Köszöntő

Kedves keresztény testvérünk,

civil szervezetünk, a Keresztény Értelmiségi Kör azzal a céllal jött létre, hogy a vajdasági magyar keresztény értelmiségieket egymáshoz közelebb hozza. Szeretnénk lélekben gazdagabban, mindennapjainkban keresztényien élni. Amennyire erõnkbõl telik, el kívánjuk látni azokat az evangelizációs feladatokat, amelyek a világiakra várnak.

Ez a szerepvállalás jogunk és kötelességünk. Semmi sem igazolja a közömbösséget.

Célunk, hogy a Vajdaságban élõ magyar keresztény értelmiség számára újabb lehetõséget nyújtsunk a keresztény önépítésre és ismeretvilágának gazdagítására. A szervezet tagjai szemináriumok és más rendezvények útján mélyítik el a kereszténységgel kapcsolatos ismereteiket, és közösen élik meg a keresztény értékeket.

Fontosnak tartjuk, hogy kapcsolatok szövõdjenek a Vajdaság különbözõ részén élõ magyar értelmiségiek között. Tagságunkban egyformán található egyházi személy és világi-laikus is. Közös munkával próbáljuk a vallási tanokat hétköznapi életünkben alkalmazni.

Miként azt XII. Pius pápa kifejtette, a Krisztus-hívõknek, pontosabban a világi hívõknek egyre inkább tudatában kell lenniük, hogy nem csupán az Egyházhoz tartoznak, hanem õk az Egyház, amely általuk az emberi társadalom éltetõ elve.

II. János Pál pápa a Christifideles laici címû apostoli buzdításában pedig már azt is részletezi, hogy a hívek nem mondhatnak le a közéleti, a politikai szerepvállalásról.

A közömbös magatartást semmi sem igazolja, hiszen mindjobban tapasztaljuk, hogy a kultúra nemcsak a keresztény hittõl, hanem minden emberi értéktõl eltávolodik. Éppen ezért jelenlét a kultúrában sürgetõ feladat, mert általa az embert szolgáljuk.

A KÉK feladata az ember formálása. A keresztény erkölcsi alapokat hirdetõ és megvalósító személy kovász. Ha jobbá tesszük az embert, beleértve magunkat is, a társadalom is jobbá válik. Ugyanakkor képes lesz arra, hogy megismerje mi a közjó. Egoizmusba zárt társadalom ezt nem tudja felismerni. A közjó mércéje nem lehet egy politikus, vagy politikai irányvonal. A közjó az emberi jogok összessége.

A szolidáris politikai tevékenység gyümölcse a béke, melyre mindenki vágyik, de amely még nem érett be. A világi Krisztus-hívõk nem lehetnek közönyösek, idegenek vagy lusták mindazzal kapcsolatban, ami a békét tagadja, vagy veszélyezteti: erõszak és háború, kínzások és terrorizmus, koncentrációs táborok, a politika militarizációja, fegyverkezési láz és a fegyverek fölhalmozása. Ezzel szemben, Jézus Krisztus tanítványaiként - aki ”a béke Fejdelme” és ”a mi békénk” - ”békességesszerzõknek” kell lenniük, mind a szív megtérése által, mind az igazság, a szabadság, az igazságosság, a szeretet érdekében végzett munkálkodásukkal, melyek a béke elengedhetetlen alapjai.

A világi Krisztus-hívõk mûködjenek együtt mindazokkal, akik õszintén keresik a békét, használják föl az erre rendelt közösségeket, nemzeti és nemzetközi intézményeket. Segítsék azt az elmélyült nevelõi munkát, melynek célja, hogy gyökereiben kiirtsa az önzés, gyûlölet, bosszú, ellenségeskedés jelenleg uralkodó ”kultúráját”, és minden szinten elõsegítse a szolidaritás kultúrájának növekedését. Ez a szolidaritás ugyanis ”a béke és a fejlõdés útja”. A szinódusi atyák ebbõl a nézõpontból szólították föl a keresztényeket, hogy vessék el az erõszak elfogadhatatlan formáit, segítsék a béke és a párbeszéd megnyilvánulásait, végül pedig dolgozzanak azért, hogy igazságos társadalmi és nemzetközi rend valósuljon meg.

Tagjaink lehetnek tehát mindazok a keresztény értelmiségiek, akik elfogadják szervezetünk alapszabályát, azaz a keresztény értékek hirdetésével és megélésével, többet szeretnének tenni közösségük boldogulásáért. Szervezetünk alapvetõen és fõként magyar nyelven fejti ki tevékenységét.

Legyen Ön is ebben a munkában társunk, munkatársunk, támogatónk!

A Keresztény Értelmiségi Kör céljai:

 • a keresztény értékek népszerûsítése, bemutatása és megvalósítása
 • a polgároknak a keresztény tudat megélésére való serkentése
 • az egyes társadalmi kérdésekkel, -elsõsorban az emberi jogokkal, a békével és a toleranciával kapcsolatos keresztény álláspontok kialakítása
 • a Vajdaság területén levõ keresztény közösségek közötti kapcsolatépítés elõsegítése
 • kapcsolattartás és együttmûködés a többi hasonló egyesülettel és más monoteisztikus közösséggel;
 • az értelmiség és a kereszténység közötti viszonyok újraképezése
 • kapcsolattartás a hasonló jellegû szervezetekkel Európa-szerte
 • a nemzeti és történelmi értékek ápolása
 • a polgárok tájékoztatása a hitélettel kapcsolatos eseményekrõl
 • oktatói-nevelõi tartalmak biztosítása az értelmiség és más érdeklõdõk részére

Céljaink megvalósítási formái:

 • hitismereti célú mûvelõdési és tudományos tribünök, szemináriumok és találkozók szervezése,
 • bibliaiskolai tematikus elõadások szervezése, amelyeken vajdasági és külföldi szakemberek tartanak elõadást,
 • irodalmi, képzõmûvészeti, zenei és más rendezvények, szimpóziumok, táborozások, értekezletek, tribünök, lelki gyakorlatok, zarándokutak és más ismeretterjesztõ és tapasztalatcserét szolgáló formák szervezése,
 • szakmai tájékoztatási-dokumentációs anyag és könyvállomány összegyûjtése,
 • az Egyesület céljaival és feladataival kapcsolatos kiadványok megjelentetése.
 • a keresztény hittel kapcsolatos oktatási intézmények létrehozásában és mûködtetésében való részvétel,
 • álláspontok és javaslatok kialakítása a teológusok oktatásával kapcsolatban, továbbá a nem hagyományos oktatási formák (pl. távoktatás) bevezetése,
 • a keresztényi gondolatok terjesztése a korszerû kommunikációs eszközök révén is,
 • helyi csoportok létesítése azokban a vajdasági helységekben, ahol magyarok élnek.

Szervezési formánk:
Helyi Csoportokat létesítünk mindazokon a vajdasági településeken, ahol legalább 5 magyar keresztény értelmiségi él és igényt tartanak erre az önszervezõdési formára és tevékenységre.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30