Húsvét 02 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

1Jn 5,1-6 Mibõl tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk? „1Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülötte, és aki a szülõt szereti, szereti szülöttét is. 2Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és megtesszük parancsait. 3Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. 4Mert mindenki, aki az Istentõl született, legyõzi a világot. És ez a gyõzelem - gyõzelem a világ fölött! - a mi hitünk. 5Ki gyõzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 6Õ az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság.” János elsõ levelét sokáig a negyedik evangélium szerzõjének tulajdonították (1-2.sz.), de mégis csak furcsa az, hogy a idézni viszont csak a 2.században kezdték Keleten és Nyugaton. Az írója azért sem tûnik azonosnak János evangélium szerzõjével, mert az evangéliumot megelõzõ egyházi kép áll a levél mögött. Egyik nézet szerint a levél korábbi, mint az evangélium – a másik nézet szerint a levél azért íródott, hogy keretet biztosítson János evangéliumának. Eszerint az 1Jnános levél az evangélium teológiai vázlata lenne, ezért lehet állítani azt is, hogy az evangélium hatása alatt állt (vö. 1Jn 2,22; 4,2.15-öt Jn 1,14-el, 1Jn 3,14-et Jn 5,24-el). Egyik fõ szempontja az egyháziasság sürgetése és a jánosi gondolkodásnak és a hagyománynak tekintélyt akar szerezni az egyházban (1,1; 2,7; 3,11) a hitvallás (2,22; 4,2sköv15) és a valódi hit által (5,1.4sköv). Annak ellenére, hogy az írásnak levél szerû bevezetése és zárlata van inkább teológiai tanulmánynak tûnik, mert hiányoznak belõle a konkrét közösségre való utalások. Az egyik gondolat menet szerint, ha az evangélium 90 körül keletkezett, akkor a levél Kr.u. 100 k. íródott Keleten (Szíriában vagy Kis-Ázsiában). János nyelvezete sajátos, annak ellenére, hogy szókincse nem túlságosan gazdag, mégis az ismételgetve elõre haladó mondatai azt sugallják, hogy a hallgatóság lépésrõl lépésre értse meg Jézus Krisztus misztériumát. De ugyanakkor az igazi vallásosság lényegét is fel akarja vázolni az idézett szakasz. Az Isten szeretet nem zárhatja ki a felebarát szeretetét (1.v.). A levél szóhasználatából kiindulva, amelyben a parancsok ismerete és teljesítése fontos szerepet kap (2b-3.v.) arra következtetünk, hogy inkább zsidó-keresztény olvasói lehettek. Az is érdekes, hogy a keresztség általi újjászületés gondolatát, amely Pálnál közismert itt az istenbõl való újjászületés, a megistenülés gondolata váltja fel (4.v.). Ez a gondolat a hit által megújított emberi személyiség változására utal. Az új ember, csak Istenbõl születik. Vagyis a kereszténység, a keresztelkedés, a keresztény hit és a keresztény moralitás olyan fokú változást kell, hogy eredményezzen az emberben, mint a teremtés, amikor a halott anyag élõvé válik. Itt az élõ ember lelki emberré, Istentõl újjászületett személyiséggé válik, vagyis benne megjelenik az isteni természet és annak bizonyos vonatkozásai. Az ilyen ember harcban áll a világgal, amely János szerint minden egyházon kívüli embert jelent. János szemlélete dualista, csak a jó és a rossz kettõsségében és a jó és a rossz harcában tudja leírni a keresztény életet. János közössége vagy befogad, vagy kivet. Ha befogad akkor felemel, gyámolít, segíti a megszentelõdés folyamatát, ha kivet magából akkor pontosan az ellenkezõjét mûveli. Feltehetõen János közössége vitában állt néhány csoporttal a keresztelés hatékonyságának kérdésében. Azt állították hogy nem a víz, hanem Krisztus kereszten kiontott vére szerezte meg az üdvösséget. Ez a csoport lehet Keresztelõ János tanítványainak köre, mely az elsõ századokban párhuzamosan élt Jézus követõnek körével, és éppen úgy vitában volt a zsinagógával mint Jézus tanítványai. Csak õk János bûnbánati kereszténységének tulajdonították mindazt, amit Jézus tanítványai Jézus megváltó halálának. Emiatt egészíthették ki egy glosszával ezt a levél szövegét, amelyet a szaktudomány Comma Joanneum néven ismer. Az megélt hittel motivált keresztények kétségtelenül kilógnak a világból, sõt elkötelezettségük számos esetben szembeállítja õket a világgal. Az viszont egyéni stílus kérdése, hogy ezt a különbségüket állandóan a világ, a hitetlenek nyilvános szidásával akarják elérni, vagy példájuk és tanúságtételük által.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30