Évközi 14 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

Róm 8,9-13 „Lélek szerint éljetek” 9De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem az övéi. 10Ha Krisztus bennetek van, jóllehet a test a bûn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. 11Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, õ, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által. 12Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. 13Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Pál az ember leírásához a test, lélek, értelem és szív szavakat használja a legtöbbet. Pál nem használ egyértelmû terminológiát az ember leírására és nem osztja a hellenisztikus filozófiában honos ember felosztását testre és lélekre, bár idõnként nagyon hasonlóan fogalmaz. Számára az ember mindig teljesen egységes organizmus, élõ személy amelynek különbözõ irányultságai vannak. A test és a testi ember nála gyakran a bûnös embert jelenti, vagy az olyan embert amely képtelen lelki dimenziókban gondolkodni, érdeklõdését csak saját fizikai létének fenntartása köti le. Amikor a „halál testérõl” beszél (8,9) az gondolja, hogy az ember valamilyen negatív hatalom befolyása alatt áll és ezt akarja ezzel kifejezni. A test Pál számára a bûn által kormányozott személyiség, hozzá kell tenni azonban, hogy a testi bûnök nem azonosak a szexuális bûnökkel. A lélek megjelölésére a magyar nyelvtõl eltérõen nem egy, hanem két szót találunk a görög nyelvben. Az egyik a „psziché” amely a biológiai élet és tevékenység létfontosságú szerve. Ez teszi a halott húst élõvé, biológiai életfunkciók végzésére alkalmassá. Az pszichikus ember, csak a földies életfunkciókkal törõdõ ember. A szellemi ember, aki lelki megnyilvánulásokra is képes a „pneumával” rendelkezõ ember, melyet fordíthatunk lelkinek és szelleminek is. Vagyis olyan ember, akinek földies vágyai ellenére szellemi, lelki irányultsága van. A pneuma tehát a szellemi én, megismerõ képességgel rendelkezõ személyt jelöli, aki éppen ezért képes isten világát is megérteni. Ez rendelkezik azzal az értelemmel, amely Pálnál szintén az értelmes megismeréssel és döntési képességgel rendelkezõ ember jellemzõje (1Kor 1,10 Róm 14,5). Az értelem azonban az a képesség Pálnál, amely képes mindazt megismerni, ami az Istenrõl tudható. Ennek az értelmi képességnek azonban a központja legtöbbször a szív, amelyben a megismeréshez érzelmek és döntés is társul. Pál tanítása szerint Krisztus eljövetele elõtt az ember test szerint élt, vagyis különösebb szellemi, teológiai érdeklõdés nélkül (Róm 8,12). Ezzel a képességgel Krisztus ajándékozta meg, akinek hatása a megkeresztelt emberre olyan, mintha személyisége egy új képességgel gyarapodott volna, melynek mûködését ráadásul Krisztus tartja fenn folyamatosan. Ezért a krisztussal való élõ kapcsolat személyiség fejlesztõ, vagy annak hiánya személyiség romboló Pálnál. Annyi azonnal világos, hogy Pál antropológiai szemlélete egészen más mint az orvostudomány, vagy a mai pszichológia, vagy a nyugati filozófia antropológiai szemlélete. Mindez nehezíti Pál gondolatainak megértését. Ennek az eltérésnek az oka, hogy Pál az emberrõl mint megváltott lényrõl beszél, vagy mint olyanról, aki nem értette meg a megváltás lényegét. Vagyis Pál nem akar teljes személyiség analízist végezni, vagy az ember minden tevékenységére kiterjedõ antropológiai leírást adni, hanem a megváltásnak az emberre gyakorolt hatását akarja leírni. A hívõ embert új teremtménynek nevezi, akinek életét a hit annyira megváltoztatja, hogy az csak az újjászületés fogalmával írható le. Pálnak ez a tapasztalata saját megtérési élményébõl és pasztorációs tapasztalatán alapszik. Ez a jelenség könnyen megtapasztalható volt a mozgalmi kereszténység idején, de az intézményes kereszténység idején, a gyermek keresztelés szertartása természetesen nem eredményezte ezt a változást és ilyen lelki jelenséget, csak a megélt felnõtt keresztények életében tapasztalhatunk. Mindez a népegyház és annak missziós eredményeinek hiányosságaira hívja fel a figyelmet. A keresztelés szertartásában részesültek és a templomi liturgiában résztvevõk közül nem mindenkinek válik a krisztussal való találkozás lelki újjászületést eredményezõ eseménnyé.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30