Alapszabályzat

Az Egyesületekről szóló törvény 78. és 12. szakaszának rendelkezésével összhangban, Szerbia 51/09 számú Hivatalos Lapja értelmében, a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban 2010. május 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadásra került az egyesület Alapszabályzata, majd a 2011. május 28-án és 2012. június 02-án megtartott Közgyűlésen a módosítások elfogadása és rögzítése után érvénybe lépett a 

 

„Хришћански интелектуални круг“ alapszabályzata.

 

 

I.          Általános rendelkezések

 

1. szakasz

„Хришћaнски интелектуални круг“ (magyarul: Keresztény Értelmiségi Kör, a továbbiakban: Egyesület) meghatározatlan időre lett alapítva céljainak megvalósítása érdekében, melyek kulturális és tudományos előadások és szemináriumok szervezére, és a hit megismerésére irányulnak.

Tevékenységét önállóan fejti ki Szerbia területén, a hazai és külföldi kormányoktól és politikai szervezetektől függetlenül, de céljainak megvalósítása érdekében azokkal együtt is működhet.

 Az Egyesület tevékenységét túlnyomó részt és alapvetően magyar nyelven végzi.

 

2. szakasz

Az Egyesület neve „Хришћaнски интелектуални круг“ (magyarul: Keresztény Értelmiségi Kör, angolul: Circle of Christian Intellectuals).

Az Egyesület székhelye Szabadka, Lifka Sándor utca 4.

 

3. szakasz

Az Egyesület az alkotmányból, törvényből és ezen alapszabályzatból eredő jogokkal, kötelezettségekkel és felelősséggel bíró jogi személy.

 Az Egyesület kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.

 

4. szakasz

Ügyintézését és pénzforgalmát az Egyesület a pecsétjével hitelesíti.

            A kerek alakú, 40 mm átmérőjű pecsét szélén a következő magyar, valamint latin és cirill betűs szerb szöveg olvasható: Keresztény Értelmiségi Kör Szabadka, Hrišćanski intelektualni krug Subotica, Хришћански интелектуални круг Суботица. A pecsét középpontjában az Egyesület jele, a stilizált kereszt és hal látható.

 

5. szakasz

Az Egyesületet a szervezet elnöke képviseli.

 

6. szakasz

Az Egyesület együttműködik szerbiai és külföldi hasonló szervezetekkel, és tagja lehet hazai és nemzetközi hasonló szervezeteknek.

 

 

II.Célok és feladatok

 

7. szakasz

            Az egyesület céljai:

a keresztény értékek népszerűsítése, bemutatása és megvalósítása;
a polgárok serkentése a keresztény tudat megélésére;
az egyes társadalmi kérdésekkel, - elsősorban az emberi jogokkal, a békével és a toleranciával kapcsolatos keresztény álláspontok kialakítása
a Vajdaság területén levő keresztény közösségek közötti kapcsolatépítés elősegítése;
kapcsolattartás és együttműködés a többi hasonló egyesülettel és más monoteisztikus közösségekkel
az értelmiség és a kereszténység közötti viszonyok újraképezése;
kapcsolattartás a hasonló jellegű szervezetekkel Európa-szerte;
a nemzeti és történelmi értékek ápolása;
a polgárok tájékoztatása a hitélettel kapcsolatos eseményekről;
oktatói-nevelői tartalmak biztosítása az értelmiség és más érdeklődők részére.

