A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2013. évre

Január:

Januárban a nyilvános tribünjeinken Vajdaság 10 településén 10 előadó dolgozott fel egy-egy beszélgetéssel egybekötött témát.

26-án elnökségi ülést tartottunk a KÉK székházában, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk a 2012-es évről szóló beszámolót, és megerősítettük a novemberben 2013-ra elfogadott programtervet. Az elnökség határozatot hozott, hogy a már megszokott formában a helyi csoportokban tartandó előadások mellett Biblianapra és Lelkinapra számíthatnak a tagok, a Barátkozási nap és Szent Ágoston ünnepe nem marad el, de a központi témát mégis a Hitismertető napok képezik majd. A Hit Évében négy hónapon keresztül három-három (összesen 12) előadó segítségével feldolgozzuk a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiumából hitünk alapigazságait.

Február:

Februárban 14 településen tartottunk nyilvános tribünt 11 előadó segítségével.

9-én Szabadkán a Diákotthonban Bibliai Napot tartottunk. Az előadó ft. dr. Horváth Endre csonoplyai plébános volt, aki a nap főcímét így határozta meg: „Kiválasztottalak titeket magamnak minden nép közül”, és három előadásban a kereszténység és a zsidóság kapcsolatát dolgozta fel a Szentírás fényében. A biblianap, amelyre számos településről mintegy nyolcvan résztvevő sereglett össze, szentmisével zárult, amelyet ft. dr. Horváth Endre és ft. Kormányos Zoltán mutattak be a szabadkai Szent Teréz-székesegyházban.

Február 26-án A laikusok és a papság összefogása a hit évében és utána címen tartott egynapos tanácskozást a Keresztény Értelmiségi Kör, a Szabadkai és a Nagybecskereki püspökséggel együttműködve a szabadkai Augustinianum pasztorális központban. Jelen volt a két említett püspökség főpásztora, msgr. dr. Pénzes János és msgr. dr. Német László, valamint a társadalmi élet jeles személyiségei: dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, dr. Losoncz Alpár, msgr. Fiser János, dr. Czékus Géza, msgr. dr. Zapletán Géza, msgr. mr. Mirko Štefković, dr. Mészáros Zoltán, ft. mgr. Szakály József, Orosz János, Kartag Nándor, Szabó Károly és Miskolczi József mint moderátor. Bevezető előadását, dr. Német László a Porta Fidei – A hit kapuja című pápai apostoli levélre alapozta, utalva a papság és a laikusok közötti közreműködés szükségességére. A tanácskozáson szóba került az egyház közösségépítésének fontossága, az egyházi rend és a világiak identitásának válsága, az egyház közösségi voltának megkopása a globális világban, az iskolai hitoktatás formalitásokra történő visszaszorulása, a csökkenő demográfiai mutatókkal szembesülő és arra választ kereső közösség, valamint az ellenzéki, kritikai gondolkodás fontossága. A tanácskozás végén Dr. Német László püspök megjegyezte, hogy bár több kérdés nyitva maradt, mint amennyi megoldódott, de lehet, hogy ez volt a tanácskozás valós eredménye, hiszen rámutatott a téma és a tanácskozás folytatásának fontosságára.

A tanácskozást részben az Amerikai Püspökkari Konferencia nálunk járt képviselőjének mr. Vincent L. Bus buzdítására hívtuk össze, aki ittjártakor rámutatott arra, hogy szervezetünknek az edukációs munka mellett összekötő kapocsnak kell lenni a klerikusok és a laikusok között, és arra kért bennünket, hogy a jövőben, a munkánkban erre is helyezzünk hangsúlyt.

Március:

Márciusban 8 előadó segítségével 13 településen tartottunk nyilvános tribünt.

A Keresztény Értelmiségi Kör Tanácsának gyűlését március 23-án a szabadkai Diákotthonban tartottuk meg. A tanácstagok az utolsó tanácsülés jegyzőkönyvének megvitatása és elfogadása után az elmúlt év munkáját értékelték. A 2013-as évre vonatkozó tervek az előző időszakhoz viszonyítva abban különböznek, hogy a Hit Évében úgynevezett Hitismereti Napok kerülnek megszervezésre. Megállapítást nyert, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével mind szorosabbá és gyümölcsözőbbé válik a kapcsolat. Ennek jegyében a KÉSZ évi küldöttgyűlését az idén a Vajdaságban tartja meg. A Tanács tagjai döntést hoztak, hogy a KÉK elnöksége és az aktív helyi csoportok vezetői is vegyenek részt az április 20-án Szabadkán tartandó KÉSZ küldöttgyűlésén.

