Benyik György

Évközi 32. vasárnap

1Tesz 4,12-17 „Ne szomorkodjatok mint a többiek” Alighanem a holtak feltámadásáról írott legkorábbi keresztény szöveggel állunk szembe. Bár megszoktuk, hogy errõl a témáról az evangéliumokban a feltámadás elbeszélésekben olvasunk, de azoknak az elbeszéléseknek az írásba foglalása késõbb történt, mint a Tesszaloniki levelet írták. A legõsibb igehirdetés így hangzik „Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk!” Vagyis a keresztény Tovább >>

Benyik György

Évközi 24 vasárnap

Róm 14,7-9 Életünkben és halálunkban az Úré vagyunk. A pogány keresztény közösségben a rabszolgáknak nem lehetett önálló erkölcsi öntudatuk. Amit a tulajdonosuk kért tõlük, annak követése élet és halál kérdése volt. A gazdagok gyakorta függtek a római hivatalnokoktól, azok pedig a politikusoktól, azok viszont a pillanatnyi érdekeik alapján alakítottak ki úgynevezett etikus magatartást. Az átfogó vezérelvként követett erkölcsi magatartás Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY Ez 33; 7-10 Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához: ,,Emberfia, õrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek: »Istentelen, meg kell halnod,« és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tõled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel Tovább >>

Benyik György

Évközi 23 vasárnap

Róm 13,8-10 „A törvény tökéletes teljesítése a szeretet” A zsidó-keresztény kultúrkörben talán legismertebb érték összefoglaló a tíz parancs. Oly annyira, hogy a mai közbeszédben pontatlanul, úgy emlegetik, mint a keresztény erkölcsi értékrend alapját, és sokak számára nem nyilvánvaló, hogy szövege az ószövetségi Szentírásban található meg. Az sem világos, hogy a zsidó erkölcsi elõírások összességéhez hogyan viszonyul a Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 21. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 22, 19-23 Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz: ,,Kivetlek tisztségedbõl, és elmozdítalak hivatalodból. Azon a napon elhívom szolgámat, Eljákimot, Hilkijahu fiát, és reá adom köntösödet, és rá erõsítem övedet: a kezébe adom hatalmadat. Így atyja lesz Jeruzsálem lakóinak és Juda házának. Az õ vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja. Mint a szeget, Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 22. vasárnap

OLVASMÁNY Jer 20, 7-9 Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején: ,,Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj. Erõsebb voltál nálam és legyõztél. Nevetségessé váltam napról napra: Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem: Erõszak! Romlás! Az Úr szava így mindennap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam: Nem törõdöm vele, és nem beszélek többé Tovább >>

Benyik György

Évközi 22. vasárnap

Róm 12,1-2 Istennek tetszõ áldozat Ez a szakasz morális buzdítás, azonban igen általános formában. Hasonlít 1Tessz 4-5 fejezetében található buzdításhoz. Amikor morális buzdítást végez Pál a maga közösségében, akkor módszertanilag nehéz helyzetben van. Ugyanis a zsidó etikai tanítás módszerét nem követheti, mert hallgatóságától az teljesen idegen. Ennek a zsidó etikai oktatásnak a legjobb summázata volt a Tíz parancs. Ez minden etikai zsidó Tovább >>

Benyik György

Évközi 21. vasárnap

Róm 11,33-36 „Mekkora a mélysége Isten gazdagságának” Pál ebben a szakaszban a gondviselõ Isten elõrelátást dicséri, aki a pogányok és a zsidók együttmûködését valósítja meg a keresztény egyházon belül. A szakasz Iz 40,13 szövege Izajás könyvének azon részébõl való, amely a babiloni fogságban született. Vagyis olyan szöveg amely az elnyomatásban élõ prófétától, vagy prófétai iskolától származik, akik a nyomorúságuk Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 19. vasárnap

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 9a. 11-13a Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hórebhez. Bement egy barlangba és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki: ,,Menj és a hegyen járulj az Úr színe elé!” S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépõ, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr elõtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tûz Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 20. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 56, 1. 6-7 Ezt mondja az Úr: ,,Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom. Az idegenek fiait pedig - akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, s vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék, és ragaszkodnak szövetségemhez - mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el Tovább >>

Benyik György

Évközi 20 vasárnap

Róm 11,13-32 „Szent búza zsengéje szent kenyér lesz” Állandó vita téma, hogy a római keresztény közösség, akinek Pál a levelet írja zsidó keresztény vagy pogány keresztény volt. Van aki úgy gondolja mindkettõ, és van aki a Római levélben szereplõ témákból indul ki a törvény és megigazulás valamint Ábrahám és a többi ószövetségi példaképek emlegetése miatt, úgy vélik hogy többségben zsidó-keresztényekrõl kell beszélni. Tovább >>

Benyik György

Évközi 19 vasárnap

Róm 9,1-5 „test szerint közülük való Krisztus” Ha valaki figyelmesen olvassa az Apostolok Cselekedetei c. írásban Pál missziós technikáját, szembetûnik az a jelenség, hogy minden újabb helységbe érve az apostol elõbb a zsinagógát keresi fel és ott prédikál. Ha nincs zsinagóga, akkor is keresi a zsidó közösséget és ott kezd el tanúságot tenni Krisztusról. Ez a kísérlete Pálnak rendre botrányba, nem ritkán erõszakos cselekedetekbe Tovább >>

Benyik György

Évközi 25 vasárnap

Fil 1, 20-27 „Számomra az élet Krisztus” Pál számos esetben volt börtönben. Filippiben (49-50) Jeruzsálemven és Caesareaában (58-60), Rómában kétszer is 62-62 valamint 67 körül, De többször letartóztatták többek között maga beszél arról, hogy Efezusban is volt börtönbe. Pál a fogságaiban is nagyon tevékeny a Filippi, Kolosszei Efezusi és a Filomon levelet, börtönbõl, vagy fogságból írt levelek között tartják számon. Alexandriai Tovább >>

Benyik György

Évközi 26. vasárnap

Fil 2,1-11 Krisztus morális példakép! A Filippi levél himnuszának a kezdte nem különül el lényegesen a többi szövegtõl, és az 2,6-11 rokonságot mutat a Kolosszei levél 1,15-23 Krisztus himnuszával, csak míg az elõbbi az emberekkel való hasonlóságából indul ki, addig a párhuzama Jézus Krisztus isten képmási hasonlóságát fejtegeti. Az elõbbi a morális példakép funkcióját tölti be, a másik pedig inkább az embernek látszó Krisztus isteni természetének Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY Sir 27, 30 - 28, 7 A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bûnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bûneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bûneiért hogyan imádkozik? Jóllehet õ Tovább >>

Dobó Tibor

Halottak napja - 2008

Olvasmány Jób 19,1.23-27 Jób akkor válaszolt és így szólt: Ó, bárcsak fölírná szavaim valaki, följegyezné õket egy táblára! Ó, bár vasvésõvel, aztán íróónnal örökre bevésnék õket a sziklába! Tudom jól, él ügyem szószólója, õ lép majd föl utoljára a földön. Hogyha fölébredek, maga mellé állít, és meglátom még testembõl az Istent. Látni fogom, s õ a pártomon lesz, kit szemem lát, az nem lesz majd idegen, vágyódás tölti el veséimet. Tovább >>

Benyik György

Évközi 31 vasárnap

1Tesz 2,7-13 „életünket is nektek akartuk adni” A tesszalonikai egyházban Pál mellett Szilvánus és Timóteus is jelentõs munkát végez. Feltételezhetjük, hogy a levél sem pusztán Pál szellemi terméke, hanem hárman közösen írták. A levélbõl nem egy hierarchikus egyházkép bontakozik ki, amely szerint a vezetõ felette áll az egyházközségnek. Hanem az apostol és a Tesszaloniki hívek kapcsolata egyenrangú emberek bensõséges bizalmán alapul, Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY Kiv 22, 20-26 Ezt mondja az Úr: Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok õket, s õk hozzám kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek. Ha a népembõl való szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönözöl, ne viselkedj vele szemben uzsorás Tovább >>

Benyik György

Évközi 30 vasárnap

1Tesz 1,5-10 „Istenbe vetett hitetek mindenhova eljutott” Az minden ókorkutató számára külön csoda, hogy Pál missziós tevékenysége hatására milliós nagyságrendû keresztény közösség alakul ki a római birodalom keleti felén és igen jelentõs magában a fõvárosban, Rómában is. Ennek egyik oka, hogy a megtért közösségek nem titkolták hitüket, hanem minden megtérített és megkeresztelt ember egyben újabb hirdetõjévé is vált annak a hitnek Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 29. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 45, 1. 4-6 Az Úr így szól fölkentjéhez, Küroszhoz, akinek megfogja jobbját, hogy színe elõtt meghódolásra bírja a nemzeteket, és megoldja a királyok derekán az övet; hogy megnyissa elõtte a kapukat, és ne maradjon egyetlen kapu se zárva: ,,Szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért szólítottalak neveden. Dicsõ nevet adtam neked, bár nem ismertél. Én vagyok az Tovább >>

Benyik György

Évközi 29 vasárnap

1Tesz 1,1-5b „választottak vagytok” A páli levélirodalom legelsõ és legkorábbi alkotásáról van szó, ebben a levélben. Amikor el kell hagynia Tesszalonikát, arra a meggyõzõdésre jut, hogy ezzel a gyorsan fejlõdõ közösséggel levélben tartja a kapcsolatot. Óriási lépés, hiszen ennek nyomán fejlõdik ki a Pál-féle levélirodalom, amelyben rögzült a pogány keresztény közösségekkel kapcsolatos misszió legfontosabb problémái és az apostol Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 25, 6-10a A Seregek Ura bõséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erõs színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népérõl a gyalázatot, lemossa az egész földön. Õ, az Úr mondta Tovább >>

Benyik György

Évközi 28. vasárnap

Fil 4,12-20 Tudok nélkülözni, de tudok bõvelkedni is.” Pál missziós munkája közben kapott hideget is meg meleget is. A hozzá ragaszkodó hívek szeretete kényeztette, és megtapasztalta az érte aggódó, vagy rajongó közösségek gondoskodását, de ugyanakkor megtapasztalta az egyének és egy-egy közösség gyûlöletét. Egyesek szerint hétszer volt börtönben, volt hogy megkövezték, számos esetben lázítottak fel ellene egész közösségeket. Amilyen Tovább >>

Benyik György

Évközi 27 vasárnap

Fil 4,6-9 „Veletek lesz a béke Istene” Isten békéje a zsidó és a keresztény közösség irataiban mint jókívánság igen gyakran szerepel. A mindennapi héber köszöntésben a „béke veled” rövidített formában ugyanerrõl szól. A keresztény liturgiában számtalanszor felhangzó „Az Úr békéje legyen veletek!” felszólítás szintén az ilyen béke óhajról beszél. A mostani szakaszban azonban Pál követve, vagy inkább Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY Ez 18, 25-28 Így szól az Úr: ,,Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot mûvel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bûnös elfordul a bûntõl, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bûneit és elfordul tõlük, azért Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 55, 6-9 Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bûnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bõkezû a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok - mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 18. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 55, 1-3 Így szól az Úr: Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket és gyertek ide hozzám: hallgassatok Tovább >>

Benyik György

Évközi 18 vasárnap

Róm 8,35-39 „Ki ragadhat el Krisztus szeretetétõl?” Költõi kérdéssel indul ez a mondat, de nem lényegtelen, hogy ezt az a Pál mondja, aki átélt nyomorúságot, szükséget, üldöztetést, éhínséget, és életveszélyt. Sõt számtalanszor a kivégzés árnyékában tevékenykedett, egészen addig, míg valóban elérkezett a második római fogsága végén kivégzésének órája. A hagyomány Rómában a Tre Fontane bazilika közelében karddal végezték Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 17. vasárnap

OLVASMÁNY 1 Kir 3. 5. 7-12 Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. Így szólt Isten: ,,Bármit kérsz, megadom neked!” Salamon ezt mondta: ,,Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám, Dávid helyett. Dehát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szol-gád a te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja kü-lönböztetni a jót meg a rosszat. Tovább >>

Benyik György

Évközi 10 vasárnap

Róm 4,18-25 „remény ellenére is reménykedve hitte” Az újszövetségben Máté evangéliuma közli Jézus családfáját, amely Ábrahámtól indul. Akik kutatták ezt a családfát tudják, hogy nem elég pontosan közli a genetikai továbbadás megszakítatlan folyamatát. Jézus nem tekinthetõ Ábrahám genetikai utódjának, sem Ádám genetikai utódának mint ahogyan azt Lukács evangéliumában találhat családfa alapján gondolhatnánk. A Ter 15,5-ben Tovább >>

Benyik György

Évközi 10 vasárnap

Róm 4,18-25 „remény ellenére is reménykedve hitte” Az újszövetségben Máté evangéliuma közli Jézus családfáját, amely Ábrahámtól indul. Akik kutatták ezt a családfát tudják, hogy nem elég pontosan közli a genetikai továbbadás megszakítatlan folyamatát. Jézus nem tekinthetõ Ábrahám genetikai utódjának, sem Ádám genetikai utódának mint ahogyan azt Lukács evangéliumában találhat családfa alapján gondolhatnánk. A Ter 15,5-ben Tovább >>

Benyik György

Évközi 9. vasárnap

Róm 3,21-28 „kegyelme jóvoltából ingyen történik a megigazulás” A bûn és büntetés koncepciója az ószövetségi szentírásban igen erõs. Az a meggyõzõdés, hogy Isten megtorolja a bûnöket számos esetben olvasható a Bibliában és az erkölcsi rend helyreállításának szükségébõl fakad. Úgy vélik ugyanis, hogy a bûn egy másfajta életet valósít meg a földön, mint amit Isten az embernek szánt. A bûn rontja meg az emberek közötti Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 9. vasárnap

OLVASMÁNY Mtörv 11, 18. 26-28. 32 A negyvenéves pusztai vándorlás végén Mózes így szólt a néphez: ,,Véssétek szívetekbe, lelketekbe, szavaimat; kössétek õket jelül a kezetekre, legyenek fejdíszként homlokotokon. Íme, áldást és átkot ajánlok fel ma nektek: áldást, ha engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenetek törvényeinek, amelyeket ma szabok nektek, s átkot, ha nem engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenetek törvényeinek, hanem letértek arról az útról, Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 8. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 49, 14-15 Így panaszkodott Sion: ,,Elhagyott az Úr! Megfeledkezett róla” De megfeledkezhet-e csecsemõjérõl az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétõl? De mégha õ megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad - mondja az Úr. SZENTLECKE 1 Kor 4, 1-5 Testvéreim! Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézõit. Az intézõktõl csak azt kívánják, hogy hûségesek Tovább >>

Benyik György

Évközi 8. vasárnap

1Kor 4,1-5 „Önmagam fölött sem ítélkezem”. Az igehirdetõket Pál Isten titkainak megbízottjainak tekinti. Tõlük csak azt várja, hogy hûséges legyen küldetéséhez. Nagyon nehéz kérdést feszeget ebben a szakaszban Pál, ez pedig a mások feletti ítélet és a felelõsség kérdése. Mindez összefügg azzal a kérdéssel ki állapítja meg, hogy ki a bûnös. Ez a kérdésé Korintusban igen nagy érdeklõdésre tartott számon, hiszen a keresztény Tovább >>

Benyik György

Úr napja

1Kor 10,16-17 „az áldás kelyhe” Kevesen tudják, hogy ez a hely történelmileg a szentmise átváltoztatási formulái közül a legrégebbi írott emlék. Ezt a figyelmeztetésnek szánt szöveget azonban azért írja Pál, hogy megkülönböztessék a keresztény liturgiát a pogány szertartásoktól. Nem egészen világos, hogy az õskeresztény idõszakban milyen volt a keresztény liturgia, mert olyan pontos feljegyzést, mint a római misekönyvben található Tovább >>

Dobó Tibor

A - Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY Kiv 34, 4b-6. 8-9 Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az Urat, másnap korán reggel elindult a Sinai-hegyre, és vitte magával a két kõtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhõben, õ pedig eléje járult és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes elõtt és ezt mondta: ,,Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülõ Isten, hosszan tûrõ, kegyelemben és hûségben gazdag.” Mózes sietve a földig Tovább >>

Benyik György

Évközi 7. vasárnap

1Kor 3,16-23 „Isten temploma vagytok” Pálnak, mint farizeus tanítványnak óriási élmény volt mindig a jeruzsálemi templomban imádkozni és ott Isten jelenlétébe helyezkedni. Mint vallásos zsidó büszke is volt erre a templomra, amely az egész világ számára hirdette az egyetlen világteremtõ Isten dicsõségét. Ugyanakkor ismerte kora vallási pártjait is többek között az átpolitizált szadduceus pártot, akinek gazdaság és politika orientált Tovább >>

Dobó Tibor

Pünkösdvasárnap

OLVASMÁNY ApCsel 2, 1-11 Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égbõl, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tûntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította õket. Ez idõ tájt vallásos Tovább >>

Benyik György

Húsvét 7. vasárnap

1Pét 4,13-16 Égõ fájdalom 12Szeretteim, ne lepõdjetek meg azokon az égõ fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul értek benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. 13Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsõsége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek. 14Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsõség Lelke, vagyis az Isten Lelke nyugszik rajtatok. 15Senki Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 10. vasárnap

OLVASMÁNY Oz 6, 3-6 ,,Törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi esõ, amely megöntözi a földet.” Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hûséged, mint a reggeli felhõ, és mint a harmat, hamar tovatûnik. Ezért sújtottam õket a próféták szavával, ezért pusztítottam õket ajkam szózatával, ítéletem elérkezik, mint a világosság. Mert nem az áldozat kell nekem, hanem Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 11. vasárnap

OLVASMÁNY Kiv 19, 2-6a Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izra-el fiai elindultak Refidimbôl. A Sínai pusztába érkeztek, és ott letábo-roztak. Táborukat a heggyel szemben ütötték föl. Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyrõl így szólt hozzá: ,,Ezt közöld Jákob házával és hirdesd Izrael fiainak: Láttátok, mit tet-tem az egyiptomiakkal, és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon és hoztalak ide magamhoz. Ha tehát hallgattok Tovább >>

Benyik György

Évközi 17 vasárnap

Róm 8,28-30 „Istent szeretõknek minden javukra válik” 28Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen õ saját elhatározásából választotta ki õket. 29Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz õ elsõszülött a sok testvér között. 30Akiket elõre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 16. vasárnap

OLVASMÁNY Bölcs 12, 13. 16-19 Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné, nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel minde-nek Ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erõt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz és nagy kímé-lettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod Tovább >>

Benyik György

Évközi 16. vasárnap

Róm 8,26-27 „A lélek könyörög helyettünk” Pál életét átszövi az imádság. Ennek egyik oka, hogy a zsidó hagyományokban Isten jelenlétének felidézésére használták az imát és olyan imarendet írtak elõ, amely hasonlatosat csak a szerzetesek és papok gyakorolnak manapság, amikor a nap meghatározott szakaszain mindig zsoltárokat és himnuszokat imádkoznak és szentírási szövegeket olvasnak. Ezen túl a hétköznapi zsidó ember beszédmódját Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 55, 10-11 Így szól az Úr: Amint az esõ és a hó lehull az égbõl és nem tér oda vissza, ha-nem megöntözi a földet, és termõvé, gyümölcsözõvé teszi, hogy ma-got adjon a magvetõnek és kenyeret az éhezõnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad: Nem tér vissza hozzám ered-ménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. SZENTLECKE Róm 8, 18-23 Testvéreim! Úgy gondolom, hogy ennek az életnek a Tovább >>

Benyik György

Évközi 15 vasárnap

Róm 8,18-23 18De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetõk az eljövendõ dicsõséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. 19Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. 20A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, 21hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsõséges szabadságára. 22Tudjuk ugyanis, hogy az Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 14. vasárnap

OLVASMÁNY Zak 9, 9-10 Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leányai Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Íme, közeleg királyod: igaz és gyõzedelmes, alázatos, szamáron jön, szamár hátán, szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertõl tengerig, a Folyótól egészen a föld határáig. SZENTLECKE Róm 8, 9. 11-13 Testvéreim! Ti nem Tovább >>

Benyik György

Évközi 14 vasárnap

Róm 8,9-13 „Lélek szerint éljetek” 9De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem az övéi. 10Ha Krisztus bennetek van, jóllehet a test a bûn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. 11Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, õ, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti Tovább >>

Benyik György

Péter és Pál ünnepe

2Tim 4,6-8.17-18 6Az én véremet ugyanis nemsokára kiontják áldozatul, eltávozásom ideje közel van. 7A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 8Készen vár az igazság gyõzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét….17Ám az Úr mellém állt, és erõt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, s tudomást Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 12. vasárnap

OLVASMÁNY Jer 20, 10-13 Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején: Hallom sokak gyalázkodását: ,Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!” Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek: ,,Hátha valamiképp tõrbe csalhatnánk, legyõzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta.” De az Úr, mint hõs harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallnak és elbuknak. Örökké tartó, soha el Tovább >>

Benyik György

Évközi 12 vasárnap

Róm 5,12-15 „Egy ember által lépett a világba a bûn” A teremtés könyvében az elsõ emberpár teremtése és bûnbeesési története az emberiségben és a világban található rossz okát az Isten iránti bizalmatlanságban jelölte meg. Az édenkerti tiltott fáról levett gyümölcs csak szimbolizálta ezt az Istennel kapcsolatos állásfoglalást. A teremtés könyvének õstörténeti részében található mito-poetikus elbeszélések nem annyira a Tovább >>

Benyik György

Évközi 11. vasárnap

Róm 5,6-11 „igazért is alig hal meg valaki”. 6Amikor még erõtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bûnösökért, 7noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb jó emberért vállalják a halált. 8Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetérõl, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bûnösök voltunk. 9Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. 10Mert ha Istent Fia Tovább >>

Dobó Tibor

A - Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 8, 5-8. 14-17 Abban az idõben: Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült figye-lemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoz-tak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték Tovább >>

Dobó Tibor

A Lateráni Bazilika felszentelése

Ez 47,1-2.8-9.12 Ezután visszavitt engem a ház kapujához, és íme, víz fakadt a ház küszöbe alatt a keleti oldalon; a ház homlokzata ugyanis kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le, az oltártól dél felé. Aztán kivitt az északi kapun, és körülvezetett a külsõ kapun kívül levõ úton a kelet felé nézõ útra; és íme, víz tört elõ a jobb oldalon. Azt mondta nekem: ,,Ez a víz a keleti homokdombok felé indul, majd lefolyik a sivatag síkságára Tovább >>

Dobó Tibor

B - Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 9, 26-31 Amikor (megtérése után) Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tõle. Nem hitték el, hogy tanítvánnyá lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy (Pál) látta az úton az Urat, hogy (az Úr) mit mondott neki, és hogy õ milyen bátran kiállt Damaszkuszban Jézus ügye mellett. (Pál) ezentúl velük járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt az Úr Tovább >>

Benyik György

Böjt 04 vasárnap

Ef 5,4-10 „Fény fiai sötétség fiai” „4Ocsmány, léha vagy kétértelmû szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás. 5Legyetek meggyõzõdve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. 6Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait. 7Tehát ne vállaljatok Tovább >>

Dobó Tibor

B - Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY Mózes második könyvébõl Kiv 20, 1-3. 7-8. 12-17 Isten a Sínai-hegynél táborozó népnek ezeket a parancsolatokat hirdette ki: ,,Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül! Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az õ nevét hiába veszi! Emlékezzél meg a szombatról és szenteld meg! Tiszteld atyádat és anyádat, hogy Tovább >>

Benyik György

Böjt 03 vasárnap

1Kor 1,22-25 „22A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, 23mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Õ a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, 24a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. 25Hiszen Istennek a "balgasága" bölcsebb az embereknél, és Istennek a "gyöngesége" erõsebb az embereknél.” Jézus korabeli zsidóság legismertebb Tovább >>

Dobó Tibor

B - Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY Ter 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: ,,Ábrahám, Ábrahám!” ,,Itt vagyok” - felelte. Akkor ezt mondta neki: ,,Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Moria földjére, s ott mutasd be égõáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.” Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 02 vasárnap