 

8. szakasz

Az Egyesület tagságának érdekei, igényei és jogai alapján az Egyesület céljait az alábbi módon valósítja meg:

hitismereti célú művelődési és tudományos tribünök, szemináriumok és találkozók szervezése,
bibliaiskolai tematikus előadások szervezése, amelyeken vajdasági és külföldi szakemberek tartanak előadást,
irodalmi, képzőművészeti, zenei és más rendezvények, szimpóziumok, táborozások, értekezletek, tribünök, lelkigyakorlatok, zarándokutak és más ismeretterjesztő és tapasztalatcserét szolgáló formák szervezése,
szakmai tájékoztatási-dokumentációs anyag és könyvállomány összegyűjtése,
az Egyesület céljaival és feladataival kapcsolatos kiadványok megjelentetése.
a keresztény hittel kapcsolatos oktatási intézmények létrehozásában és működtetésében való részvétel,
álláspontok és javaslatok kialakítása a teológusok oktatásával kapcsolatban, továbbá a nem hagyományos oktatási formák (pl. távoktatás) bevezetése,
a keresztényi gondolatok terjesztése a korszerű kommunikációs eszközök révén,
helyi csoportok létesítése azokban a vajdasági helységekben, ahol magyar nemzetiségűek élnek.

A fent felsorolt célok és feladatok megvalósítása érdekében az Egyesület együttműködik a Szerb Köztársaság hivatalos szerveivel, a tartományi és községi testületekkel, bel- és külföldi szervezetekkel, művelődési intézményekkel, a polgárokkal és a nemzetközi szervezetekkel.

 

 

III.A tagság

 

9. szakasz

A tagság vállalása önkéntes és minden nagykorú természetes személy számára lehetséges, amennyiben elfogadja az Egyesület Alapszabályzatát, betagosodási szándékát kinyilvánítja a belépési nyilatkozat aláírásával, valamint életvitelével kiérdemli a tagsági státuszt.

Az Egyesület nyitott minden polgár számára, aki tiszteletben tartja a keresztény értékeket.

Vallási, nemzeti, etnikai, nemi vagy faji hovatartozás nem képezheti a betagosodás akadályát.      

A tag felvételéről az Elnökség dönt.

 

10. szakasz

Az Egyesület tagjai azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Az Egyesület tagjának felelőssége személyes és nyilvános, mely ténylegesen a rábízott és általa elfogadott feladathoz kötődik.

 

11. szakasz

Az Egyesület tagjai kötelesek:

betartani az Alapszabályzat rendelkezéseit,
szellemi, erkölcsi és anyagi támogatásukkal segíteni az Egyesületet céljainak elérésében,

elvégezni az elvállalt feladatokat,
az Elnökség által meghatározott tagsági díjat rendszeresen fizetni,
közéleti viselkedés módjukkal a keresztény szellemet tükrözni.

 

12. szakasz

Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei:

hogy kívánságuk és lehetőségük szerint, az Egyesület céljaival és feladataival összhangban, részt vegyenek az egyesület valamely tevékenységében,
hogy az Alapszabályzattal összhangban válasszanak, és választhatók legyenek az Egyesület szerveibe, munkacsoportjaiba, munkatestületeibe és az Egyesület belső munkaegységeinek koordinátori szerepkörébe,
hogy rendszeres tájékoztatást kapjanak az Egyesület minden tevékenységéről,
hogy betartsák az Alapszabályzatot és az Egyesület szerveinek határozatait, és hogy az elvállalt feladatot elvégezzék.

 

13. szakasz

Az egyesületi tagság megszűnik:

az Egyesületből való kilépéssel,
az Egyesületből való kizárással, mely történhet az egyesületi munkától való távolmaradás és az elvállalt kötelezettségek nem-, vagy rendszertelen teljesítése miatt, valamint méltatlan viselkedés következtében,

–    a tag halálával.

 

14. szakasz

Az Egyesület Elnöksége határozattal bármelyik tagot kizárhatja, amennyiben az tudatosan a szervezet céljaival ellentétesen tevékenykedik, illetve tetteivel árt az Egyesület tekintélyének.

Az Elnökség határozata a meghozatal napján végrehajtandó, de csak a Tanács jóváhagyásával végleges.

Ha a Tanács nem erősíti meg az Elnökség határozatát, a kérdéses tag tagsága meg nem szűntnek tekintendő.

 

 

IV.Az Egyesület szervei
 

15. szakasz

Az Egyesület szervei:

Közgyűlés,
Tanács,
Elnökség,
Felügyelő Bizottság.