Április:

Áprilisban 15 településen tartottunk nyilvános tribünt 12 előadó segítségével. Ebben a hónapban előadás-sorozataink keretein belül Szabadkán külön előadással egybekötött emlékestet tartottunk a 100 évvel ezelőtt született Zvekanović Mátyás püspök úr tiszteletére. Ő volt a Szabadkai Egyházmegye első hivatalos főpásztora. 1913. február 17-én született Szabadkán és 1991. április 24-én hunyt el, ugyancsak Szabadkán. Ez év április 23-án este 18 órától szentmisét mutatott be msgr. mgr. Koncz István paptestvéreivel, ft. Leiszt Józseffel, msgr. Miocs Józseffel, a Paulinum igazgatójával, és ft. Baranyi Lászlóval, a Paulinum prefektusával. A homíliában ft. Leiszt József megemlékezett a boldogult emlékű püspökről, a szentmise végén pedig msgr. mgr. Koncz István imádkozott a püspök sírja felett. Ezt követően az Augustinianum Nagyszeminárium és Pasztorális Központban Mátyás püspök közvetlen munkatársai, Koncz atya és Leiszt atya tartottak előadást a főpásztor életútjáról és személyiségéről.

Április 6-án Szabadkára és Palicsra látogatott a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) tolnai csoportja, akiket dr. Saramó Márta, a KÉSZ országos elnökségének tagja vezetett. A csoport kíséretében volt a tolnai plébános, ft. Ravasz Csaba, és Tolna város polgármestere, dr. Sümegi Zoltán, valamint az ottani gimnázium igazgatója. A vendégek mgr. Dévavári Beszédes Valéria, néprajzkutató vezetésével megnézték Szabadka és Palics nevezetességeit. Megbeszéléseket folytattak a szabadkai Svetozar Markovic Gimnázium igazgatójával a leendő együttműködésről, de szóba került Tolna és Palics testvérvárosi kapcsolatának lehetősége is. Ezeket a megbeszéléseket a Keresztény Értelmiségi Kör valamint a KÉSZ vezetősége indítványozta sikerrel.

Április 13-án Óbecsén, a zsúfolásig megtelt Szent Antal plébánián a Keresztény Értelmiségi Kör a Hit Éve alkalmából nyilvános hitismereti napot tartott. A rendezvényre Szabadkáról, Palicsról, Bezdánból, Kúláról, Adáról, Nagykikindáról, Tóbáról, Magyarcsernyéről, Kisoroszról, Bácsföldvárról, Óbecséről, valamint a magyarországi Szolnokról, Nagyszénásról és Csongrádról érkeztek helyi csoportvezetők, KÉK- illetve KÉSZ- tagok, plébánosok, tisztelendő nővérek és vendégek. Az előadások a Szentháromság tanhoz tartozó hitigazságokat taglalták. Az első előadást dr. Harmath Károly OFM tartotta Hiszek az egy Istenben, az Atyában címmel. A második előadó a magyarországi, nagyszénási plébános, dr. Janes Zoltán atya volt. Témájának címe Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Gartner Júlia, szolnoki tisztelendő nővér tartotta a harmadik előadást Hiszek a Szentlélekben címmel. Mindhárom előadást lankadatlan figyelem kísérte, és elnyerte a több mint 130 jelenlevő elismerő dicséretét. A rendezvény hivatalos része szentmisével zárult, amelyet dr. Janes Zoltán atya mutatott be ft. Fábisz Ákos csongrádi káplánnal.

Április 19. és 21. között Szabadkán tartotta meg tavaszi küldöttgyűlését testvérszervezetünk a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége.  A szabadkai diákotthon dísztermében az ünnepi megnyitón a KÉSZ-tagokat és minden megjelentet Szabó Károly, a KÉK elnöke üdvözölte. Ünnepi köszöntőt Madarász Bernadett, a Szabadkai Főkonzulátus alkonzulja, Kern Sólya Mária, a szabadkai Városi Képviselő Testület elnökasszonya, Osztie Zoltán atya, Msgr. dr. Pénzes János szabadkai főpásztor és Halász Béla református püspök mondott. Msgr. dr. Németh László SVD nagybecskereki megyéspüspök a hit megtartó erejéről tartott előadást, hangsúlyozva, hogy a hit nemzeti identitásunkat is erősíti. A KÉSZ küldöttgyűlésének munkája az előre megtervezett napirendi pontok szerint szombaton délelőtt zajlott le. Ezt követően dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke tartott előadást a résztvevőknek a vajdasági magyarságról, az MNT-ről és a magyarországi kötődésekről. Szombaton délután a KÉK helyi csoportjainak képviselői számoltak be tevékenységükről a magyarországi vendégeknek. Vasárnap a Székesegyház minden padja megtelt, mert a helyi hívek és a két nagy civil szervezet, a KÉSZ és a KÉK tagjai együtt ünnepelték a legszentebb áldozatot, amelyet dr. Osztie Zoltán atya, a KÉSZ országos elnöke, paptársaival mutatott be a KÉK és KÉSZ tagokért, munkájukra Isten áldását kérve. Az igen tartalmas találkozás palicsi kirándulással fejeződött be.