Róm 8,31b-34 Ki szakíthat el Krisztus szeretetétõl? „31Mire következtethetünk ebbõl? Ha Isten velünk, ki ellenünk? 32Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? 34Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sõt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk? 35Ki szakíthat el bennünket Krisztus Tovább >>

Dobó Tibor

B - Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY Ter 9, 8-15 A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: ,,Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élõlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élõlényt a földrõl Tovább >>

Benyik György

Böjt 01 vasárnap

1Pét 3,18-22 „18Mert Krisztus is meghalt egyszer a bûnökért, az Igaz a bûnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. 19Így ment el a börtönben sínylõdõ lelkekhez is, és hírt vitt nekik. 20Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében az Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által. 21Az elõképnek Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 7. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25 Ezt mondja az Úr: ,,Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne az elmúlt dolgokra figyeljetek. Íme, én valami újat viszek végbe, már éppen készülõben van; nem látjátok? Valóban, utat készítek a pusztában, és folyókat fakasztok a sivatagban. A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsõségemet. Nem hívtál segítségül, Jákob, és nem törõdtél velem, Izrael! Csak bûneiddel Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY Lev 13, 1-2. 44-46 Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak: ,,Ha egy embernek a bõrén duzzadás, kiütés vagy fénylõ folt keletkezik, bõrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az õ fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon: Tovább >>

Benyik György

Évközi 07 vasárnap

2Kor 1,18-22 Igen-Nem „18Isten a tanúnk, hogy szavainkban, amelyeket hozzátok intéztünk, nem mindegy az igen és a nem. 19Az Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi - én, Szilvánusz és Timóteus - köztetek hirdettünk, nem volt Igen is meg Nem is, hanem az Igen valósult meg benne. 20Isten valamennyi ígérete Igenné vált benne. Ezért hangzik föl általa ajkunkon az Amen Isten dicsõségére. 21Isten az, aki minket veletek együtt megerõsít és fölken Tovább >>

Benyik György

Évközi 06 vasárnap

1Kor 10,31-11,1 Mindent Isten dicsõségére „31Tehát akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsõségére. 32Se zsidót, se pogányt, se az Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, 33mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. 1Legyetek követõim, mint ahogy én Krisztus követõje vagyok.” Pál olyan vallásban nõtt, fel Tovább >>

Dobó Tibor

B - Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY 2 Krón 36, 14-16. 19-23 Cidkijának, Juda utolsó királyának napjaiban nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hûtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig õ tett szentté Jeruzsálemben. Az Úr, atyáik Istene, követei által még jókor és ismételten elküldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét. De õk Tovább >>

Benyik György

Böjt 05 vasárnap

Zsid 5,7-9 „Istenfélelme miatt meghallgatásra talált” 7Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. 8Annak ellenére, hogy õ volt a Fiú, a szenvedésbõl engedelmességet tanult. 9Mûve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, 10mert az Isten õt hirdette ki fõpapnak, Melkizedek rendje Tovább >>

Dobó Tibor

B - Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY Jer 31, 31-34 ,,Íme, napok jönnek - mondja az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem õket Egyiptom földjérõl. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig Uruk voltam -mondja az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok - mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, Tovább >>

Benyik György

Húsvét 05 vasárnap

1Jn 3,18-24 Ne szeressünk szóval „18Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. 19Errõl ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg színe elõtt a szívünket. 20Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, õ mindent tud. 21Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. 22Bármit kérünk, megkapjuk tõle, hisz megtartjuk parancsait, és ami Tovább >>

Dobó Tibor

B - Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 4, 8-12 Azokban a napokban: Péter a Szentlélektõl eltelve így szólt: ,,Népünk elöljárói és ti vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket - miután egy beteggel jót tettünk -, hogy vajon õ hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt elõttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Tovább >>

Benyik György

Húsvét 04 vasárnap

1Jn 3,1-2 Mekkora szeretettel van irántunk „Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert õt sem ismeri. 2Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.” A görög elképzelés szerint az ismeret hasonlóságra épül. Akiben Tovább >>

Dobó Tibor

B - Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 3, 13-15. 17-19 Azokban a napokban Péter így beszélt a néphez: Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsõítette Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe elõtt, noha õ úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet Fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta õt a Tovább >>

Benyik György

Húsvét 03 vasárnap

1Jn 2,1-5 Van szószólónk az Atyánál 1Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bûnt. De ha valaki bûnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. 2Õ az engesztelõ áldozat bûneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bûneiért is. 3Abból tudjuk meg, hogy megismertük, hogy megtartjuk a parancsait. 4Aki azt mondja: "ismerem", de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. 5De aki megtartja Tovább >>

Dobó Tibor

B - Húsvét 2. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 4, 32-35 Azokban a napokban: A hívõ sokaság egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erõvel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bõvelkedtek a kegyelemben. Nem akadt köztük szûkölködõ, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek, szükségéhez Tovább >>

Benyik György

Húsvét 02 vasárnap

1Jn 5,1-6 Mibõl tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk? „1Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülötte, és aki a szülõt szereti, szereti szülöttét is. 2Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és megtesszük parancsait. 3Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. 4Mert mindenki, aki az Istentõl született, legyõzi a világot. És ez a gyõzelem - gyõzelem a Tovább >>

Dobó Tibor

B-Húsvétvasárnap

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43 Abban az idõben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Õ pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtõl megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész Tovább >>

Benyik György

Húsvét vasárnap

Kol 3,1-4 „Ami odafönn van azzal törõdjetek!” 1Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. 2Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. 3Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. 4Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsõségesen Krisztus feltámadása az apostoli igehirdetés központi tézise, mely csak Tovább >>

Dobó Tibor

B - Virágvasárnap

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja OLVASMÁNY Iz 50, 4-7 Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt mondja az Úr Szolgája: ,,Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként õ teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik Tovább >>

Benyik György

Virágvasárnap

Fil 2,6-11 „Kiüresítette önmagát” „6Õ Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlõséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, 7hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. 8Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY Jób 7, 1-4. 6-7 A szenvedõ Jób így panaszkodott: Nemde küzdelem az ember sorsa a földön? Nemde napszámos módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak nekem osztályrészül, keserves éjszakák lettek fizetségem. Már lefekvéskor azt kérdezem: ,,Mikor virrad?” És mihelyt felkelek: ,,Mikor lesz már este?” Tele vagyok kínnal Tovább >>

Benyik György

Évközi 05 vasárnap

1Kor 9,16-23 Mindezt az evangéliumért teszem „16Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerû kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. 17Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. 18Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetõje, ingyen nyújtsam az evangéliumot, s ne éljek az evangéliumban gyökerezõ jogommal. 19Bár mindenkitõl Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY MTörv 18, 15-20 Moáb mezején Mózes így beszélt a néphez: ,,Az Úr, a te Istened hozzám hasonló prófétát támaszt neked, a te körödbõl, testvéreid közül; õrá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtõl Hóreb (hegyén), az egybegyûlés napján, mikor azt mondtad: »Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját és nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak.« Erre így szólt hozzám az Úr: Tovább >>

Dobó Tibor

B - Advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY 2 Sám 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Amikor Dávid király mára házában lakott, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétõl, a király így szólt Nátán prófétához: ,,Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg, sátorban lakik.” Erre Nátán ezt mondta a királynak: ,,Tedd meg mindazt, amit szándékozol, mert veled van az Úr.” Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz: Tovább >>

Benyik György

Advent 4. vasárnap

Róm 16,25-27 Egyedül bölcs Isten 25Annak pedig, akinek hatalmában áll megerõsíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre õsidõk óta csend borult, 26de amelyet most az örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet elõtt ismertté tettek, hogy így a hit befogadására eljussanak: 27neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsõség Jézus Krisztus Tovább >>

Dobó Tibor

B - Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY Iz 61, 1-2a. 10-11 A próféta így beszél: Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívûeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság Tovább >>

Benyik György

Advent 3. vasárnapja

1Tesz 5,16-24 Ne oltsátok ki a lelket… 16Legyetek derûsek. 17Imádkozzatok szüntelenül. 18Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 19Ne oltsátok ki a Lelket, 20s a prófétai beszédet ne vessétek meg. 21Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. 22Mindenféle rossztól óvakodjatok. 23A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Õrizze meg szellemeteket, lelketeket és Tovább >>

Dobó Tibor

B - Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY Iz 40, 1-5. 9-11 ,,Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg” - ezt mondja Istenetek. ,,Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bûnéért.” Egy hang kiált: ,,Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom Tovább >>

Benyik György

Advent 2. Vasárnapja

1Pét,3,8-14 Ne féljetek a fenyegetésektõl… 8Végül mindnyájan legyetek egyetértõk, együtt érzõk, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. 9Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. 10Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. 11Forduljon el a gonosztól, tegye a Tovább >>

Dobó Tibor

B - Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 1. 2b. 3-8 Te vagy, Uram, a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te, Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtõl fogva ,,Megváltónk” a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és Tovább >>

Benyik György

Advent 01. vasárnapja

1Kor 1,3-9 Szüntelenül hálát adok… 3Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentõl és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! 4Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. 5Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. 6A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. 7Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 34. vasárnap

Krisztus király vasárnapja OLVASMÁNY Ez 34, 11-12. 15-17 Ezt mondja az Úr, az Isten: ,,Íme, magam keresem meg juhaimat, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom õket mindenünnen, ahová a felhõ és a sötétség napján szétszóródtak. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le õket - mondja Tovább >>

Benyik György

Krisztus király vasárnap

1Kor 15,20-26 Ádám-Krisztus Az újszövetségben több alkalommal találkozunk Ádám és Krisztus, vagy Jézus párhuzamba állításával. A római levélben hasonló gondolatmenettel találkozhatunk (5,12-19) és Lukács evangéliumának gyermekségtörténetében Jézus családfáját Ádám-ig vezeti vissza az evangélista (3,23-38), mivel ez a pogány keresztények számára írt evangélium. Jézus úgy tünteti fel mint az egész emberiség megváltóját. Ezzel szemben Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31 Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Elõteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsaly után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szûkölködõnek meg karját Tovább >>

Benyik György

Karácsony ünnepi mise

Zsid 1,1-6 Fiában szólt hozzánk „1Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, 2ezekben a végsõ napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az idõket is teremtette. 3Mint dicsõségének kisugárzása és lényegének képmása, õ tartja fenn hathatós szavával a mindenséget. A bûntõl való megtisztítást elvégezve helyet foglalt az isteni Fölség jobbján, 4s annyival kiválóbb, mint az angyalok, Tovább >>

Benyik György

Szent Család vasárnap

Kol. 3,12-21 Isten szent és kedves választottai „12Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. 13Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. 14Legfõként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. 15S Krisztus békéje töltse be Tovább >>

Benyik György

Isten anyasága (Jan 1.)

Gal 4,4-7 Asszonytól született „4De amikor elérkezett az idõk teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és õ alávetette magát a törvénynek, 5hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 6Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya! 7Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelmébõl örökös Tovább >>

Benyik György

Évközi 04 vasárnap

1Kor 7,32-35 Osztatlan ragaszkodás az Úrhoz 32Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól. A nõtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. 33A nõs azonban világi dolgokkal törõdik: hogyan keresse felesége kedvét, 34ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szûz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nõt világi dolgok kötik le: hogyan járjon férje kedvében. 35Ezt javatokra mondom, nem Tovább >>

Benyik György

Évközi 04 vasárnap

1Kor 7,32-35 Osztatlan ragaszkodás az Úrhoz 32Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól. A nõtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. 33A nõs azonban világi dolgokkal törõdik: hogyan keresse felesége kedvét, 34ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szûz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nõt világi dolgok kötik le: hogyan járjon férje kedvében. 35Ezt javatokra mondom, nem Tovább >>

Dobó Tibor

SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE

Olvasmány Jón 3,1-5.10 Ekkor ismét szólt az Úr Jónáshoz, s ezt nondta: ,,Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott a szózatot, amelyet majd mondok neked.” Felkelt erre Jónás és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive háromnapi járóföldre terjedõ nagy városa volt Istennek. Alighogy bement Jónás a városba, egynapi járásnyira, nagy hangon hirdette: ,,Még negyven nap, és Ninive elpusztul!” Ninive lakói hittek Istenben és Tovább >>

Benyik György

Évközi 03 vasárnap

1Kor 7,29-31 Az idõ rövid „29Azt mondom tehát, testvérek: Az idõ rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, 30aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, 31s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.” Úgy tûnik Pál érvelésének alapja a sztoikus Epiktétosz (Kr.u. 60-120) „kézikönyvecskéjével” rokon, aki Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY 1 Sám 3, 3b-10. 19 Sámuel, gyermekkorától fogva Éli fõpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: ,,Sámuel, Sámuel!” A gyermek ezt felelte: ,,Itt vagyok.” Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: ,,Itt vagyok, hívtál.” Éli ezt válaszolta: ,,Én nem hívtalak, feküdj le és aludj.” Erre elment, és lefeküdt aludni. Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel Tovább >>

Dobó Tibor

B - Urunk megkeresztelkedése

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4. 6-7 Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hûségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az õ Tovább >>

Dobó Tibor

B - Urunk megjelenése (Vízkereszt)

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6 Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsõsége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsõsége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyûlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s Tovább >>

Dobó Tibor

B - A Szent Család ünnepe

OLVASMÁNY Sir 3, 3-7. 14-17a Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek elõtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bûneit engeszteli, megszabadul tõlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyûjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életû lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját. Fiam! Tovább >>

Benyik György

Vízkereszt utáni vasárnap

Csel 10,34-38 Isten nem személyválogató „ 34Péter így kezdte beszédét: "Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató, 35mindenki kedves elõtte, aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is. 36A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Õ mindenki Ura. 37Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Júdeában. 38Miképp kente fel Tovább >>

Benyik György

Vízkereszt

Ef 3,2-6 Isten titka „2Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. 3Kinyilatkoztatásból ismertem meg a titkot, mint föntebb röviden megírtam. 4Ha elolvassátok, megérthetitek, hogy betekintettem Krisztus titkába, 5amelyrõl korábban nem tudtak az emberek úgy, ahogy most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. 6Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy Tovább >>

Benyik György

Karácsony 2. vasárnap

Ef 1,3-18 Tudtunkra adta tervét „3Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. 4Mert õbenne választott ki bennünket a világ teremtése elõtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk elõtte. Szeretetbõl 5eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által - akarata és tetszése szerint - fogadott gyermekeivé legyünk; 6hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel Tovább >>

Benyik György

Évközi 33 vasárnap

1Tesz 5,1-6 „ami az idõt és az órát illeti…” Ha valakinek kétségei lettek volna a levél korábbi szakaszában, hogy Pál egy pár nap múlva bekövetkezõ eseményrõl szól, annak most világossá teszi, hogy sem az idõt sem az órát nem tudja megmondani. (5,1). Mindössze a virrasztásra, a készenlétre hív fel. Ez az esemény valamikor be fog következni, az ítéletre fel kell készülni. A címzettek ismerve ezt a tényt, a „Világosság Tovább >>

Benyik György

Húsvét 6. vasárnap

1Pét 3,15-18 Jótetteitekért szenvedjetek 15Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 16De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak. 17Jobb ugyanis, hogy ha az Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért Tovább >>

Benyik György

Évközi 34. vasárnap - Krisztuskirály

Kol 1,12-30 Õ a láthatatlan Isten képmása Örömmel 12adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban; 13kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába. 14Benne nyertük el a megváltást, bûneink bocsánatát. 15Õ a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsõszülötte. 16Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 28. vasárnap

Hited meggyógyított téged. Lk 17, 11-19 Jézus egyszer útban Jeruzsálem fel áthaladt Szamaria és Galilea vidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörül rajtunk! Õ rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: Menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak! Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY 2 Kir 5, 14-17 Elizeus próféta szavára a leprában szenvedõ arám Námán lement és az Isten emberének utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyermek teste. Aztán egész kíséretével visszatért az Isten emberéhez. Bement, eléje állt, és ezt mondta: ,,Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csak Izraelben. Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!” De az így Tovább >>

Benyik György

Évközi 28. vasárnap

2Tim 2,8-13 8Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból, ahogy evangéliumom hirdeti, amelyért meghurcoltak, 9sõt mint valami gonosztevõt, még bilincsbe is vertek, de az Isten szava nincs megbilincselve. 10A választottakért tehát mindent eltûrök, hogy az örök dicsõségben õk is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban. 11Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, majd élünk is vele; 12ha tûrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY Hab 1, 2-3; 2, 2-4 Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: ,,Erõszak!” anélkül, hogy megszabadítanál? Miért feded fel elõttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam elõtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. Az Úr is megszólalt, és ezt mondta: ,,Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 27. vasárnap

Növeld bennünk a hitet Lk 17, 5-10 Abban az idõben az apostolok kérték az Urat: Növeld bennünk a hitet. Az Úr így válaszolt. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestõl és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezõrõl hazajön: Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz. Nem ezt mondja inkább: Készíts nekem Tovább >>

Benyik György

Évközi 27. vasárnap

2Tim 1,6-14 Isten nem a csüggedtség lelkét adta! 6Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán van benned. 7Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erõ, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. 8Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében, 9aki megváltott és a szent Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY Ám 6, 1a. 4-7 Jaj a gondtalanul élõknek Sionban, és Szamárfa hegyén az elbizakodottaknak! Elefántcsont ágyban alusznak, fekvõhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyáj bárányaiból és a csorda ökreibõl. Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak; korsóból isszák a bort, finom olajjal kenik magukat: József végzete miatt bizony nem bánkódnak. Ezért, lám, most a számûzöttek élén mennek a fogságba, és Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 26. vasárnap

Csak a kutyák jöttek Lk 16, 19-31 Abban az idõben Jézus a következõ példabeszédet mondta: Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázér nevû koldus is, ez ott feküdt a kapuja elõtt, teke fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékokból, ami a gazdag ember asztaláról hullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám Tovább >>

Benyik György

Évközi 26. vasárnap

1Tim 6,11-16 Törekedj életszentségre! 11Te azonban, Isten embere, menekülj ezektõl! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. 12Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, s erre tetted le számos tanú elõtt az igaz hitvallást. 13Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus elõtt tanúságot Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 25. vasárnap

Az a nagyban is hûtlen Lk 16, 10-13 Abban az idõben Jézus ezeket mondta tanítványainak: Aki kicsiben is hû, az a nagyban is hû. Aki pedig hûtlen a kicsiben, az a nagyban is hûtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hûségesek, ki bízza rátok az igazi értékeket? És ha másban nem voltatok hûek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyûlöli, és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és a Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY Ám 8, 4-7 Halljátok, ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szûkölködõket! Azt mondjátok: ,,Mikor múlik el az újhold, hogy eladhassuk a búzánkat? A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat? Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a mérleget, hogy megvehessük pénzért a szegényt, egy pár saruért a szûkölködõt, és eladhassuk a gabona ocsúját.” Ezért megesküdött az Úr arra, aki Tovább >>

Benyik György

Évközi 29. vasárnap

2Tim 3,14-4,2 Tarts ki amellett amit tanultál! 14Te azonban tarts ki amellett, amit tanultál, s amirõl meggyõzõdtél, hiszen tudod, kitõl tanultad. 15Gyerekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre. 16Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, 17hogy az Isten embere tökéletes legyen Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 29. vasárnap

Istentõl nem félt. Lk 18, 1-18 Abban az idõben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt: Az egyikvárosban élt egy bíró, aki Istentõl nem félt és embertõl nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá, és kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Noha Istentõl nem félek, embertõl Tovább >>

Benyik György

Évközi 30. vasárnap

2Tim 5,6-18 Az Úr mellém állt! 6Az én véremet ugyanis nemsokára kiontják áldozatul, eltávozásom ideje közel van. 7A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 8Készen vár az igazság gyõzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét. 9Siess, gyere mielõbb! 10Démász ugyanis elhagyott a világ kedvéért, és Tesszalonikába ment, Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY Mal 3, 19-20a Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevõ olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja õket - mondja a Seregek Ura –úgy, hogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belõlük. Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak. SZENTLECKE 2 Tessz 3, 7-12 Testvéreim! Tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 32. vasárnap

OLVASMÁNY 2 Mak 7, 1-2. 9-14 A pogány Antiokhosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, anyjukkal együtt. A király arra akarta õket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték õket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: ,,Mit akarsz tõlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint megszegjük atyáink törvényeit.” A második, Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 33. vasárnap

Azért, hogy tanúságot tegyetek. Lk 21, 5-19 Abban az idõben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: Jönnek majd napok, amikor abból, amit most láttok, kõ kövön nem marad, mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tõle: Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek elõzik meg? Õ így válaszolt: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan Tovább >>

Benyik György

Évközi 33. vasárnap

2Tesz 3,7-12 Aki nem akar dolgozni ne is egyék 7Hiszen tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek, 8senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére. 9Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessétek. 10Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. 11Most mégis azt Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 32. vasárnap

Akik pedig méltók rá Lk 20, 27-38 Abban az idõben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadducceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás és megkérdezték tõle: Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az elsõ megnõsült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, Tovább >>

Benyik György

Évközi 32. vasárnap

2Tesz 2,15-3,5 Szilárdak a jócselekedetekben 15Legyetek hát állhatatosak, testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tõlünk élõszóban vagy levélben kaptatok. 16Urunk, Jézus Krisztus pedig és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, 17vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban. 1Végül, imádkozzatok értünk, Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 31. vasárnap

Látni Jézust szemtõl szemben Lk 19, 1-10 Abban az idõben: Jézus odaért Jerikóba és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus nevû tehetõs ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtõl szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetû volt. Így hát elõrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: Zakeus, gyere le hamar! Ma a házadban kell Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 31. vasárnap

OLVASMÁNY Bölcs 11, 22 - 12, 2 Uram, az egész világ olyan elõtted, mint a porszem a mérlegen, s mint a földre hulló hajnali harmatcsepp. De te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz, és elnézõ vagy az emberek bûnei iránt, hogy bûnbánatot tartsanak. Mert szeretsz mindent, ami van, és nem utálsz semmit abból, amit alkottál. Hiszen ha gyûlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Hogyan is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan Tovább >>

Benyik György

Évközi 31. vasárnap

2Tesz 1,11-2,2 11Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitbõl fakadó tettekben. 12Így dicsõül meg Urunk Jézus neve bennetek, és ti is õbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelmébõl. 1Van még egy kérésünk: Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és vele való egyesülésünket illetõen ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, 2és sem Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 30. vasárnap

Nem vagyok olyan, mint a többi Lk 18, 9-14 Abban az idõben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörõ, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY Sir 35, 15b-17. 20-22a Az Úr igaz bíró: nem nézi az ember személyét, nem részrehajló a szegény kárára; s meghallgatja azt, aki a balsorsban kéri õt. Nem utasítja el az árvák könyörgését, sem az özvegyet, ha tele van panasszal. Aki szívbõl szolgálja, azt elfogadja az Úr, az ilyenek imádsága a felhõkig hatol. A nyomorgók jajszava áthatol a felhõkön, és nem csendesül, míg el nem éri célját. Nem tágít, amíg rá nem tekint a Tovább >>

Benyik György

Évközi 25. vasárnap

1Tim 2,1-8 Egy a közvetítõ 1Mindenekelõtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért 2és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. 3Ez jó és kedves üdvözítõ Istenünk szemében, 4aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. 5Hiszen egy az Isten, egy a közvetítõ is Isten és ember között: az Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY Kiv 32, 7-11. 13-14 A Sínai-hegyen, a pusztai vándorlás idején így szólt az Úr Mózeshez: ,,Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek az útról, amelyet elõírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be elõtte, és így beszéltek: »Izrael, ez a te istened, aki kihozott Egyiptomból.«” Az Úr még ezt is mondta Mózesnek: ,,Látom jól, hogy Tovább >>

Benyik György

Évközi 24. vasárnap

1Tim 1,12-17 12Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erõt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára, engem, 13aki azelõtt káromoltam s üldöztem és erõszakos ember voltam. De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 14Sõt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel. 15Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 18. vasárnap

