A - Évközi 17. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY 1 Kir 3. 5. 7-12 Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. Így szólt Isten: ,,Bármit kérsz, megadom neked!” Salamon ezt mondta: ,,Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám, Dávid helyett. Dehát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szol-gád a te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja kü-lönböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másképp kormá-nyozni ezt a te nagyszámú népedet?” Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki: ,,Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hoz-zám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igaz-ságot szolgáltathass, íme, megadom neked, amit kértél. Olyan bölcs és értõ szívet adok neked, amilyen nem volt elõtted, s nem lesz utánad sem.” SZENTLECKE Róm 8, 28-30 Testvéreim! Tudjuk, hogy az Istent szeretõknek minden javukra válik, hiszen õ saját elhatározásából választotta ki õket. Akiket ugyan-is elõre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását ölt-sék magukra. Így lesz õ elsõszülött a sok testvér között. Akiket elõre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsõítette. EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébõl 13, 44-46 Abban az idõben Jézus ezt mondta a tömegnek: ,,A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedõ igaz-gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt.” Elmélkedés A hívõ ember bölcsessége A bölcsesség valóban Istentõl származik, hiszen minden mást megelõz. Már az is az õ mûve, hogy valaki a bölcsesség ajándékát ké-ri. Így tett Salamon is. Nagy alázattal felismerte, hogy az ember a ma-ga erejébõl csak kevésre képes, s Isten legnagyszerûbb ajándéka a böl-csesség. A bölcs embernek „éber szíve van”, s azzal a képességgel fel-ruházott, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Sajnos a ma hatalmon lévõ „királyok” csak ritkán követik Salamon példáját, s inkább vágynak hosszú élet és gazdagság után, valamint ellenségük életére. Pál apostol teljesen meg van gyõzõdve afelõl, hogy a keresztény ember legjobb választása az Isten szeretete. Ebben minden benne fog-laltatik. Nagy titok ez, de maga Isten az, aki megadja az embernek a hit ajándékát. Miért nem kapja meg mindenki? Nem tudhatjuk. Min-den bizonnyal erre is van válasza Istennek. Annyi azonban biztos, hogy sokkal több embernek kínálja fel Isten, mint ahányan érdemben válaszolnak is Neki. Az evangélium példabeszédek sorozatának egy részlete. A mennyek országa olyan, mint az elrejtett kincs. Kincs, mely el van rejtve. Nem mindenki találja meg. Keresni kell! Küzdeni, harcolni ér-te, de ismételten nagy titok marad, hogy miért csak egyesek bukkan-nak rá. Ezt a kincset megtalálni a legnagyobb öröm. Érte érdemes mindent eladni. Ez olyan változást jelent az életünkben, melyhez fog-ható nincsen. Hiszen mindent eladni, az egyben azt is jelenti, hogy gyökeresen megváltozik az életünk. Talán más ég, más táj, más mun-kakör, más emberek lesznek holnaptól azok, akikkel megosztjuk éle-tünket, de ezt mind felvállaljuk, hogy a mennyek országa miénk lehes-sen. Isten sohasem alázza meg az embert. Megadja a lehetõséget a számunkra, hogy érzéseink beérjenek, látásunk megvilágosodjék. A szabad választás is a miénk, a mérlegelés. Isten felcsillantja elõttünk a legértékesebbet, s ismét marad a titok, egyeseknek miért nem kell. Az Úr Salamonnak bölcs és értõ szívet ajándékozott. Talán ép-pen ez az, ami a leginkább hiányzik belõlünk, az „értés”. Isten olyan nagyot ad, hogy szinte el sem akarjuk hinni. Mi még nem értjük Isten szeretetét, csak ízlelgetjük jóságát, de annyi bizonyos, hogy amikor Róla van szó, akkor csak nagyot szabad gondolnunk.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30