Szent Család vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

Kol. 3,12-21 Isten szent és kedves választottai „12Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. 13Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. 14Legfõként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. 15S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. 16Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. 17Akár mondotok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. 18Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. 19Férfiak, szeressétek feleségeteket, s ne bánjatok durván velük. 20Gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr szemében. 21Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék.” A zsinagógát elhagyott keresztény közösség házanként gyûlt össze. A közösségnek helyet adó keresztény házak és a többiek is a keresztény hit átvételével életforma váltáson mentek keresztül. A keresztény családokban megváltoztak az emberi viszonyok, férj és feleség, szülõk és gyermekek között. A tanítványi kör csoport morálját most a hétköznapi családok viszonyait szabályzó viselkedésre kellett lefordítani. A kolosszei és az efezusi levelekben a családok számára alkotott „Haustafel”-ek házi viselkedési szabályokat rögzítettek. Az itt felsorolt férfiak, nõk és gyerekek kategóriáihoz még csatlakoznak a rabszolgák is. (Kol 3,22-25). A szakasz a hellenizmusból jól ismert sztoikus erény tannal kezdõdik, amelyek között az irgalmasság, jóság, szelídség és türelem elsõ helyen áll és a keresztény családok harmonikus életének az alapja. Pál igehirdetésében átveszi a korabeli hellén moralisták szótárát, mert olvasói, hallgatói ezeket a fogalmakat már ismerték. Már Platón kidolgozta és három lelki réteghez kapcsolata az alapvetõ erényeket. Értelmi erény volt a belátás és a bölcsesség, a szellemi réteghez kapcsolódott a férfias bátorság, az ösztönös réteghez a mértéktartást. Ezek segítségével az ember uralkodhat ösztönein és irányíthatja õket az értelem által diktált arany középútra. Arisztotelész az értelmi erényektõl elkülöníti az etikai erényeket, és azt tanítja, hogy mindegyiket önmagukért kell megszerezni és nem azért, hogy más értékek, vagy célok érdekében használjuk fel õket. A már említett sztoikusok a szenvedélyektõl való mentességet tekintették az igazi erényeknek, mely által az ember az isteni élethez emelkedhet fel. Pál felsorolása a sztoikus erénytanhoz áll közel, mert célja hogy Isten életébe emelje a közösség tagjait. Ilyen erény listákat találunk Gal 5,22-26 és Ef 5,15-ben. Ezen erények segítségével akarja a keresztény házat etikai világát megemelni Pál. E keresztény egyházatyák az erények egymáshoz való kapcsolatának gondolatát a hellenizmusból vették és tovább építették azt. Ágoston véleménye az, hogy a keresztény erény soha nem eszközszerû, hanem az Istenszeretet megnyilvánulása. A lélek jóravaló képességét igyekeztek fejleszteni, hogy az egész család életét jó felé irányítsák. Sajnos az irodalom és a filmmûvészet úgy véli, az erény unalmas, a bûn izgalmas. Mivel a kommersz regények és a filmek az olvasó és a nézõ izgalmi állapotának fokozására építenek ezért sokkal többet foglalkoznak a bûnnel, mint az erénnyel. Sõt a felvilágosodás után sokat foglalkoztak a társadalmi nyilvánosság elõtt erényesnek mutatkozó emberek rejtett bûneivel. Ennek következtében az erényes ember mindig gyanús, olyan valakinek számított, aki bizonyára valamilyen rejtett elnyomott bûnös vágyat takar a külvilág számára fedhetetlennek látszó életével. A családok szétesésének egyik oka, hogy az egyének nem képesek, vagy nem is akarják fejleszteni azokat a képességeiket, amelyek az összetartozás építésére szolgálnak, mert úgy vélik ezzel a személyi szabadságukat éri csorba. Az õskeresztények tudták a közösségi élet minõsége az egyének erkölcsi szintjétõl függ. Ezt az igazságot a modern társadalom feledni látszik, és erények nélküli, belsõ meggyõzõdés nélküli protokollal helyettesíti ezt a köteléket, amely mindig csak a felszínen marad és ezért azt a jótékony hatását soha nem fejtheti ki mint az erényes személy kifejti. A pusztán udvarias emberek nem mindig Isten kedves választottjai.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30