Kié lesz mindaz, amit szereztél? Lk 21,13-21 Amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Õ így válaszolt neki: Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam az örökségeteket? Majd a tömeghez fordult: Vigyázzatok, és õrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bõvelkedéstõl függ az ember élete. Példabeszédet is mondott Tovább >>

Benyik György

Évközi 18. vasárnap

Kol 3,1-11 "Ne a földiekre legyen gondotok" Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsôségben. Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies: a paráznaságot, a Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 17. vasárnap

OLVASMÁNY Ter 18, 20-32 Ábrahámnak megjelent az Úr, és így szólt hozzá: ,,Szodoma és Gomorra bûne már égbe kiált, és igen súlyossá lett. Lemegyek hát, és megnézem, hogy valóban úgy viselkedtek-e, ahogyan hozzám szállt az ellenük szóló panasz szava, vagy sem; tudni akarom.” Ekkor az Úr kíséretében levõ két férfi Szodoma felé indult, de Ábrahám megállt az Úr elõtt. Azután Ábrahám közelebb lépett, és megszólalt: ,,Valóban el akarod Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 16. vasárnap

OLVASMÁNY Ter 18, 1-10a Egy alkalommal az Úr megjelent Ábrahámnak Mamre terebintjénél, amikor az a déli forróság idején sátra bejáratánál ült. Ábrahám fölemelte szemét, és íme, három férfi állt elõtte. Mihelyt meglátta õket, a sátor bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt: ,,Uram, ha kegyelmet találtam színed elõtt, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hoznak egy kis vizet. Mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa alatt. Tovább >>

Benyik György

Évközi 17. vasárnap

Kol 2,12-14 „Krisztusban temetkezett…” 12Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel, annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki Õt a halálból feltámasztotta. 13Titeket tehát, akik bûneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bûnünket. 14A követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 16. vasárnap

Nem törõdöl vele Lk 10,38-42 Útjukon betértek egy faluba. Egy Márta nevû asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendõket. Egyszer csak megállt: Uram - méltatlankodott -, nem törõdöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt: Márta, Márta, sok Tovább >>

Benyik György

Évközi 16. vasárnap

Kol 1,24-28 „Testemben egészítem ki…” 24Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedésébõl hiányzik, testének, az Egyháznak javára. 25Ennek lettem a szolgája, Isten rendeletébõl, amelyet értetek kaptam, hogy az Isten szavát egészen érvényre juttassam: 26Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. 27Velük akarta megismertetni az Isten, milyen Tovább >>

Dobó Tibor

C – Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY MTörv 30, 10-14 Mózes egy alkalommal így beszélt a néphez: ,,Engedelmeskedj az Úr, a te Istened szavának, és tartsd meg a parancsokat és rendelkezéseket, amelyek e törvénykönyvben írva vannak. Térj meg szíved, lelked mélyébõl az Úrhoz, a te Istenedhez. Ez a törvény, amelyet ma adok neked, nem túlságosan nehéz, és nem is elérhetetlen számodra. Nem az égben van, hogy azt mondhatnád: » Ki hatol fel érte az égbe, ki hozza le és hirdeti, hogy Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 15. vasárnap

Hogyan olvasod? Lk 10,25-37 Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. Mester - szólította meg - mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Megkérdezte tõle: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Így válaszolt: Szeresd Uradat, istenedet, teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl, felebarátodat pedig, mint saját magadat. Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz - válaszolta neki. De igazolni akarta Tovább >>

Benyik György

Évközi 15. vasárnap

Kol 1,15-20 15Õ a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsõszülötte. 16Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. 17Õ elõbb van mindennél, és minden benne áll fenn. 18Õ a testnek, az Egyháznak a feje. Õ a kezdet, az elsõszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsõség mindenben. 19Úgy Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 14. vasárnap

De azért tudjátok meg: Közel van az Isten országa! Lk 10,1-12.17-20 Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettõt, és elküldte õket kettesével maga elõtt minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évkozi 18. vasárnap

OLVASMÁNY Préd 1, 2; 2, 21-23 Minden hiábavalóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság. Minden csak hiábavalóság. Hisz jó néhány ember munkálkodott bölcsen, okosan és sikerrel, azután át kellett engednie szerzeményét olyannak, aki mit sem fáradt érte. Ez is hiábavalóság és nagy baj! Igen, mi haszna van az embernek sok-sok fáradozásából és törekvésébõl, amellyel emésztette magát életében? Valóban: minden napja csupa szenvedés, és minden Tovább >>

Benyik György

Évközi 19. vasárnap

Zsid 11,1-19 „Csak egy áldozatot mutatott be a bûnökért…” „Mivel a törvény a jövendõ javak árnyéka, de nem a valóságok képe volt, még azokkal az áldozatokkal sem tehette tökéletessé a résztvevõket, amelyeket évrõl évre megszakítás nélkül bemutattak. 2Nemde abbahagyták volna az áldozat bemutatását, ha a bemutatók egyszeri megtisztulás után megszabadultak volna a bûntudattól. 3Ellenkezõleg, éppen ez emlékeztette õket Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 19. vasárnap

A második vagy a harmadik õrváltáskor Lk 12, 35-40 Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípõtök legyen felövezve, kezetekben pedig égõ gyertya legyen. Hasonlítsátok az olyan emberhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzõrõl, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti õket, körüljár és felszolgál nekik. És ha Tovább >>

Dobó Tibor

C – Évközi 23. Vas.

OLVASMÁNY Bölcs 9, 13-19 Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát, és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr? Hisz a halandók gondolatai bizonytalanok, és terveink ingatagok. Mert a romlandó test gátolja a lelket, és a földi sátor ránehezedik a sokat tûnõdõ elmére. Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van, és üggyel-bajjal értjük meg, ami kézenfekvõ. Hát akkor az égi dolgokat ki tudná kifürkészni? Ki ismerte föl valaha is Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 23. vasárnap

... és nem így követ Lk 14, 25-33 Abban az idõben: Amikor Jézust nagy sokaság követte, õ hozzájuk fordult, és így szólt: Aki hozzám jön, de nem gyûlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nõvéreit, sõt magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le elõbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy Tovább >>

Benyik György

Évközi 23. vasárnap

Filem 9-17 8Ezért bár Jézus Krisztusban parancsot is adhatnék rá, hisz kötelességed megtenni, 9mégis a szeretetre hivatkozva inkább kéréssel fordulok hozzád, én, az öreg Pál, aki most Krisztusért fogságot szenvedek. 10Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben adtam életet. 11Egykor haszontalan volt számodra, most pedig számodra is, számomra is hasznos. 12Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. 13Szerettem volna magam mellett Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 22. vasárnap

OLVASMÁNY Sir 3, 19-21. 30-31 Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz Istennél. Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak. Nincs gyógyír a gõgös embernek sebére, a gonoszság vert benne gyökeret, és nem is veszi észre. A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a figyelmes fül bölcsességre Tovább >>

Benyik György

Évközi 22. vasárnap

Zsid. 12,18-24 18Ti nem kézzel tapintható hegyhez, lobogó tûzhöz, sötét felhõhöz, forgószélhez, 19harsonazengéshez vagy mennydörgõ szózathoz járultatok, amelynek hallatára könyörögni kezdtek, hogy ez a hang ne szóljon tovább hozzájuk, 20mert nem tudták elviselni a parancsot: "Még ha állat ér is a hegyhez, meg kell kövezni." 21A látvány annyira rettenetes volt, hogy még Mózes is ezt mondta: "Félelem és rettegés fog el." 22Nem, ti Sion hegyéhez Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 21. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 66, 18-21 Ezt mondja az Úr: ,,Ismerem cselekedeteiket és gondolataikat: eljövök, hogy összegyûjtsek minden népet és nyelvet. Eljönnek majd, és meglátják dicsõségemet. Jelet adok nekik; és azok közül, akik megszabadultak, elküldök néhányat a nemzetekhez: Tarzisz, Put, Lud, Mosek, Ros, Tubál és Jáván népéhez, a távoli szigetekre: azokhoz, akik soha nem hallottak rólam, és nem látták dicsõségemet. Visszahozzák majd minden testvéreteket Tovább >>

Benyik György

Évközi 21. vasárnap

Zsid 12,5-13 5Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól: Fiam, ne vedd kevésbé az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. 6Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, s megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. 7Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít? 8Ha nem részesültök a fenyítésben, ami mindenkinek kijár, akkor fattyak vagytok, nem fiak. 9S aztán test Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 20. vasárnap

OLVASMÁNY Jer 38, 4-6. 8-10 Amikor Jeremiás próféta megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, a vezetõ emberek így szóltak a királyhoz: ,,Ölesd meg, kérünk, ezt az embert, mert szántszándékkal megbénítja a városban maradt harcosok kezét, sõt az egész nép kezét is, ha ilyesmit beszél nekik. Ez az ember ugyanis a népnek nem a javát keresi, hanem inkább a romlását.” Cidkija király így válaszolt: ,,Hiszen a kezetekben van: a király semmit sem tehet Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 20. vasárnap

Mennyire várom, hogy beteljesedjék ! Lk 12, 49-53 Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz: Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy beteljesedjék. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettõ ellen, és Tovább >>

Benyik György

Évközi 20. vasárnap

Zsid 11,32-40 32Minek folytassam tovább? Kifogynék az idõbõl, ha felsorolnám Gedeont, Bárákot, Sámsont, Jiftachot, Dávidot, Sámuelt és a prófétákat, 33akik a hit erejével országokat gyõztek le, igazságot osztottak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok torkát tömték be, 34lángoló tüzet oltottak el, megmenekültek a kard élétõl, gyengeségükben erõre kaptak, hõsök voltak a háborúban, és megfutamították az ellenség sorait. 35Asszonyok Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 19. vasárnap

OLVASMÁNY Bölcs 18, 6-9 Az Egyiptomból való kivonulás éjszakája nem érte váratlanul atyáinkat, mert hittek, Uram, a te esküvel megerõsített ígéreteidnek. Így bátran néztek az események elébe. Bizalommal várta néped az igazak szabadulását és a gonosz ellenség vesztét. Amivel ugyanis az ellenséget sújtottad, azzal minket felmagasztaltál, amikor hívtál bennünket. Mert titokban áldozták fel a bárányt a dicsõ atyák buzgó fiai, és egy szívvel-lélekkel Tovább >>

Benyik György

Évközi 14. vasárnap

Gal 6,14-18 Új teremtmény 14Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. 15Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. 16Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten (igaz) Izraelének! 17Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. 18A mi Tovább >>

Benyik György

Advent 1. vasárnapja

Múlóban az éjszaka Rom 13,11-14 11Ehhez tartsátok magatokat, felismerve az idõt. Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívõk lettünk. 12Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. 13Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Húsvét 5. vasárnap

Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek, és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket,hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek! Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova Tovább >>

Benyik György

Virágvasárnap

Fil 2,6-11 „Kiüresítette önmagát” „6Õ Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlõséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, 7hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. 8Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely Tovább >>

Dobó Tibor

A - Nagyböjt 5. vasárnapja

OLVASMÁNY Ez 37, 12b-14 Így szólt az Úr Ezekiel prófétához: ,,Jövendölj és így beszélj népemhez: Ezt mondja az Úr, az Isten: »Íme, kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sír-jaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjá-tok, hogy Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Nagyböjt 05. vasárnap

Aki visszaadja a vak látását Jn 11,1-45 Abban az idõben: Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz! Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: Ez a betegség nem halálos, hanem isten dicsõségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsõüljön. Jézus szerette õket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott idõzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 05. vasárnap

Róm 8,8-11 „Testi ember, lelki ember” „8Ezért aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. 9De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem az övéi. 10Ha Krisztus bennetek van, jóllehet a test a bûn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. 11Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, õ, aki Krisztus (Jézust) Tovább >>

Dobó Tibor

A - Nagyböjt 4. vasárnapja

OLVASMÁNY 1 Sám 16, 1b. 6-7. 10-13a Az Úr így szólt Sámuelhez: ,,Töltsd meg szarudat olajjal és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt.'' Amikor megérkezett, s meglátta Eliábot, azt gondolta: ,,Nos, itt áll az Úr elôtt az ô fölkentje.'' Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: ,,Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsôt nézi, az Úr azonban a Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 04 vasárnap

Ef 5,8-14 „Sötétség világosság” „8Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. 9A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. 10Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. 11Ne legyen részetek a sötétség meddõ tetteiben, inkább ítéljétek el õket. 12Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. 13Mindarra, amit elítéltek, fény derül, Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Nagyböjt 03. vasárnap

Adj innom! Jn 4,5-42 Abban az idõben: Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idõ dél felé járt. Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: Hogyan kérhetsz te, zsidó Tovább >>

Dobó Tibor

A - Nagyböjt 3. vasárnapja

OLVASMÁNY Kiv 17, 3-7 Refidimben a nép szomjas volt, azért zúgolódott Mózes ellen: ,,Miért hoztál ki minket Egyiptomból, talán azért, hogy szomjúsággal ölj meg bennünket gyermekeinkkel és állatainkkal együtt?” Mózes ilyen szavakkal fohászkodott az Úrhoz: ,,Mit tegyek ezzel a néppel? Kevés híja és megkövez.” Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: ,,Haladj a nép elõtt, vedd magadhoz Izrael véneit, fogd kezedbe a botodat, amellyel a Nílusra csaptál és Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 03. vasárnap

Róm 5,1-8 „Krisztus meghalt a bûnösökért” „1Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. 2Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsõség részesei lehetünk. 3De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésbõl türelem fakad, 4 a türelembõl kipróbált erény, a Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Nagyböjt 02 Vasárnap

Jézussal beszélgettek Mt 17, 1-9 Abban az idõben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott elõttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, egyet neked, Tovább >>

Dobó Tibor

A - Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY Ter 12, 1-4a Az Úr így szólt Ábrahámhoz: ,,Vonulj ki földedrõl, rokonságod körébõl és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” Ábrahám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Virágvasárnap

Csak nem én vagyok az, Uram? Mt 26, 14-27.66 Amikor beesteledett, a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk: Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem. Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték: Csak nem én vagyok az, Uram? Õ így válaszolt: Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb Tovább >>

Dobó Tibor

A - Virágvasárnap

Az Úr szenvedésének vasárnapja OLVASMÁNY Iz 50, 4-7 Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt mondja az Úr Szolgája: ,,Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként õ teszi figyelmessé fülemet, hogy rá-hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem Tovább >>

Benyik György

Húsvét vasárnap

Kol 3,1-4 „Krisztussal feltámadtatok” „1Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. 2Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. 3Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. 4Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsõségesen.” Az újszövetségben Krisztus feltámadásáról többféle tudósítást Tovább >>

Dobó Tibor

A - Húsvét 5. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 6, 1-7 Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az õ özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a Tizenkettõ összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk: ,,Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, hét jó hírben álló, Tovább >>

Benyik György

Húsvét 5. vasárnap

1Pét 2,4-9 Élõ kõ – Lelki ház 4Akihez járultatok, az élõ kõhöz, amelyet - bár az emberek elvetettek - Isten kiválasztott és megbecsült, 5és magatok is, mint élõ kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetszõ lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. 6Ezért van benne az Írásban: Lám, kiválasztott, becses szegletkövet rakok le Sionban. Aki hisz benne, az nem vall szégyent. 7Nektek tehát, mivel hisztek benne, Tovább >>

Dobó Tibor

A - Húsvét 4. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14a. 36-41 Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében elõlépett és hangos szóval így beszélt: ,,Tudja meg Izrael egész háza teljes bi-zonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!” E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt: ,,Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?” Péter azt felelte: ,,Tartsatok bûnbánatot, Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Húsvét 4. vasárnap

Benyik György

Húsvét 4. vasárnap

1Péter 2,20b-25 Krisztus is értünk szenvedett Ha ellenben jót tesztek, és mégis türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten elõtt. 21Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. 22"Bûnt nem követett el, hamisság nem volt ajkán." 23Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetõzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. 24Vétkeinket a saját testében Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Húsvét 3. vasárnap

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevû faluba mentek, amely Jeruzsálemtõl hatvan stádiumra (két-három órai járásra) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegõdött. Õk azonban nem ismerték meg õt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte õket: Milyen dolgokról beszélgettetek egymással Tovább >>

Dobó Tibor

A - Húsvét 3. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22-28 Pünkösd napján Péter a tizenegy kíséretében elõlépett, és hangos szóval így beszélt: ,,Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Figyeljetek és hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak, fontoljátok meg e dolgokat! A názáreti Jézust az Isten igazolta elõttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten elõre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és Tovább >>

Benyik György

Húsvét 3. vasárnap

1Pét 1,17-21 Atyának hívjátok… 17Ha Atyának hívjátok azt, aki részrehajlás nélkül ítél meg mindenkit a tettei alapján, éljetek istenfélelemben zarándoklástok idején. 18Hisz tudjátok, hogy nem veszendõ ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, 19hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán. 20Õt (Isten) elõre, már a világ teremtése elõtt Tovább >>

Dobó Tibor

A - Húsvét 2. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 2, 42-47 A jeruzsálemi hívek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Szent félelem töltött el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda történt és sok jel adatott. A hívek mind összetartottak, és közös volt mindenük. Birtokaikat eladták, és az árát szétosztották azok között, akik szükséget szenvedtek. Mindennap összegyûltek a templomban egy szívvel-lélekkel. A Tovább >>

Benyik György

Húsvét 2. vasárnap

1 Pét 1,3-9 Az Isten hatalma megõrzött titeket 3Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élõ reményre, 4hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. 5Az Isten hatalma megõrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó idõben majd megnyilvánuljon. 6Abban örülni Tovább >>

Dobó Tibor

A - Húsvétvasárnap

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43 Abban az idõben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Õ pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtõl megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 02 Vasárnap

2Tim 1,8b-10 „Ne szégyelld…” „8Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében, 9aki megváltott és a szent hivatásra meghívott minket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelmébõl, amelyet Krisztus Jézusban örök idõk óta nekünk ajándékozott, 10 és amely most nyilvánvaló is Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Nagyböjt 01 vasárnapja

Abban az idõben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtöt, végül megéhezett. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértõ, és így szólt: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! Jézus ezt felelte: Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik. Ezután a szent Tovább >>

Dobó Tibor

A – Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY Ter 2, 7-9; 3, 1-7a Miután a föld termékennyé vált, az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élõlénnyé. Az Úristen kertet telepített Édenben, Keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földbõl mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas, azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának Tovább >>

Benyik György

Isten anyasága

Gal 4,4-7 Asszonytól született „4De amikor elérkezett az idõk teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és õ alávetette magát a törvénynek, 5hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 6Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya! 7Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelmébõl örökös Tovább >>

Benyik György

Szent Család vasárnap

Kol. 3,12-21 Isten szent és kedves választottai „12Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. 13Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. 14Legfõként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. 15S Krisztus békéje töltse be Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Advent 4. vasárnapja

Velünk az Isten Mt 1, 18-24 Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielõtt azonban egybekeltek volna, kitûnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektõl. A férje, József igaz ember volt, nem akarta õt megszégyeníteni, azért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg azon töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Tovább >>

Dobó Tibor

A - Advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14 Azokban a napokban: Így szólt az Úr Acház királyhoz: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtõl, akár az alvilág mélységeibõl, akár felülrõl a magasból.” De Acház így válaszolt: ,,Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat.” Erre Izajás próféta azt mondta: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr Tovább >>

Benyik György

Advent 4. vasárnapja

Róm 1,1-7 „Isten hatalmas fiának bizonyult”. 1Pál, Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére, 2amelyet prófétái által a szent iratokban elõre megígért, 3Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Õ test szerint Dávid nemzetségébõl született, 4a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. 5Általa nyertük a kegyelmet és az Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Advent 3. vasárnapja

Te vagy-e az, akinek el kell jönnie? Mt 11,2-11 Abban az idõben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteirõl hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy megkérdezzék tõle: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt.. Tovább >>

Dobó Tibor

A - Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY Iz 35, 1-6a. 10 Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsõsége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsõségét, Istenünk fönségét. Erõsítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívûeknek: ,,Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy Tovább >>

Benyik György

Advent 3. vasárnapja

Jak 5,7-10 „Földmûves türelemmel várja” 7Legyetek hát türelemmel, testvérek, az Úr eljöveteléig! Lám, a földmûves türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késõi esõ meg nem érkezik. 8Legyetek türelemmel ti is, erõsítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetelének ideje közel van! 9Testvérek, ne panaszkodjatok egymásra, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Nézzétek, a bíró már az ajtóban van. 10Testvérek, a Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Advent 2. vasárnapja

Kivonult hozzá Jeruzsálem Mt 3,1-12 Abban az idõben: Keresztelõ János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított: Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa! Õ volt az, akirõl Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elõ az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszõrbõl készült, és bõrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Tovább >>

Dobó Tibor

A - Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY Iz 11, 1-10 Azon a napon: Vesszõ kél majd Izáj törzsökébõl, és hajtás sarjad gyökerébõl. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erõsség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Tovább >>

Benyik György

Advent 2. vasárnapja

Róm 15,4-9 4Amit hajdan megírtak, azt tanulságul írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megõrzésére. 5Adja meg nektek a béketûrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, 6hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját. 7Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsõségére. 8Állítom ugyanis: Krisztus vállalta Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Szent Család vasárnap

Fogta a gyermeket és anyját Mt 2, 12-15. 19-23 Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a Tovább >>

Benyik György

Vízkereszt

Ef 3,2-6 Isten titka „2Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. 3Kinyilatkoztatásból ismertem meg a titkot, mint föntebb röviden megírtam. 4Ha elolvassátok, megérthetitek, hogy betekintettem Krisztus titkába, 5amelyrõl korábban nem tudtak az emberek úgy, ahogy most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. 6Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Vízkereszt

S vele egész Jeruzsálem Mt 2, 12-15. 19-23 Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletrõl bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk elõtte. Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta a fõpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tõlük, hogy hol kell Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY Szof 2, 3; 3, 12-13 Keressétek az Urat, ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr haragjának napján. Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosokat, akik az Úr nevében reménykednek: Izrael maradékát. Õk nem mûvelnek többé gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, nem lesz álnok nyelv a szájukban. Olyanok lesznek, mint Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 01 vasárnapja

Róm 5,12-19 „Egy ember által lépett a világba a bûn” „12Amint tehát egy ember által lépett a világba a bûn, majd a bûn folyományaként a halál, és így a halál minden embernek osztályrésze lett, mert mindnyájan vétkeztek... 13Bûn volt a vilá-gon azelõtt is, hogy a törvény adatott, de a bûn, ha nincs törvény, nem számít bûnnek. 14Mindamellett a halál Ádámtól Mózesig úrrá lett azokon is, akik nem vétkeztek a törvényt Tovább >>

Benyik György

Évközi 4. vasárnap

1Kor 1,26-31 A kereszt bölcsessége 26Gondoljatok csak meghívástokra, testvérek! Nem sokan vannak köztetek olyanok, akik a világ szerint bölcsek, nem sok a hatalmas, nem sok az elõkelõ. 27Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, 28ami a világ elõtt gyönge, hogy megszégyenítse az erõseket, s ami a világ elõtt alacsonyrendû és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 8, 23b-9, 3 Egykor megalázta az Úr Zabulon földjét és Neftali földjét. De az eljövendõ napokban megdicsõíti majd a Tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el õket, kitörõ örömöt adsz nekik. Úgy örülnek majd színed elõtt, ahogyan Tovább >>

Benyik György

Évközi 3. vasárnap

1Kor 1,10-13.17 „Ne szakadjatok pártokra!” „1,10 Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. 11 Kloe hozzátartozói ugyanis azt a hírt hozták felõletek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. 12 Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik így nyilatkoznak: "Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 49, 3. 5-6 Az Úr így szólt hozzám: ,,A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsõülni!” Az Úr mondja ezt, aki már anyám méhétõl fogva szolgájává lett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyûjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erõm. És mondotta: ,,Kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 2. vasárnap

Én sem ismertem õt Jn 1,29-34 Abban az idõben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: Íme, az isten Báránya, aki elveszi a világ bûneit! Õ az, akirõl én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelõz engem, mert elõbb volt, mint én. Én sem ismertem õt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem õt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét: Láttam, hogy az égbõl, mint egy galamb, Tovább >>

