C - Évközi 17. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Ter 18, 20-32 Ábrahámnak megjelent az Úr, és így szólt hozzá: ,,Szodoma és Gomorra bûne már égbe kiált, és igen súlyossá lett. Lemegyek hát, és megnézem, hogy valóban úgy viselkedtek-e, ahogyan hozzám szállt az ellenük szóló panasz szava, vagy sem; tudni akarom.” Ekkor az Úr kíséretében levõ két férfi Szodoma felé indult, de Ábrahám megállt az Úr elõtt. Azután Ábrahám közelebb lépett, és megszólalt: ,,Valóban el akarod pusztítani az igazakat a gonoszokkal? Talán ötven igaz is akad a városban. Igazán a vesztüket akarod? Nem kegyelmezel meg inkább a helységnek az ötven igazért, aki ott lakik? Távol legyen tõled, hogy az igazakat megöld a gonoszokkal együtt, és az igazaknak meg a gonoszoknak így egyenlõ legyen a sorsuk. Ez nem méltó hozzád! Te az egész föld bírája, ne tennél igazságot?!” Az Úr így válaszolt: ,,Ha ötven igazat találok Szodoma városában, értük megkegyelmezek az egész helységnek.” Ábrahám folytatta és így szólt: ,,Ha már egyszer elkezdtem, hadd szóljak Uramhoz, ámbár csak por és hamu vagyok. Lehet, hogy öt még hiányzik az ötven igazhoz. Az öt miatt elpusztítod az egész várost?” Az Úr így válaszolt: ,,Nem pusztítom el, ha legalább negyvenöt igazat találok benne.” Erre Ábrahám folytatta beszédét: ,,De lehet, hogy csak negyven van.” Az Úr ezt felelte: ,,Negyven miatt sem fogom megtenni.” Õ újra így szólt: ,,Ne haragudj, Uram, ha beszélek, de lehet, hogy csak harmincan lesznek.” Ezt válaszolta: ,,Ha harmincat találok, akkor sem teszem meg.” Ábrahám aztán újra szólt: ,,Nos, ha már egyszer bátorkodtam Urammal beszélni: Mi lesz, ha csak húszat találsz?” Az Úr így felelt: ,,Húszért is megkímélem.” Õ folytatta: ,,Ne haragudj rám, Uram, ha még egyszer szólok: Lehet, hogy csak tízen vannak.” Ezt válaszolta: ,,Tíz kedvéért is megkímélem a várost.” SZENTLECKE Kol 2, 12-14 Testvéreim! A keresztségben Jézus Krisztusba temetkeztetek el, és benne fel is támadtatok annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki õt a halálból feltámasztotta. Titeket tehát, akik bûneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bûnünket. A következményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte. EVANGÉLIUM Lk 11, 1-13 Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: ,,Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: ,,Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétõnek. És ne vígy minket kísértésbe.” Azután így folytatta: ,,Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erõszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tõle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tõle.” Elmélkedés Isten szóba áll az emberekkel Az elsõ szentírási olvasmány, Isten és ember dialógusáról szól. Nagy dolog ez, s kifejezõje annak, hogy Isten nem csak a megfoghatatlan és a megszólíthatatlan, hanem, végtelen nagysága ellenére is hajlandó kommunikálni az emberrel, s ezzel az embert minden más teremtmény fölé helyezi és felértékeli. Ábrahám védelmébe veszi az igazakat, s az emberi ész azt diktálja neki, hogy az úgy lenne logikus, hogy az igazakért Isten megkönyörüljön az egész városon. Valójában a kérdés az, hogy a rosszak viszik – e pusztulásba a jókat, magukkal rántva azokat is, vagy pedig a jók érdemeire való tekintettel Isten megkönyörül a gonoszokon is. Az emberiség egy nagy, közös családot alkot, szinte egy testet. Ezért minden, ami akár csak egy ember részérõl történik is meg, szégyene, vagy dicsõsége az egész emberi nemnek. Pál apostol figyelmünket Jézus Krisztusra irányítja, akinek érdemeibõl mindannyian részesülünk, s ennek az „Egynek” igaz volta elegendõ volt az Atyának, hogy irgalmas szeretetét mindannyiunkra kiárassza. A lényeg az, hogy Krisztushoz kell kapcsolódni a keresztség által, vele együtt eltemetkezi, s a hit erejében feltámadni. Az evangélium csodálatosan kapcsolódik az elsõ olvasmányhoz, hiszen világosan tudtunkra adja, hogy amikor imádkozunk, akkor nem szabad azt félve és alkudozásokba bocsátkozva tenni, hanem úgy, mint akik teljes ismeretében vannak annak az igazságnak, melyre Jézus Krisztus tanított meg bennünket. Az Igazság pedig, hogy Isten az Atyánk. Jézus Atyja és a mi Atyánk. A Miatyánk imádsága így alapul szolgál minden más imádságnak, hiszen csodálatos összefoglalója a hit igazságainak, s arra is megtanít bennünket, hogy hogyan imádkozzunk. Ebben az imában a dicsõítés és a hála a bocsánatkérés és az esdeklés harmonikus egységbe fonódnak, s nem feledkezik meg sem az Isten nagyságáról, sem az ember szükségleteirõl, legyenek azok a test vagy a lélek vonatkozásában. Imánkat gyakran olyan automatizmussal végezzük, mint ahogyan a kenyeret megesszük, nem gondolkodva annak összetevõirõl. Mindkét esetben azonban jóllakik a test is és a lélek is. Persze, azért törekedni kell arra, hogy az imáink mind átéltebbek legyenek. Hiszen a kenyér íze is más, ha tudjuk, hogy ki sütötte, s legfõképpen, hogy milyen áldozatok árán került asztalunkra. Más az íze bõségben és más ínségben, de az ima hangulata is, amikor az a bõség hálaéneke, vagy akkor, ha szó szerinti értelmezésben, az aznapi kenyérért sír fel az imádkozó.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30