B - Advent 3. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 61, 1-2a. 10-11 A próféta így beszél: Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívûeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a võlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe elõtt. SZENTLECKE 1 Tessz 5, 16-24 Testvéreim! Legyetek mindig derûsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Õrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Hûséges az, aki meghívott benneteket, õ majd végbe is viszi. EVANGÉLIUM Jn 1, 6-8; 19-28 Abban az idõben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem õ volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálembõl, hogy megkérdezzék õt: ,,Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: ,,Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tõle: ,,Hát akkor? Talán Illés vagy?” ,,Nem vagyok” - felelte. ,,A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: ,,Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?” Ezt felelte: ,,A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: ,,Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így válaszolt: ,,Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Elmélkedés Mindannyiunk küldetése Noha Izaijás próféta a Messiásra utal e gyönyörûségesen szép himnuszában, benne az egész egyház küldetése megfogalmazódik. Mi mindannyian, akik megkeresztelkedtünk és megbérmálkoztunk, az Úr fölkentjeivé váltunk. Ha életvitelünk el is tér attól, ami a helyes és kívánatos, birtokoljuk az örömhírt, mely ránk van bízva, mint a legszebb és legértékesebb adománya az Istennek. Ez pedig nem más, mint az igazság: Istenrõl, világról, emberrõl. Egy anyóka panaszolta, hogy unokája azzal alázza meg, hogy az unalmasságig ismételgeti neki: te abban hiszel, ami nem létezik. Talán ha sokkal többen lennének azok, akik a szegényekhez és megtört szívûekhez fordulnak közülünk, keresztények közül, akkor láthatóbbá válnék az a valaki, akiben a nagymama hisz. Pál apostol maga mondja, hogy mindent meg szabad vizsgálni, de csak a jót kell megtartani. Sokan azt gondolják, ha két percet gondolkodtak azon, hogy létezhet -e egy láthatatlan Isten, akkor már arról beszélhetnek, hogy valamit megvizsgáltak. Nem megy az olyan egyszerûen. Sokat kell szenvedni és szeretni azért, hogy a megvilágosulás Hajnalcsillaga felragyogjon elõttünk. Az evangéliumban ismét keresztelõ Szent Jánossal találkozunk. Két dolog különösen is szembetûnõ lehet. Az egyik az, hogy a Jánoshoz érkezõket - akiket a zsidó papok és leviták küldtek - kevésbé érdekli János tanítása, hanem inkább az, hogy ki is õ valójában. János nyíltan megmondja, hogy nem õ a Messiás. A második dolog, hogy õ csak vízzel keresztel, de a Messiás az majd Szentlélekkel. Ezáltal utalást tesz arra, hogy Jézus a Messiás, az Isten Fölkentje! Mi a fontos? Ki mondja, vagy, hogy mit mond? Mind a kettõ. Sajnos, a Messiás esetében hallgatói sokszor nem figyeltek arra, hogy mint mond, s nem is váltották tettekre. Amikor viszont az Isten Fiának nevezte magát, az elegendõ ok volt arra, hogy halálát követeljék. S a mai kor embere is, amikor nem figyel Jézus tanítására, mert az zavarólag hat rá, lelkiismerete hangját ébreszti fel, akkor beleköt abba, hogy voltaképpen ki is Õ. Talán, ha Jézus más követelményekkel áll elõ, Isten és ember, ember és ember kapcsolatát illetõen, akkor el is fogadták volna, ám Õ önmagát nem tagadhatta meg. A megváltásnak, az ember üdvösségének ára van, de Krisztus követésének is.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30