, odavesztek, és kialudtak, mint a mécses lángja: „Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne Tovább >>

ddr. Rokay Zoltán

Evangélium - 2019.03.31.

Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY 

Izrael népe átkelt a Jordánon, és bevonult az Ígéret földjére. Ekkor az Úr így szólt Józsuéhoz: „Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát.” Izrael fiai Gilgalban táboroztak, és a hónap tizennegyedik napján este ott ülték meg a pászkát Tovább >>

ddr. Rokay Zoltán

Evangélium - 2019.03.24.

Nagyböjt 3. vasárnap

OLVASMÁNY  Miután Mózesnek menekülnie kellett Egyiptomból, Midián földjén telepedett le, és ott Midián papjának, Jetrónak leányát vette feleségül. Mózes egy alkalommal apósának, Jetrónak, Midián papjának juhait őrizte. Messzire behajtotta a juhokat a pusztába, és eljutott az Isten Tovább >>

ddr. Rokay Zoltán

2019.03.17.

Nagyböjt 2. vasárnap

OLVASMÁNY  Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta neki: „Nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod őket számolni.” Majd hozzáfűzte: „Ilyen lesz a te nemzetséged.” Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt Tovább >>

ddr. Rokay Zoltán

2019.03.10.

Nagyböjt 1. vasárnap

OLVASMÁNY:  Mózes így tanította a népet: Amikor termésed legjavából ajándékot hozol, a pap vegye ki kezedből a kosarat, s állítsa az Úr, a te Istened oltára elé. Te pedig mondd az Úr, a te Istened előtt: „Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként kevesed Tovább >>

ddr. Rokay Zoltán

2019.03.03.

Évközi 8. vasárnap

OLVASMÁNY

Az ember beszéde sokat elárul belső világáról.  Amikor szitálnak, fennakad a szemét, ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. A cserép akkor lesz kemény, ha meleg a kemence, az ember értékét pedig a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet, az embert szavai Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.02.24.

Évközi 7. vasárnap

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:

„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.02.10.

Évközi 5. vasárnap

     Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.02.03.

 Évközi 4. vasárnap

 Abban az időben:      Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: ,,Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.'' Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. ,,De hát nem József fia ez?'' – kérdezgették.      Ekkor Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.01.27.

 Évközi 3. vasárnap

     Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és Tovább >>

Orcsik Károly

Evangélium - 2019.01.20.

Évközi 2. vasárnap

     Abban az időben:      Menyegzőt tartottak a galileai Kánéban, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.      Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: ,,Nincs több boruk.'' Jézus azt felelte: ,,Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.01.13.

Urunk megkeresztelkedése

     Abban az időben:      A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: ,,Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2019.01.06.

Urunk megjelenése (Vízkereszt)

    Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletrôl bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ,,Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk elôtte.'' Meghallotta ezt Tovább >>

Masa Tamás

December 25. - Urunk születése: Karácsony

     Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.      Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.12.23.

Advent 4. vasárnapja

     "Az angyali üdvözlet után Mária útrakelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.      Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.12.09.

 Advent 2. vasárnapja 

     Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.12.01.

Advent 1. vasárnapja 

     Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:     ,,Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.11.25.

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja

     "Abban az időben:      Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?''      Jézus így válaszolt: ,,Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?''      Pilátus Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.11.18.

Évközi 33. vasárnap

     "Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:      Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek.      Akkor majd meglátjátok az Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.11.11.

Évközi 32. vasárnap

     "Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek:     ,,Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.11.04.

Évközi 31. vasárnap 

    "Abban az időben:      Egy írástudó megkérdezte Jézustól: ,,Melyik az első a parancsok közül?''      Jézus így válaszolt: ,,Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.10.28.

Évközi 30. vasárnap

     "Abban az időben:      Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: ,Jézus, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.10.21.

Évközi 29. vasárnap

     "Abban az időben:       Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: ,,Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.''      Ő megkérdezte: ,,Mit kívántok, mit tegyek nektek?''      Ezt felelték: ,,Add meg nekünk, hogy egyikünk a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.10.14.

Évközi 28. vasárnap

     "Abban az időben:      Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ,*Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?''     Jézus megkérdezte: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.10.07.

Évközi 27. vasárnap

     "Abban az időben:      A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: ,,Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?'' Próbára akarták ugyanis tenni.      Ő azonban kérdéssel válaszolt: ,,Mit parancsolt nektek Mózes?''      Azt felelték: ,,Mózes Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.09.30.