Benyik György

Évközi 2. vasárnap

1Kor 1,1-3 „Kegyelem nektek Istentõl, és Jézus Krisztustól” 1Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér, 2Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek s mindazoknak, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét. 3Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentõl és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Aki Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Urunk megkeresztelkedése

Erre János megengedte neki Mt 3, 13-17 Abban az idõben Jézus Galileából elment a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám? Jézus azonban így szólt: Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy telesítsük mindazt, ami igazságos. Erre János megengedte neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízbõl, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Tovább >>

Dobó Tibor

A - Urunk megkeresztelkedése

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7 Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hûségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az õ Tovább >>

Benyik György

Urunk megkeresztelkedése

Csel 10,34-38 Isten nem személyválogató „ 34Péter így kezdte beszédét: "Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató, 35mindenki kedves elõtte, aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is. 36A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Õ mindenki Ura. 37Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Júdeában. 38Miképp kente fel Tovább >>

Dobó Tibor

A - Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY Iz 2, 1-5 Izajásnak, Ámosz fiának látomása Dudáról és Jeruzsálemrõl: Az utolsó idõkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején és magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól: ,,Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényein járhassunk. Mert Sionról jön a törvény és Jeruzsálembõl az Úr tanítása.” Õ Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 14. vasárnap

Ez 1, 2-5 Zs 122, 1-4 2 Kor 12, 7-10 Lk 4, 18 Mk 6, 1-6 Ezekiel prófétához hasonlóan az Úristen minden keresztény embert meghív az Õ szolgálatára, a Lélek által. (vö. Ez 1, 2) Az Õ szolgálata tanításának követését jelenti, hogy legyünk jók másokhoz, segítsünk nekik és éljünk harmóniában az Úristennel. Jobban megérthetjük Isten szolgálatának tartalmát, ha szemrevételezzük Jézus egyik tanítását: „Aztán így szól a király a jobbján Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Nagyböjt 3. vasárnapja

Kiv 20, 1-17 Zs 18,8-11 1Kor 1, 22-25 Jn 3, 16 Jn 2, 13-25 Az ember életét áthatják a különféle törvények. Lehetnek ezek társadalmi törvények, melyek a helyes viselkedést írják elõ, vagy akár a természet törvényei, mindnek célja a rend, a határok helyes megtartása és a minél kisebb károkozás. Mert törvények nélkül káosz lenne a világ. Mindenki büntetés nélkül megtehetne mindent, kiélheti vágyait, rossz természetét másokon vagy mások kárára, Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Nagyböjt 2. vasárnap

Ter 22, 1-2.9-13.15-18 Zsoltár 115, 10.15-19 Róm 8, 31-34 Mt 17, 5 Mk 9, 2-10 A mai ember számára már az emberáldozat gondolata is elképzelhetetlen és elfogadhatatlan tevékenység, Ábrahám korában azonban általános és gyakori volt, még a fejlett kultúrában is. Tudhatjuk azt is, hogy az emberáldozat gyakorlata a Közép- és Dél-Amerikai indián kultúrákban élt még a XVI. században is, mikor az európai ember megismerte azt a világot. Hogy ez a tevékenység Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év - Évközi 7. vasárnap

Iz 43,18-19.21-22.24b-25 Zsoltár 4, 2-5.13-14 2 Kor 1, 18-22 Alleluja Lk 4, 18 Mk 2, 1-12 Mi a könnyebb? A megbocsátás vagy a gyógyítás? Ezt kérdi Jézus a benne kételkedõktõl. Ahhoz azonban, hogy választ találjunk kérdésére, jó ha megismerkedünk Jézus kortársainak felfogásával. Jézus kortársai számára bûnösnek lenni megvetendõ állapot volt. A bûnösséget általában valamilyen látható szenvedés vagy betegség útján állapították meg, a mózesi Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év - Évközi 6. vasárnap

Lev 13, 1-2.44-46 Zsoltár 31, 1-2.5.11 1 Kor 10,31-11,1 Alleluja Lk 7, 16 Mk 1, 40-45 „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem! … Akarom! Tisztulj meg!” (Mk 1, 40-41) Jézus meggyógyít egy leprást. Számunkra, kik már oly sokszor olvashatunk az evangéliumokban Jézus gyógyításairól, meglehet nem jelent sokat ez az esemény. Mégis, ha figyelünk az ószövetségi olvasmányra, megsejthetjük, hogy ez az esemény nem hétköznapi. Ugyanis a betegségek Tovább >>

Kormányos Zoltán

B év – Évközi 5. vasárnap

Jób 7,1-4.6-7 Zsoltár 146, 1-6 1Kor 9,16-19.22-23 Alleluja Mt 8, 17 Mk 1,29-39 „Már lefekvéskor azt kérdezem: Mikor virrad? És mihelyt felkelek: Mikor lesz már este? Tele vagyok kínnal egész alkonyatig.” (Jób 7,4) A mindennap dolgozó, családjáért küzdõ ember érezhet így együtt Jóbbal. Kín az élet, szenvedés a munka, s mi mindig a jobb jövõt várjuk. Ha korán pihenni tér az ember, azért teszi, hogy reggel idõben fel tudjon kelni és neki tudjon Tovább >>

Kormányos Zoltán

B év – Évközi 4. vasárnap

Mk 1,21-28 A mai evangéliumban Jézust látjuk, amint eleget tesz a törvénynek: „Emlékezzél meg arról, hogy a szombat napját megszenteljed!” (Kiv 20, 8) A harmadik parancsolat eredete a világ teremtésére vezethetõ vissza, ahol is Isten hetedik napi megpihenésére emlékeztet bennünket (ld. Ter 2,2-3). A megpihenés napja, ami eredendõen a szombat (szabbaton), mára Krisztus feltámadásának dicsõségére emlékezve a vasárnappá vált. Megállni, abbahagyni a Tovább >>

Kormányos Zoltán

B év - Évközi 3. vasárnap

„Tanítsd népedet az üdvösség ismeretére, Uram, és bocsásd meg bûneinket!” (Benedictus-antifóna) Keresztelõ János bûnei megbánására buzdította az embereket, hogy így megtisztulva méltóképpen tudják fogadni az Isten fiát és annak tanítását. Az elõfutár feladatának végeztével Jézus megkezdi mûködését azzal, hogy Isten Országának eljövetelét, mint örömhírt (evangélium) meghirdeti. Ez az örömhír hirdetés Jézus küldetése, és az Tovább >>

Benyik György

Húsvét 06 vasárnap

ApCsel 8,5-8.14-17 Fülöp Szamaria városába került 5Így Fülöp Szamaria városába került, s ott hirdette Krisztust. 6A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetûen figyelemmel hallgatta. 7Mert sok megszállottból - hangosan kiáltozva - kiment a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult. 8Így nagy volt az öröm ebben a városban….14Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria elfogadta az Isten szavát, Tovább >>

Benyik György

Húsvét 05 vasárnap

ApCsel 6,1-7 „Az imádságnak és az Ige szolgálatának szenteljük magunkat.” 1Ez idõ tájt, hogy a tanítványok száma egyre nõtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az õ özvegyeiket háttérbe szorítják. 2Ezért a tizenkettõ összehívta a tanítványokat: "Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát lássuk el. 3Testvérek, ezért szemeljetek ki magatok Tovább >>

Benyik György

Húsvét 04. vasárnap

ApCsel 2,14a.22-28 "Meneküljetek ki ebbõl a romlott nemzedékbõl!” 14Péter a többi tizeneggyel elõlépett, és zengõ hangon beszédet intézett hozzájuk: "Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat!... 36Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette!" 37E szavak szíven találták õket. Megkérdezték Tovább >>

Benyik György

Húsvét 03 vasárnap

ApCsel 2,14.22-28 „A názáreti Jézust az Isten igazolta elõttetek” 14Péter a többi tizeneggyel elõlépett, és zengõ hangon beszédet intézett hozzájuk: "Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat!... 22Izraelita férfiak! Halljátok meg szavamat! A názáreti Jézust az Isten igazolta elõttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket - amint tudjátok - általa vitt végbe köztetek. 23Ezt az Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Nagyböjt 4. vasárnapja

2 Krón 36, 14-16.19-23 Zs 136, 1-6 Ef 2, 4-10 Jn 3, 16 Jn 3, 14-21 „Az emberek jobban szerették a sötétséget… mert tetteik gonoszak.” (Jn 3, 19) Bizony nem könnyû beismernünk azt, ha hibáztunk, ha rosszat tettünk, ha ártottunk másnak. Sõt mi több sokan még helyesnek is érzik a rossz tettet, vagy legalábbis erkölcsileg nem találják kifogásolhatónak, mivel teljesen a hétköznapunk részévé vált. És mégis Krisztus életre keltett minket, akik Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év Virágvasárnap

Mk 11, 1-10 / Jn 12, 12-16 Iz 50, 4-7 Zs 21, 8-9.17-20.23-24 Fil 2, 6-11 Fil 2, 8-9 Mk 14, 1-15, 47 Elõttünk állnak a Nagyhét eseményei, Jézus utolsó földi napjai, amirõl elmélkednünk szükséges, noha olyan mély és bõséges, hogy csak néhány gondolatot emelek ki. Az élet sosem egyszerû. Nem írható le egyszavas kifejezéssel. Sokkal inkább barokkos körmondat. Egy élet vége sem csak egy pillanat. Hosszú folyamat mûve, amíg el nem érkezik az utolsó pillanat. Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Nagyböjt 5. vasárnap

Jer 31, 31-34 Zs 50, 3-4.12-15 Zsid 5, 7-9 Jn 12, 26 Jn 12, 20-33 Az elkötelezõdés nem egy könnyû feladat. A mai kor embere fél is tõle, bármitõl, ami egy életre szól és hûséget kíván meg. Mert amikor nincs baj, jól mennek a dolgok, akkor könnyû jó barátnak lenni. Ám mikor történik valami rossz, próbatételt állít az ember elé az Isten, olyankor derül ki, hogy ki is az igazi barát, kinek a hûsége és kitartása valódi és nem csak az élvezetek miatt Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 13. vasárnap

Bölcs 1, 13-15; 2,23-24 Zs 29, 2.4-6.11-13 2 Kor 7.9.13-15 2 Tim 1, 10 Mk 5, 21-43 Az ember élete során elõbb-utóbb szembekerül egy olyan eseménnyel, mellyel nem szívesen foglalkozik, sõt mi több nem is szeret róla beszélni, mert ösztönösen félelemmel tölti el. Pedig a halál, az elmúlás is része az ember életének, ahogy a születés és a növekedés is. Ha megfigyeljük a természetet vagy az emberi környezetet, ott is jelen van az elmúlás. Még a tárgyak is, Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 12. vasárnap

Jób 38, 1.8-11 Zs 106, 23-26.28-31 2 Kor 5, 14-17 Lk 7, 16 Mk 4, 35-41 Az ember élete nem mentes az élet viharaitól, s itt most nem az idõjárásra kell gondolnunk, noha egy-egy váratlan villámlással vegyes zápor is jól megtudja lepni az ember. Az emberi élet viharai azok a nehézségek, azok a próbatételek, amelyek élete során érik õt. Nem kellemesek, s mégis utolérnek bennünket, függetlenül attól, hogy mennyire kerüljük a konfliktusokat, a problémákat. De az Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 11. vasárnap

Ez 17, 22-24 Zs 91, 2-3.13-16 2Kor 5, 6-10 Jn 6, 63c.68 Mk 4, 26-34 Az emberben ott van a vágy a tökéletesség iránt. Ez jelentkezik a párválasztásban, a ’tökéletes’ férj avagy feleség felkutatásában, vagy ama szülõi elvárásban, hogy gyermekeik legjobbak legyenek az iskolában, sportban, zenemûvészetben stb. Cserébe a szülõk biztosítják a tökéletes családi környezetet, hogy semmire se legyen gondjuk. Ezt pedig úgy érhetik el, ha Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év Évközi 10. vasárnap

Ter 3, 9-15 Zs 129, 1-8 2 Kor 4, 13-5, 1 Jn 12, 31b-32 Mk 3, 20-35 Bár az igehirdetés minden ember feladata, gyakran épp onnan kapjuk a legnagyobb ellenkritikát, ahonnan nem várnánk. Ezt különösen a frissen megtértek, vagy a nem régibben buzgóbbá válók tapasztalják meg. Családjuk, munkahelyük, környezetük, sõt gyakorta a hûséges hívõk értetlenségét Pálfordulásuk felet. „Hát ez nem ilyen, meg olyan ember volt? Nem volt benne a pártban?” stb. Ez Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Pünkösdvasárnap

ApCsel 2, 1-11 Zs 103, 1.24.29-31.34 1 Kor 12, 3-7.12-13 / Gal 5, 16-25 Jn 20, 19-23 / Jn 15, 26-27.16, 12-15 A Szentlélek kiáradása nagyon szükséges a keresztény küldetés szempontjából. Ugyanis Jézus küld bennünket (ld. Jn 20, 21), hogy tanúságot tegyünk róla (ld. Jn 15, 27). Ám ezen küldetésünkben nem vagyunk magunkra és a saját eszünkre utalva. A Szentlélek az, aki tanúskodik bennünk Jézusról, (ld. Jn 15, 26) és vezet el bennünket az Isten rejtet Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Húsvét 7. vasárnapja

ApCsel 1, 15-17.20-26 Zs 102, 1-2.11-12.19-20 1 Jn 4, 11-16 Jn 14, 18 Jn 17, 11-19 A feltámadás csodás eseményének örömét Krisztus tanítványainak való megjelenései tették nyilvánvalóvá. Erre bizony nagy szükség is volt, hiszen az ember sokkal könnyebben tud hinni abban, amit lát, semmint annak, amit nem lát. A tanítványok hitét is igazán a feltámadott Krisztus megjelenései és tanítása tették teljessé. Ám ez nem tarthatott a végtelenségig. Jézus már Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év - Húsvét 6. vasárnapja

ApCsel 10, 25-26.34-35.44-48 Zs 97, 1-4 1 Jn 4, 7-10 Jn 14, 23 Jn 15, 9-17 A szeretetrõl sokat hallani, olvasni. Sokan és sokféleképpen beszélnek róla, legyenek azok tudósok, filozófusok, papok vagy egyszerû közemberek. Mindegyikük elmélete vissza vezethetõ Jézus tanításaira, ami elég terjedelmes, mégis találón a két fõparancsban foglaltatik össze: „Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Húsvét 5. vasárnapja

ApCsel 9, 26-31 Zs 21, 26-28.30-32 1 Jn 3, 18-24 Jn 15, 4a.5b Jn 15, 1-8 Az ember ha meglát egy templomot sok mindenre gondolhat: milyen szép, mennyire nagy, milyen magas a tornya, és még harangoznak is. Talán még az is feltûnik, különösen vasárnapokon, hogy emberek igyekeznek be az épületbe. A templomba belépõ elé is változatos látvány tárul. Ugyanis minden templom különleges, egyedi, emberileg és mûvészetileg értékelhetõ szépsége, felfedezhetõek rajta is Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Húsvét 3. vasárnapja

ApCsel 3, 13-15.17-19 Zs 4, 2.7.9 1 Jn 2, 1-5 Lk 24, 32 Lk 24, 35-48 A keresztény ember Jézus nevében kell cselekedjen, ahogy ezt Õ maga is mondja: „Nevében megtérést és bûnbocsánatot kell hirdetni… minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.” (Lk 24, 47-48) Bizony, csak az képes tanúságot tenni róla, aki ismeri is azt, akirõl beszél. Bár ahogy Péter apostol megjegyzi, az emberek tudatlansága is vezethet jóra, üdvösségre, hiszen mikor Krisztus Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Húsvét 2. vasárnapja

ApCsel 4, 32-35 Zs 117, 2-4.16-18.22-24 1Jn 5, 1-6 Jn 20, 29 Jn 20, 19-31 A találkozás a feltámadt Jézussal a tanítványok számára hihetetlen és felemelõ pillanat volt, hiszen aznap reggel még bizonytalanok voltak az Õ feltámadásával kapcsolatban. Az asszonyok ugyan hírt hoztak róla: „Láttuk az Urat!” (Jn 20, 25), mégis inkább gondolták azt asszonyi rémítgetésnek (vö. Lk 24, 22). Mégis Péter és János kiszaladtak a sírhoz, ahol valóban Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Húsvétvasárnap

ApCsel 10, 34a. 37-43 Zs 117, 1-2. 16-17. 22-23 Kol 3, 1-4 / 1 Kor 5. 6-8 1 Kor 5, 7b-8a Jn 20, 1-9 / Lk 24, 13-35 Ünnep van, a teremtett világ legnagyobb ünnepe. Nagy öröm támadt a szívekben: „Krisztus feltámadt a halálból, legyõzte halálával a halált” és örök életet ajándékozott nekünk. Immáron megjavult az õsbûntõl sérült emberi szellem, mely a túlvilági lét bizonytalanságában élte napjait, mígnem maga Isten Fia jött Tovább >>

Benyik György

Húsvét 02. vasárnap

ApCsel 2,42-47 „Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyûltek a templomban”. 42Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. 43Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. 44A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. 45Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget Tovább >>

Benyik György

Húsvét vasárnap

ApCsel 10,34a.37-43 „Mi tanúi vagyunk!” 34Péter így kezdte beszédét: "Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató,… 37Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Júdeában. 38Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. S õ ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtõl megszállottat, mert vele volt az Isten. 39Mi tanúi vagyunk Tovább >>

Benyik György

Virágvasárnap

Iz 50,4-7 „Az Úr nyitotta meg fülemet…” 4Isten, az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét. Hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Reggelenként õ teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. 5Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. 6Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elõl, akik gyaláztak Tovább >>

Benyik György

Vízkereszt

Iz 60,1-6 „Népek jönnek világosságodhoz” 1Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsõsége felragyogott fölötted! 2Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsõsége megnyilvánul rajtad. 3Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned támadt fényességhez. 4Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyûlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze Tovább >>

Benyik György

Szent Család vasárnapja

Sir 3,3-7.14-17 „Aki becsüli apját, hosszú életû lesz…” 3Aki tiszteli apját, levezekli bûneit, 4s aki becsüli anyját, az kincset gyûjt magának. 5Aki tiszteli apját, az majd örülhet fiainak, s meghallgatást nyer, hogyha imádkozik. 6Aki becsüli apját, hosszú életû lesz, s az Úrnak szolgál, aki anyját felüdíti: 7szüleit szolgálva Istennek is szolgál! …14Nem felejtik el, ha szánod apádat, elszámolják neked majd a bûneidért. Tovább >>

Benyik György

Karácsony ünnepi mise

Iz 52, 7-10 „És meglátja a föld minden határa” 7Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz; aki békét hirdet, örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. Aki azt mondja Sionnak: "Királlyá lett a te Istened." 8Figyelj csak! Õrszemeid felemelik a hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtõl szemben látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. 9Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét, és Tovább >>

Benyik György

Karácsony éjféli mise

Iz 9,1-6 „Fiú adatik nekünk…” 1A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. 2Nagy ujjongással töltöd el õket, kitörõ örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed elõtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. 3Mert terhes igáját, a vállára nehezedõ rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián Tovább >>

Benyik György

Advent 04 vasárnap

Mik 5,1-4a „Õ maga lesz a béke” 1De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belõled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az õsidõkre, a régmúlt idõkre nyúlik vissza. 2Ezért elhagyja õket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. 3Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az õ Istenének fenséges Tovább >>

Benyik György

Advent 03 vasárnap

Iz 35,1-6a.10 „Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle hallani fog” 1Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon! 2Virulva viruljon, mint a liliom, és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsõsége, a Kármel és a Sáron pompája; meglátják az Úr dicsõségét, Istenünk ragyogó fönségét. 3Erõsítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! 4Mondjátok a Tovább >>

Benyik György

Advent 02 vasárnap

Iz 11,1-10 „Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán…” 1Vesszõ kél majd Izáj törzsökébõl, hajtás sarjad gyökerébõl. 2Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erõsség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, 3s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, 4hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és Tovább >>

Benyik György

Advent 01 vasárnap

Iz 2,1-5 „Nem tanul többé hadviselést…” 1Izajásnak, Ámosz fiának látomása Júdáról és Jeruzsálemrõl. 2Az utolsó idõkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönlenek mind a nemzetek, 3felé tart számos nép, és így szól: "Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a Tovább >>

Benyik György

Krisztus Király

2Sám 5,1-3 Legeltesd népemet 1Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt mondták: "Nézd, csontod és húsod vagyunk. 2Már tegnap és tegnapelõtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael hadjáratait. S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy Izrael fejedelme." 3Izrael vénei tehát mind elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban, az Úr elõtt. Aztán Tovább >>

Benyik György

Évközi 33 vasárnap

Mal 3,19-20 „Elérkezik az a nap…” 19 Mert lám, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevõ olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja õket - mondja a Seregek Ura -, úgyhogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belõlük. 20Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, sugarai üdvösséget fognak árasztani. Kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt Tovább >>

Benyik György

Évközik 32 vasárnap

2Mak 7,1-2.9-14 Isten adta reménységbe föltámaszt minket 1Történt, hogy hét testvért is elfogtak, anyjukkal együtt. A király arra akarta õket kényszeríteni, hogy egyenek (a törvény tiltotta) sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték õket. 2Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: "Mit akarsz tõlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készen vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint atyáink törvényeit áthágjuk." … Tovább >>

Benyik György

Urunk megkeresztelkedése

Iz 42,1-4.6-7 „Az õ tanítására várnak a szigetek” 1Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. 2Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. 3A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hûségesen elviszi az igazságot, 4nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem Tovább >>

Benyik György

Évközi 02. vasárnap

Iz 49,3.5-6 „Szolgám vagy, Izrael” 3S így szólt hozzám: "A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsõülni!" 4De én azt gondoltam: "Hiába fáradtam, haszontalanul tékozoltam erõmet." Ám igaz ügyem az Úr elõtt van, és jutalmam Istenemnél. 5bBecses vagyok az Úr szemében, és Istenem az erõm. 5aÉs most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétõl fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyûjtsem: 6"Kevés Tovább >>

Benyik György

Évközi 03. vasárnap

Iz 8,23b-9,3 „Nagy ujjongással töltöd el õket…” 23bEgykor megalázta az Úr Zebulun földjét és Naftali földjét. De az eljövendõ napokban megdicsõíti majd a Tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek tartományát. 1A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. 2Nagy ujjongással töltöd el õket, kitörõ örömet adsz nekik. Úgy örülnek Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 05 vasárnap

Ez 37,12b-14 „Nézzétek, kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból…” 12Jövendölj azért, és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nézzétek, kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. 13Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. 14Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 04 vasárnap

1Sám 16,1b.6-7 „Az ember a külsõt nézi, az Úr azonban a szívet” 1Az Úr így szólt Sámuelhez: "Meddig akarsz még Saul miatt bánkódni, amikor elvetettem, hogy ne uralkodjék tovább Izrael fölött? Töltsd meg szarudat olajjal, és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert a fiai közül szemeltem ki királyt."… 6Amikor megérkeztek, s meglátta Eliábot, azt gondolta: "Nos, itt áll fölkentje az Úr elõtt." 7Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 03 vasárnap

Kiv 17,3-7 "Köztünk van-e az Úr vagy nincs?" 3A nép azonban szomjas volt, azért tovább zúgolódott Mózes ellen: "Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból - kérdezték -, talán azért, hogy gyermekeinkkel és állatainkkal együtt szomjan haljunk?" 4Mózes ilyen szavakkal fohászkodott az Úrhoz: "Mit tegyek ezzel a néppel? Kevés híja és megkövez." 5Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: "Haladj a nép elõtt, vedd magadhoz Izrael véneit, fogd kezedbe a botodat, Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 02 vasárnap

Ter 12,1-4a „Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel.” 1Az Úr így szólt Ábrámhoz: "Vonulj ki földedrõl, rokonságod körébõl és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. 2Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. 3Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége." Tovább >>

Benyik György

Nagyböjt 01 vasárnap

Ter 2,7-9.3,1-7a "Semmi esetre sem fogtok meghalni.” 7Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élõlénnyé. 8Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. 9És az Úristen a földbõl mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz Tovább >>

