A - Nagyböjt 5. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Ez 37, 12b-14 Így szólt az Úr Ezekiel prófétához: ,,Jövendölj és így beszélj népemhez: Ezt mondja az Úr, az Isten: »Íme, kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sír-jaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjá-tok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem«” -mondja az Úr. SZENTLECKE Róm 8, 8-11 Testvéreim! Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten elõtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus Lelke, az nem Krisztu-sé. Ha Krisztus bennetek lakik, jóllehet a test a bûn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, õ, aki Krisztust feltámasz-totta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által. + EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 Abban az idõben: Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: ,,Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ,,Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsõségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsõüljön.” Jézus szerette õket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meg-hallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott idõzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: ,,Menjünk el ismét Júdeába!” Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban fe-küdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Má-ria otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentõl, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: ,,Testvéred fel fog támadni.” Erre Márta így szólt: ,,Tudom, hogy feltámad a feltá-madáskor, az utolsó napon.” Jézus folytatta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: ,,Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!” Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: ,,Hova temettétek? ”Azok így szóltak: ,jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jé-zus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: ,,Nézzétek, meny-nyire szerette õt!" Némelyek azonban így szóltak: ,,Õ, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?" Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kõvel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: ,,Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: ,,Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt válaszolta neki: ,,Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsõségét!” Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: ,,Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meg-hallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te kül-döttét engem!” E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: ,,Lázár, jöjj ki!” A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendõvel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: ,,Oldjátok föl, hogy járni tudjon!” A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Elmélkedés Isten bennünk lakó Lelke által vagyunk halhatatlanok Emberi fül nem hallotta jövendölés hangzik el Ezekiel próféta ajkáról. Az Úr kinyitja majd a sírokat, kihozza belõlük az ott lakókat, s Lelkét beléjük lehelve életre kelti választott népének tagjait. Így mu-tatkozik meg az Úr ereje és dicsõsége. Az igaz Isten tehát ura a halál-nak is. Isten az, aki kimondja az utolsó szót. Pál apostol arra figyelmezteti a krisztushívõket, hogy a bennünk lakó Isten Lelke által halhatatlanok vagyunk. A test feltámadásáról ta-nít, s ezzel egy igen fontos hitigazságot mond ki, mégpedig a test és a lélek egységét, mely így együtt jelenti a teljes embert. A föltámadás ünnepét megelõzõ néhány héttel, a nagyböjt jelleg-zetes evangéliumát olvassuk. Jézus feltámasztja Lázárt, aki már négy napja a sírban feküdt. Jézus cselekedete felülmúl minden emberi elképzelést. Ez, azért sok-kal több, mint a vakon született meggyógyítása, vagy valamelyik má-sik csodája, melyre szívesen emlékezünk. A Jézushoz érkezett üzenet elmondja, hogy az a valaki, akit Jézus sze-ret, most beteg. S mivel Jézus tényleg szerette Máriát, Mártát és Lá-zárt, útnak indul hozzájuk, Júdeába. Jézus csodája, Lázár feltámasztása a halálból, az ember iránti szeretet-bõl fakadt, s ezen túl megmutatta isteni hatalmát, hogy megdicsõüljön benne az Isten. Tulajdonképpen el sem képzelhetõ más alapja és motivációja annak a cselekedetnek, mellyel Isten életre kelti a holtakat, mint éppen a szere-tet. Akit szeretünk, azt semmi áron sem szeretnénk elveszíteni. Isten-nek meg van a hatalma ahhoz, hogy szeretetét ezzel a végtelenül ir-galmas cselekedettel mutassa meg. Hitünk szerint, a feltámadás élményének éppen ezt a kettõt kell elhoznia a számunkra: megfoghatóvá válik Isten végtelen szeretete, s egész lényünk még sokkal tökéletesebben érez rá Isten nagyságára és hatalmára, valamint az Õ igazságára. Csak a föltámadásba vetett hit, az Isten iránti végtelen bizalom tehet bennünket igazán hívõkké és a föltámadás majdani várományo-saivá. Jézus ennek föltételéül legfõképpen a hitet jelöli meg. „Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog”. Most már csak az a fontos, hogy hitünk élõ és eleven legyen, hiszen a hit jócselekedetek nélkül halott, s mi magunk is.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30