A - Húsvét 5. vasárnapja

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY ApCsel 6, 1-7 Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az õ özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a Tizenkettõ összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk: ,,Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat.” Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antióchiai prozelitát. Az apostolok elé állították õket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnõtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. SZENTLECKE 1 Pét 2, 4-9 Szeretteim! Menjetek az Úrhoz, az élõ sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott, és felmagasztalt. Mint élõ kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetszõ lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az Írás: Íme, Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem vall szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát õ, mivel hisztek benne, a dicsõségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik: A kõ, amelyet az építõk elvetettek, szegletkõvé lett; a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsõségét hirdessétek, aki a sötétségbõl meghívott benneteket az õ csodálatos világosságára. EVANGÉLIUM Jn 14, 1-12 Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!” Ekkor Tamás így szólt: ,,Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek õt, és látjátok.” Fülöp megjegyezte: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” Jézus így válaszolt: ,,Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sõt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.” Elmélkedés Jézus sohasem szakad el azoktól, akiket az Atya rá bízott Az imádság és az ige szolgálata mindennél fontosabb feladatként jelenik meg az apostolok számára, ezért igyekeznek úgy szervezni az egyház életét, hogy megfelelõ munkamegosztás legyen a tagok között, s a diakónusi szolgálat bevezetésével ezt el is érik. Minden közösségben, s így van ez az egyházban is, igen sokrétûek a tennivalók. Hiszen a világban élünk s emberi testben, ezért az imádság és az Isten igéjének hirdetése mellett arra is kell ügyelni, hogy a közösség életének anyagi feltételeit is megteremtsük. Templomaink és közösségi házaink felépítése és karbantartása, a szegények ellátása, az evangélium hirdetése a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül, stb. – ez mind olyan jellegû munkát is jelent, mely nem kifejezetten imádság, és igehirdetés. Bizonyos értelemben ezek is, mind a szent célt szolgálják, de távolabbi kapcsolatban vannak vele. Nem lehet és nem szabad templomot, az imádság házát úgy építeni és gondozni azt, hogy közben az imádságról megfeledkezünk, illetve, egy kicsit háttérbe szorul. János evangéliumában Jézus békét és nyugalmat hirdet a szívnek. A szívek nyugtalanságát csak a hit oszlathatja el. Jézus minden cselekedetét a szeretet hatja át. Eltávozásáról beszél, ám most is az a gondja, hogy helyet készítsen a számunkra. A szeretet abban áll, hogy együtt legyünk vele, aki mindhalig szeretett bennünket. Jézus olyan dolgokról szól most, amelyek nehezen felfoghatók. „Én és az Atya egy vagyunk”- olvassuk e szentírási részletben. Különös, megható és csodálatos is egyben. Különös, mert aligha érthetõ. Megható, mert Jézus teljesen belemerül az Atya iránti vonzalomba, számára csak az Atya és az õ akarata létezik. Csodálatos, mert álmélkodva szemléljük e csodát. Jézus egy az Atyával, mert képes mindent úgy tenni, ahogy az Atya elvárja tõle. Az egység alapelve tehát, amin az felépülhet, a készség, hogy teljesítem Isten akaratát. Legyen meg az Õ akarata! Ha ezt ki tudom mondani, s el tudom fogadni, akkor egyé válok az Atyával és a Fiúval. Ettõl a perctõl fogva minden úgy történik, ahogy az Atya szent elhatározása. Ez nehéz, de felemelõ. Ez az egyetlen megoldás, hogy jól döntsünk. Aki rábízza magát az Istenre, az nagy dolgokra lesz képes. Egyedül Isten képes arra, hogy miközben rábízzuk magunkat, nem érezzük, hogy lemondtunk szabadságunkról. Hiszen Istenben sokkal nagyobb a „mozgásterünk” , mint abban a világban, melyet az „ én akarom” jellemez.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30