Évközi 26. vasárnap

      "Abban az időben:       János (apostol) így szólt Jézushoz: ,,Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.''       Jézus ezt válaszolta: ,,Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.09.16.

Évközi 24. vasárnap​     

       "Abban az időben:        Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: ,,Kinek tartanak engem az emberek?''        Azok így válaszoltak: ,,Némelyek Keresztelő Jánosnak, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.09.23.

Évközi 25. vasárnap

     "Abban az időben:      Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: ,,Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.'' Ők nem Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.09.09.

Évközi 23. vasárnap

      "Abban az időben:      Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába.      Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.09.02.

Évközi 22. vasárnap

     " Abban az időben:      Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan , kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.08.26.

Évközi 21. vasárnap   

    "Abban az időben:     Jézus tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták: ,,Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?''     Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: ,,Ez megbotránkoztat titeket? Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.08.19.

Évközi 20. vasárnap   

     Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához:      ,,Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ is életéért.''   Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.08.12.

  Évközi 19. vasárnap

     "Abban az időben:      A zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: ,,Én vagyok az égből alászállott kenyér.'' Így érveltek: ,,Nem, Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.08.05.

Évközi 18. vasárnap

     "Abban az időben:      Amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: ,,Mester, mikor jöttél ide?''     Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.07.29.

Évközi 17. vasárnap

      "Abban az időben:      Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a Húsvét, a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.07.22.

Évközi 16. vasárnap

    "Abban az időben:      Az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: ,,Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!'' Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.07.15

 Évközi 15. vasárnap 

     "Abban az időben:      Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküdte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.      Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.07.08.

Évközi 14. vasárnap

      "Abban az időben:      Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában.      Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: ,,Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.07.01.

  Évközi 13. vasárnap

     "Abban az időben:      Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.06.24.

Keresztelő Szent János születése

"Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.06.17.

Évközi 11. vasárnap 

     "Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:      ,,Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.06.10.

Évközi 10. vasárnap     

     "Abban az időben:      Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott.      Az írástudók pedig, akik Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.06.03.

Évközi 9. vasárnap 

     "Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: ,,Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?''      Jézus ezt felelte nekik: ,,Sohase olvastátok, mit tett Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.05.27.

Szentháromság vasárnapja

     "Abban az időben:      A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: ,,Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.05.20.

    Pünkösdvasárnap

     "Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.05.13.

Húsvét 7. vasárnapja

      "Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, ahogyan mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.05.06.

Húsvét 6. vasárnapja

     "Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:      Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.      Ezeket azért mondtam Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.04.29.

Húsvét 5. vasárnapja

     " Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:      Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.04.22.

Húsvét 4. vasárnapja

     "Abban az időben Jézus így szólt:      Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.04.15.

Húsvét 3. vasárnapja​     

"Abban az időben:      Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor.      Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.04.08.

Húsvét 2. vasárnapja 

   "Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.04.01.

Húsvétvasárnap

     "A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.03.25.

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja  

     "Két nappal a húsvét és a kovásztalan kenyerek ünnepe előtt a főpapok és írástudók arról tanácskoztak, hogyan foghatnák el Jézust csellel, hogy azután megöljék. Így szóltak: ,,Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.03.18.

Nagyböjt 5. vasárnapja

      "Abban az időben:       Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust.'' Fülöp elment és szólt Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.03.11.

Nagyböjt 4. vasárnapja

"Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:     ,,Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.03.04.

     Nagyböjt 3. vasárnapja

     "Abban az időben:      Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.02.25.

Nagyböjt 2. vasárnapja

     "Abban az időben:

     Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.02.18.

Nagyböjt 1. vasárnapja

     "Abban az időben:      A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.      Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.02.11.

Évközi 6. vasárnap 

     "Abban az időben:      Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ,,Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!'' Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: ,,Akarom! Tisztulj meg!'' Erre rögtön elmúlt a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.02.04.

Évközi 5. vasárnap

     "Abban az időben:      Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.01.28.

Évközi 4. vasárnap​   

    "Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.      A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.01.21.

Évközi 3. vasárnap

     "Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.''       Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.01.14.

Évközi 2. vasárnap

     "Abban az időben:      Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: ,,Nézzétek, az Isten Báránya!'' Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2018.01.07.

Urunk megkeresztelkedése​ 

   "Abban az időben:      Keresztelő János ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!''      Ezekben a napokban történt, hogy eljött Tovább >>

Evangélium - 2018.01.01.

