A - Nagyböjt 4. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY 1 Sám 16, 1b. 6-7. 10-13a Az Úr így szólt Sámuelhez: ,,Töltsd meg szarudat olajjal és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt.'' Amikor megérkezett, s meglátta Eliábot, azt gondolta: ,,Nos, itt áll az Úr elôtt az ô fölkentje.'' Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: ,,Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsôt nézi, az Úr azonban a szívet.'' Izáj így bemutatta Sámuelnek hét fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz: ,,Ezeket nem választotta ki az Úr.'' Aztán Sámuel megkérdezte Izájt: ,,Mind itt vannak fiaid?'' ,,A legkisebb nincs itt -- válaszolta --, a nyájat ôrzi.'' Sámuel erre meghagyta Izájnak: ,,Küldj el valakit, keresse meg, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg nincs itt.''Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetû és szép termetû. Az Úr így szólt: ,,Rajta, kend föl, mert ô azt'' Erre Sámuel fogta az olajosszarut, és fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke. SZENTLECKE Ef 5, 8-14 Testvéreim! Ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddô cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat. Amit ugyanis a bûnösök titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. Amit feltárunk, arra fény derül, és amire fény derült, az maga is fény. Ezért mondják: Ébredj, ki alszol, támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog! + EVANGÉLIUM Szent János könyvébôl 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 Abban az idôben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: ,,Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.'' Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ô elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelôtt koldusként ismerték, így szóltak: ,,Nem ez az, aki itt ült és koldult?'' Egyesek azt mondták, hogy: ,,Ez az!'' Mások pedig: ,,Nem, csak hasonlít rá.'' Ô azonban kijelentette: ,,Én vagyok az?'' Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tôle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: ,,Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.'' A farizeusok közül egyesek megjegyezték: ,,Nem Istentôl való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.'' Mások azonban így szóltak: ,,Bûnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?'' És szakadás támadt köztük. Azután újból faggatni kezdték a vakot: ,,Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?'' Ô azt felelte: ,,Hogy próféta!'' A zsidók ezt felelték neki: ,,Te oktatsz minket, aki mindenestül bûnben születtél?'' És kitaszították ôt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tôle: ,,Hiszel-e az Emberfiában?'' Ô így válaszolt: ,,Ki az, Uram, hogy higgyek benne?'' Jézus ezt felelte: ,,Látod ôt, aki veled beszél: ô az!'' Mire az ember így szólt: ,,Hiszek, Uram!'' És leborult elôtte. Azután Jézus ezt mondta: ,,Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.'' Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: ,,Csak nem vagyunk mi is vakok?'' Jézus így felelt: ,,Ha vakok volnátok, bûnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bûnötök.'' Elmélkedés Jézus felnyitja a vakok és hitetlenek szemét a látásra Nagy léptekkel haladunk a húsvét misztériuma felé, s a bibliai olvasmányok is mind kifejezettebb utalást tesznek Jézus küldetését illetõen, aki azért jött, hogy ítéletet tartson, de azért is, hogy üdvössége legyen azoknak, akik befogadják tanítását. Akit az Isten megérint, az Isten felkentje. Így lett Dávidból az Úr kiválasztottja, noha a legkisebb volt testvérei közt, s nyájat õrzött, egyszerû állatkákat. Mostantól fogva az Úr Lelke lesz rajta, s népének lesz a pásztora. Pál apostol levele ara enged következtetni, hogy az apostol az Isten közelségében élõ embert az igaz és egyenes cselekedeteirõl ismeri fel. Nem is csak közelségrõl van szó, hanem arról, hogy az Isten emberének az Úrban kell megtalálnia a világosság forrását, Isten fiai a fény fiai. Óvakodnunk kell a sötétség cselekedeteitõl! Amit szívesebben tesznek sötétben, az egyben azt is jelenti, hogy nem szeretnék, ha ismerté válna. De csak saját magunkat vezetjük félre, hiszen Isten világossága minden sötétséget beragyog. A vakon született ember szeme világának visszaszerzése kimondhatatlanul nagy élmény lehetett a vak ember számára. Senki sem értette, hogy ekkora csoda miként is történhet. Számomra mindig megható az, ahogyan a vakon született a farizeusok kérdéseire válaszol. Feleleteibõl látszik, hogy Jézus nem csak a szemét nyitotta fel, hanem megvilágosította õt. Ezért szépen megfogalmazza a hitetlenkedõknek a látását visszanyert ember, hogy a történtekbõl világosan lehet látni, mirõl is van szó. Mert hiszen a fõ kérdés a többieknek az volt, hogy ki is az a Názáreti Jézus. Ez az egyszerû ember, aki oly keveset látott még a világból, most mindenkit kifizet feleletével. Elmondja a kételkedõknek, hogy csakis az olyan ember tud ilyet tenni, aki Istentõl való, s amióta világ a világ, még ilyet sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vak szemét. Az elõítéletekkel teli farizeusok azonban nem voltak képesek arra, hogy ezt az egyszerû összefüggést is meglássák. Egy szerencsétlen ember, akin senki sem tud szélesen e világon segíteni, s most valaki megteszi. Ugyan ki lehet az a valaki, ha nem az Isten Fia?! Sajnos, az emberek hitetlensége sokszor olyan mély gyökeret vert, hogy inkább elhisznek minden mást, mint éppen azt, hogy Isten volt az, s lesz is az, aki bajaikban segít. Ez a gyakorlatban így néz ki: Már mindent megtettünk a gyógyulás érdekében, de semmi sem segített, most még megpróbálunk imádkozni, hátha az segít. Mintha Isten hatalma csak bizonyos dolgokra korlátozódnék. Lássunk is tehát, s ne csak nézzünk! A nagyböjt éppen ezt üzeni, hogy Jézus a megoldás.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30