Évközi 34. vasárnap - Krisztuskirály

Szerkesztette: Benyik György

Kol 1,12-30 Õ a láthatatlan Isten képmása Örömmel 12adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban; 13kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába. 14Benne nyertük el a megváltást, bûneink bocsánatát. 15Õ a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsõszülötte. 16Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. 17Õ elõbb van mindennél, és minden benne áll fenn. 18Õ a testnek, az Egyháznak a feje. Õ a kezdet, az elsõszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsõség mindenben. 19Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, 20s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Õ a kereszten vérével békességet szerzett. 21Nektek is, akik azelõtt idegenek és ellenséges érzületûek voltatok gonosz tetteitek következtében, 22most nektek is megszerezte a kiengesztelõdést halandó testében a halál árán, hogy szentté, szeplõtlenné és feddhetetlenné tegyen benneteket színe elõtt. 23Csak álljatok szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az evangéliumi reménytõl, amelyrõl hallottatok, hiszen minden teremtménynek hirdették az ég alatt, és én, Pál is ennek a szolgája lettem. 24Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedésébõl hiányzik, testének, az Egyháznak javára. 25Ennek lettem a szolgája, Isten rendeletébõl, amelyet értetek kaptam, hogy az Isten szavát egészen érvényre juttassam: 26Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. 27Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus bennetek a megdicsõülés reménye. 28Õt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban. 29Ezért fáradok és küzdök az Õ erejével, amely hatékonyan mûködik bennem. Pál úgy érzi, hogy Epafrász Kolosszéban nem volt képes bemutatni az üdvösség és Jézus Krisztus nagyságát, ezért egy himnuszba sûríti össze, amely a levél írásának idején talán még nem de azt követõen valószínûleg része lett a keresztény liturgikus szövegeknek és nem csak Kolosszéban, hanem más közösségekben is imádkozták, esetleg énekelték is. Hasonló himnuszokat olvashatunk fil 2,6-11 1Tim 3,16 és 1Pét 2,22-25-ben. Ezek a himnuszok meglehetõsen nagy rokonságot mutatnak a Qumránból elõkerült Hadayot-aal (1QH), vagyis Isten dicséretekkel, másrészt János evangélium elején található bevezetõ himnusszal. Számos szakértõ úgy gondolja, hogy Pál átvesz egy liturgikus szöveget, vagy azért mert már ismert volt Kolosszéban, vagy azért hogy ismertté tegye. Eredetét tekintve ez a himnusz lehet hogy hellenista sztoikus filozófikus himnuszok körébõl származik, vagy a zsidó engesztelési nap egyik zsinagógai imáját alakították át, esetleg zsidó bölcsességi elmélkedés himnikus formája volt a szakértõk szerint. A kolosszei eretnekség számára mindenesetre eligazító lehetett és e levélben a 18a. v-ben olvasható egyház szót késõbb illesztették a szövegébe. Ebben a levélben egy kozmikus Jézus kép bontakozik ki, himnikus szövegben és legalább kilenc új állítást tesz Jézus Krisztusról, amelyek mindegyike a személyét az üdvtörténetbe állítja és a teremtés rendjébe helyezi el, Pál által kialakított az új teológiai iskola szótárának megfelelõen. Jézust Krisztus a láthatatlan Isten képmása (15.v.), a legtökéletesebb újjászületett teremtmény (15.b.), sõt az új teremtés mozgatója (16a), ráadásul ez az új teremtés a földre és az égre is kiterjed (16b), sõt azt is állítja Jézusról, hogy érte van minden, az egész teremtett világnak õ a célja (16c.). De Jézus örök létezését is állítja (18.v.), Jézus lesz az egyháznak mint tesztszerûen felépített társadalomnak a feje (18) Õ az elsõ feltámadt ember (18b.). Õ az aki összebékíti az eget és a földet (19.v.), vagyis az istenit és az emberit. A himnusz a Példabeszédek könyvében található elmélkedéshez hasonlít, amelynek központjában a teremtés áll, amelynek alapja az Isten bölcsessége (8,22-31). 22"Alkotó munkája elején teremtett az Úr, õsidõktõl fogva, mint legelsõ mûvét. 23Az idõk elõtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése elõtt. 24Amikor létrehozott, még õsvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elõ víz. 25Mielõtt a hegyek keletkeztek volna, korábban hívott létre, mint a halmokat, 26amikor a földet és a mezõket még nem alkotta meg, és a föld elsõ rögét sem. 27Ott voltam, amikor az eget teremtette, s az õsvíz színére a kört megvonta, 28amikor a felhõket fölerõsítette, s az õsforrások erejét megszabta; 29amikor kijelölte a tenger határát - és a vizek nem csaptak ki -, amikor megrajzolta a föld szilárd részét. 30Ott voltam mellette mint a kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe elõtt. 31Ott játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között." Talán azért volt szükség erre a himnuszra, hogy a démonhittõl befolyásolt Kolosszei eretnekeknek világosan meg lehessen mutatni, Jézus fölötte áll a démonoknak és az angyaloknak is, akinek furcsa megnevezéseit „trónusok”, „fejedelemségek” „uralmak” „hatalmásságok” neveket a szöveg meg is említi. Az angyaltan annyira fejlett volt hogy még a Nicea/ Konstantinápolyi hitvallásban is terjedelmes helyen foglalkoznak vele. A himnusz egyben szép példája annak is, hogy a zsidó szimbolikus nyelvet, hogyan kísérlik meg lefordítani a hellén filozófia fogalmi nyelvére, amely a keresztény teológia kezdte. Mindezt azért írta Pál, hogy megváltoztassa a kolosszeiek gondolkodását, akik mindenben az ellenkezõjét gondolták Eparfász missziója elõtt Krisztusról. Az eredmény azonban túl mutat a levél címzettjein. A keresztény egyházban Jézus Krisztusról ez a kép erõsödött meg a keresztény teológia alapján. Ezek a költõi szövege indították el a Szentháromságról szóló teológiai elmélkedéseket és irányították az egyház közvéleményét a Szentháromsági tan vitái és róla szóló zsinati deklarációk felé.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30