 

16. szakasz

Közgyűlés

A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve, amelyet a teljes tagság alkot.

Az Elnökség elnöke egyben a Közgyűlés és a szervezet elnöke is.

A Közgyűlés az évi és a rendkívüli ülésein egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg határozatait.

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagságnak legalább fele jelen van. Ha nincs meg a kvórum, egy órányi várakozás után a Közgyűlést a jelenlevők számától függetlenül megtartják. Az ilyen üléseken a határozatot a jelenlevők 2/3-os többségével hozzák meg. A Közgyűlésre való meghívóban ezt a tényt közölni kell.

A Közgyűlés szavazásai nyilvánosak és kézfelemeléssel történnek, kivéve akkor, ha a Közgyűlés a titkos szavazás mellett dönt.

A Közgyűlés rendesen évente egyszer ül össze.

A Közgyűlést e-mailben vagy más módon írásban hívják össze, azzal, hogy a meghívót a tagnak az ülés megtartása előtt legalább hét nappal meg kell kapnia.

A Közgyűlés rendkívüli értekezletét az Elnökség, vagy a Felügyelő Bizottság megindokolt kérésére, illetve az egyesület tagság 1/3-ának írásbeli kérésére kell összehívni.

Az Egyesület Közgyűlése:

meghozza az Egyesület Alapszabályát, illetve határoz annak változtatásáról, kiegészítéséről,
határoz az Egyesület munkatervéről és programjáról, valamint pénzügyi tervéről,
megvitatja és elfogadja az Egyesület munkájáról szóló évi beszámolót,
megválasztja és felmenti az Egyesület Elnökségének elnökét és alelnökeit, valamint Felügyelő Bizottságának elnökét és tagjait,
meghozza az Egyesülettel kapcsolatos általános szabályzatokat,
dönt az Egyesület megszűnéséről,
az Egyesület alapszabályában és általános aktusaiban meghatározott más feladatokat lát el,
a Közgyűlés tagjának jogában áll kezdeményezni az elnök leváltását, ha az nem tartja tiszteletben az alapszabály rendelkezéseit. E kezdeményezésről  a Közgyűlés rendes vagy rendkívüli összejövetelén dönt.
meghozza a határozatot az Egyesületek szövetségébe való csatlakozásról,
határoz az Egyesület állapotváltozásairól.

 

17. szakasz

            Tanács
A Tanács az Elnökség mellett az Egyesület egyik kollektív ügyvezető szerve, mely a két Közgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület munkáját. Gondoskodik az Alapszabályzat által kitűzött célok, valamint a Közgyűlés határozatainak megvalósításáról.
A Tanácsot a Helyi Csoportok elnökei alkotják. Az elnök akadályozottsága esetén, a Helyi Csoportot a Tanácsülésen a Helyi Csoport elnökségi tagja képviseli. A tanács annyi tagú, ahány Helyi Csoport van. Amennyiben a Helyi Csoportok száma 10 alá csökken, a Tanács feladatkörét az Elnökség látja el.
Az Elnökség elnöke egyben a Tanács elnöke is. A Tanácsnak két alelnöke van, akiket a Tanács tagjainak soraiból választanak.

A Tanács évente legalább egy alkalommal ülésezik, akkor döntőképes, ha a tanácstagok legalább fele jelen van. Ha nincs meg a kvórum, félórányi várakozás után a Tanácsülést a jelenlevők számától függetlenül megtartják. Ilyen esetben a határozatokat a jelenlevők 2/3-os többségével hozzák meg.  A Tanácsülésre való meghívóban ezt a tényt közölni kell.

Az Egyesület elnöke köteles összehívni a Tanács rendkívüli ülését, ha azt a tanácstagok legalább fele írásban kéri tőle.
A Tanács a jelenlevő tanácstagok egyszerű többségével hozza meg határozatait.
 
