B - Évközi 7. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25 Ezt mondja az Úr: ,,Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne az elmúlt dolgokra figyeljetek. Íme, én valami újat viszek végbe, már éppen készülõben van; nem látjátok? Valóban, utat készítek a pusztában, és folyókat fakasztok a sivatagban. A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsõségemet. Nem hívtál segítségül, Jákob, és nem törõdtél velem, Izrael! Csak bûneiddel terheltél, és gonoszságaiddal fárasztottál. Én magam vagyok az, aki vétkeidet eltörlöm önmagamért, és bûneidre nem emlékezem többé.” SZENTLECKE 2 Kor 1, 18-22 Testvéreim! Isten a tanúnk, hogy szavainkban, amelyeket hozzátok intézünk, nem mindegy az ,,Igen” és a ,,Nem”. Az Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi - én, Szilvánusz és Timóteus - köztetek hirdettünk, nem volt ,,Igen” is meg ,,Nem” is, hanem az ,,Igen” valósult meg benne. Isten valamennyi ígérete ,,Igen”-né vált benne. Ezért hangzik fel általa ajkunkon az ,,Ámen” Isten dicsõségére. Isten az, aki minket veletek együtt megerõsít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul szívünkbe árasztotta a (Szent)lelket. EVANGÉLIUM Mk 2, 1-12 Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó elõtti téren sem fértek el, õ pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtõl nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetõt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: ,,Fiam, bûneid bocsánatot nyertek.” Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: ,,Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bûnt, mint egyedül az Isten?” Jézus a lelke mélyén jól tudta, hogy magukban ilyeneket gondolnak. Így szólt tehát hozzájuk: ,,Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bûneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bûnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: ,,Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az felkelt, fölvette a hordágyat, és mindannyiuk szeme láttára kiment. Mindenki elcsodálkozott. Dicsõítették Istent, és azt mondták: ,,Nem láttunk még ilyet soha!” Elmélkedés Isten végtelenül nagyvonalú velünk szemben Izaijás próféta Isten szeretetének lényegérõl tanít, mely több az igazságosságnál, több annál, hogy bûneinkre tovább már nem emlékszik. Isten vétkeinket eltörli, megsemmisíti. Ez teljesen szabaddá tehet bennünket. A múltnak nem kell visszanyúlnia életünkben, figyelmünket a jövõ feladataira irányíthatjuk. Isten magatartásának forrása nem az ember bûnbánó viselkedésében van, noha Isten szívesen veszi az ember alázatát, hanem Istenben magában. Isten önmagáért olyan, amilyen. Az Úr mindig összhangban cselekszik saját magával, s ez a szeretet túláradása, mely nem okoz „áradásokat”, hiszen az emberi lélek végtelen szomjas. Pál apostol hallgatói figyelmét arra hívja fel, hogy Isten következetessége a legvégsõkig menõen megvalósult Fiában, Jézus Krisztusban. Benne, a Fiúban történik meg a megváltás, amikor is nem csak egyszerû fátylat borít Isten az emberi gonoszságra, hanem a Fiú halálával megtörténik a bûn megsemmisülése, annak Izaijás által említett „eltörlése”, mely lehetetlenné teszi a rájuk való emlékezést. Az evangéliumban folyatódnak azok a történetek, melyek Jézus gyógyító tevékenységérõl szólnak. A történéseknek sok szereplõje van, és sok üzenete. Jézus a bûnök bocsánatát elõtérbe helyezi, fontosabbnak tartja a test gyógyulásánál, de megmutatja isteni hatalmát e téren is, s szemére veti a vallási vezetõknek, hogy nem képesek a csodajelekbõl felismerni a Messiást, pedig ehhez hasonlót még sohasem láttak. Nehezen viselik, hogy Jézus személyében közöttük van valaki, akinek tényleges hatalma van, s akin keresztül az Isten kegyelme szétárad az emberek felé. Mindig nagy kísértés a mi számunkra is, hogy lelkünk szabadságát a test szükségletei mögé helyezzük. Sokat költenek az emberek a test egészségének megõrzésére, aránytalanul kevesebbet a lelki értékek birtoklására. Nálunk ne így legyen!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30