A - Évközi 29. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Iz 45, 1. 4-6 Az Úr így szól fölkentjéhez, Küroszhoz, akinek megfogja jobbját, hogy színe elõtt meghódolásra bírja a nemzeteket, és megoldja a királyok derekán az övet; hogy megnyissa elõtte a kapukat, és ne maradjon egyetlen kapu se zárva: ,,Szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért szólítottalak neveden. Dicsõ nevet adtam neked, bár nem ismertél. Én vagyok az Úr, és senki más. Rajtam kívül nincs más isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettõl napnyugatig megtudják: rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más.” SZENTLECKE 1 Tessz 1, 1-5b Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek egyházának az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és békesség! Mindenkor hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Szüntelen gondolunk Istenünk és Atyánk elõtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Testvéreim, kiket az Úr szeret! Jól tudjátok, hogy választottak vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erõvel, Szentlélekkel és mélységes meggyõzõdéssel! EVANGÉLIUM Mt 22, 15-21 Abban az idõben: A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a következõ kérdéssel: ,,Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: ,,Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte tõlük: ,,Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: ,,A császáré.” Erre õ így szólt hozzájuk: ,,Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré - az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták õt, és elmentek. Elmélkedés Jézus nem hagyja válasz nélkül kérdezõit Izaijás próféta arra figyelmeztet, hogy Isten akkor is felhasználhat valakit céljai elérésének érdekében, ha az illetõ személy errõl nem is tud. Életünkben rengeteg olyan dolog történik, melyet nem tudunk megmagyarázni, melyekben Isten keze volt benne. Isten egyetlen célja, hogy rátaláljunk, s benne felismerjük az igaz Istent, s mindazt a jót és üdvöset, mely általa elérhetõ a számunkra. Pál apostol a hívek közösségében az erények eleven jelenlétéért hálálkodik. A hit, a remény és a szeretet nem csak szólam a számukra, hiszen, azoknak tevékeny, áldozatos és szilárd voltáról beszél. Az apostol figyelmeztet bennünket, hogy a hívõ ember örömének forrása, hogy az Isten maga választott ki bennünket, s eleve arra rendelt, hogy az övéi legyünk. A hit megszilárdításáért fáradozik az apostol, aki érzi a Szentlélek erejét és hatékony munkálkodását. Saját maga mélységes meggyõzõdését is szeretné a hívek szolgálatába állítani, hogy példáján felbuzduljanak. Mennyi mindent kérdezhettek volna Jézustól az Õ kortársai, de lám, egy ilyen kérdéssel állnak elõ, hogy tudniillik: Szabad-e adót fizetni a császárnak? Azt hitték, hogy nehezet kérdeznek, s amolyan vizsgakérdés is ez, meg csapda is lesz. Annyi bizonyos, hogy a pénz nagyon érdekelte õket, s jó lett volna egy kis forradalom, mely adócsökkentéshez vezet. A Mester válasza teljesen kiábrándította õket. Az egyház és az állam szétválasztásáról manapság is sokat lehet hallani, nem mindig a megfelelõ hozzáállással és értelmezéssel. A hívõ ember egyszerre tagja az egyháznak és az államnak. Az autóbusz vezetõje is utas, noha nem fizet menetjegyet. A szemétkihordásért nem a plébániahivatalban kell fizetni, s a keresztelõt sem a vízmûveknél jelentjük be. Jézus válasza arra irányul, hogy leleplezze az emberek hazugságát és hamisságát. Nem egymás ellenében, hanem egymást segítve kell eljutni az üdvösségre. Néha úgy tûnik, hogy a világi hatalom felé történõ adófizetés érthetõbbnek tûnik az embereknek, mint az egyház felé történõ anyagi támogatás. Nem érezzük még eléggé, hogy az egyház, az mi vagyunk.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30