B-Húsvétvasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43 Abban az idõben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Õ pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtõl megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta õt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által elõre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És õ megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy õ az, akit Isten az élõk és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bûnei bocsánatát.” SZENTLECKE Kol 3, 1-4 Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsõségben. SZEKVENCIA A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják! Krisztus, ártatlan Bárány: vérének árán nyája bûneiért megengesztelte Atyját. Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll: élet Ura a sírból felkél, és gyõztesen él. Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon! ,,Az élõ Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalmát, angyalok jelenését, Urunk halotti leplét. Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy elõttetek.” Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk. Gyõztes Király, könyörülj meg rajtunk! EVANGÉLIUM Jn 20, 1-9 A hét elsõ napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették?” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Õ is látta az otthagyott lepleket és a kendõt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elõször ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Kegyelembõl hiszünk Húsvétvasárnap elsõ szentírási olvasmánya annak a Péternek tanúságtételét említi, aki mint az apostolok egyike húsvét reggelén Jézus sírjához fut, hogy lássa az üres sírt. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az elmúlt napok eseményei roppant összetörték a tanítványokat, Jézus halála sokkolta õket, s Péter, ráadásul még el is árulja a Mestert. Most találkozik õ is és a másik tanítvány is az üres sír látványával, mely úgyszintén nem jelent választ a történtekre, hanem tovább fokozza a rejtélyt, ám a reménynek titkos csírája elindul útjára, s nemsokára egész lényüket átformáló, boldogító hit-élménnyé válik. Nincs itt, feltámadott! Persze, az üres sír önmagában nem jelent bizonyítékot a feltámadásra, ezért is olyan fontos, hogy az apostolok számos helyen, szóval és írásban tesznek tanúságot arról, hogy Krisztus valóban feltámadott, hiszen találkoztak vele, vele ettek és ittak. Erre a tanúságtételre, a hitnek e csodálatos folytonosságára épül az egyház, s születnek új nemzedékek, akik hisznek Krisztusban. A bizonyíték és tanúságtétel azonban önmagában nem elegendõ. Ha hiányzik a szív nyitottsága és a kegyelem, akkor nem születik meg a hit, mint Isten ajándéka. Hitünk alakulásának folyamataiba sok minden beleszól, nem mellékes, amikor pl. valakiért sokan imádkoznak, vagy áldozatot hoznak. Pál apostol levele a hívõ ember és a Feltámadott, Krisztus szoros kapcsolatáról beszél. Az ember igazi méltóságát a feltámadáskor nyeri el, amikor is minden titokra fény derül, s Isten szeretete határt nem ismerve árad azok felé, akik szeretik Õt, hisznek benne, s ennek a hitnek és szeretetnek tanúságtevõi voltak a világban, teljesítve a parancsot, melyet a Föltámadott az apostoloknak a lelkére kötött. Ezért a húsvét a föltámadás feletti õszinte örömnek és végtelen ujjongásnak, az Isten dicsõségében való részesedésünek az ünnepe. Ugyanakkor, az igazi öröm és boldogság természetes következményeként keresztényi küldetésünk is új lendületet kap.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30