C - Évközi 28. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY 2 Kir 5, 14-17 Elizeus próféta szavára a leprában szenvedõ arám Námán lement és az Isten emberének utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyermek teste. Aztán egész kíséretével visszatért az Isten emberéhez. Bement, eléje állt, és ezt mondta: ,,Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csak Izraelben. Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!” De az így felelt: ,,Úgy igaz, ahogy az Úr él, akinek szolgálatában állok: nem fogadok el semmit.” És hiába unszolta, hogy fogadja el, az nem volt rá hajlandó. Námán ezért így szólt: ,,Ha nem, akkor adj szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár ökör elhúz, mert szolgád ezentúl nem mutat be égõ és véres áldozatot másnak, csak az Úrnak.” SZENTLECKE 2 Tim 2, 8-13 Szeretett Fiam! Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból. Errõl szól evangéliumom, amelyért meghurcoltak, sõt mint valami gonosztevõt, még bilincsbe is vertek. De az Isten szava nincs megbilincselve. A választottakért tehát mindent eltûrök, hogy az örök dicsõségben õk is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban. Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, vele együtt élni is fogunk: ha tûrünk vele, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha azonban megtagadjuk õt, õ is megtagad minket, de ha mi hûtlenné válunk, õ hû marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. EVANGÉLIUM Lk 17, 11-19 Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Õ rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: ,,Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsõítette Istent, arcra borult Jézus lába elõtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: ,,Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá fordult: ,,Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.” Elmélkedés A kegyelem nem ismeri a hálapénzt Mai, ugyancsak elanyagiasodott világunkban kevés olyan pillanata van az életünknek, amikor az ember megtapasztalhatja az önzetlenséget, a jótetteket, melyekért cserébe nem várnak semmi viszonzást. A hála azonban nem kerül sokba, s mindenkinek jólesik, mert benne nem csak azt a valakit minõsítjük, akitõl a jó származott, hanem önmagunkat is. Ugyanúgy, a hálátlanságban is nem csak a magunk személyét ért sértést látjuk, hanem valami különös sajnálkozást, amiért az a másik ember annyira érzéketlen és kifordult emberi érzéseibõl. A hálánk Isten és ember felé irányulhat. Olykor oly nagy jótettrõl van szó, hogy az emberek ilyenkor ezt szokták mondani: „Ezt nem tudom eléggé megköszönni.” S valóban, az igazi értékek nem mérhetõek anyagi kategóriában, s ezért meghálálhatatlanok. Ám ez csak az elsõ pillanatban tûik így, mert erre is van megoldás. Ami nekünk lehetetlen, az nem úgy Istennek. Amikor igazán hálásak akarunk lenni, akkor azt kívánjuk, hogy Isten legyen a jutalma annak a valakinek. Ezért is született meg a másik mondás: „Fizessen meg érte a Jó Isten!” S ez a fizetség egészen biztos mindenkor méltányos lesz. Pál apostol megrázó sorait olvassuk levelében, az evangéliumért való szenvedésérõl, hiszen, mint valami gonosztevõt bilincsbe verték. Szenved, mint Mestere. S a ma élõ keresztények alig gondolnak arra, hogy micsoda hálával tartozunk Pálnak is és az egyház összes vértanújának azért, amit elszenvedtek azért, hogy az emberek elnyerjék az üdvösséget. Pál apostol azonban nem marad jutalom nélkül. Lelki szemei már életében elõre látták a lelkek kivirágzását, a hit megfoganását a szívekben. Lelkületébõl gazdagon árad a múlt vasárnap evangéliumának gondolata: „….csak kötelességünket teljesítettük”.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30