Benyik György

Évközi 09. vasárnap

MTörv 11,18.26-28.32 „Áldást és átkot ajánlok ma fel nektek…” 18Véssétek szívetekbe, lelketekbe szavamat, kössétek õket jelül a kezetekre, legyenek ék a homlokotokon!... 26Nézzétek, áldást és átkot ajánlok ma fel nektek: 27áldást, ha engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenetek törvényeinek, amelyeket ma szabok nektek, 28s átkot, ha nem engedelmeskedtek az Úr, a ti Istenetek törvényeinek, hanem letértek arról az útról, amelyet ma Tovább >>

Benyik György

Évközi 08. vasárnap

Iz 49,14-15 "Elhagyott az Úr!” 14Így panaszkodott Sion: "Elhagyott az Úr! Megfeledkezett rólam!" 15De megfeledkezhet-e csecsemõjérõl az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétõl? S még ha az megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad. Deutero-Izajás könyvének egyik legkülönösebb fejezetével találkozunk. Ebben a fejezetben találjuk a két Ebed Jahve dalt is. (49,1-7) Ezt követi a Sionnak / Jeruzsálemnek szóló Tovább >>

Benyik György

Évközi 07. vasárnap

Lev 19,1-2.17-18 „Legyetek szentek…” 1Az Úr így szólt Mózeshez: 2"Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok… 17Ne táplálj gyûlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bûnében. 18Ne légy bosszúálló, és ne gyûlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr. A Leviták Tovább >>

Benyik György

Évközi 06. vasárnap

Sir 15,15-20 Isten eléd öntötte a tüzet és a vizet! 15Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hûséges légy, megvan a hatalmad. 16Eléd öntötte a tüzet és a vizet, amire vágyol, az után nyújtsd a kezed. 17Az ember elõtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának. 18Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erõs a hatalma, s mindig lát mindent. 19Szeme azokon van, akik õt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét. 20Senkinek Tovább >>

Benyik György

Évközi 05 vasárnap

Iz 58,7-10 „Törd meg az éhezõnek kenyeredet” 7Törd meg az éhezõnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elõl! 8Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Elõtted halad majd igazságod, és az Úr dicsõsége lesz a hátvéded. 9Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgõ szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Tovább >>

Benyik György

Évközi 04 vasárnap

Szof 2,3 3,12-13 „Keressétek az Urat!” 3keressétek az Urat ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr haragjának napján…12Nem hagyok meg belõled, csak egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik: 13Izrael maradékát. Nem mûvelnek többé gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, nem lelsz majd csalfa nyelvet a szájukban. Legelnek, Tovább >>

Benyik György

Évközi 31 vasárnap

Bölcs 11,23-12,2 „Te mindenkin megkönyörülsz” 23De te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz, és elnézõ vagy az emberek bûnei iránt, hogy bûnbánatot tartsanak. 24Mert szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál. Ha gyûlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. 25Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad volna létre? 26De te kímélsz mindent, mert a Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 15. vasárnap

Ám 7, 12-15 Zs 84, 9-14 Ef 1, 3-14 Ef 1, 17-18 Mk 6, 7-13 Mi emberek gyakran belefeledkezünk a munkánkba, a feladatainkba, az ügyeinkbe. Fontosnak tartjuk azokat, azért, hogy magunkat is fontosnak és értékesnek érezhessük, akire a társadalomnak, vagy legalábbis egy családnak szüksége van. Így érez az egyszerû háziasszony, a munkás is, nemcsak az orvos és az ügyvéd. Mégis, mikor az ember ráeszmél arra, hogy az Úr jelen van az életében, minden megváltozik. Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 18. vasárnap

Préd 1, 2; 2, 21-23 Zs 89, 3-6.12-14.17 Kol 3, 1-5.9-11 Mt 5, 3 Lk 12, 13-21 Oly sok mindenért fáradozunk életünk során! Munkánkkal a megélhetésért, a vagyonért, esetlegesen másokért, vagy az evangéliumért, amiért Pál apostol is munkálkodott egész életében. Errõl is elmélkedik a Prédikátor könyve, mely bár pesszimista hangvételû, pont annyira realisztikus is: „Mi haszna van az embernek sok-sok fáradozásából és törekvésébõl, amellyel emésztette Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Húsvét 3. vasárnap

ApCsel 5, 27b-32.40b-41 Zs 29, 2.4-6.11-12a.13b Jel 5, 11-14 Jn 21, 1-19 Az ünnepek elmúltával mi emberek visszatérünk a hétköznapi dolgos életünkhöz. Mint ha mi sem történt volna, avagy sikerült kijózanodni, elfogyasztani az összes sonkát és tojást vagy bármi más ünnepi ételt, italt. Látszólag Jézus tanítványai is hasonlóképpen cselekszenek: néhányan ott hagyják Jeruzsálemet és visszatérnek falujukba, munkájukhoz. Aminek meg kellett történnie, az Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Húsvét 2. vasárnap

ApCsel 5, 12-16 Zs 117, 2-4.22-27a Jel 1, 9-13.17-19 Jn 20, 29 Jn 20, 19-31 Húsvét van. Az öröm idõszaka. Míg a nagyböjt idején önmegtagadásra törekszünk, úgy most Krisztus feltámadásának örvendezünk, és mélyítjük el hitünket. Mert ez az az öröm, amely mozgat bennünket a jó megtételére. Ám erre nem lennénk képesek, ha Jézus valami fontosat nem adna nekünk: „Békesség nektek!” (Jn 20,19) Béke alatt oly sokan az országok és népek közötti Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Húsvétvasárnap (Krisztus feltámadása)

ApCsel 10, 34a.37-43 Zs 117, 1-2.16-17.22-23 Kol 3, 1-4 vagy Kol 5, 6-8 1Kor 5, 7-8 Jn 20, 1-9 este Lk 24, 13-35 „Ti tudjátok, hogy mi minden történt…”(ApCsel 10, 37a) Ezekkel a szavakkal kezdte tanítani Péter az elsõ pogány megtérõket, nevezetesen Kornéliusz századost és háza népét. Nem olyanokhoz szólt, akik ne ismerték volna Jézus földi mûködését. Nagyon is ismerték, de ezen ismeretük nem állt meg pusztán a történelmi tények szintjén. Nem Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Virágvasárnap (Az Úr szenvedésének vasárnapja)

Lk 19, 28-40 Iz 50, 4-7 Zs 21, 8-9.17-20.23-24 Fil 2, 6-11 Fil 2, 8-9 Lk 22, 14-23, 56 A jó hívõ nagy tervekkel készül fel a nagyböjtre. Ám már a legelején megtapasztalja, hogy ember tervez Isten végez. Bizony, bizony, gyakran nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elterveztük. Talán mert egyedül Isten tudja azt igazán, hogy mely erényekben kell növekednünk. Talán pont ezért nem olyan könnyû szembenéznünk a terveinkkel teljesen ellentétes próbatételekkel, melyek Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Nagyböjt 5. vasárnap

Iz 43, 16-21 Zs 125, 1-6 Fil 3, 8-14 Joel 2, 12-13 Jn 8, 1-11 „Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek!” (Iz 43, 18) Nagy bölcsességet közöl nekünk a próféta. A múlt ismerete ugyan fontos, hiszen aki nem ismeri származását saját magát sem ismeri. A múlt ismerete nélkül a jelen világ eseményei sem érthetõek. Ez nem meglepõ, hiszen a történelmi korok évszázadai, mint valami rétegek épülnek egymásra, az Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Nagyböjt 4. vasárnap

Józs 5, 9-12 Zs 33, 2-7 2 Kor 5, 17-21 Lk 15, 18 Lk 15, 1-3.11-32 A keresztény emberrel is elõfordul, hogy imaéletében, szentáldozásaiban belefeledkezik, hétköznapivá, monotonná válnak a dolgok. Ilyenkor alakul ki az a tipikus probléma, hogy a száj mozog, de maga az ember szíve és értelme nincs jelen az imában. Így igazából csak fecsegés a szó a szánkban, nem pedig imádság. S talán nem csak a szó, hanem a szentáldozások is rutincselekvéseinkké válnak, már Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Nagyböjt 3. vasárnap

Kiv 3, 1-8.13-15 Zs 102, 1-4.6-8.11 1 Kor 10, 1-6.10-12 Mt 4, 17 Lk 13, 1-9 Az Isten létének és mûködésének az elsõ megtapasztalása életünkben mindig különleges esemény. Addig ugyanis csak hallhattunk Istenrõl, az Õ tetteirõl vagy olvashattunk róla a Bibliában. Ám amikor személyesen éljük át az Õ jelenlétét, az különleges pillanat, hiszen ekkortól kezdve hitünk már nem csak egy megvallott szó, hanem valódi tapasztalatra épül, hitelessé válik, Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Nagyböjt 2. vasárnap

Ter 15, 5-12.17-18 Zs 26, 1.7-9.13-14 Fil 3, 17-4, 1 2Pt 1, 17 Lk 9, 28-36 Egy szövetség mindig a szövetséget kötõ felek javát szolgálja, hogy közös erõvel törekedjenek valamilyen számukra fontos és elõnyös dologra. Az Úristen sokszor kötött szövetséget az emberiséggel. Kezdve az elsõ emberpárral, a vízözönt átvészelõ Noéval, mely szövetség jele a szivárvány, (ld. Ter 9, 12-13) Ábrahámon át egészen az õ utódjaiig. Soknak tûnik mindez, így Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Nagyböjt 1. vasárnap

MTörv 26, 4-10 Zs 90, 1-2.10-15 Róm 10, 8-13 Mt 4, 4b Lk 4, 1-13 A hit évében óhatatlan, hogy figyelmünket fel ne keltse a Biblia hitre vonatkozó szakaszai, tanítása. Nincs ez másképpen most sem, hiszen maga Pál apostol közöl jó pár igen komoly gondolatot a rómaiaknak írt levelében. A hitet az ember természetéhez közel állónak tartja, amit mint tanítást az igehirdetésen, az evangéliumi örömhíren keresztül kap meg az ember. (vö. Róm 10, 8) És ez így is Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 5. vasárnap

Iz 6, 1-8 Zs 137, 1-8 1 Kor 15, 1-11 Mt 4, 19 Lk 5, 1-11 Az ember mindennapi elfoglaltságait leginkább a munka teszi ki. A munkának több formája van, igen tágan értelmezhetõ. Munka az is, amit az ember gyárban, irodaépületben, iskolában végez, összefoglalva a munka helyén. Ám a föld megmûvelése, az otthon lévõ haszonállatok etetése, tisztán tartása is bizony nem csekély tevékenység. Munka tehát az is, még ha kicsit másképpen. Ezen túlmenõen még Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 4. vasárnap

Jer 1, 4-5. 17-19 Zs 70, 1-6. 15.17 1Kor 12, 31 -- 13, 13 Lk 4, 18 Lk 4, 21-30 Az ember élete során szembesül ama kérdéssel, hogy miért is született erre a világra, mi dolga, mi célja van itt, hogy miért teremtetett. Gyakran ezen kérdés megállapítása egybe esik a pályaválasztás problémájával: milyen középiskolába, egyetemre menjek tanulni? Milyen szakmát válasszak? A gazdasági okokon kívül a személyes affinitás is hatással van a döntésre, Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Húsvét 4. vasárnap

ApCsel 13, 14.43-52 Zs 99,2-3.5 Jel 7,9.14b-17 Jn 10, 14 Jn 10, 27-30 Az Egyház Jézust Jó Pásztornak vallja. Õ vezeti nyáját, vagyis az Egyházat. Õ tartja egyben az Egyház tagjait, a báránykákat, mutatja nekik a helyes utat, ami az akolba, a Mennyországba vezet. Tanítása és életének példája a biztos irány a juhok számára. Mégis megesik, hogy egy juh elkóborol a másik 99 mellõl. Õ pedig megkeresi, nehogy elragadja a farkas. (vö. Lk 15, 4-7) De nem csak a Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Húsvét 5. vasárnap

ApCsel 14, 21b-27 Zs 144, 8-13 Jel 21, 1-5a Jn 13, 34 Jn 13,31-33a.34-35 Ahogy növekszünk és fejlõdünk, úgy ismerjük meg egyre jobban a világon. Ezzel együtt más dolgok kezdenek számunkra fontosabbakká válni. Eleinte a szülõk, aztán a szerelem, a munka, a gyermek, a család. Megváltozik fontossági sorrendünk, mert megtanulnunk szeretni, egyre inkább ragaszkodunk bizonyos személyekhez, dolgokhoz, helyekhez. Hitünknek is növekednie kell. Az Istennek egyre súlyosabb Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Húsvét 6. vasárnap

ApCsel 15, 1-2.22-29 Zs 66, 2-3.5-6.8 Jel 21, 10-14.22-23 Jn 14, 23 Jn 14, 23-29 János evangéliuma ezzel a gondolattal végzõdik: „Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni - azt hiszem -, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.” (Jn 21, 25) János apostol így kívánja kifejezni azt, hogy sokkal több mindent tanított tanítványainak Jézus, és adtak az apostolok tovább élõszóban, mint amit Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 17. vasárnap

Ter 18, 20-32 Zs 137, 1-3.6-8 Kol 2, 12-14 Róm 8, 15 Lk 11, 1-13 Kétségtelen, hogy a világon legelterjedtebb élelem a kenyér. Ott van az ünnepi asztalon, a fõbb étkezéseknél, de még a hétköznapi étkezéseknél is. Nincs étkezés nélküle. Egyszerre köznapi és ünnepi. Formája és anyaga ugyan sokat változott az évezredek folyamán, de fontossága, elsõsége töretlen. Talán pont ezért is oly annyira szerves része életünknek eme étel. Étke szegénynek is, Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 15. vasárnap

MTörv 30, 10-14 Zs 68, 14.17.30-31.33-34 vagy Zs 18, 8-11 Kol 1, 15-20 Jn 6, 63c.68c Lk 10, 25-37 Mi lenne ha mi alkotnánk meg a világ törvényeit? Vajon mit tartanánk fontosnak, amit mindenkinek be kellene tartania? Mik lennének azok a nagy igazságok, amiket érvényre akarnánk jutatni, hogy béke és szeretet legyen a világban? S vajon, hogy akarnánk betartatni a törvényeinket, s büntetni, ha valaki vét ’tökéletes’ törvényünk ellen? Elgondolkodtató Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 14. vasárnap

Iz 66, 10-14c Zs 65, 1-3a.4-7a.16.20 Gal 6, 14-18 Kol 3, 15a.16a Lk 10, 1-12.17-20 Az élet tele van veszélyekkel. Óvjuk gyermekeinket minden bajtól, aggodalmaskodunk a híreket látva, nehogy szeretteinket üsse el az autó. A rossz mûködik a világban, mint egy zsákmányra éhes ragadozó: várja, lesi az áldozatot, hogy mikor vét, mert akkor a leggyengébb és lecsap! Ebben valóban hasonlatos a farkas viselkedéséhez, noha eme állat is Isten teremtménye, ennek folytán Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 13. vasárnap

1 Kir 19, 16b.19-21 Zs 15, 1-2a.5.7-11 Gal 5, 1.13-18 1 Sám 3, 9 Jn 6, 68c Lk 9, 51-62 Az emberiség történelme során jelen volt, van és lesz is a szabadságra való törekvés. Fõként azért, mert az emberi természetnek ellentmond a lekorlátozás, mikor nem teheti meg azt, amit akar, hanem más (diktátor) parancsainak kell engedelmeskednie, mert ha nem így tesz, akkor baj éri, büntetést kap. Nem meglepõ, hogy a nagyfokú zsarnokságot nem tûrik az emberek, s valamilyen Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 12. vasárnap

Zak 12, 10-11; 13, 1 Zs 62, 2-6.8-9 Gal 3, 26-29 Jn 10, 27 Lk 9, 18-24 Keresztényként Krisztus vallásának követõi vagyunk. Ezt a megnevezést legelõször az antióchiaiak alkalmazták Krisztus követõire. (vö. ApCSel 11, 26) Pál apostol is hangsúlyozza Krisztus követésünket: „Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra.” (Gal 3, 26-27) Valakinek a Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 11. vasárnap

2 Sám 12, 7-10.13 Zs 31, 1-2.5.7.11 Gal 2, 16.19-21 1Jn 4, 19b Lk 7, 36-8,3 „Irgalmas a mi Urunk, Istenünk, könyörületre hajlik szíve.” (Zs 102, 8) Bizony eme kijelentés különösen Isten megbocsátó szeretetére vonatkoztatható. Ezzel is a mi emberi keményszívûségünknek mutat példát. Kihangsúlyozza, hogy a legnagyobb bûneinket is megtudja bocsátani. A bûn ugyanis szembefordulás Isten akaratával, amit számunkra mint törvény nyilatkoztatott ki. A Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 10. vasárnap

1 Kir 17, 17-24 Zs 29, 2.4-6.11-13 Gal 1, 11-19 Lk 7, 16 Lk 7, 11-17 Pál apostol megtérése a feltámadt Krisztussal való személyes találkozásához fûzõdik. Errõl az eseményrõl emlékezik meg, mikor hite alapjáról ír: „Biztosítalak benneteket, testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertõl való. Hiszen nem embertõl kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.” (Gal 1,11-12) Akkor vált számára egyértelmûvé a Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 9. vasárnap

1 Kir 8, 41-43 Zs 116, 1-2 Gal 1, 1-2.6-10 Jn 3, 16 Lk 7, 1-10 A katolikus kifejezés általános, egyetemes jelentéstartalommal bír. Katolikus keresztény szóösszetételben pedig kifejezi azt az általánosan mindenkire kiterjedõ Isteni kinyilatkoztatást, melyre az egész emberiség hívatott, kivétel nélkül, s mely csorbítatlanul megõrzõdött Jézus Krisztus óta. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden ember ismerné az Istent, akár régen, akár napjainkban. Errõl így Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Szentháromság vasárnap

Péld 8, 22-31 Zs 8, 2.4-9 Róm 5, 1-5 Jel 1, 8 Jn 16, 12-15 A bûn teljesen ellentétben áll Isten akaratával. Mégis a bûn léte jelzi, hogy Isten eltûr,i tervének részévé vált, hogy ezáltal is teremtménye bizonyíthassanak, fejlõdhessenek földi életük során. Ám a bûnnel együtt jár a szenvedés is, a betegségek, mindenféle testi gyengeség, végsõ soron a halál. A szenvedés kellemetlen, rossz, amitõl szabadulni, gyógyulni akarunk. Mégis Pál apostol arról Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Pünkösdvasárnap

ApCsel 2, 1-11 Zs 103, 1.24.29-31.34 1 Kor 12, 3b-7.12-13 vagy Róm 8, 8-17 Jn 20, 19-23 vagy Jn 14, 15-16.23b-26 A Szentlélek kiáradásának ünnepén óhatatlan, hogy a Szentlélek kegyelmi adományairól szót ejtsünk. Mert nem keveset add és nem is ok nélkül, hanem „A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.” (1 Kor 12, ) Mint oly sokszor, úgy itt is az a legfontosabb, hogy megértsük a kegyelmi ajándékok felhasználásának fontosságát, Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Húsvét 7. vasárnap

ApCsel 7, 55-60 Zs 96, 1-2.6-7.9 Jel 22, 12-14.16-17.20 Jn 14, 18 Jn 17, 20-26 Keresztényként hívõ emberek vagyunk. Hisszük, hogy a Fiúisten eljött közénk, emberi testet öltött, tanított, majd kereszthalála által megváltott bennünket, dicsõségesen feltámadván. S ma is ott ül az Atyának jobbján. Hisszük ezen alapigazságokat, pedig személyesen nem tapasztaltuk meg. Nem láttuk sosem Jézust, nem hallottuk a beszédét, nem érintettük oldalán a sebet. Mégis Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Évközi 3. vasárnap

Neh 8, 2-5.8-10 Zs 18, 8-10.15 1 Kor 12, 12-30 Lk 4, 18 Lk 1, 1-4; 4,14-21 Az ember vallásos lény, hinni akar valamiben, ami túlmutat a jelen dimenzióján, ami magyarázatott add életére. Ezt a megállapítást botorság lenne cáfolni, mert aki így tenne, az legfeljebb csak a maga ateizmusát kívánja általánosítani, ráhúzni, rákényszeríteni az egész emberiségre. Mert még az ateista is hisz, meglehet nem az Istenben, de annál inkább a pénzben, az erõben, a Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Urunk megkeresztelkedésének vasárnapja

Iz 42, 1-4.6-7 vagy Iz 40, 1-5.9-11 Zs 28, 1-4.9-10 vagy Zs 103, 1-4.24-25.27-28 ApCsel 10, 34-38 vagy Tit 2, 11-14; 3,4-7 Mk 9, 6 vagy Lk 3, 16 Lk 3, 15-16.21-22 A hit már önmagában is nagy kegyelmi ajándék. Jelentõs különbségtétel azonban az olyan emberi magatartástól, mely elfogad egy felsõbb erõ (sors, akarat, végzet) létét, esetlegesen Isten névvel illeti, ám ez a tudás nem befolyásolja életét, hozzáállását. A hit ennél több, hiszen nem pusztán csak egy Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Urunk megjelenése (Vízkereszt)

Iz 60, 1-6 Zs 71, 2.7-8.10-13 Ef 3, 2-3a.5-6 Mt 2, 2 Mt 2, 1-12 Vannak emberek aki azt mondják: ebbe a vallásba születtek, ebben is élnek és halnak meg. Szép és dicséretre méltó hitvallomás, noha a vallás nem automatikus, hanem a kereszteléssel válunk kereszténnyé és vallásgyakorlatunk által teljesíthetjük azt ki. Ebbõl következik, hogy keresztény ember is lehet hitetlen, ha soha életében nem fordul az Isten felé. Ugyanakkor szembesülünk azzal is, hogy vannak Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év - Évközi 26. vasárnap

Szám 11, 25-29 Zs 18, 8.10.12-14 Jak 5, 1-6 Jn 17, 17 Mk 9, 38-43.45.47-48 Mai világunkban egyes emberekben felvetõdik a gondolat, hogy miért kellene kereszténynek lennie, a keresztény hit szerint élnie, ha õ maga jó ember. Ezt az állítást látszólag Jézus is igazolja: „Aki nincs ellenünk, velünk van.” (Mk 9, 40) Jézus igazat is mond, és szép dolog, hogy a nem hívõ vagy más vallású vagy más ideológiát valló vagy más felekezetû keresztény is jó Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 25. vasárnap

Bölcs 2, 12.17-10 Zsolt 53,3-6.8 Jak 3, 16-4, 3 2 Tessz 2, 14 Mk 9, 30-37 A jó és sikeres embert sokan irigylik. Azt gondolják, hogy amit tett, amit elért, az nem egy nagy valami, hogy bárki képes arra. Lekicsinylik élete munkáját, nem tartják sokra, értéktelennek és haszontalannak mondják és ez nemcsak a hozzáállásában mutatkozik meg, hanem a fizetések elmaradásában is. A jó keresztény embert is irigyli a társadalom, ám ezen érzését sokkal inkább ellenszenv Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 24. vasárnap

Iz 50, 5-9a Zs 114, 1-9 Jak 2, 14-18 Gal 6, 14 Mk 8, 27-35 A hitben való elmélyülés egy életen át tartó folyamat. Ez együtt jár a keresztény léttel, azzal, hogy Jézus tanítványai vagyunk. S néha a mester kikérdezi tanítványaitól az anyagot, úgy mint ahogy a gyerekek tudását is ellenõrzik az iskolában, hogy helyesen sajátították-e el a tananyagot. Így tesz Jézus is, mikor kifaggatja tanítványait, hogy mit gondolnak róla az emberek. Kap sokféle választ, Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 23. vasárnap

Iz 35, 4-7a Zs 145, 7-10 Jak 2, 1-5 Mt 4, 23 Mk 7, 31-37 Amikor választunk, úgy gondoljuk, hogy azt saját szabad elhatározásunkból tesszük. Pedig nagyon gyakran éppen a környezeti hatások, a társadalmi normák és elvárások hatnak ránk döntéseinkben. Legtöbbünk vélhetõleg a vallását sem maga választotta, hanem már kisgyermekként megkeresztelték szülei és keresztszülei hitére és arra a reményre, hogy a hitbéli növekedésrõl gondoskodnak. A hit Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 22. vasárnap

