A - Húsvétvasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43 Abban az idõben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Õ pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtõl megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta õt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által elõre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És õ megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ô az, akit Isten az élõk és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bûnei bocsánatát.'' SZENTLECKE Kol 3, 1-4 Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsõségben. SZEKVENCIA A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják! Krisztus, ártatlan Bárány: vérének árán nyája bûneiért megengesztelte Atyját. Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll: élet Ura a sírból felkél, és gyõztesen él. Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon! ,,Az élõ Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalmát, angyalok jelenését, Urunk halotti leplét. Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy elõttetek.'' Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk. Gyõztes Király, könyörülj meg rajtunk! EVANGÉLIUM Jn 20, 1-9 A hét elsõ napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!'' Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Õ is látta az otthagyott lepleket és a kendõt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elõször ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Elmélkedés Krisztussal együtt mi is feltámadunk Akik megtartották a nagyböjtöt, s legalább lélekben végjárták Krisztus keresztútját, azok számára a húsvét a lélek igazi felüdülése, maga a feltámadás. Évente egyszer a megszokottnál sokkal mélyebb átéléssel emlékezünk, ünneplünk és hálálkodunk, hogy Krisztus értünk szenvedett, meghalt és feltámadt. Tesszük ezt minden szentmisében, de most kifejezetten a történelmi esemény egyediségére, annak igaz voltára összpontosítunk. Hitünk alapjairól van szó, a szentségek születésérõl. Ha Krisztus nem halt volna meg és nem támad volna fel, akkor ma nem lenne szentgyónás, nem lenne bûnök bocsánata, nem találkozhatnánk Krisztussal az Oltáriszentségben. Ha nincs feltámadás, akkor semmi sem igaz a hitünkbõl, s akkor nehezen lenne hihetõ, hogy Jézus az Isten Fia. Akkor hogyan beszélhetnénk Istenrõl, mint a legtökéletesebb lényrõl? Egyáltalában, akkor vajon beszélhetnénk –e Istenrõl, s képesek lennénk –e bármilyen kérdésre feleletet adni? Ám húsvét ünnepe éppen errõl szól, hogy ezt a legfontosabb tényt és igazságot mélyen a lelkünkbe véssük, s ez alakítsa és kormányozza az életünket. Pál apostol sem szûnik meg ismételgetni, hogy Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk is. Nem idõben, de lehetõségben. S aki befogadja szívébe azt az igazságot, aki minden erejével a Föltámadotthoz igyekszik kapcsolódni, az már itt a földön egy új élet hordozójává lesz, hiszen annak cselekedeteiben meg fog látszani a hit és a biztos remény, s nem fogja sajnálni magát feláldozni embertestvéréért, hogy a Mesterhez hasonlóan teljesen odaadja magát a szeretetnek. A kereszténység Krisztusra és az apostolok hitére és tanúságtételére épül. Õk, akik annyit szenvedtek, biztosan nem hazudtak, hiszen magukat csalták volna meg. Megrázó az evangéliumi részlet, ahogyan a két apostol szalad a sírhoz. Üres sír, halotti leplek várják õket. Bemennek a sírba, látják mindezt, s hittek. A mai kor embere nem tud hinni, mert nem lát. Csak néz, de nem tud következtetéseket levonni abból, amit lát. Nem, mert nincs hozzá kellõ tudása, s kellõ nyitottsága sem. Figyelmünk csak nagyon ritkán irányul az égiek felé. Elvagyunk magunk kis világában, s ameddig valami nagy dolog nem történik, az élet legfontosabb kérdéseivel nem foglalkozunk. Mintha csak öt, vagy tíz év múlva fontos lenne az, hogy a jelen pillanatban melyik párt a vezetõ, vagy ki a kormányfõ. Egy fiatal vallotta nekem, aki rendszeres templomba járó, hogy megkérdezték tõle: Ez most melyik hóbortjaid egyike? Azt tanácsoltam neki, ha majd az illetõ valamilyen komoly gondjával keres fel, ne adja az Isten, betegséggel, akkor te is kérdezd meg tõle, hogy ez most melyik hóbortja egyike. Milyen nehezen hisszük el a másik emberrõl az õszinte cselekedetet, a meggyõzõdésbõl fakadó tetteket! Talán azért, mert mi magunk nem ilyen vagyunk. Miért zavar bennünket az, ha látjuk valakinél a hit mélyebb átélését, gyakorlatát? Minden bizonnyal azért, felrázza a lelkiismeretünket. Óvakodjunk, nehogy mi is azt kiáltsuk: Keresztre vele! Viszont ne áltassuk magunkat, mert aki a kereszten hal meg, a hitért és a szeretet gyõzelméért, az Krisztushoz hasonlóan, gyõzelmet arat a halálon. Húsvét arról szól, hogy Krisztus végleg átvette a hatalmat. Élet és halál ura. Persze még mindig vannak, akik ezt nem hiszik el, s eljátszák a szerepet, életrõl és halálról döntenek, emberként. Esztelenek, Isten még az éjjel számon kérheti életetek! Föltámadt Krisztus, reményünk! Gyõztes Király, könyörülj meg rajtunk!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30