            A Tanács hatásköre:

kinevezi a bizottságokat és az Egyesület egy-egy tevékenységi programját megvalósító testületeket,
megerősíti vagy megsemmisíti az Elnökség kizárással kapcsolatos döntését,
meghatározza az évi tagdíjat,
határoz a Helyi Csoportok javaslatairól, illetve dönt a Helyi Csoportokban fölmerülő esetleges gondokról.

A Tanács tagja kezdeményezheti az Elnök leváltását, amennyiben az nem tartja tiszteletben az Alapszabályzat rendelkezéseit. A kezdeményezésről a Közgyűlés dönt rendes vagy rendkívüli összejövetelén.

 

18. szakasz

            Elnökség
Az Elnökség a Tanács mellett az egyesület kollektív ügyvezető szerve, mely a két Közgyűlés közötti időszakban irányítja az egyesület munkáját, és gondoskodik az Alapszabályzat által kitűzött célok, valamint a Közgyűlés határozatainak megvalósításáról. Az Egyesület Közgyűlése választja meg.

Az Elnökség 11 tagú testület: elnökből, elnökhelyettesből és 9 alelnökből áll. Az alelnökök egy-egy tevékenységi területet irányítanak.

Az Elnökség mandátuma 4 évre szól.

Elnökség elnöke képviseli az egyesületet a jogügyletekben, harmadik személy előtt és jóváhagyja az Egyesület pénzügyleteit.

Az Elnökséget az Elnökség elnöke hívja össze, és ő is irányítja annak munkáját.

Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a tagoknak legalább fele jelen van. 

            Határozatait az Elnökség a jelenlévő tagok egyszerű többségével hozza meg. A szavazatok megoszlása esetén az elnök szavazata a döntő.

Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 2-3 alkalommal ül össze.

Virtuális összejövetelt is tarthat, e-mail segítségével, azaz a levelezési lista segítségével, ahol mindenki elmondhatja véleményét, és nyilvánosan szavazhat. Ezek a határozatok érvényesnek tekinthetőek, ha azokra rászavazott az Elnökség tagjainak legalább fele és még 1 tag. Az ilyen formában megtartott ülés leveleit kinyomtatják és iktatják, s ezek alapján készül el a jegyzőkönyv is.

Az Elnökség hatásköre:

dönt a Helyi Csoportok megalakításáról és megszüntetéséről,
dönt a tag státuszának létrejöttéről és megszűnéséről,
döntéseket hoz a Közgyűlés határozatainak megvalósítása érdekében,
határoz a tagság kéréseivel kapcsolatban,
határoz a hazai és külföldi szervezetekbe való betagosodásról,
kinevezi és felmenti az elnökség Főtitkárát, aki adminisztratív és koordinációs munkát végez, valamint egyéb munkaügyi és javadalmazási kérdésekben dönt,
előkészíti és összehívja a Közgyűlést,
felmenti az Elnökség alelnökeit, amennyiben azok nem vesznek részt az egyesület munkájában, vagy hanyagul végzik vállalt feladataikat,
kinevezi az alelnököket a megüresedett alelnöki helyekre, figyelembe véve a 21. szakasz rendelkezéseit,
megalakítja az Egyesület keretében működő bizottságokat, szekciókat.

 

19. szakasz

            Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Egyesület ügyvitelét, és erről köteles az Egyesület évi közgyűlésén beszámolni.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság szabálytalanságot állapít meg az egyesület anyagi-pénzügyi ügyvitelében, arról köteles haladéktalanul értesíteni az Elnökséget és a Közgyűlés elnökét.

A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll.

A Felügyelő Bizottság kinevezése 4 évre szól. Senki sem lehet a Felügyelő Bizottság tagja 2 megbízatási időszaknál hosszabb időn keresztül.

A Felügyelő Bizottság a szavazattöbbséggel hoz döntést. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.