MTörv 4, 1-2.6-8 Zs 14, 2-5 Jak 1, 17-18.21b-22.27 Jak 1, 18 Mk 7, 1-8.14-15.21-23 Mi emberek óhatatlanul vágyjuk a tökéletes társadalmat, ahol nincs se könny, se fájdalom. Utópisztikus társadalmi elképzelésekre már az ókori görög filozófusok is gondoltak. Mai társadalmi berendezkedésünket a legjobbnak gondoljuk, vagy legalábbis a lehetõségek közül a legjobbnak. Az ember tökéletesség utáni eszméje nem véletlen, az Isten tette azt belénk, állapította meg Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 21. vasárnap

Józs 24, 1-2.15-18 Zs 33, 2-3.16-23 Ef 5, 21-32 Jn 6, 63c.68c Jn 6, 60-69 Az ember élete döntések folyamata, még az olyan hétköznapi dolgokban is, mint az hogy mit vegyünk fel, mit reggelizzünk, mit vegyünk a boltban. Minden döntésünk személyiségünket és aktuális érzelmi állapotunkat tükrözi. Ugyanakkor döntéseinkbõl nem hiányozhat az Isteni tényezõ sem. Hogy életünk során döntéseink Isten mellett vannak vagy pedig ellene. Ezért szól nekünk is a Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 19. vasárnap

1 Kir 19, 4-8 Zs 33, 2-9 Ef 4, 30-5,2 Jn 6, 51 Jn 6, 41-51 Nem is gondolnánk, hogy egy próféta élete mennyire hasonló lehet a miénkhez. Illés próféta nagy buzgalommal és szorgalommal végezte az Isten által rábízott szolgálatokat. (ld. 1Kir 17, 1. 18,15) Nem is volt sikertelen. (ld. 1Kir 18, 19-46) Mégis azt tapasztalta meg, hogy sem a királyné, sem udvartartása, de talán még a nép sem hitt Isten csodajelének, hogy letérjen a bûn útjáról, és visszatérjen az Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 20. vasárnap

Péld 9, 1-6 Zs 33, 2-3.10-15 Ef 5, 15-20 Jn 6, 56 Jn 6, 51-58 Az ember ebben a világban annyiféle dologban találhatja meg örömét, hogy felsorolni sem lehet. Szép erdõk, virágok, folyók, férfiak és nõk, állatok, az ember alkotta épületek, a finom ételek és italok és oly sok minden. Nem csoda, hogy az ember kedvét leli bennük, az élete részéve teszi, hiánya már szinte lelki kínt okoz számára. Akit vagy amit egyszer megszeretünk, ahhoz érzelmileg kötõdünk. Tovább >>

Kormányos Zoltán

2012-08-12

1 Kir 19, 4-8 Zs 33, 2-9 Ef 4, 30-5,2 Jn 6, 51 Jn 6, 41-51 Nem is gondolnánk, hogy egy próféta élete mennyire hasonló lehet a miénkhez. Illés próféta nagy buzgalommal és szorgalommal végezte az Isten által rábízott szolgálatokat. (ld. 1Kir 17, 1. 18,15) Nem is volt sikertelen. (ld. 1Kir 18, 19-46) Mégis azt tapasztalta meg, hogy sem a királyné, sem udvartartása, de talán még a nép sem hitt Isten csodajelének, hogy letérjen a bûn útjáról, és visszatérjen az Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 18. vasárnap

Kiv 16, 2-4.12-15 Zs 77, 3-4.23-25.54 Ef 4, 17.20-24 Mt 4, 4b Jn 6, 24-35 Nekünk embereknek van egy rossz tulajdonságunk: ritkán tudunk megelégedni azzal amink van. Mindig többet, mást akarunk. „Régen jobb volt!” – mondogatják az idõsebbek. A fiatalok meg… szeretnék ha most lenne jó. Ugyanezt élte meg a választott nép a Szin pusztában való vándorlás idején: „Inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 17. vasárnap

2 Kir 4, 42-44 Zs 144, 10-18 Ef 4, 1-6 Lk 7, 16 Jn 6, 1-15 Az ember rászorul a táplálékra, úgy a testire, mint a lelkire. Õsidõk óta a kenyér az, ami része mindennapi étkezéseinek, különösen az egyszerû népnek. Nem meglepõ hát, hogy Jézus külön kihangsúlyozza imájában a kenyérért való imádkozást: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” (Mt 6, 11). Ezzel fejezi ki a Mennyei Atya gondoskodását, „aki felkelti napját jókra is, Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 27. vasárnap

Ter 2, 18-24 Zs 127, 1-6 Zsid 2, 9-11 1Jn 4, 12 Mk 10, 2-16 Az ember nem magányos lény, hanem nagyon is szüksége van embertársakra, közösségre. Nem csupán azért, mert önmagában is eléggé esendõ, hanem a természetünk is ilyen. Vágyunk a társaságra, hogy jól kibeszélhessük magunkat, hogy megoszthassuk érzéseinket, gondolatainkat, hogy mi történt velünk. Vágyjuk a másik szeretetét, odafigyelését, gondoskodását és mi is hasonlóképpen viszonyulunk hozzá. Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 28. vasárnap

Bölcs 7, 7-11 Zs 89, 12-17 Zsid 4, 12-13 Mt 5, 3 Mk 10, 17-30 Jónak, tökéletesnek lenni nem is olyan egyszerû feladat. Eleget tenni Istennek és az embereknek valóban életszentséget kíván. Talán a feladat nagysága az, ami elijeszti ettõl még a keresztény embereket. Így felvetõdik bennünk a kérdés, hogy egyáltalán ki üdvözülhet? (vö. Mk 10, 26) Jézus megadja a választ: „Embernek ez lehetetlen, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.” (Mk Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 29. vasárnap

Iz 53, 10-11 Zs 32, 4-5.18-19.20.22 Zsid 4, 14-16 Mk 10, 45 Mk 10, 35-45 Emberi természetünk része az uralkodásra való hajlam. Ebben is Istenhez való hasonlatosságunkat fedezhetjük fel, amire épp Õ ad parancsot: „Menjetek, hajtsátok uralmatok alá a földet.” (vö. Ter 1, 28) Uralni, irányítani kétségtelenül szükséges, és ezt végzõ személyre is. Olyan vezetõ személyre, aki össze tudja fogni az Egyház közösségét. Tehát ez nem pusztán világi Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Szentcsalád vasárnap

Sir 3, 3-7.14-17a vagy 1Sám 1, 20-22.24-28 Zs 127, 1-5 vagy Zs 83, 2-3.5-6.9-10 Kol 3, 12-21 vagy 1Jn 3, 1-2.21-24 Kol 3, 15a.16a vagy ApCsel 16, 14b Lk 2, 41-52 Mindig is a család volt a legkisebb társadalmi közösség, mely összehozta az embereket. Létezése majdhogynem Isteni eredetû, hiszen benne rejtezik eredete ama kijelentésben: „Nem jó az embernek egyedül lennie.” (Ter 2, 18) A férfi és a nõ, illetõleg a férj és feleség megszületésével alakult meg a Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Karácsony

Iz 52, 7-10 Zs 97, 1-6 Zsid 1, 1-6 Jn 1, 1-18 Egy ünnep ünnepélyessége függ attól, hogy mennyire várjuk azt. Az érzelmi fûtöttség függ az elõkészítéstõl. Sok embernél ez természetes folyamat. Mégis az Egyház már bölcsen belátta, hogy néha egy finom kényszer a lustábbakat is mozgásra készteti. Ezt hívják motivációnak, amire nem csak munkavégzésünkben szükséges, hanem lelki életünkben is. A buzdítás szükséges, a meggyõzés mûvészete még ilyen Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Advent 4. vasárnap

Mik 5, 1-4a Zs 79, 2-3.15-16.18-19 Zsid 10, 5-10 Lk 1, 38 Lk 1, 39-45 Vannak emberek akik nagyon szeretik az ünnepeket. Minél közelebb kerül az ünnep napja, annál nagyobb izgalomban vannak, annál intenzívebben készülnek rá. Hasonló a helyzet, mikor egy pár gyermeket vár. A kis jövevény is jelzi fejlõdését az anyaméhben. Mozgolódik, akár csak Keresztelõ János: „örvendezve felujjongott méhemben a magzat!” (Lk 1, 44b) Jelzi, hogy él, érzékeli a Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Advent 3. vasárnapja

Szof 3, 14-18a Iz 12, 2-6 Fil 4, 4-7 Iz 61, 1 Lk 3, 10-18 Az ember életébõl nem hiányozhat az öröm. Az élet e nélkül sivárság lenne. Nem véletlen, hogy Szofoniás próféta és Pál apostol is hirdeti az öröm fontosságát: „Dalolj, Sion leánya, zengj éneket! Örülj és ujjongj egész szívedbõl!” (Szof 3, 14) „Örüljetek az Úrban szüntelenül!” (Fil 4, 4) Ugyanakkor nem mindegy, hogy mi az örömünk oka. Földi életünkben sok minden okozhat Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Advent 2. vasárnap

Bár 5, 1-9 Zs 125, 1-6 Fil 1, 4-6.8-11 Lk 3, 4.6 Lk 3, 1-6 Még a mai fejlett világban is igen gyakori jelenség, hogy útjaink keskenyek, dimbesek-dombosak. Sok az úthiba, a ’kátyú’, kisebb-nagyobb gödröcskék, amik megkeserítik a jármûvezetõk életét, túl azon, hogy a jármûvek számára sem elõnyösek. Egy-egy jobb autópályán hajtva döbben rá az ember, hogy milyen is, mikor széles, egyenes és sima az út, gond nélkül és szabadon lehet közlekedni. A Tovább >>

Kormányos Zoltán

C. év – Advent 1. vasárnap

Jer 33, 14-16 Zs 24, 4-5.8-10.14 1Tessz 3, 12-4, 2 Zs 84, 8 Lk 21, 24-28.34-36 Várakozni igen türelempróbáló feladat, elég ha csak a hivatali sorban állásra vagy a buszra várásra gondolunk. Néha, mikor már az élet megpróbáltatásai kezdenek felõrölni türelmünket, a mi ajkunkon is felhangzódik a kiáltás: „A lelkem mélyen megrendült. Uram, meddig késlekedel? Fordulj felém, Uram, s mentsd meg életemet, irgalmasságodban szabadíts meg!” (Zs 6, 4-5) Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Krisztus Király vasárnapja

Dán 7, 13-14 Zs 92, 1-2.5 Jel 1, 5-8 Mk 11, 9-10 Jn 18, 33b-37 Jézus személyét hajlamosak vagyunk bagatellizálni. A kisgyerekeknek Jézuskáról beszélünk. Nagyobb gyerekek, kamaszok, fiatalok Jézusra, mint jó barátra, haverra tekintenek, és így is próbálunk nekik beszélni róla, éppen azért, hogy megmaradjanak az Egyház kebelében. Jézusról, mint tanítóról, mint az evangélium megfogalmazójáról már a felnõtt korosztály beszél. Külön kihangsúlyozandó Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 33. vasárnap

Dán 12, 1-3 Zs 15, 5.8-11 Zsid 10, 11-14.18 Lk 21, 36 Mk 13, 24-32 Az utolsó idõkrõl való prédikálás és írás egy eléggé gyakori, minek folytán kissé kimerített mûfaja a kereszténységnek. Úgy a katolikus hithirdetésnek, mint az egyes végidõt váró szekták szólamainak. Igaz, az új nemzedéknek a végsõ idõkrõl sem árt beszélni, hiszen „azt a napot vagy órát senki sem tudja” (Mk 13, 32) amikor eljön a világ vége. Minden nemzedék azt gondolja, Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 31. vasárnap

MTörv 6, 2-6 Zs 17, 2-4.47.51 Zsid 7, 23-28 Jn 14, 23 Mk 12, 28b-34 Az Úristen nem véletlenül alkotta meg olyannak a világot, amilyen. Okkal, bölcsességgel és logikával tette azt, hogy teremtményei ilyen formán is fel tudják Õt fedezni. Az ember természetében benne foglaltatik a kíváncsiság, a kutatás, a megismerés vágya. Ez vezetett el a különféle tudományok kialakulásához is, ahol a tudósok a természetet uraló jelenségeket, mint törvényt, Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 32. vasárnap

1 Kir 17, 10-16 Zs 145, 7-10 Zsid 9, 24-28 Mt 5, 3 Mk 12, 38-44 Özvegynek, egyedülállónak lenni nem könnyû feladat. Gyermeket nevelni, eltartani õket két emberes feladat volt régen is, ma is. Ezért is tekintették mindig is kiszolgáltatottnak azokat, akik magukra maradtak: az özvegyeket és az árvákat. Védelem illette õket, ha fiatalok voltak, ha idõsek. Igaz, Pál apostol a fiatal özvegyeknek tanácsolja az újbóli megházasodást, (ld. 1Kor 7, 9) ám mindig szabad Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 30. vasárnap

Jer 31, 7-9 Zs 125, 1-6 Zsid 5, 1-6 2 Tim 1, 10 Mk 10, 46-52 Mai világunkban a hit iránt nagy a közömbösség. A társadalom egy része nem szeret az Istennel foglalkozni, hajlamos a hívõket kicsúfolni. Vannak helyek ahol megtiltják, hogy vallási jelképeket viseljenek, hogy nyilvános helyeken imádkozzanak. Az az érzésünk mintha az idõ kereke megint vissza fele forogna, ami a hit elfogadását illeti. Ez a megfigyelés nem új keletû, már a Biblia is megjegyzi: Tovább >>

Kormányos Zoltán

B. év – Évközi 16. vasárnap

Jer 23, 1-6 Zs 22, 1-6 Ef 2, 13-18 Jn 10, 27 Mk 6, 30-34 Az ember közösségi lény. Szüksége van embertársai, az együtt dolgozásra, azért, hogy meg tudjon maradni ebben a világban. Az így kialakult emberi társadalomban mindenkinek megvan a maga szerepe. Ugyanakkor, a közös munka megköveteli a koordináltságot. Ha ugyanis nincs irányítás, úgy az egyes munkafolyamatok nem megfelelõ sorrendben haladnának és a végeredmény sem lenne jó pl. ha a tetõ elõbb kész Tovább >>

Benyik György

Évközi 30 vasárnap

Sir 35,15b-17.20-22a Az imádság a felhõkig hatol. 15Az özvegynek a könnye, mely arcán végigpereg, és a zokogása nem az ellen szól-e, aki azt okozta? 16Aki szívbõl szolgálja, azt az Úr elfogadja, s az imádsága a felhõkig hatol fel. 17A nyomorgók jajszava áthatol a felhõkön, és nem csendesül, amíg el nem éri célját. 18Nem tágít, amíg rá nem tekint a Magasságbeli, s amíg nem szolgáltat neki igazságot. 19És az Úr nem késik: türelmes hozzájuk, Tovább >>

Dobó Tibor

B – Krisztus Király

OLVASMÁNY Dán 7, 13-14 Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhõin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Õsöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek õt kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem szûnik meg soha. SZENTLECKE Jel 1, 5-8 Testvéreim! Jézus Krisztus hûséges tanú, elsõszülött a holtak Tovább >>

Benyik György

Évközi 27 vasárnap

Zsid 2,9-11 Mindnyájunkért megízlelte a halált 9De annyit azért már látunk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsõség és nagyság koszorúját nyerte el, hiszen az Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. 10Illett ugyanis, hogy azt, akiért és aki által minden lett, mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség szerzõjeként a szenvedésben tökéletesítse. 11Mert ugyanattól Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY Szám 11, 25-29 Mózes az Úr parancsára kiválasztott hetven férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhõben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levõ lélekbõl és a hetven vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek. Ez azonban nem ismétlõdött meg. Két ember viszont a táborban maradt; az egyiket Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek; õk is a Tovább >>

Benyik György

Évközi 26 vasárnap

Jak 5,1-6 1Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törõ nyomorúság miatt! 2Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly. 3Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tûz. Vagyonotokat gyarapítottátok még az utolsó napokban is. 4Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól levontatok, felkiált, és az aratók szava felhatolt a Seregek Urának fülébe. 5Bõségben Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY Bölcs 2, 12. 17-20 A gonoszok így beszélnek az igaz emberrõl: ,,Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az õ pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezébõl. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk õt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: õ Isten oltalmában részesül!” SZENTLECKE Jak Tovább >>

Benyik György

Évközi 25 vasárnap

Jak 3,16-4,3 Ahol irigység és önzés honol 16Mert ahol irigység és önzés honol, ott zûrzavar van és mindenféle hitványság. 17A felülrõl származó bölcsesség elõször is tiszta, aztán békeszeretõ, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. 18Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. 1Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 50, 5-9a Prófétája által a Megváltó így beszél: ,,Isten, az Úr megnyitotta fülemet. Én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odafordítottam azoknak, akik vertek, arcomat pedig azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elõl, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kõszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Közel van, aki igazságot Tovább >>

Benyik György

Évközi 24 vasárnap

Jak 2,14-18 Hit tettek nélkül halott 14Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? 15Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, 16és egyiketek így szólna hozzá: "Menj békében, melegedj, és lakjál jól!", de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? 17Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. 18Azt is mondhatja Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 35, 4-7a Mondjátok a csüggedt szívûeknek: ,,Bátorság? Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas Tovább >>

Benyik György

Évközi 23 vasárnap

Jak 2,1-5 Világ szemében szegények 1Testvéreim, Urunk, a megdicsõült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok. 2Ha közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyûrûvel az ujján, és belép egy szegény is elnyûtt ruhában, 3figyelmetek a pompás öltözékû felé fordul, és így szóltok hozzá: "Foglalj itt kényelmesen helyet." A szegénynek meg azt mondjátok: "Állj oda oldalra!" Vagy: "Ülj ide zsámolyomhoz!" 4Nem volt Tovább >>

Benyik György

Évközi 22 vasárnap

Jak 1,17-27 Ne csak hallgassátok, váltsátok tettekre 17Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrõl van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak. 18Akarattal hívott minket életre az igazság szavával, hogy mintegy zsengéje legyünk teremtményeinek. 19Értsétek meg, kedves testvéreim: Legyen minden ember készen a hallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. 20Mert Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 22. vasárnap

OLVASMÁNY MTörv 4, 1-2. 6-8 Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: ,,És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek megtartására tanítalak, hogy éljetek és bevonulva elfoglaljátok azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek. Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit és ne is vegyetek el belõle, hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek parancsait, amelyeket adok nektek. Tartsátok szem elõtt és kövessétek õket! Így Tovább >>

Dobó Tibor

B-Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY Ter 2, 18-24 Az elsõ ember teremtése után így szólt az Úristen: ,,Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítõtársat, aki hozzá illõ.” Az Úristen megteremtette a földbõl a mezõ minden állatát és az ég minden madarát. Odavezette õket az emberhez, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát nevet adott minden állatnak, az ég minden madarának és a mezõ minden vadjának. De a maga Tovább >>

Benyik György

Évközi 28 vasárnap

Zsid 4,12-13 Isten szava átható 12Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélû kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velõ gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. 13Semmilyen teremtett dolog nem marad elõtte rejtve; minden föl van fedve és nyitva van az elõtt, akinek számadással tartozunk. Az Isten szavának már az Ószövetségben a teremtés könyvében is kiemelt szerepe van, ott a teremtés eszköze. Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY Bölcs 7, 7-11 Könyörögtem, és megkaptam az okosságot; esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke. Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzá mérten semminek tartottam a gazdagságot. A fölbecsülhetetlen drágakövet sem állítottam vele egy sorba, mert mellette minden arany csak egy marék homok, és vele összemérve az ezüst csak sárnak számít. Jobban szerettem az egészségnél és a szépségnél, és birtoklását a Tovább >>

Benyik György

Évközi 34. vasárnap - Krisztuskirály

Kol 1,12-30 Õ a láthatatlan Isten képmása Örömmel 12adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban; 13kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába. 14Benne nyertük el a megváltást, bûneink bocsánatát. 15Õ a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsõszülötte. 16Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY Dán 12, 1-3 A végsõ nagy napokról szól az Úr: Abban az idõben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az idõben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe. Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint Tovább >>

Benyik György

Évközi 33 vasárnap

Zsid 10,11-18 Törvényemet szívükbe írom 11Minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször bemutatja, ezeknek azonban nincs erejük a bûn eltörlésére. 12Õ ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bûnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. 13Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába elõtt. 14Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. 15Ezt bizonyítja a Szentlélek Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 32. vasárnap

OLVASMÁNY 1 Kir 17, 10-16 A nagy szárazság idején Illés próféta az Úr parancsára útra kelt és elment Careftába. Amikor a város kapujához ért, épp ott volt egy özvegyasszony, aki rõzsét szedegetett. A próféta megszólította, és ezt mondta neki: ,,Hozz nekem egy kis vizet korsóban, hadd igyam!” Amikor az asszony elindult, utána szólt: ,,Hozz egy falat kenyeret is!” Az így felelt: ,,Amint igaz, hogy él a te Istened: Nincs sütve semmim, csak egy marék Tovább >>

Benyik György

Évközi 32 vasárnap

Zsid 9,24-28 24Krisztus ugyanis nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak elõképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe elõtt közbenjárjon értünk. 25Nem azért lépett be, hogy többször áldozza fel magát, mint ahogy a fõpap minden évben idegen vérrel belép a legszentebb szentélybe, 26hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Így azonban az idõk végén egyszer s mindenkorra megjelent, hogy Tovább >>

Dobó Tibor

Mindenszentek ünnepe

OLVASMÁNY Jel 7, 2-4. 9-14 Én, János láttam, hogy napkelet felõl egy másik angyal száll fel. Nála volt az élõ Isten pecsétje. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt arra, hogy ártsanak a földnek és a tengernek: ,,Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit?” Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden Tovább >>

Benyik György

Évközi 31. vasárnap

2Tesz 1,11-2,2 11Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitbõl fakadó tettekben. 12Így dicsõül meg Urunk Jézus neve bennetek, és ti is õbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelmébõl. 1Van még egy kérésünk: Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és vele való egyesülésünket illetõen ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, 2és sem Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY Jer 31, 7-9 Ezt mondja az Úr: ,,Kitörõ örömmel örüljetek Jákobon, örvendjetek annak, aki elsõ a nemzetek között. Dicsõítsétek, hirdessétek és mondjátok: »Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát.« Íme, visszahozom õket észak földjérõl, és összegyûjtöm õket a föld határairól. Mindnyájukat összegyûjtöm: a vakokat és a sántákat is, a várandósokat és a szülõ anyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide Tovább >>

Benyik György

Évközi 30 vasárnap

Zsid 5,1-6 Minden fõpap 1Mert minden fõpapot az emberek közül választanak, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bûnökért, 2mint olyan valaki, aki megértõ tud lenni a tudatlanok és a tévelygõk iránt, hiszen õrá is gyöngeség nehezedik. 3Ezért a népért is, saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. 4A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív, Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 29. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 53, 10-11 A próféta ezt mondja az eljövendõ Üdvözítõrõl: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelõ áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat õ hordozza. SZENTLECKE Zsid 4, Tovább >>

Benyik György

Évközi 29. vasárnap

Zsid 4,12-13 Isten szava átható 12Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélû kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velõ gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. 13Semmilyen teremtett dolog nem marad elõtte rejtve; minden föl van fedve és nyitva van az elõtt, akinek számadással tartozunk. Az Isten szavának már az Ószövetségben a teremtés könyvében is kiemelt szerepe van, ott a teremtés eszköze. Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 21. vasárnap

OLVASMÁNY Józs 24, 1-2a. 15-17. 1b Józsue egybegyûjtötte Izrael minden törzsét Szichemben, aztán hívatta Izrael véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselõit. Azok felsorakoztak az Úr színe elõtt. Józsue ekkor így szólt a néphez: ,,Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, válasszatok most, kinek akartok szolgálni: azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak Mezopotámiában, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjét lakjátok. Mi, én és házam Tovább >>

