A - Nagyböjt 3. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Kiv 17, 3-7 Refidimben a nép szomjas volt, azért zúgolódott Mózes ellen: ,,Miért hoztál ki minket Egyiptomból, talán azért, hogy szomjúsággal ölj meg bennünket gyermekeinkkel és állatainkkal együtt?” Mózes ilyen szavakkal fohászkodott az Úrhoz: ,,Mit tegyek ezzel a néppel? Kevés híja és megkövez.” Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: ,,Haladj a nép elõtt, vedd magadhoz Izrael véneit, fogd kezedbe a botodat, amellyel a Nílusra csaptál és menj. Én odaállok eléd a sziklára a Hórebnél. Üss rá a sziklára, víz folyik majd belõle, hogy igyék a nép.” Mózes úgy is tett Izrael véneinek jelenlétében. A helyet Masszának és Meribának nevezte el, ami annyit jelent mint Kísértés és Pörölés, mivel Izrael fiai ott zúgolódtak és kísértették az Urat. Ezt kérdezték ugyanis: ,,Közöttünk van-e az Úr vagy nincs?” SZENTLECKE Róm 5, 1-2. 5-8 Testvéreim! Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsõség részesei lehetünk. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. Amikor még erõtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas idõben meghalt a bûnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevõért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bûnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. + EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 Abban az idõben: Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idõ dél felé járt. Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: ,,Adj innom!” Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: ,,Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tõlem, szamariai asszonytól inni?” A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt: ,,Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked: Adj innom!«, inkább te kérnéd õt, és õ élõ vizet adna neked.” Az asszony ezt felelte: ,,Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élõ vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelybõl õ maga is ivott, meg a fiai és az állatai?” Jézus erre megjegyezte: ,,Mindaz, aki ebbõl a vízbõl iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízbõl iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellõ vízforrás lesz benne.” Erre az asszony megkérte: ,,Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Látom, hogy próféta vagy! Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell õt.” Jézus ezt felelte: ,,Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sõt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik õt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.” Az asszony így szólt: ,,Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, õ tudtunkra ad mindent.'' Erre Jézus kijelentette: ,,Én vagyok az, aki veled beszélek.” Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. Mikor kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték õt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: ,,Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk õt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban õ a világ Üdvözítõje.” Elmélkedés Az Élõ Vízforrás A víz az ember legfontosabb lételeme. Minden élet halálra van ítélve, ha kritikus mértékben megfogyatkozik a víz. Terméketlenné válik a föld, élõlények nem népesítik be többé, és senki sem jár arra szívesen. A vízbõl élet származik, s hatására megpezsdül az élet. Ezért rendkívül alkalmas arra is, hogy belõle nagyon gazdag szimbólumvilág szülessék, s jelezze az áldást és kegyelmet, vagy éppen annak hiányát. A puszta, víz nélkül olyan, mint az ember Isten nélkül. Halálraítélt. Isten ott fakaszt vizet a sziklából, ahol éppen akar. Elég Mózesnek csak egy bottal ráütnie a kövekre. Ez a víz azonban többszörösen is képes oltani az ember szomját. A test szomjúságát is, s a lélek szomját is, hiszen ez a víz azt is jelzi, hogy Isten nem hagyta el az õ népét, a kegyelem folytonos, bár csak kevesek vannak, akik igazán hálásak. Sajnos napjainkig tart a nép zúgolódása, s ma is sokan azt szeretnék, hogy egy kinyújtott kéz, vagy érintés minden bajunkra megoldást hozna. Talán lehetséges is lenne, ha az a kézmozdulat az imádságra emlékeztetne, s nem valami másra. Az evangéliumban Jézus és a szamariai asszony beszélgetnek el a vízrõl, s eljutnak egészen odáig, hogy Jézus saját magát nevezi meg, mint vízforrást. A Mester olyan vízrõl tanít, melytõl nem szomjazni meg, s melynek ereje és hatalma van az örök életet közvetíteni. Lelki szemeim elõtt megjelenik a nyári hõség szomjas vándora, ahogyan vízforráshoz ér. Magam is átéltem ilyet. Nagyszerû élmény ilyenkor szomjunkat oltani. A szagtalan, íztelen és színtelen folyadékra azt mondjuk, hogy fölséges. S az is, valójában. Jézus a szent Igékre utal, amikor magát forrásnak nevezi, az Isten Lelkére, mely felépíti az emberek közt Országát. Sok emberi szív, sivár élet tud a krisztusi tanítás segítségével életerõvel és reménységgel felfrissülni, hogy az úton menni tudjanak. Az Oltáriszentség által mi is sokszor átélhetjük a megrázó pillanatot, a Krisztussal való találkozást. „Én vagyok az, aki veled beszélek”- mondja nekünk is Jézus, vagy mondaná, ha hagynánk neki. Lelkiismeretvizsgálatainknak tartalmazniuk kellene a kérdéseket: Szomjúhozom – e Krisztust, az Õ közelségét, szükségem van – e rá? Érzem – e ezt? S azt is, hogy értékeljük –e Jézus közeledését? Hiszen Õ is megszomjazik, vágyódik utánunk. Mivel tudjuk itatni? Majd ecettel, vagy valami mással is? A mi szomjúságunk az Õ itala. Ezt kellene nagyon megéreznünk!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30