 

20. szakasz

A Közgyűlés, a Tanács, az Elnökség és a bizottságok ülésén jegyzőkönyvet vezetnek, amely tartalmazza:

az ülés helyét és idejét,
az ülésen elnöklő, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők nevét,
a kvórummal kapcsolatos adatokat,
a napirendet, az elhangzott kérdések, javaslatok, megjegyzések lényegét,
a szavazások eredményét (mellette, ellene, tartózkodik),
a határozatokat,
a határozatok megvalósításának módját és a megvalósításért felelős személy nevét.

A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenlevők névsorát és azokat az iratokat, amelyeket a jelenlevők írásban benyújtottak.

 

 

V.Az elnök és az alelnökök

 

21. szakasz

Az Elnökség, és egyben a szervezet elnökét, valamint az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg.

Akadályozottsága esetén az elnököt az elnökhelyettes képviseli, vagy az elnök kijelöli helyettesét valamelyik alelnök személyében.

Az elnök kezdeményezheti az Elnökség vagy egyes alelnökök felmentését.

Megbízatási ideje alatt az Elnökség a Közgyűlés által választott tagok legfeljebb felét cserélheti fel kooptálással.

Az elnök és az Elnökség mandátuma 4 évre szól.

 

 

VI.Helyi Csoportok

 

22. szakasz

            Helyi Csoport létrehozásához legalább 6 érdekelt polgár szükséges.

            A Helyi Csoportok nem jogi személyek, hanem az Egyesület szerves részét alkotják. A Helyi Csoport akkor tekinthető megalakultnak, amikor ezt az Elnökség elfogadja.

            A Helyi Csoport saját tevékenységében önálló, az ebben az Alapszabályzatban meghatározott célok és feladatok határain belül, valamint önállóan rendelkezik mindazokkal az eszközökkel, amelyeket saját maga szerzett be. A Helyi Csoport saját soraiból elnököt választ, aki egyben az Egyesület Tanácsának tagja lesz. A Helyi Csoportoknak saját elnökségük van, ami legalább három személyből áll (elnök, titkár és pénztáros). Népesebb Helyi Csoportok elnöksége állhat több tagból is, de legfeljebb öt személyből.

            A Helyi Csoportok kötelesek az Egyesület testületeivel összehangoltan tevékenykedni, s munkájukról írásos jelentést kell átadniuk a Tanácsnak. Tervezett rendezvényeikről és műsoraikról tájékoztatniuk kell az Egyesület Elnökségét vagy Főtitkárát.

            Amennyiben a Helyi Csoport az Egyesület érdekeit sértő módon tevékenykedik, az Elnökség határozatot hozhat az adott közösség feloszlatásáról. Ez a döntés azonnal hatályba lép, panasz esetén a végleges döntést az Egyesület Tanácsa hozza meg.

 


VII.Az Egyesület szerveződése

 

23. szakasz

Az Alapszabályzat 7. szakaszában leírt egyesületi célok megvalósítása érdekében az Egyesületben a projektfeladatoknak megfelelő projektumcsoportok alakulhatnak. Minden projektumcsoportnak saját, az Elnökség által kinevezett, vezetője van. A projektumcsoportokat az Elnökség hozza létre.

A projektumcsoport köteles kidolgozni működésének terv- és programjavaslatát, továbbá az egyes projektumok végrehajtásának pénzügyi vonatkozásokat is tartalmazó tervét, amelyet elfogadásra az Elnökségnek nyújt be.

 

24. szakasz

A 23. szakaszban leírt projektumcsoport tagjait az adott projektum megvalósításáért összefogó egyesületi tagok alkotják.

 

 

VIII.A tevékenység nyilvános volta
 

25. szakasz

Az Egyesület munkája nyilvános.

Az Egyesület Elnöksége gondoskodik a tagság és a nyilvánosság rendszeres tájékoztatásáról az Egyesület munkájával és a tevékenységével kapcsolatban: közvetlenül, illetve belső vagy nyilvános egyesületi kiadványok (közlöny, folyóirat, stb.) útján, valamint a tömegtájékoztatási eszközök révén, összhangban az ezekről szóló előírásokkal.

