A - Évközi 24. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Sir 27, 30 - 28, 7 A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bûnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bûneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bûneiért hogyan imádkozik? Jóllehet õ csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentõl?! Hát az õ bûneiért ki ad elégtételt? Gondolj a végsõ dolgokra, hagyd a gyûlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyûlöld embertársadat, gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. SZENTLECKE Róm 14, 7-9 Testvéreim! Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az élõknek Ura legyen. EVANGÉLIUM Mt 18, 21-35 Abban az idõben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: ,,Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: ,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt mibõl megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el õt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult elõtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta õt, sõt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa Térdre hullott elõtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De õ nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hivatta õt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta õt az õröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívbõl meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.” Elmélkedés A keresztényi nagyvonalúság logikája Az elsõ bibliai olvasmányból megtudhatjuk, hogy a düh és harag bûnös ember viselkedésére vall. Ezért semmiképpen sem igazolható, amikor azt halljuk valakitõl, hogy a felháborodása és mérge igazolt. Szokták is mondani: „Ne is csodálkozzatok, hogy dühös vagyok!” Ennek az állapotnak azonban van még egy súlyosabb állomása is, amikor valaki a bosszú irányában lép tovább. A Szentírás a megbocsátás fontosságára hívja fel a figyelmünket. Ez az igazán következetes emberi magatartás, hiszen nekünk is megbocsátanak, Isten mindenképpen. Megbocsátásunkat elõlegezhetjük is, annál is inkább, mert nem ismerjük a napot, amikor tõlünk is számon kérik életünket. Pál apostol Krisztus keresztáldozatát minden érdemszerzõ cselekedet fölé emeli, mely által Úrrá és Megváltónkká lett. A megváltás lényege pedig úgyszintén nem más, mint a megbocsátás. Jézus példabeszéde emlékeztet arra, hogy az ember kettõs mércével mér. Amit irányunkban elvárunk másoktól, adott esetben a könyörületességet, azt mi magunk nem szívesen gyakoroljuk. Nem könnyû megbocsátani, mert le kell szállnunk „trónunkról” , s beismerni, hogy nem mi vagyunk az emberek ítélõ bírái. Ha pedig nekünk magunknak kell bocsánatot kérni, az szintén megalázkodással jár, pedig Krisztus is alázatos marad, még száját sem nyitotta panaszra. Helyes viselkedésünknek ösztönzõje az a biztos reményünk, hogy Isten igazságossága és irgalma a végítéleten begyógyítja azokat a sebeket is az emberi szívekben, amelyek meggyógyítására életünkben nem került sor, a mi mulasztásaink miatt.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30