     "A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.12.25.

Urunk születése: Karácsony

      "Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják.     Galilea Názáret nevű Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.12.24.

Advent 4. vasárnapja     

     "Abban az időben:       Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.12.17.

Advent 3. vasárnapja

     "Abban az időben:

     Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.12.10.

Advent 2. vasárnapja

     "Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.      Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.   Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.12.03.

Advent 1. vasárnapja​ 

     "Abban az időben Jézus így tanított:      Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.      Legyetek Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.11.26.

Krisztus király vasárnapja

      Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:       Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.11.19.

  Évközi 33. vasárnap​     

     Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:      Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.11.12.

Évközi 32. vasárnap

     "Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:      A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.11.05.

Évközi 31. vasárnap

     "Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz:     ,,Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.10.29.

Évközi 29. vasárnap 

   "Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.10.22.

  Évközi 29. vasárnap 

     "Abban az időben:      A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a következő kérdéssel: ,,Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten Tovább >>

Evangélium - 2017.10.15.

Évközi 28. vasárnap 

   "Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:      A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. ők azonban nem akartak jönni. Erre más Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.10.08.

Évközi 27. vasárnap  

   "Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:      Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) taposógödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.10.01.

Évközi 26. vasárnap   

 "Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.09.24.

Évközi 25. vasárnap  

   "Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.09.17.

Évközi 24. vasárnap 

Abban az időben:      Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: ,,Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?'' Jézus így felelt: ,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!      A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.09.10.

Évközi 23. vasárnap 

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:      ,,Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.09.03.

Évközi 22. vasárnap​     

"Abban az időben:      Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.08.27.

Évközi 21. vasárnap

     "Abban az időben:      Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?'' Ezt válaszolták: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.08.20.

Augusztus 20. – Szent István király

     "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:      Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.08.13.

Évközi 19. vasárnap   

 "Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.08.06.

Augusztus 6. – Urunk színeváltozása   

 "Abban az időben:      Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakítófehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.07.30.

Évközi 17. vasárnap

 Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek:     ,,A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet.     A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.07.23.

Évközi 16. vasárnap​   

 "Abban az időben:      Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: ,,A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, Tovább >>

Evangélium - 2017.07.16.

Évközi 15. vasárnap

     " Abban az időben:      Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket:      ,,Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.07.09.

Évközi 14. vasárnap

"Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:     Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki Tovább >>

Evangélium - 2017.07.02.

Évközi 13. vasárnap

     Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: „Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.06.25.

Évközi 12. vasárnap

„Tehát ne rettenjetek meg tőlük! Mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el; amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.06.18.

Évközi 11. vasárnap

"Abban az időben: Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.06.11.

Szentháromság vasárnapja

     "Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:      Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.06.04.

Pünkösdvasárnap

     "Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.05.28.

Húsvét 7. vasárnapja

     "Abban az időben:      Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott:      Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.05.21.

     "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:      Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.05.14.

Húsvét 5. vasárnapja

     "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:      ,,Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.05.07.

Húsvét 4. vasárnapja

     "Abban az időben így szólt Jézus:      ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.04.30.

Húsvét 3. vasárnapja

     "Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely, Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.04.23.

Húsvét 2. vasárnapja

     "Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.04.16.

  Húsvétvasárnap

   "A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.04.09.

Virágvasárnap    

     "A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Máté szerint      Mit adtok nekem, ha a kezetekbe juttatom őt?      Abban az időben:      A tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: ,,Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.04.02.

Nagyböjt 5. vasárnapja

     "Abban az időben:      Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt.      A két Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.03.26.

Nagyböjt 4. vasárnapja

     "Abban az időben:      Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: ,,Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?'' Jézus ezt felelte: ,,Sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.03.19.

Nagyböjt 3. vasárnapja

   "Abban az időben:      Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt.      Közben odajött Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.03.12.

Nagyböjt 2. vasárnapja

     "Abban az időben:      Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.03.05.

Nagyböjt 1. vasárnapja

     "Abban az időben:       A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.02.26.

Évközi 8. vasárnap

"Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:     Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.     Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.02.19.

Évközi 7. vasárnap

     "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:      Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.02.12.

Évközi 6. vasárnap

 "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:      Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.02.05.

Évközi 5. vasárnap 

   "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:      ,,Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.      Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.01.29.

Évközi 4. vasárnap

      "Abban az időben:       Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:       ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.01.22.