 

 

IX.Más szervezetekkel és egyesületekkel való együttműködés

 

26. szakasz

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében kapcsolatba lép és együttműködik más hazai és külföldi egyesületekkel, intézményekkel és szervezetekkel.

Az Egyesület beléphet olyan hazai és nemzetközi szervezetekbe és egyesületekbe, amelyek azonos vagy hasonló célok megvalósításáért jöttek létre.

 

 

X.Az Egyesület eszközei

 

27. szakasz

            Az Egyesület vagyona származhat:

-           tagdíjból,

-           adományból,

-           önkéntes hozzájárulásból,

-           segélyből, ajándékból, védnökségből, valamint jogi és természetes személyek más támogatási formáiból,

-           más törvényes forrásokból.

Az előző bekezdésben megjelölt alapon befolyt jövedelem teljes egészében az Egyesületé, és csak az Egyesület céljainak megfelelően és a pénzügyi terv szerint használható fel, az előírásokkal összhangban.

 

 

XI.Az Alapszabályzat módosítása és kiegészítése

 

28. szakasz

Az Alapszabályzat módosítására és kiegészítésére az Egyesület bármely tagja javaslatot tehet.

Az Alapszabályzat módosításának és kiegészítésének tervezetét az Elnökség ajánlja, és az így előkészített Tervezetet az Elnökség a tagság véleményének és megjegyzéseinek kikérése érdekében előzetes közvitára bocsátja. A véleményezés után az Elnökség elkészíti az Alapszabályzat módosítási javaslatát és elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.

Az Alapszabályzat módosításait és kiegészítéseit a Közgyűlés nyilvános szavazással fogadja el.

 

29. szakasz

A szabályzatok és más általános aktusok, amelyekkel az Egyesületnek a törvény értelmében rendelkeznie kell, vagy amelyek elkészítéséről a Közgyűlés határozatot hoz, az alapszabály elfogadásának eljárása szerint kerülnek elfogadásra.

 

 

 XII.Gazdasági tevékenység nyereségszerzés céljából

 

30. szakasz

Az Egyesület nyereségre tehet szert a következő gazdasági tevékenységet folytatva: 79.12 – turista utak szervezése és hozzá kapcsolódó tevékenységek.

Az Egyesület ezt a tevékenységet közvetlenül akkor kezdheti meg, ha azt bejegyeztette a gazdasági tevékenységek jegyzékébe.

Az 1. bekezdésben említett nyereséget az Egyesület saját céljainak megvalósítására használhatja fel, beleértve az Egyesület rendes tevékenységét, és a saját hozzájárulást a projektek megvalósításában.

 

 
XIII.Az Egyesület feloszlatása
 

31. szakasz

Az Egyesület feloszlatásáról a Közgyűlés dönt, illetve a feloszlatás az idevágó törvényes rendelkezések alapján történik.

 

32. szakasz

Az Egyesület feloszlatása esetén az őt képviselő személy köteles a feloszlatást követő 15 napon belül erről tájékoztatni a bejegyzést végző szervet a bejegyzés törlése végett.

 

33. szakasz

Az Egyesület feloszlatása esetén az Egyesület vagyona hasonló tevékenységet folytató jogi személy tulajdonába megy át, illetve a Közgyűlés az Egyesület megszüntetésekor dönt arról, hogy a törvénnyel összhangban kire ruházza át a vagyonát.

 

 

XIV.Átmeneti és záró rendelkezések

 

34. szakasz

A megválasztott szervek a megválasztásuk után azonnal megalakulnak, és meghozzák a működésükhöz szükséges általános aktusokat.

 

35. szakasz

Esetleges vitás kérdések esetén az alapszabály rendelkezéseit a Közgyűlés hivatott értelmezni.

 

36. szakasz

Ez az Alapszabályzat meghozatalának napján lép érvénybe.

 

Eseménynaptár

Március 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31