B - Urunk megjelenése (Vízkereszt)

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6 Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsõsége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsõsége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyûlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtõl és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsõségét zengik. SZENTLECKE Ef 3, 2-3a. 5-6 Testvéreim! Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyrõl korábban nem tudtak az emberek, de most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek. EVANGÉLIUM Mt 2, 1-12 Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletrõl bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ,,Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk elõtte.” Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a fõpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tõlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: ,,A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belõled jõ ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.” Erre Heródes titokban magához hivatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tõlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte õket Betlehembe: ,,Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felõl, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak elõtte!” Õk pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, elõttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermekvolt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak elõtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Elmélkedés A Bölcsek hódolata Bizony nem kis dolog a bölcsesség ajándéka. Ma, Urunk megjelenésének ünnepén a kisded Jézus elsõ hódolóira emlékezünk. Ugyanakkor feltûnik Heródes alakja is, akit megijesztett a gyermek születésének híre, s gonosz tervet szõ szívében. Az igazán bölcs ember az, aki Istennek hódol, s akit nem zavar meg a látszat. Mert gyermek született, pólyába takarták, jászolba fektették. Mégis, az Isten Fia õ. Talán az akkor élõ emberek zavartsága érthetõ is, de kétezer évvel késõbb, amikor annyi minden igazolta a Megváltó megjelenésének igaz voltát, olyan érthetetlen, hogy az emberek nem tudnak hódolni az Isten Fiának. A hódolatuk azonban kiterjed annyi minden felé. Ámulatba ejti õket az emberkéz alkotásai, a megtermelt javak, a pillanatnyi siker és hatalom. Ugyanakkor nem hajtanak fejet az élet szerzõje elõtt, s nem nagyobb csoda a számukra a pólyába takart csecsemõ a legújabb technikai vívmánynál. Akik nem látják meg a betlehemi csillagot, azok nem is indulhatnak útnak, mert eltévednének. Ameddig ember vezet embert, addig a tévedés lehetõsége maximális. Hol keressük hát a csillagot? Égen, vagy földön? Egymás szemében. Az embertestvérünk szemében! Isten közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. A mai ünnepre választott szentírási részletben Pál apostol fontos üzenettel fordul hozzánk. Azt tanítja, hogy Jézus Krisztus minden ember Megváltója. A pogányoké is. Az egész emberiség egy test. Isten minden emberért megtestesült Jézusban, hogy mindenki üdvözülhessen általa. Még Heródes is elmehetett volna hódolni a Messiásnak. A világban azonban a Gonosz hatalma is érezteti hatását, s ezért állandó éberségre van szükség. Meg kell hallani Isten hívó szavát a jóra, mint ahogyan ezt megtették a Bölcsek. Hallgattak arra, amit álmukban hallottak. Sajnos, a keresztények nagy baja, hogy olyan nehezen tudják valóra váltani az álomszép valóságot. Mert amit Isten felkínál azoknak, akik szeretik õt, s megtartják parancsait, az valóban álomszép. Mint maga a karácsony is.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30