Benyik György

Évközi 21 vasárnap

Ef 5,21-32 Egymás alárendeltjei 21Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletbõl. 22Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, 23mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének õ a megváltója. 24Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. 25Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, 26hogy a Tovább >>

Benyik György

Nagyboldogasszony

1Kor 15,20-27c Krisztus feltámadt a halálból elsõként a halottak közül. 21Mivel egy ember idézte elõ a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. 22Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel. 23Mindenki, amikor sorra kerül: elõször Krisztus, majd az õ eljövetelekor mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak. 24Azután következik a vég, amikor is (Krisztus) átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden Tovább >>

Benyik György

Évközi 13 vasárnap

2Kor 9,7-15 Isten a jókedvû adakozót szereti 7Mindenki elhatározásának megfelelõen adjon, ne kelletlenül vagy kényszerûségbõl, mert Isten a jókedvû adakozót szereti. 8Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bõven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és minden tekintetben bõven ellátva készen legyetek minden jótettre. 9Az Írásban ezt olvassuk: Osztogat, adakozik a szegénynek, és jósága mindvégig megmarad. 10Aki pedig magot ad a magvetõnek és kenyeret Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 12. vasárnap

OLVASMÁNY Jób 38, 1. 8-11 Jób panaszára az Úr felelt a viharból, és így szólt: ,,Ki zárta el kettõs kapuval a tengert, amikor elõtört a mélység ölébõl, amikor ruha gyanánt megalkottam neki a felhõket, és ködbõl pólyát adtam neki, amikor határvonalat szabtam számára, és gátat építettem, kettõs kapuval? Azt mondtam neki: »Eddig jöjj és ne tovább! Itt törjön meg hullámaid gõgje!«” SZENTLECKE 2 Kor 5, 14-17 Tovább >>

Benyik György

Évközi 12. vasárnap

2Kor 5,14-17 A régi megszûnt 14Mert Krisztus szeretete ösztönöz minket, hiszen arra a meggyõzõdésre jutottunk, hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. 15És õ azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. 16Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelõtt emberileg ismertük is, most már nem úgy ismerjük. 17Mindenki, aki Krisztusban van, új Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 11. vasárnap

OLVASMÁNY Ez 17, 22-24 Ezt mondja az Úr, az Isten: ,,Veszek egy hajtást a nagy cédrusfa tetejérõl, a legmagasabb ágáról, és elültetem egy igen magas hegyen. Izrael magas hegyén ültetem el. Ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem és pompás cédrussá fejlõdik. Alatta lakik majd mindenféle madár, és ágai árnyékában pihen meg mindenfajta szárnyas. S akkor megtudja majd a mezõ minden fája, hogy én, az Úr aláztam meg a magas fát, és emeltem föl az alacsony Tovább >>

Benyik György

Úrnapja

Zsid 9,11-15 11Krisztus azonban a ránk váró javak fõpapjaként jött el, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebbõl a világból való. 12Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. 13Ha ugyanis a bakok és bikák vére meg az üszõ hamva a tisztátalanokra hintve külsõleg tisztává teszi õket, 14mennyivel inkább Tovább >>

Benyik György

Szentháromság vasárnap

Róm 8,14-17 Nem a szolgaság lelkét kaptátok! „14Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! 16A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. 17Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Elõbb azonban szenvednünk kell vele együtt, Tovább >>

Dobó Tibor

B - Szentháromság vasárnapja

OLVASMÁNY MTörv 4, 32-34. 39-40 Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez: ,,Kutasd a régi idõket, amelyek elõtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre! Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élõ Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, - és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy Tovább >>

Benyik György

Pünkösd vasárnap

Római 8,8-17 Krisztus lelke 8Ezért aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. 9De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem az övéi. 10Ha Krisztus bennetek van, jóllehet a test a bûn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. 11Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, õ, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halottak Tovább >>

Dobó Tibor

B-Húsvét 7. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 1, 15-17. 20a. 20c-26 Jézus mennybemenetele után egy alkalommal, amikor a testvérek mintegy százhúszan lehettek együtt, Péter szólásra emelkedett: ,,Testvérek, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásnak, amelyet a Szentlélek elõre megmondott Dávid szája által Júdásról, azok vezetõjérõl, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és õ is részt kapott a mi szolgálatunkból. Benne van ugyanis a Zsoltárok könyvében: »Tisztségét Tovább >>

Benyik György

Húsvét 07 vasárnap

1Jn 4,11-16 Aki kitart a szereteten az Istenben marad „11Szeretteim, ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. 12Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. 13Abból tudjuk, hogy benne élünk, õ meg bennünk, hogy a Lelkébõl adott nekünk. 14Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítõjéül. 15Aki vallja, hogy Tovább >>

Dobó Tibor

B - Húsvét 6. vasárnapja

OLVASMÁNY ApCsel 10, 25-26. 34-35. 44-48 Amikor Péter megérkezett (Cezáreába), Kornéliusz (százados) eléje sietett, és a lábához borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte. ,,Állj fel - mondta -, hisz én is csak ember vagyok.” Majd szólásra nyitotta ajkát és ezeket mondta: ,,Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves elõtte, bármely néphez tartozik is, aki féli õt, és az igazságot cselekszi.” Péter még be Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY Bölcs 1, 13-15; 2, 23-24 A halált nem Isten alkotta, õ nem leli örömét az élõk pusztulásában. Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világon minden teremtmény az életet szolgálja. Nincs bennük pusztító méreg, és a földön nem az alvilág uralkodik. Az igazság ugyanis halhatatlan. Isten halhatatlanságra teremtette az embert, a saját örökkévalóságának képmásává tette. A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és Tovább >>

Benyik György

Évközi 14. vasárnap

2Kor 12,7-10 Tövist kaptam testembe De hogy a nagyszerû kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam. 8Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tõle, de azt felelte: 9"Elég neked az én kegyelmem. Mert az erõ a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében." Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. 10Kedvem Tovább >>

Benyik György

Évközi 15 vasárnap

Ef 1,3-14 Lelki áldás 3Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. 4Mert õbenne választott ki bennünket a világ teremtése elõtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk elõtte. Szeretetbõl 5eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által - akarata és tetszése szerint - fogadott gyermekeivé legyünk; 6hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 20. vasárnap

OLVASMÁNY Péld 9, 1-6 Megépítette házát a bölcsesség, s hét oszlopát is felállította. Barmait levágta, borát megkeverte, és asztalát is megterítette. Kiküldte szolgálóit és kihirdette a város legmagasabb pontjain: ,,Ti tudatlanok, jöjjetek ide!” Az oktalanoknak pedig ezt mondta: ,,Gyertek, egyetek a kenyerembõl, igyatok a borból, amelyet kevertem! Hagyjatok fel a dõreséggel, járjatok az értelem útján, és élni Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 19. vasárnap

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 4-8 Az áldozat bemutatása után Illés prófétának a Kármel hegyérõl menekülnie kellett Izebel királyné haragja elõl. Illés visszavonult a pusztába egynapi járóföldre. Odaérkezett egy borókabokorhoz, leült alá, és a halálát kívánta. Azt mondta: ,,Most már elég, Uram! Vedd magadhoz lelkemet! Én sem vagyok különb atyáimnál.” Ezzel lefeküdt és elaludt. Egyszer csak egy angyal megérintette, és így szólt hozzá: ,,Kelj föl és Tovább >>

Benyik György

Évközi 19 vasárnap

Ef 4,30-5,2 A Szentlélek megszomorítása 30Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. 31Legyen távol tõletek minden keserûség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. 32Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. 1Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az õ követõi és Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 18. vasárnap

OLVASMÁNY Kiv 16, 2-4. 12-15 A Szin - pusztában Izrael egész közössége zúgolódott Mózes és Áron ellen. Izrael fiai ezt mondták nekik: ,,Inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jóllaktunk kenyérrel. Ti pedig ide hoztatok minket a pusztába, hogy az egész közösség éhen vesszen.” Ekkor az Úr így szólt Mózeshez: ,,Íme, én kenyeret hullatok nektek az égbõl. A nép menjen ki és gyûjtsön magának Tovább >>

Benyik György

Évközi 18 vasárnap

Ef 4,17-24 Ne éljetek úgy mint a pogányok! 17Azt mondom tehát, sõt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. 18Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettõl tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. 19Lelkileg eltompulva kicsapongásokra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot ûznek. 20Ti azonban nem ezt tanultátok Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 17. vasárnap

OLVASMÁNY 2 Kir 4, 42-44 Elizeus próféta korában, a nagy éhínség idején történt: Jött egy ember Baal-Salisából és az Isten emberének kenyeret hozott az elsõ termésbõl: húsz árpakenyeret meg friss gabonát a zsákjában. Erre Elizeus megparancsolta: ,,Adjatok enni az embereknek!” Szolgája ellene vetette: ,,Hogy adjak ennyit száz ember elé?” De õ azt felelte: ,,Adj csak az embereknek enni! Mert ezt mondja az Úr: Esztek és még marad Tovább >>

Benyik György

Évközi 17 vasárnap

Ef 4,1-6 Éljetek alázatban és szelídségben 1Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, 2teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. 3Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. 4Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. 5Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 6Egy az Isten, mindnyájunk Tovább >>

Dobó Tibor

B – Évközi 16. vasárnap

OLVASMÁNY Jer 23, 1-6 Ezt mondja az Úr: ,,Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelõm juhait!” Ezért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik: ,,Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törõdtek vele. Nos, nekem majd gondom lesz rátok, mégpedig gonosztetteitek szerint'” - mondja az Úr. ,,Nyájam maradékát viszont magam gyûjtöm össze azokból az országokból, ahová elûztem õket: Tovább >>

Benyik György

Évközi 16 vasárnap

Ef 2,13-18 A két népet magában eggyé tette 13Most azonban ti, akik "távol" voltatok, Krisztus Jézusban "közel" kerültetek, Krisztus vére árán. 14Õ, a mi békességünk a kettõt eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében, 15a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel érvénytelenítette. Mint békeszerzõ, a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, 16és egy Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY Ám 7, 12-15 Amacja, Bétel papja ezt mondta Ámosznak: ,,Látnok! Menj el innen! Menekülj, Duda földjére! Ott edd a kenyeredet és ott prófétálj! Bételben többé ne prófétálj, mert királyi szentély ez, és a királyság temploma!” Ámosz így felelt Amacjának: ,,Nem vagyok én próféta, sem prófétának fia: pásztor vagyok és fügét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellõl. Azt mondta nekem az Úr: »Menj, prófétálj népemnek, Tovább >>

Dobó Tibor

B - Évközi 14. vasárnap

OLVASMÁNY Ez 2, 2-5 Ezekiel így ír prófétai meghívásáról: Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, lábaimra állított, és hallottam, amint az Úr beszélt hozzám. Ezt mondta nekem: ,,Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Õk és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig. Fiaiknak kemény a fejük és megátalkodott a szívük. Hozzájuk küldelek, hogy mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten. Akár meghallgatják, Tovább >>

Benyik György

Húsvét 06 vasárnap

1Jn 4,7-10 A szeretet Istentõl van „7Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentõl van, és mindenki, aki szeret, Istentõl van, és mindenki, aki szeret, Istentõl való és ismeri Istent. 8Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. 9Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. 10A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy õ szeret Tovább >>

Benyik György

Advent 01. vasárnap

Jer 33,14-16 "Az Úr a mi igazságunk!" 14Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor majd teljesítem ígéretemet, amelyet Izrael házának és Júda házának tettem: 15Azokban a napokban és abban az idõben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. 16Azokban a napokban megszabadul Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És ez lesz a név, ahogyan a várost hívják: "Az Úr a mi igazságunk!" Jeremiás zûrzavaros idõkben Tovább >>

Benyik György

Évközi 12. vasárnap

Zak 12,10-11: 13,1 Kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét 10Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsõszülöttet. 11Azon a napon olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben, mint Hadad-Rimmon gyásza Megiddó mezején… 1Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, Tovább >>

Benyik György

Évközi 11. vasárnap

2Sám 12,7-10.13 "Vétkeztem az Úr ellen!" 7Erre Nátán így szólt Dávidhoz: "Magad vagy ez az ember! Ezt mondta hát az Úr, Izrael Istene: Fölkentelek Izrael királyává és kiszabadítottalak Saul kezébõl. 8Neked adtam urad házát és a kebledre urad asszonyait, rád bíztam Izrael házát és Júda házát. S ha ez kevés lett volna, még megtetéztem volna ezzel meg azzal. 9Miért vetetted hát meg az Urat, s tettél olyat, ami gonosznak számít az Úr szemében? Tovább >>

Benyik György

Évközi 10. vasárnap

1Kir 17,17-24 17Ezek után az események után történt, hogy az asszony fia, akié a ház volt, megbetegedett. Betegsége annyira elhatalmasodott rajta, hogy nem maradt benne élet. 18Akkor így szólt Illéshez (az asszony): "Mi dolgom veled, Isten embere? Csak azért jöttél, hogy emlékezetembe idézd vétkeimet és megöld a fiamat?" 19Õ azt felelte neki: "Add ide a fiadat!" Elvette ölébõl és fölvitte a fenti szobába, ahol lakott és lefektette ágyára. 20Aztán az Tovább >>

Benyik György

Pünkösd vasárnap

Csel 2,1-11 Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek 1Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. 2Egyszerre olyan zúgás támadt az égbõl, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. 3Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. 4Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különbözõ nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek Tovább >>

Benyik György

Mennybemenetel

Csel 1,1-11 Mit álltok itt égre emelt tekintettel? 1Elsõ könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus 2egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. 3Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. 4Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta Tovább >>

Benyik György

Húsvét 05. vasárnap

Csel 14,21b-27 „Az egyházak élére elöljárókat rendeltek!” 21Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, sok tanítványt szereztek, majd visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antióchiába. 22Erõt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították õket, hogy tartsanak ki a hitben, mert "sok szorongatás közepette kell bejutnunk az Isten országába." 23Az egyházak élére (kézrátétellel) elöljárókat rendeltek, és imádkozva, böjtölve az Tovább >>

Benyik György

Húsvét 04. vasárnap

Csel 13,14.43-52 A pogányok világosságává tettelek 14Õk Pergén keresztül eljutottak a pizidiai Antióchiába. Itt egy szombaton bementek a zsinagógába és leültek. .43Sõt amikor a gyülekezet szétoszlott, a zsidók és az istenfélõ jövevények közül sokan a nyomukba szegõdtek Pálnak és Barnabásnak. Ezeket arra biztatták, hogy tartsanak ki az Isten kegyelmében. 44A következõ szombaton csaknem az egész város összegyûlt, hogy hallja az Isten szavát. Tovább >>

Benyik György

Húsvét 03 vasárnap

Csel 5,27b-32.40b-41 "Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek.” 27bA fõpap kérdõre vonta õket: 28"Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét." 29Péter és az apostolok így válaszoltak: "Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. 30Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára Tovább >>

Benyik György

Húsvét 02 vasárnap

Csel 5,12-16 Az apostolok keze sok jelet és csodát mûvelt 12Az apostolok keze sok jelet és csodát mûvelt a nép között. 13Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép magasztalta õket. 14A hívõk - férfiak és nõk - egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. 15Még a betegeket is kivitték az utcára, hordágyra fektették õket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje Tovább >>

Benyik György

Húsvét vasárnap

Csel 10,34a.37-43 „Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta az Isten” 34Péter így kezdte beszédét: …37Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Júdeában. 38Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. S õ ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtõl megszállottat, mert vele volt az Isten. 39Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea Tovább >>

Benyik György

Virágvasárnap

Iz 50,4-7 A tanítványok nyelve. 4Isten, az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét. Hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Reggelenként õ teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. 5Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. 6Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elõl, akik gyaláztak és leköpdöstek. Tovább >>

Benyik György

Évközi 13. vasárnap

1Kir 19,16b.19-21 „Illés odament hozzá és rávetette köntösét.” 16b. Végül Elizeust, Safát fiát, Abel-Melochából kend fel magad helyett prófétává… 19Amikor onnét elment, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár ökör haladt elõtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament hozzá és rávetette köntösét. 20Az otthagyta az ökröket, Illés után szaladt és így szólt: "Engedd, hadd Tovább >>

Benyik György

Évközi 14. vasárnap

Iz 66,10-14c Örülj Jeruzsálem 10Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek! Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta! 11Hogy tejével táplálkozzatok és jóllakjatok vigasztalása ölén, és elteljetek gyönyörrel dicsõségének emlõjén. 12Mert ezt mondja az Úr: Íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot; és mint kiáradt patakot a nemzetek dicsõségét. Ölükben hordozzák csecsemõiket, és a térdükön becézik õket. 13Mert Tovább >>

Benyik György

Évközi 15. vasárnap

Mtörv 30,10-14 „Közel van hozzád a törvény” Mert az Úrnak öröme telik benned, a te javadra, ahogyan örömét lelte atyáidban, 10ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened szavának, és megtartod az ebben a törvénykönyvben foglalt parancsokat és törvényeket, ha szíved, lelked mélyébõl megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. 11Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek és nem elérhetetlenek számodra. 12Nem az égben vannak, Tovább >>

Benyik György

Évközi 29 vasárnap

Kiv 17,8-13 "Mózes a kezét kitárva tartotta" 8Közben az amalekiták elõrenyomultak, hogy Refidimnél megküzdjenek Izrael fiaival. 9Mózes így szólt Józsuéhoz: "Válassz ki magadnak férfiakat, és holnap szállj harcba az amalekitákkal. Én pedig Isten botjával a kezemben kiállok a domb tetejére." 10Józsue úgy tett, ahogy Mózes parancsolta, s kivonult, hogy megütközzék az amalekitákkal. Mózes közben Áronnal és Hurral fölment a domb tetejére. 11Ameddig Tovább >>

Benyik György

Évközi 28 vasárnap

2Kir 5,14-17 „Nincs Isten az egész világon, csak Izraelben.” 14Leszállt hát, és Elizeus utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyerek teste. 15Aztán visszatért Elizeushoz, egész kíséretével együtt. Amikor az kijött, odament, eléje állt és azt mondta: "Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész világon, csak Izraelben. Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!" 16De az így Tovább >>

Benyik György

Évközi 26 vasárnap

Ám 6,1a.4-7 Jaj Sionban a gondtalanul élõknek! 1Jaj Sionban a gondtalanul élõknek, és Szamaria hegyén a bizakodóknak! Az elsõ nép nemeseinek, akik elé hódolva járul Izrael háza. 2Menjetek el Kalnéba és lássátok, onnan térjetek be a nagy Hamatba, és menjetek le a filiszteus Gátba! Vajon szebbek-e ennél a két országnál? Nagyobb-e határuk a ti határaitoknál? 3Késleltetitek az Úr napját, és siettetitek az erõszak uralmát! 4Elefántcsont ágyban alusznak, Tovább >>

Benyik György

Évközi 27 vasárnap

Hab 1,2-3 2,2-4 „Az igaz élni fog hûségéért.” 2Meddig kell még Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: "Erõszak!", anélkül, hogy megszabadítanál? 3Miért feded fel elõttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam elõtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik… 2Az Úr meg is szólalt és ezt mondta: "Írd le a látomást, vésd fel táblára, Tovább >>

Benyik György

Évközi 24 vasárnap

Kiv 32,7-11.13-14 "Látom jól, hogy keménynyakú nép ez.” 7Az Úr így szólt Mózeshez: "Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. 8Hamar letértek az útról, amelyet elõírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be elõtte, és így beszéltek: Izrael, ez a te istened, aki kihozott Egyiptomból." 9Az Úr még ezt mondta Mózesnek: "Látom jól, hogy keménynyakú nép ez, 10engedd, hadd gyúljon Tovább >>

Benyik György

Évközi 23 vasárnap

Bölcs 9,13-19 Az égi dolgokat kifürkészni. 13Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát, és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr? 14Hisz a halandók gondolatai bizonytalanok, és terveink ingatagok. 15Mert a romlandó test gátolja a lelket, és a földi sátor ránehezedik a sokat tûnõdõ elmére. 16Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van, és üggyel-bajjal értjük meg, ami kézenfekvõ. Hát akkor az égi dolgokat ki tudná kifürkészni? 17Ki Tovább >>

Benyik György

Évközi 20 vasárnap

Jer 38,4-6.8-10 „Hiszen a kezetekben van…” 4Ezek a vezetõ emberek így szóltak a királyhoz: "Ölesd meg, kérünk, ezt az embert, mert szánt szándékkal megbénítja a városban maradt harcosok kezét, sõt, az egész nép kezét is, ha ilyesmit beszél nekik. Ez az ember ugyanis a népnek nem a javát keresi, hanem inkább a romlását." 5Erre Cidkija király így válaszolt: "Hiszen a kezetekben van; a király semmit nem tehet ellenetek." 6Erre megfogták Tovább >>

Benyik György

Évközi 19 vasárnap

Bölcs 18,6-9 Atyák egy szívvel-lélekkel elkötelezték magukat 6Atyáink elõre hírét vették ennek az éjnek, hogy jól ismerve esküidet, amelyeknek hittek, bátorságban legyenek. 7Így hát néped várta az igazak megszabadulását és az ellenség vesztét. 8Amivel ugyanis az ellenséget sújtottad, azzal minket felmagasztaltál, amikor hívtál bennünket. 9Mert titokban áldoztak a dicsõ atyák buzgó fiai, és egy szívvel-lélekkel elkötelezték magukat az isteni Tovább >>

Benyik György

Évközi 18. vasárnap

Préd 1,2. 2,21-23 Ez is hiábavalóság! 2Hiábavalóság, csak hiábavalóság, ezt mondja a prédikátor, hiábavalóság, csupa hiábavalóság. Minden hiábavalóság! … 21Hisz jó néhány ember munkálkodott bölcsen, okosan és sikerrel, aztán át kell engednie szerzeményét olyannak, aki mit sem fáradt érte. Ez is hiábavalóság és nagy baj! 22Igen, mije marad az embernek minden fáradozásából és törekvésébõl, amivel emésztette magát életében? Tovább >>

Benyik György

Évközi 17 vasárnap

Ter 18,20-32 „Valóban el akarod pusztítani az igazakat is a gonoszokkal?” 20Ezért az Úr így szólt: "Szodoma és Gomorra miatt tetézõdött a panasz, és bûnük nagyon súlyos. 21Lemegyek hát és megnézem, hogy mindenki úgy viselkedett-e vagy sem, ahogy az ellenük szóló panasz szava felhatolt hozzám, tudni akarom." 22A férfiak Szodoma felé indultak, de Ábrahám megállt az Úr elõtt. 23Azután Ábrahám közelebb lépett és megszólalt: "Valóban el Tovább >>

Benyik György

Évközi 16. vasárnap

Ter 18,1-10a A hitetlen nevetés 1Az Úr megjelent neki Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült. 2Fölemelte szemét és íme, három férfi állt elõtte. Mihelyt meglátta õket, sátra bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt 3és így szólt: "Uram, ha kegyelmet találtam színed elõtt, ne kerüld el szolgádat. 4Hoznak vizet, mossátok meg lábatokat és telepedjetek le a fa alatt. 5Közben én hozok egy falat kenyeret, hogy Tovább >>

Benyik György

Böjt 05. vasárnap

Iz 43,16-21 Nézzétek: én valami újat viszek végbe 16Ezt mondja az Úr, aki utat csinált egykor a tengeren át, és ösvényt a nagy vizekben, 17aki kivezette a harci szekereket és a lovakat, az egész hatalmas sereget, amely elbukott és nem kelt föl többé, odaveszett és kialudt, mint a mécses lángja. 18Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgokra figyeljetek. 19Nézzétek: én valami újat viszek végbe, már éppen készülõben van; Tovább >>

Benyik György

Böjt 04. vasárnap

Józs 5,9a.10-02 "Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát.” 9S az Úr így szólt Józsuéhoz: "Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát."…10Izrael fiai Gilgalban táboroztak, s a hónap tizennegyedik napján este ott ülték meg a húsvétot Jerikó síkságán. 11Ettek a föld termésébõl, a húsvét utáni napon kovásztalan kenyeret és pirított gabonát, ugyanazon a napon. 12Attól kezdve megszûnt a manna, hogy a föld termésébõl ettek. Izrael fiainak Tovább >>

