C-Évközi 21. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 66, 18-21 Ezt mondja az Úr: ,,Ismerem cselekedeteiket és gondolataikat: eljövök, hogy összegyûjtsek minden népet és nyelvet. Eljönnek majd, és meglátják dicsõségemet. Jelet adok nekik; és azok közül, akik megszabadultak, elküldök néhányat a nemzetekhez: Tarzisz, Put, Lud, Mosek, Ros, Tubál és Jáván népéhez, a távoli szigetekre: azokhoz, akik soha nem hallottak rólam, és nem látták dicsõségemet. Visszahozzák majd minden testvéreteket ajándékul az Úrnak a nemzetek közül; lovakon, kocsikon, hordágyakon, öszvéreken és tevéken hozzák majd õket szent hegyemre, Jeruzsálembe - mondja az Úr. Úgy, ahogy Izrael fiai hozzák az áldozati ajándékot az Úr házába, tiszta edényekben. És közülük is választok majd magamnak papokat és levitákat” - mondja az Úr. SZENTLECKE Zsid 12, 5-7. 11-13 Testvéreim! Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól: ,,Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít? Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mintsem örömet, késõbb azonban az igaz élet és békesség gyümölcsét termi annak, aki elviseli. Ezért erõsítsétek meg a lankadt kezeket és a megroggyant térdeket. Járjatok egyenesen, hogy a megbénult tag ki ne ficamodjék, hanem inkább meggyógyuljon. EVANGÉLIUM Lk 13, 22-30 Abban az idõben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tõle: ,,Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Õ így válaszolt: ,,Törekedjetek bemenni a szûk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre õ azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.« Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De õ megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tõlem mind, ti gonosztevõk!« Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletrõl és nyugatról, északról és délrõl, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsõk, és az elsõkbõl utolsók!” Elmélkedés Isten úgy bánik velünk, mint fiaival Az elsõ szentírási olvasmány Isten szeretetérõl és gondoskodásáról tesz említést. Az „ismerem cselekedeteiket és gondolataikat” megfogalmazás egy olyan viszonyulásra enged következtetni, melynek alapja az érdeklõdés és a törõdés. Semmi esetre sem a közömbösség. Ez nem is jellemezheti az Urat! Istennek minden ember ajándék, bármely nemzetbõl való is, s testvérünknek tekinti, mint ahogyan mindannyian gyermekei vagyunk. A minden népnek egyazon méltóságára utaló szöveg: „közülük is választok majd magamnak papokat és levitákat.” Az Úr fiait meg is fenyíti. A fenyítés azonban hasznára is válhat az egyénnek, ha azt Isten kezébõl hittel fogadja az ember. Istennek az a vágya, hogy a bûnös megtérjen, s a kemény napok után egy megváltozott, a dolgokat más szemmel nézõ, a béke és igazság útján szabadon lépkedõ emberrel találkozzunk. Közösségi lény az ember, ezért az egész közösségnek felelõssége van az egyén iránt, s nem csak megfordítva érvényes ez. Ha egészséges a környezet, a jó irányú változás is könnyebb. Ezért kell „egyenesen járni, hogy a megbénult tag ki ne ficamodjék, hanem meggyógyuljon.” Itt az egész test alatt az egész népet kell értenünk! Az evangéliumban ismételten találkozunk az üdvösségre való nyitottság kérdésével, azzal az újdonsággal, melyet Jézus félreérthetetlenül népe és a vallási vezetõk elé tár. A lényeg nem az, hogy kik azok, akik be akarnak menni az üdvösségre, hanem, hogy milyen kaput választunk. Magyarán, a kapu testre szabott, s nem nemzetre. A test kifejezés alatt értelmezhetjük mindazon javak összességét, melyet életünk minden ténykedése és megnyilvánulása során összegyûjtöttünk. Törekedjünk az egészséges életvitel mellett úgy élni, hogy kedvesnek találjon bennünket Isten is és az emberek is!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30