Évközi 3. vasárnap

     " Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:     Zabulon földje és Neftali Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.01.15.

Évközi 2. vasárnap

     "Abban az időben:      Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.01.08.

Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése

    "Abban az időben:      Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: ,,Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?'' Jézus azonban így szólt: ,,Hagyd ezt most, mert úgy Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2017.01.01.

 Szűz Mária, Isten anyja ünnepe

     "A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.12.30.

 A Szent Család ünnepe

     "Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.'' József Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.12.25.

Urunk születése: Karácsony - Éjféli mise

     " Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják.     Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.12.18.

Advent 4. vasárnapja

     "Jézus Krisztus születése így történt:       Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.12.11.

Advent 3. vasárnapja 

      "Abban az időben:       Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: ,,Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?'' Jézus igy válaszolt nekik: ,,Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.12.04.

Advent 2. vasárnapja   

 "Abban az idôben: Keresztelô János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: ,,Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!''      Ô volt az, akirôl Izajás próféta ezt mondta:         A pusztában kiáltónak szava:         Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.11.27.

Advent 1. vasárnapja ​     

"Abban az idôben Jézus így szólt tanítványaihoz:

     Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön elôtti napokban az emberek ettek, ittak, nôsültek és férjhez mentek --, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.11.20.

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja

     "Abban az időben:      Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.11.13.

Évközi 33. vasárnap

     "Abban az időben:      Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:      ,,Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.''      Erre Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.11.6.

Évközi 32. vasárnap

     "Abban az időben:      Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle:      ,,Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.10.30.

 Évközi 31. vasárnap

     "Abban az időben:      Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.10.23.

Évközi 30. vasárnap

     "Abban az időben:

      Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:       ,,Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.      A farizeus megállt, és így imádkozott Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.10.16.

Évközi 29. vasárnap

" Abban az időben:

    Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni. Így szólt: ,,Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.10.09.

Évközi 28. vasárnap

     "Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén.      Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.10.02.

Évközi 27. vasárnap

     Abban az időben:      Az apostolok kérték az Urat: ,,Növeld bennünk a hitet.''      Az Úr így válaszolt: ,,Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.      Melyiktek mondja Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.09.25.

Évközi 26. vasárnap

 Abban az időben:   

     Jézus a következő példabeszédet mondta:     ,,Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.09.18.

 

Évközi 25. vasárnap

     "Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:      ,,Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.09.11.

 Évközi 24. vasárnap

     "Abban az időben:      A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: ,,Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.'' Jézus erre a következő Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.09.04.

Évközi 23. vasárnap

     "Abban az időben:       Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: ,,Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.08.28.

 22. évközi vasárnap

 

     "Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.      ,,Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.08.21.

Évközi 21. vasárnap

    "Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt.     Valaki megkérdezte tőle: ,,Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?''     Ő így válaszolt: ,,Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.08.14.

Évközi 20. vasárnap

 

 "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:     ,,Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!     Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.08.07.

Évközi 19. vasárnap

    "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:     ,,Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot.      Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.07.31.

Évközi 18. vasárnap

    "Abban az időben:      Amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: ,,Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.'' Ő így válaszolt neki: ,,Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?''      Majd a Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.07.24.

Évközi 17. vasárnap

 

  "Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: ,,Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.'' Jézus erre így szólt hozzájuk:

,,Amikor imádkoztok, ezt Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.07.17.

Évközi 16. vasárnap

     "Abban az időben:

     Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait.      Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.07.10.

Évközi 15. vasárnap 

     "Abban az időben:      Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: ,,Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?'' Jézus így felelt: ,,Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?'' A törvénytudó így Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.07.03.

Évközi 14. vasárnap

     "Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.     Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.06.26.

Évközi 13. vasárnap

 

   "Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.06.19.

Évközi 12. vasárnap 

   "Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: ,,Kinek tartanak engem az emberek?'' Ők így válaszoltak: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.''     Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.06.12.

Évközi 11. vasárnap

 

"Abban az időben:     Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.06.05.

     "Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és nyomukban nagy népsokaság.      Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.05.29.

Évközi 9. vasárnap

 

„Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte, Kafarnaumba ment. Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit ura nagyon kedvelt. A szolga már a halálán volt. A százados, aki hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.05.22.

 

Szentháromság vasárnapja

 

"Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:     ,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.     Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.05.15.

Pünkösdvasárnap

 

"Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.05.08.

Húsvét 7. vasárnapja

 

    "Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: ,,Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.     Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.05.01.