Benyik György

Böjt 03. vasárnap

Kiv 3,1-8a.13-15 „Én vagyok az Isten, atyáid Istene!” 1Mózes apósának, Jetrónak, Midián papjának a juhait õrizte. Egyszer messzire behajtotta a juhokat a pusztába, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. 2Itt megjelent neki az Isten angyala a tûz lángjában, egy égõ csipkebokorban. Mikor odanézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el. 3Így szólt magában: "Odamegyek és megnézem ezt a különös jelenséget, hadd lássam, miért nem ég el a Tovább >>

Dobó Tibor

C - Urunk megkeresztelkedése

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7 Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hûségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az õ Tovább >>

Benyik György

Vízkereszt

Iz 60,1-6 Az Úr dicsõsége felragyogott feletted. 1Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsõsége felragyogott fölötted! 2Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsõsége megnyilvánul rajtad. 3Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned támadt fényességhez. 4Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyûlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze Tovább >>

Benyik György

Szûz Mária Istenanyaság

Szám 6,22-27 „Áldjon meg az Úr!” 22Így szólt az Úr Mózeshez: 23"Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izrael fiait, e szavakkal: 24Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! 25Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! 26Fordítsa feléd arcát az Úr és szerezzen neked üdvösséget! 27Hívják le Izrael fiaira a nevem, és én megáldom õket." A fenti szöveg az un. Áron-i áldás (6,24-26), mellyel Áron és fiai, vagyis a Tovább >>

Benyik György

Karácsony ünnepi mise

Iz 52,7-10 „Aki jó hírt hoz!” 7Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz; aki békét hirdet, örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. Aki azt mondja Sionnak: "Királlyá lett a te Istened." 8Figyelj csak! Õrszemeid felemelik a hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtõl szemben látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. 9Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét, és megváltja Tovább >>

Benyik György

Karácsony éjféli mise

Iz 9,2-7 „A nép amely sötétségben jár…” 1A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. 2Nagy ujjongással töltöd el õket, kitörõ örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed elõtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. 3Mert terhes igáját, a vállára nehezedõ rudat, sanyargatója botját összetöröd, Tovább >>

Dobó Tibor

C – Advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY Mik 5, 1-4a Ezt mondja az Úr: Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belõled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az õsidõkre, a régmúlt idõkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja õket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az õ Istenének, fenséges Tovább >>

Benyik György

Advent 04. vasárnap

Mik 5,1-4a „Õ maga lesz a béke” 1De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belõled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az õsidõkre, a régmúlt idõkre nyúlik vissza. 2Ezért elhagyja õket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. 3Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az õ Istenének fenséges Tovább >>

Dobó Tibor

C - Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18a Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedbõl Jeruzsálem leánya! Elvette az Úr ítéletedet, elûzte ellenségedet, Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben: ,,Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!” Veled van az Úr, a te Istened, az erõs Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével; örül Tovább >>

Benyik György

Advent 03. vasárnap

Advent 03 Szof. 3,14-18a 14Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedbõl Jeruzsálem leánya! 15Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elûzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól! 16Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! 17Veled van az Úr, a te Istened, az erõs Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd Tovább >>

Dobó Tibor

C – Ádvent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY Bár 5, 1-9 Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsõségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre. Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az Örökkévaló dicsõségének koronáját, mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt. Isten ezt a nevet adja neked örökre: ,,Igazságosság békéje”, ,,jámborság dicsõsége”. Kelj fel, Jeruzsálem, állj a Tovább >>

Benyik György

Advent 02. vasárnap

Bár 5,1-9 „Nézd, mint gyûlnek egybe fiaid” 1Jeruzsálem, vesd le a gyász s az ínség ruháját, s öltsd magadra mindörökre Isten dicsõségének szépségét! 2Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az örök dicsõség koronáját, 3mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt. 4Isten ezt a nevet adja neked örökre: "Igazságosság békéje" és "Jámborság dicsõsége". 5Kelj föl, Jeruzsálem, állj a Tovább >>

Benyik György

Évközi 02. vasárnap

Iz 62,1-5 „Meglátják majd a népek igazságodat” 1Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, míg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl. 2Meglátják majd a népek igazságodat, és a királyok dicsõségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. 3A dicsõség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében. 4Nem hívnak többé elhagyottnak, sem Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 62, 1-5 Így szól az Úr: Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl. Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsõségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsõség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében. Nem hívnak többé ,,Elhagyottnak”, sem országodat Tovább >>

Benyik György

Évközi 03 vasárnap

Neh 8,2-4a.5b. 8-10 "Amikor a törvény szavait meghallotta, az egész nép sírt." 2Akkor Ezdrás a férfiak, a nõk és mindazok gyülekezete elé tárta a törvénykönyvet, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap elsõ napja volt. 3A Víz-kapu elõtti térségen reggeltõl délig olvasott belõle a férfiaknak, a nõknek és mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a törvény könyvére. 4Ezdrás írástudó felállt az erre a célra készült Tovább >>

Dobó Tibor

C - Nagyböjt 2. vasárnapja

OLVASMÁNY Ter 15, 5-12. 17-18 Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta neki: ,,Nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod õket számolni” Majd hozzáfûzte: ,,Ilyen lesz a te nemzetséged.” Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az õ megigazulására. Majd ismét szólt Isten Ábrahámhoz: ,,Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a káldeai Ur városából, hogy ezt a földet neked adjam Tovább >>

Benyik György

Böjt 02. vasárnap

Ter 15,5-12.17-18 „Hitt az Úrnak, és ez megigazulására szolgált” 5Aztán kivezette, és ezt mondta neki: "Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni õket." Majd hozzáfûzte: "Ilyen lesz a nemzetséged." 6Hitt az Úrnak, õ pedig beszámította neki megigazulásra. 7Ismét szólt hozzá: "Én vagyok Isten, aki kihívtalak a kaldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokul." 8Õ így válaszolt: "Uram, Istenem, mibõl tudom meg, Tovább >>

Dobó Tibor

C - Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY MTörv 26, 4-10 Mózes így tanította a népet: Amikor termésed legjavából ajándékot hozol, a pap vegye ki kezedbõl a kosarat, s állítsa az Úr, a te Istened oltára elé. Te pedig mondd az Úr, a te Istened elõtt: ,,Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként kevesedmagával, mégis nagy, erõs és hatalmas néppé lett. Amikor aztán az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak és kemény szolgaságba vetettek minket, akkor az Tovább >>

Benyik György

Böjt 01. vasárnap

Mtörv 26,4-10 "Apám vándorló arám volt" És a pap vegye el a kosarat kezedbõl, és tegye azt az Úrnak, a te Istenednek oltára elé. És szólj, és mondjad az Úr elõtt, a te Istened elõtt: Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, és ott élt idegenként; kevesen követték, mégis nagy erõs néppé vált. Amikor aztán az Egyiptomiak rosszul bántak velünk , sanyargattak és kemény fogságba vetettek bennünket. Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk, Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY Jer 17, 5-8 Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: semmi jót nem várhat, a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hõség, nem kell Tovább >>

Benyik György

Évközi 06 vasárnap

Jer 17,5-8 Áldott az az ember, aki az Úrban bízik 5 Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és szíve elfordul az Úrtól. 6 Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: Ha valami jó jön, semmit sem lát belõle, hanem a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. 7 Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. 8 Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 6, 1-2a. 3-8 Abban az esztendõben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Így kiáltott egyik a másiknak: ,,Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsõsége betölti az egész földet.” Hangjuktól még a küszöbök alapjai is megrendültek, és a templom megtelt füsttel. Erre így szóltam: ,,Jaj nekem, Tovább >>

Benyik György

Évközi 05. vasárnap

Iz. 6,1-2a.3-8 "Láttam az Urat!" 1 Abban az esztendõben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. 2 Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. . 3 És harsány hangon mondogatták egymásnak: "Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsõsége betölti az egész földet!" 4 Még a küszöbök alapjai is megrendültek harsány hangjuktól, és a templom tele lett füsttel. Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY Jer 1, 4-5. 17-19 Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr: ,,Mielõtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielõtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Azért hát övezd fel derekad; kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tõlük, különben én ijesztelek meg téged az õ szemük elõtt. Íme, én a mai napon erõs várossá teszlek; vasoszloppá és Tovább >>

Benyik György

Évközi 04 vasárnap

Jer 1,4-5.17-19 "ismertelek; mielõtt megszülettél volna" 4 Így szólt hozzám az Úr: "Mielõtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielõtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára." 5 Erre azt mondtam: "Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok.". 17 Azért hát övezd fel derekadat: kelj föl és mondd el nekik mind, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tõlük, különben én Tovább >>

Dobó Tibor

C - Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY Neh 8, 2-4a. 5b. 8-10 Azokban a napokban, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, az egész nép egy emberként összegyûlt a Víz-kapu elõtti téren. Akkor Ezdrás pap a gyülekezet elé tárta a Törvényt, a férfiak, a nõk és mindazok elé, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap elsõ napja volt. A Víz-kapu elõtti térségen reggeltõl délig felolvasott a férfiaknak, a nõknek és mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a Tovább >>

Dobó Tibor

C - Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY Jer 33, 14-16 Íme, jönnek majd napok - mondja az Úr -, amikor teljesítem a jót, amelyet Izrael házának és Juda házának megígértem: Azokban a napokban és abban az idõben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Juda, és biztonságban él Jeruzsálem. És a várost így hívják majd: ,,Az Úr a mi igazságunk!” SZENTLECKE 1 Tessz 3, 12-4, 2 Testvéreim! Gyarapítson és Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Nagyböjt 2. vasárnap

Jézussal beszélgettek. Mt 17, 1-9 Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott elõttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szóét Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet Tovább >>

Dobó Tibor

A - Karácsony 2. vasárnap

OLVASMÁNY Sir 24, 1-4; 12-16 A bölcsesség a maga dicséretét zengi, tiszteletben áll Istennél, népe közepette dicséri önmagát. Megszólal a Magasságbeli gyülekezetében, és Isten népének serege elott eldicsekszik. Magasztalják népe körében, megcsodálják a szentek gyülekezetében. Dicsérik a választottak sokasága elott, s áldják az áldottak között. ,,A mindenség Teremtoje parancsot adott nekem, s aki teremtett, kijelölte sátramnak helyét. Így szólt: "A Tovább >>

Dobó Tibor

Karácsony - Pásztorok miséje

OLVASMÁNY Iz 62, 11-12 Az Úr hirdeti a föld határáig: ,,Mondjátok meg Sion leányának: Íme, eljön Szabadítód, íme, vele van a fizetség és kezében a jutalom. "Szent népnek", "az Úr megváltottjainak" hívják majd ôket, téged meg "Keresett városnak", "nem elhagyottnak" neveznek.'' SZENTLECKE Tit 3, 4-7 Testvéreim! Amikor Üdvözítô Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket; nem azért, mert igazak voltak Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Ádvent 4. vasárnap

Velünk az Isten! Mt 1,18-24 Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyes volt Józsefnek. Mielõtt azonban egybekeltek volna, kitûnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektõl. A férje, József igaz ember volt, nem akarta õt megszégyeníteni, azért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy Tovább >>

Dobó Tibor

A - Ádvent 4. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14 Azokban a napokban: Így szólt az Úr Acház királyhoz: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtôl, akár az alvilág mélységeibôl, akár felülrôl a magasból.'' De Acház így válaszolt: ,,Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat.'' Erre Izajás próféta azt mondta: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad Tovább >>

Réti Katalin

Ádventi várakozás

Jelenések könyve 3: 20: ,, Íme én az ajtó elõtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, õ pedig énvelem,, A mai nap immár Ádvent harmadik vasárnapja. Amint az már elhangzott errõl a szószékrõl, ádvent az adventus Domini latin kifejezésbõl származik, ami azt jelenti magyarul : az Úr jövetele. Az ádvent a várakozás idõszaka , az ádventi koszorún Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Ádvent 3. vasárnap

Õ volt az Mt 11, 2-11 Abban az idõben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteirõl hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tõle: te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok> a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, Tovább >>

Dobó Tibor

A - Ádvent 3. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 35, 1-6a. 10 Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nekünk. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsôsége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsôségét, Istenünk fönségét. Erôsítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívûeknek: Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Ádvent 2. vasárnap

Õ volt az Mt 3, 1-12 Abban az idõben: Keresztelõ János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított: Térjetek meg, elközelgetet a mennyek országa! Õ volt az, akirõl Izajás próféta ez mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elõ az Úr útját, tegyétek egyenesé ösvényeit! János öltözéke teveszõrbõl készült, és bõrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az eledele. Tovább >>

Dobó Tibor

A - Ádvent 2. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 11, 1-10 Azon a napon: Vesszô kél majd Izáj törzsökébôl, és hajtás sarjad gyökerébôl. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erôsség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld Tovább >>

Dobó Tibor

A - Ádvent 1. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 2, 1-5 OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébõl Izajásnak, Ámosz fiának látomása Dudáról és Jeruzsálemrõl: Az utolsó idõkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején és magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól: ,,Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényein járhassunk. Mert Sionról jön a törvény Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Ádvent 1. vasárnap

egészen addig a napig, amikor Noé beszállta bárkába Mt 24, 37-44 Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön elõtti napokban az emberek ettek, ittak nõsültek és férjhez mentek -, egészen addig a napig, amikor Noé beszállta bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, amíg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Urunk megjelenése Vízkereszt

Jelentsétek nekem Mt 2,1-12 Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletrõl bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk elõtte. Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a fõpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tõlük, hogy hol kell Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Urunk megkeresztelkedése

akiben kedvem telik Mt 3,13-17 Abban az idõben: Jézus elment Galileából a Jordán folyó mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: Neked kellene megkeresztelkedned engem, és te jössz hozzám? Jézus azonban így szólt: Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos. Erre János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízbõl, íme, megnyílt az ég, és látta Tovább >>

Dobó Tibor

A - Urunk megkeresztelkedése

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7 Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hûségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ô Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Nagyböjt 1. vasárnap

Ezt mind neked adom Mt 4, 1-11 A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértõ és így szólt: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! Jézus ezt felelte: Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte õt a sátán, és a templom oromzatára Tovább >>

Dobó Tibor

A – Nagyböjt 1. vasárnapja

OLVASMÁNY Ter 2, 7-9; 3, 1-7a Miután a föld termékennyé vált, az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élõlénnyé. Az Úristen kertet telepített Édenben, Keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földbõl mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas, azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 5. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 58, 7-10 Oszd meg az éhezõvel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elõl! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Elõtted halad majd igazságod, és az Úr dicsõsége lesz a kísérõd. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgõ szavadra így felel: Íme, itt vagyok! Ha Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 5. vasárnap

Nem való az egyébre Mt 5, 13-16 Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszíti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 4. vasárnap

ha miattam… Mt 5, 1.12a Abban az idõben, Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyûltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította õket: Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok akik sírnak, mert õk vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet. Boldogon, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert õk kielégítést Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 4. vasárnap

OLVASMÁNY Szof 2, 3; 3, 12-13 Keressétek az Urat, ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr haragjának napján. Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosokat, akik az Úr nevében reménykednek: Izrael maradékát. Õk nem mûvelnek többé gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, nem lesz álnok nyelv a szájukban. Olyanok lesznek, mint a Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 8, 23b-9, 3 Egykor megalázta az Úr Zabulon földjét és Neftali földjét. De az eljövendõ napokban megdicsõíti majd a Tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el õket, kitörõ örömöt adsz nekik. Úgy örülnek majd színed elõtt, ahogyan Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 3. vasárnap

Mt 4, 12-23 Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelõ) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: Zabulon földje és Neftali földje, a tenger partja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája. A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülõkre. Ettõl Tovább >>

Réti Katalin

József 1. – József családja

Lekció : 1 Mózes 37 : 1- 11 Textus: Példabeszédek könyve : 26 : 27 A mai vasárnap, az Úr segítségével, egy újabb sorozatot szeretnék elkezdeni, mely Józsefrõl szól. József az Ószövetség egyik legérdekesebb személyisége , nagyon kalandos életútja van, életérõl jétékfilm és a gyermekeknek rajzfilm is készült . Talán az egyik jelenet amelyet legtöbben ismernek az az , amikor megfejti a fáraónak különös álmait a Tovább >>

Dobó Tibor

A - Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 49, 3. 5-6 Az Úr így szólt hozzám: ,,A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsõülni!'' Az Úr mondja ezt, aki már anyám méhétõl fogva szolgájává lett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyûjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erõm. És mondotta: ,,Kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 2. vasárnap

akiben kedvem telik Jn 1, 29-34 Abban az idõben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bûneit! Õ az, akirõl én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelõz engem, mert elõbb volt, mint én. Én sem ismertem õt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem õt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét: Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évk.34.vas. - Krisztus, a mindenség királya

még ma velem leszel a paradicsomban Lk 23, 35-43 Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a fõtanács tagjai pedig gúnyolódtak: Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha õ a Messiás, az Isten választottja. Gúnyt ûztek belõle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadíts meg magadat! – mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évk.34.vas. - Krisztus király vasárnapja

OLVASMÁNY 2 Sám 5, 1-3 Saul király halála után Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt mondták: ,,Íme, csontod és húsod vagyunk. Már tegnap és tegnapelôtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál az, aki vezetted Izrael hadjáratait. Az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy fejedelme Izraelnek.'' Izrael vénei tehát mind elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban, az Úr Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 33. vasárnap

Jönnek majd napok … Lk 21, 5-19 Abban az idõben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kõ kövön nem marad, mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tõle: Mester, mikor történik mindez? Milyen jelek elõzik meg? Õ így válaszolt: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY Hab 1, 2-3; 2, 2-4 Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: ,,Erôszak!'' anélkül, hogy megszabadítanál? Miért feded fel elôttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam elôtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. Az Úr is megszólalt, és ezt mondta: ,,Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY Ám 6, 1a. 4-7 Jaj a gondtalanul élôknek Sionban, és Szamárfa hegyén az elbizakodottaknak! Elefántcsont ágyban alusznak, fekvôhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyáj bárányaiból és a csorda ökreibôl. Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak; korsóból isszák a bort, finom olajjal kenik magukat: József végzete miatt bizony nem bánkódnak. Ezért, lám, most a száműzöttek élén mennek a fogságba, és véget Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 27. vasárnap

„Növeld bennünk a hitet.” Lk 17,5-10 Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Az Úr ezt felelte: „Ha csak akkor hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben, megteszi nektek. Ki mondja közületek béresének vagy bojtárjának, amikor a mezõrõl hazajön: Gyere gyorsan, ülj asztalhoz. Helyette nem azt mondja- inkább: Készíts vacsorát, övezd fel magad Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 26. vasárnap

Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong Lk 16,19-31 Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevû koldus is, ez ott feküdt a kapuja elõtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból se adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 25. vasárnap

OLVASMÁNY Ám 8, 4-7 Halljátok, ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szûkölködôket! Azt mondjátok: ,,Mikor múlik el az újhold, hogy eladhassuk a búzánkat? A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat? Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a mérleget, hogy megvehessük pénzért a szegényt, egy pár saruért a szûkölködôt, és eladhassuk a gabona ocsúját.'' Ezért megesküdött az Úr arra, aki Jákob Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 25. vasárnap

Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Lk 16,1-13 Abban az idõben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy gazdag ember elõtt bevádolták intézõjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre õ magához hivatta és így szólt hozzá: „Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézõm.” Az intézõ így gondolkodott magában: „Mitévõ Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 24. vasárnap

… nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Lk 15,1-10 Abban az idõben: A vámosok és a bûnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák õt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és ezt mondták: „Ez szóba áll a bûnösökkel és együtt étkezik velük.” Jézus erre a következõ példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 23. vasárnap

Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom. Lk 14,25-33 Abban az idõben: Amikor Jézust nagy népsokaság követte, õ hozzájuk fordult, és így szólt: Aki hozzám jön, de nem gyûlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nõvéreit, sõt saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 22. vasárnap

Lk 14,1.7-14 Az egyik szombaton Jézus betért egy vezetõ farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az elsõ helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj le az elsõ helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad elõkelõbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: „Addá t a helyedet neki.” És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 21. vasárnap

Lk 13, 22-30 Abban az idõben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tõle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Õ így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szûk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: „Uram, nyiss Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 21. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 66, 18-21 Ezt mondja az Úr: ,,Ismerem cselekedeteiket és gondolataikat: eljövök, hogy összegyűjtsek minden népet és nyelvet. Eljönnek majd, és meglátják dicsôségemet. Jelet adok nekik; és azok közül, akik megszabadultak, elküldök néhányat a nemzetekhez: Tarzisz, Put, Lud, Mosek, Ros, Tubál és Jáván népéhez, a távoli szigetekre: azokhoz, akik soha nem hallottak rólam, és nem látták dicsôségemet. Visszahozzák majd minden testvéreteket Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY 2 Kir 5, 14-17 Elizeus próféta szavára a leprában szenvedô arám Námán lement és az Isten emberének utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyermek teste. Aztán egész kíséretével visszatért az Isten emberéhez. Bement, eléje állt, és ezt mondta: ,,Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csak Izraelben. Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!'' De az így felelt: Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 28. vasárnap

Hol maradt a többi kilenc? Lk 17,11-19 Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még mesze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Õ rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.”Útközben megtisztultak. Az egyik, Tovább >>

Réti Katalin

,,Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk,,

Textus : Józsué könyve 24 : 1- 28 Felolvasott történetünk abból az idõbõl való, amikor Józsué, Mózes utódja, aki 40 év küzdelmes vándorlás után bevezette a választott népet az Igéret Földjére, megöregedett és elmenni készül azon az úton , amelyen minden földi ember elmegy, ahogy õ maga fogalmaz( Józsué 23 : 14) . A 12 törzs honfoglalása már elkezdõdött , egyes törzsek már el is foglalták lakóhelyüket, mások csak részlegesen, tart még a Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY Mal 3, 19-20a Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevô olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja ôket -- mondja a Seregek Ura --,úgy hogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belôlük. Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak. SZENTLECKE 2 Tessz 3, 7-12 Testvéreim! Tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk Tovább >>

Réti Katalin

Krizantémok ideje

Lekció :1Korintus 15 : 12- 22, 35-44, 5-58 Textus: Prédikátor könyve 3: 1-8 Az elmúlásról , a gyászról, a búcsúzásról , a halálról nem igazán szeretünk beszélni . Talán azért, mert ezek mind – mind nagyon mély , belsõ érzések és nagyon érzékenyen érintenek mindannyiunkat. Ha mégis szóba kerülne, akkor igyekszünk más témára terelni a szót, sokszor szégyeljük , hogy elérzékenyülünk, hogy sírunk, hogy még mindig fáj egy – egy Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 32. vasárnap

Hiszen már meg se halhatnak többé Lk 20, 27-38 Abban az idõben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tõle: Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a tetsvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét tetsvér. Az elsõ megnõsült, aztán meghalt utód Tovább >>

Dobó Tibor

C-Évközi 32. vasárnap

OLVASMÁNY 2 Mak 7, 1-2. 9-14 A pogány Antiokhosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, anyjukkal együtt. A király arra akarta ôket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték ôket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: ,,Mit akarsz tôlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint megszegjük atyáink törvényeit.'' A második, Tovább >>

Réti Katalin

A reformáció napja

Lekció : Ap.csel 8: 26- 40 Textus: Lukács 7 : 36- 50 Ritkán történik meg, hogy október 31, Reformáció Emlékünnepe épp vasárnapra esik.. Hála az Úrnak, hogy ebben az évben ez épp így történt és együtt emlékezhetünk és együtt adhatunk hálát Istennek , hogy a történelem zivatarai ellenére mindez idáig megõrzött bennünket , hogy van még aki imádkozza itt a Dálvidéken is :,, Református magyar vagyok, amíg élek az maradok…,, Tovább >>

Kiss Ullrich SJ

Évközi 31. vasárnap

Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta Lk 19, 1-10 Abban az idõben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevû gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetû volt. Így hát elõrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett haladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és Tovább >>