A - Évközi 10. vasárnap

Szerkesztette: Dobó Tibor

OLVASMÁNY Oz 6, 3-6 ,,Törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi esõ, amely megöntözi a földet.” Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hûséged, mint a reggeli felhõ, és mint a harmat, hamar tovatûnik. Ezért sújtottam õket a próféták szavával, ezért pusztítottam õket ajkam szózatával, ítéletem elérkezik, mint a világosság. Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égõáldozat, hanem az Isten ismerete. SZENTLECKE Róm 4, 18-25 Testvéreim! Ábrahám a reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, Isten ígérete szerint: ,,Nagy lesz a te nemzetséged!” Hite nem gyengült meg, jóllehet tudta, hogy teste megvénhedt, hisz századik esztendeje felé járt, és Sára méhe is elapadt. Nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, inkább megerõsödött a hitben, megdicsõítve ezáltal az Istent. Meg volt ugyanis gyõzõdve arról, hogy amit Isten ígért, azt meg is tudja valósítani. Ábrahám ezáltal vált igazzá. De nemcsak õrá vonatkozik, amit róla írtak, hogy ,,ezáltal vált igazzá”, hanem mireánk is. Mi is igazzá válunk, ha hiszünk Istenben, aki feltámasztotta a halálból Urunkat, Jézus Krisztust. Õ halált szenvedett a mi bûneinkért, és feltámadt, hogy mi igazak lehessünk. EVANGÉLIUM Mt 9, 9-13 Abban az idõben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevû embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: ,,Kövess engem!” Az felállt és követte õt. Késõbb, amikor Jézus az ö házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bûnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: ,,Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bûnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: ,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot.« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bûnösöket.” Elmélkedés Törekedjünk megismerni az Urat! Az elsõ bibliai olvasmány éles választóvonalat húz Isten és ember viselkedése közé. Még bennünket a hûtlenség, az állhatatlanság, a pillanatnyi fellángolások jellemeznek, addig Istent az Õ kegyelmének biztos kiáradása. Eljövetelének késlekedését is gyakran mi magunk befolyásoljuk, hiszen feladjuk a reményt, illetve Isten maga sújt bennünket, mert hozzá való viszonyulásunk nem méltó. Ábrahám azonban minden dicséretre méltó, hiszen a reménytelenségben is tudott hinni. A hit éppen ebbõl áll, hogy a még meg nem tapasztalt dolgok eljövetelében is tudunk hinni. Ez a keresztény remény. A remény alapját Isten ígérete képezi. Ábrahám már megöregedett, Sára méhe is elapadt, mégis tudott hinni Ábrahám az Úr ígéretében, hogy nagy lesz az õ nemzetsége, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Ahogy Ábrahám számára nem kis próbatétel volt egész élete, úgy az apostolok számára is Jézus halála a legnagyobb próbatétel pillanata. Istent megismerni annyit jelent, mint szeretni Õt. Hiszen Isten magában a szeretetben tárulkozik fel. Jézus minden megnyilatkozásában keményen ítéli el azt a vallásosságot, mely csak az áldozatbemutatásra összpontosít. Valamit adni Istennek, önmagunk helyett. Isten is önmagát adta Fiában, hogy elhiggye a világ, mekkora szeretete is van az Istennek. Ez a szeretet még a bûnösöknek is kijár, sõt éppen azért jött, hogy azokat üdvözítse. A szeretet kiáradásának egyik sajátos formája az irgalom. Az irgalmasság az a cselekedet, amikor lemondok annak gyakorlásáról, ami noha megilletne az igazságosság és a jog alapján, s inkább leszek a szeretet, mely egy újabb esélyt ad a megtérésre, hogy végleg elkötelezzük magunkat Istennek. Isten szeretete ebben az irgalmasságban, mint valami folyam árad felénk. Sajnos, mi emberek nem tanulunk ebbõl, vagy nem eleget, hanem görcsösen ragaszkodunk jogainkhoz, s mindahhoz, ami szerintünk megillet bennünket. Pedig Jézus Pilátusnak is megmondta, hogy semmi hatalma sem lenne az embernek, ha odafentrõl nem kapna.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30