Húsvét 6. vasárnapja

 

"Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:     ,,Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.     Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.04.24.

Húsvét 5. vasárnapja

 

 "Abban az időben:     Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: ,,Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti.     Fiaim, már csak rövid ideig vagyok Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.04.17.

Húsvét 4. vasárnapja

 

  Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:     ,,Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből.     Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.04.10.

Húsvét 3. vasárnapja

 

   "Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:     Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.04.03.

Húsvét 2. vasárnapja - Irgalmasság vasárnapja

 

    "Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.03.27.

Húsvétvasárnap

 

     "A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.03.20.

Virágvasárnap

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Lukács szerint     Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt.     Így szólt hozzájuk: ,,Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.03.13.

Nagyböjt 5. vasárnapja

 

 "Abban az időben:     Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.     Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.03.06.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 

 "Azokban a napokban:     Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. ,,Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük'' – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.02.28.

Nagyböjt 3. vasárnapja

 

  "Abban az időben:      Odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.      Erre Jézus megjegyezte: ,,Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.02.21.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 

"Abban az időben:     Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.02.14.

Nagyböjt 1. vasárnapja

"Abban az időben: 

Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy Tovább >>

Masa Tamás

Evangélium - 2016.02.07.

Évközi 5. vasárnap

"Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s Tovább >>

ddr. Rokay Zoltán atya

Evangélium - 2016.01.31.

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

  

OLVASMÁNY (Jer  1,4-5.17-19) Jeremiás próféta könyvéből     Isten Jeremiást meghívja prófétának. Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr: ,,Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt világra jöttél volna, Tovább >>

Horváth István Sándor

Evangélium - 2016.01.24.

   Évközi 3. vasárnap    Már sokan  vállalkoztak arra,  hogy a  körünkben lejátszódott  eseményeket    leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és    szolgái voltak az isteni  igének. Most jónak láttam  én is, hogy  elejétől   Tovább >>

Horváth István Sándor

Evangélium - 2016.01.17.

   Évközi 2. vasárnap    Abban az időben:  Menyegzőt tartottak  a galileai  Kánában, amelyen  Jézus    anyja is  ott  volt.  Jézust is  meghívták  a  menyegzőre,  tanítványaival    együtt.    Amikor fogytán volt a  bor, Jézus anyja  megjegyezte: „Nincs több  Tovább >>

Horváth István Sándor

Evangélium - 2016.01.03.

   Karácsony utáni 2. vasárnap    Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő  volt    kezdetben Istennél. Minden őáltala  lett, és nélküle  semmi sem lett,  ami    lett. Őbenne  élet volt,  és ez  az élet  volt az  emberek világossága.  A   Tovább >>

Horváth István Sándor

Evangélium - 2015.12.27.

 

 A Szent Család: Jézus, Mária és József    Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor    Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint.  Az    ünnepnapok  elteltével  hazafelé   indultak.  A  Tovább >>

Horváth István Sándor

Evangélium - 2015.12.20.

  Advent 4. vasárnapja    Azokban a napokban Mária útrakelt, és  a hegyek közé, Júda egyik  városába    sietett. Belépett  Zakariás  házába,  és  köszöntötte  Erzsébetet.  Amikor    Erzsébet meghallotta Mária köszöntését,  szíve alatt megmozdult Tovább >>

Horváth István Sándor

Evangélium - 2015.12.13.

 Advent 3. vasárnapja    Amikor Keresztelő  János bűnbánatot  hirdetett,  a nép  megkérdezte:  „Mit    tegyünk?” „Akinek két  ruhája van  – válaszolta  –, az  egyiket ossza  meg    azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” Jöttek    a vámosok is, Tovább >>

Horváth István Sándor

Evangélium - 2015.12.06.

Advent 2. vasárnapja    Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius    Pilátus  volt  Judea  helytartója.  Galileának  Heródes  volt  a  negyedes    fejedelme, testvére, Fülöp  meg Itureának  és Trachonitisz  tartományának,   Tovább >>

Kormányos Zoltán atya

Evangélium - 2015.11.29.
C. év Advent 1. vasárnapja

Jer 33, 14-16

Zs 24, 1.4-5.8-10.14

1Tessz 3, 12 - 4, 2

Zs 84, 8

Lk 21, 25-28.34-36

„Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt…” (1Tessz 3, 12a) Eme Tovább >>

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30