A - Évközi 3. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 8, 23b-9, 3 Egykor megalázta az Úr Zabulon földjét és Neftali földjét. De az eljövendõ napokban megdicsõíti majd a Tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el õket, kitörõ örömöt adsz nekik. Úgy örülnek majd színed elõtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedõ rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midiára idejében. SZENTLECKE 1 Kor 1, 10-13. 17 Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra! Forrjatok eggyé ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban! Kloé hozzátartozói ugyanis azt a hírt hozták felõletek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik azt mondják: ,,Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal!'' Talán megoszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették értetek keresztre, vagy Pál nevében keresztelkedtetek meg? Krisztus engem nem keresztelni küldött, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot, -- de ne bölcselkedõ beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. EVANGÉLIUM Mt 4, 12-23 Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelõ) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülõkre. Ettõl kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!'' A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!'' Erre azok otthagyták hálóikat és követték õt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Õket is elhívta. Õk is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték õt. Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet. Elmélkedés Jézus a népek világossága A mai elsõ szentírási olvasmány Izaiás jövendölésérõl szól, a Szabadító születésének ígéretérõl. Karácsonyi hangulata van ezeknek a soroknak. Újra átélhetjük a Megváltó születésének örömhírét, persze, most már a beteljesülés birtokosaiként. Megsokasodik az ujjongás, megnövekszik az öröm. Ezt az ujjongást és örömöt az aratás és zsákmányosztáskor érezhetõhöz hasonlítja a próféta. Vajon bennünk is ilyen a lelkesedés. Karácsony mennyire tudott bennünket felvillanyozni? A szeretet lángja ég – e még bennünk, vagy már csak haloványan pislákol fénye, talán ki is aludt? A második olvasmány a közösségekben fellelhetõ pártoskodásról tesz említést. Ennek veszélyére hívja fel a figyelmet Pál apostol. Egy a Krisztus, a megfeszített. A széthúzás és részrehajlás nagy veszélyt jelent egy közösség számára. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy bárki is legyen az, aki keresztel, vagy igét hirdet, azt Jézus Krisztus nevében teszi, s a kereszt erejével. Itt jön az a mondás: Nem a papért megyünk a templomba! Az evangélium arról olvashatunk, hogy Jézus megkezdi nyilvános mûködését. Tanítani kezd, s kiválasztja elsõ tanítványait. A sötétségben ülõk most nagy fényt láthatnak, s a halál árnyékában sínylõdõkre is fény virrad. Jézus kiválasztja elsõ tanítványait, Pétert és Andrást, Jakabot és Jánost. Azok azonnal otthagyták hálóikat, családjukat, azaz mindenüket, s Jézussal tartottak. Emberek halászává teszi õket majd Jézus. Talán valaki, a huszonegyedik században arra is gondolhat, a kevésbé jártasak, hogy emberrablók lesznek. Tulajdonképpen azok is. Amit majd Jézustól hallanak, s amivel tanító útjukra indulnak, az a tanítás, rabul ejti az emberek szívét. Ez azt jelenti, hogy kedvesebb lesz az minden más tanításnál és magyarázatnál, amellyel eddig találkoztak, az élet nagy kérdéseit illetõen.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30