A - Virágvasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

Az Úr szenvedésének vasárnapja OLVASMÁNY Iz 50, 4-7 Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt mondja az Úr Szolgája: ,,Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként õ teszi figyelmessé fülemet, hogy rá-hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el ar-comat azok elõl, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kõszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. SZENTLECKE Fil 2, 6-11 Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlõséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpe-dig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta õt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsõségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. EVANGÉLIUM Mt 21, 1-11 Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák-hegyére, Betfagéba ér-tek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: ,,Menjetek elõ-re a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat meg-kötve, és vele a csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mind-járt elengedi õket. Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt: Mondjátok meg Sion lányának: Íme, a királyod érkezik hozzád, Szelíden, szamárháton ülve, Egy teherhordó állat csikóján. A tanítványok elmentek s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, õ pedig felült rá. A tömegbõl nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. Az elõtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdez-gették: ,,Ki ez?” A tömeg pedig ezt felelte: ,,Õ a Próféta, Jézus, a gali-leai Názáretbõl.” Elmélkedés Üdvözlégy, zsidók Királya! Íme, az ünnep közvetlen közelségében, egy héttel húsvét ünnepe elõtt! A pálmák vasárnapjával kezdetét veszi a Nagyhét. Jézus életé-nek utolsó néhány napját igyekszünk most lélekben átélni. Ez a hét a szenvedésrõl és a halálról szól, de úgy, hogy az utolsó szó mégiscsak a feltámadásé lesz. Mi, ma élõ keresztények, már ennek fényében és biztos reményében ünnepelünk és emlékezünk. Izaijás próféta a Megváltóról jövendöl, s ma már tudjuk, hogy szavai igazak voltak, s valóban a próféta beszélt belõle. Szinte ámu-latba ejt bennünket a beteljesülés részleteiben való pontossága. Hiszen Jézus valóban ütéseket szenvedett a hátán, arcát köpdösték, és gyaláz-ták õt. Szégyent nem vallott, a végsõkig kitartott, ahogyan az Atya is mellette. A második olvasmány õsi, keresztény himnusza a mélységek és magasságok közt feszülõ Istenember sorsának dicsérete. Jézus Krisz-tus Isten létére teljesen megalázta önmagát, hogy hasznára legyen azoknak, akik a mélységbõl kiáltanak felé. Ezért övé a dicséret és a dicsõség. Jézus Krisztus nevére meghajlik minden térd, hiszen az Atya minden hatalommal felruházta. Méltó is a Bárány, hogy ezt a helyet elfoglalja. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulásáról emlékezik meg a keresztény világ. Túlságosan is sok az ellentmondás ebben az ese-ményben ahhoz, hogy ne tartanánk rendkívülinek. Szamárcsikó és a Messiáskirály. Különös találkozás, de sok üzenettel teli azok számára, akik meg akarnak látni benne valamit. Jézus minden szava és cseleke-dete mondani akart valamit nekünk. Vajon képesek vagyunk-e felismerni a Messiást, a Megváltót? A zsidóknak folyton valami kifogásuk volt ellene. Ha nem szamárháton jön, akkor az lett volna a baj. Most meg ez volt a különös nekik. Nem a lényegre figyelünk. S amikor nincs tartalom, akkor valamivel pótol-ni szeretnénk. Ezért gyakran ragaszkodnak vezetõ emberek a luxusau-tóhoz és a nagy kísérethez. Hátha éppen az segít megteremteni a tisz-teletet és a szolgalelkûséget. Királyunk szelíden, szamárháton érkezik. Ne a szamarat nézzük, hanem a rajtaülõt! Hiszen ez még csak a kezdet. A megaláztatottság még csak most kezdõdik!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30