A - Húsvét 6. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY ApCsel 8, 5-8. 14-17 Abban az idõben: Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült figye-lemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoz-tak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Já-nost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak ke-resztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket. SZENTLECKE 1 Pét 3, 15-18 Szeretteim! Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben! Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszte-letteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágal-maikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jótetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mintsem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bûnök miatt, az Igaz a bûnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték õt, de a Lélek szerint életre kelt. EVANGÉLIUM Jn 14, 15-21 Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ô más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lel-két, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek õt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idõ, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is él-ni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Elmélkedés A szeretetet abban van, hogy megtartjuk Isten parancsait A mai vasárnap szentírási olvasmányai már mind többet szólnak a Szentlélekrõl, a Jézus által megígért Vigasztalóról. Az Apostolok Cselekedeteiben arról olvastunk, hogy az aposto-lok látogatást tesznek Szamariában, s általuk maga a Szentlélek is. Mint ismeretes, a Szentlélek kiáradásának a jele az apostolokról a hí-vekre, a kézrátétel. Ez történt most is a helyi, zsenge egyház híveivel. Péter apostol bámulatos tanácsokkal látja el az egyház tagjait. Ha élõ és elven bennünk a hit, s lángol a Krisztus iránti szeretet, akkor mindig készen leszünk arra, hogy tanúságot tegyünk hitünkrõl, szóval is. A cselekedetek mellet a szavakra is szükség van, melyekkel közöl-ni tudjuk mások felé azt az élményt, mely a személyes hitbõl és meg-tapasztalásból fakad. Ha viselkedésünk Krisztus szeretetéhez hasonlít, akkor kikezdhetetlenek leszünk, s nem lesz ellenfeleinknek támadási pontja. Maga Krisztus keresztje az intõ példa azoknak, akik részesei voltak a megfeszítésnek, hogy amit tettek az teljesen értelmetlen és szégyenletes volt. Mert nagy gyávaság és logikátlanság megölni vala-kit, aki csak jót tett. Jézus bántalmazói önmagukban meghasonlott emberek voltak. János evangéliumában Jézus nagyon világosan és gyakorlatiasan szólal meg. A szeretet nem csupán érzelem, rokonszenv és az elvek elfogadása, hanem annál sokkal több. Aki szeret, az megtartja Isten parancsait. Kevés, ennyire megható szövegrész található az evangéliumok-ban, mint az éppen most olvasott. Jézus azt kéri, hogy tartsuk meg pa-rancsait. Ez nem könnyû, de mennyei segítséget kapunk hozzá, a Szentlelket. Jézus parancsa pedig az, hogy szeressük egymást, mint ahogyan Õ szeretett minket. Ezek szerint, Jézust csak akkor szeretjük, ha egymást is szeretjük, s a parancsok megtartásával, az egész terem-tett világot. A madarakat, a virágokat, a folyókat és hegyeket. Megrázó az utolsó mondata az evangéliumi részletnek. Szerete-tünkért, azért az igyekvésért, hogy a parancsokat megtartsuk, mindent cserébe kapunk. Megláthatjuk az Atyát, akit Jézus mutat meg nekünk. Ez a legtöbb, mit adhat, mutathat. Jézus tanítása szerint, Õ és az Atya egyek. Ezért mondja, hogy megmutatja magát. Nem valaki más Õ, mint akinek látták földi életében, csak annál több is megadatik majd nekünk, többet is megláthatunk belõle. S minél tökéletesebben tartjuk meg parancsait, annál több tárulkozik fel nekünk Jézus isteni voltából, már itt, ebben a világban.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30