Április 20-án Magyarcsernyén a Nőszervezet és Kézimunka Szakkör szervezésében megtartották az V. hagyományos kakaspörköltfőző versenyt. A főzőversenyre KÉK névvel benevezett a Keresztény Értelmiségi Kör csernyei helyi szervezete is. A bíráló bizottság döntése alapján a KÉK csapata különdíjban részesült.

Május:

Májusban 12 településen tartottunk nyilvános tribünt 8 előadó segítségével.

25-én több mint hatvanan érkeztek Vajdaság tizenhat településéről a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) második Hitismereti Napjára, Szabadkára. A találkozón az imáról, az imádságos életről beszéltek az előadók. Elsőnek Tölgyesi Alberik ciszterci szerzetes atya szólt a megjelentekhez és az előadását így kezdte: Az, ami a testnek a levegő, úgy a lélek éltető ereje az ima. A budapesti vendégelőadó az imádság hagyományáról, illetve magáról az imaéletről beszélt. Ugyancsak nagy figyelemmel kísérték a résztvevők ft. Kara Nándor tornyosi és zentagunarasi fiatal plébános szavait, aki az imádság kinyilatkoztatásáról beszélt, valamint ismertette azokat az indíttatásokat, amelyek az imára való felhívást hordozzák magukban. A délutáni, harmadik előadás keretében dr. Horváth Endre csonoplyai plébános atya az Úr imádságáról, a Miatyánkról szólt tudományos és lelkiségi megvilágításban. A nap összegzéseként a résztvevők elmondhatták: mindhárom lelkipásztor előadása segítette őket abban, hogy felismerjék az imádság napi szintű, létfontosságú értékét. A KÉK májusi Hitismereti Napja ft. dr. Horváth Endre atya vezetésével szentmisével zárult a szabadkai székesegyházban.

Szentháromság vasárnapján, (ebben az évben május 26.) ünnepelte templombúcsúját a magyarországi Fadd település. Ebből az alkalomból a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) körzeti találkozóra hívta a környékbeli települések KÉSZ-tagjait, és partnerszervezetének, a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) képviselőit. A közösen elfogyasztott ebéd után a KÉSZ és a KÉK tagjai közös, meghitt baráti beszélgetésre gyűltek össze. A találkozón a házigazda, faddi csoport mellett jelen voltak a KÉSZ tolnai, jánoshalmi, tamási és paksi csoportjának képviselői is, a Vajdaságot pedig szabadkai és oromi KÉK-tagok képviselték.

Június:

Júniusban 6 településen szerveztünk előadást 4 előadó közreműködésével.

Június 8-án Barátkozási Napot szerveztünk melynek keretében megtartottuk a szokásos, ebben az évben tisztújító Évi Közgyűlésünket a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban. Az együttlétünk a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve napján szentmisével kezdődött, amelyet dr. Harmath Károly atya a szabad ég alatt mutatott be. A ferences atya az összefogás erejéről szólt, amely jellemző a KÉK tevékenységére is. A rendezvényen Dr. Pálmai Tamás, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének erdélyi származású régiófelelőse és elnökségi tagja Betekintés az önmagunkkal való különleges viszonyrendszerbe címmel, egyedi mottóval: Saját karodban vagy magyar, igen tartalmas előadással ajándékozta meg a 19 településről több mint száz tagtársunkat. A közös ebéd után meglepetésvendégként a megjelentekkel Sándor-Kerestély Ferenc az ifjúság területén végzett kimagasló szakmai tevékenységéért kitüntetett, ma már békési fizikatanár osztotta meg gondolatait a jelenlevőkkel.

A tisztújító Évi Közgyűlésen a szokásos beszámolókon túl négy éves időszakra megválasztották szervezetünk új vezetőségét az alábbiak szerint:

  • A KÉK elnöke:                       Szabó Károly, hitoktató
  • A KÉK elnökhelyettese:         Miskolczi József, vállalkozó
  • A KÉK alelnökei:                  

Dr. Harmath Károly OFM, az Agape igazgatója

Ft. mgr. Szakály József, szabadkai plébános

Ft. Utcai Róbert, csantavéri plébános

Msgr. Mellár József, törökbecsei esperes, általános helynök

Kecskés István, a Fáklya (KÉKifi) elnöke

Szilágyi Edit, nyugalmazott jogász

Szabó-Hangya Teréz, hitoktató

Papp Mihály, nyugalmazott tanár

Regécz László, közgazdász technikus

  • A KÉK Ellenőrző Bizottsága:

elnöke:

Béres Zoltán, matematika tanár

tagok:

Péjity Iván, kereskedő

Stausz Edina, tisztviselő

Június 22-én a kisoroszi tájházban Dr. Thorday Attila, a szegedi Hittudományi Főiskola rektor-helyettese, tanszékvezető főiskolai tanár, Szeged-Szentmihály plébánosa volt a Keresztény Értelmiségi Kör szervezésében megtartott nyilvános biblianap vendégelőadója. A tizenkét településről megjelent mintegy nyolcvan résztvevőt Papp Mihály, a kisoroszi csoport vezetője, a KÉK alelnöke köszöntötte. Az előadó a Bibliai napnak A Szövetség, mint Isten ajándéka és az ember válasza címet adta, melyen három előadás hangzott el: Isten kinyilatkoztatja magát a Jahve névben; Isten szövetségi kapcsolatba lép az emberrel; Az új és örök szövetség Krisztusban címmel. A napot hálaadó szentmise zárta amelyet az előadó Thorday atya és Szemerédi Pál magyarcsernyei plébános atya mutatott be a Kisoroszi templomban.

Június 28. és 30. között a KÉK szervezésében 49 személy háromnapos zarándokúton vett részt, melynek központi állomása a magyarországi görög katolikus nemzeti kegyhely, Máriapócs volt. Az utat testvérszervezetünk a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének nyíregyházi csoportja szervezte Keresztes Dénes vezetésével, aki a KÉSZ országos elnökségének tagja. A zarándoklat csúcspontja a Szűz Anya kegytemplomában bemutatott görög katolikus szertartású Szent Liturgia volt, amit Szent Péter és Pál ünnepén, Kocsis Fülöp hajdúdorogi görög katolikus püspök vezetett. A háromnapos zarándokút során több települést is meglátogattunk, melyeknek szerepe volt a magyar történelem alakulásában. Nyíregyháza mellett, ahol a szálláshelyünk volt, ellátogattunk még Szabolcsba, Tokajba, Nyírbátorba, Túristvándiba és Szatmárcsekére is. A zarándoklat során szerzett gyönyörű élmények elsősorban arra irányították a figyelmünket, hogy nemzetünk történelme során milyen sokszor és milyen erőteljesen tapasztalhattuk meg az isteni gondviselés segítségét Nagyasszonyunk közbenjárása által.

Július:

Júliusban a nyári szünet miatt programokat nem szerveztünk, de az iroda kihasználva ezt az időt pótolta a felgyülemlett adminisztrációs feladatait, valamint elvégezte a pályázatok elszámolását, és új pályázati lehetőségek után nézett. Szervezetünk évről-évre több feladatot vállal a vajdasági keresztény értelmiségiek körében. Ezért július 15-től az év végéig, meghatározott időre új munkaerőt vettünk fel az irodánkba Pásztor Orsolya egyetemet végzett fiatal személyében.

Augusztus:

A Keresztény Értelmiségi Kör az idén harmadik alkalommal Szent Ágoston-napi találkozóra hívta a tagokat augusztus 31-én Magyarcsernyére. Az immár egyre népszerűbb és hagyományossá vált találkozót a KÉK helyi csoportjának elnöke, Keresztúri Melinda nyitotta meg, melyen a megjelent több mint száz érdeklődőt – Törökbecse, Óbecse, Szabadka, Törökkanizsa, Torda, Nagykikinda, Kisorosz, Tóba, Orom, Magyarittabé és Hetin KÉK-tagjait – Szilágyi Edit, a KÉK alelnöke köszöntötte. Az összejövetel imával és kötetlen beszélgetéssel kezdődött, majd msgr. Bogdán József atya előadásával folytatódott Fohász a déli végeken címmel. A KÉK tagok barátkozása közös ebéddel folytatódott, majd szentmisével zárult a Szent Ágota-templomban, amit ft. Szemerédi Pál atya mutatott be.

Szeptember:

Szeptember 10-től folytattuk előadásainkat a Helyi csoportokban. 13 településen szerveztünk előadásokat 11 előadó közreműködésével.

Szeptember 14-én a KÉK Hitismereti napot szervezett a nagykikindai Szent József lelkigyakorlatos házban. Az előadók – ft. dr. Káposztássy Béla – szobi plébános, ft. dr. Füzes Ádám – az esztergomi egyházmegye papja és ft. mgr. Szakály József – szabadkai plébános, a KÉK alelnöke, a beavatás, a gyógyulás és a közösség szolgálatának szentségéről tartottak igen tartalmas előadásokat. A Hitismereti napok nagykikindai epizódja, amelyre a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén került sor, Bogdán József atya köszöntőjével és az általa vezetett imával kezdődött és sajátos, meghatóan szép szentmisével zárult. A misét msgr. Bogdán József és ft. Szakály József mutatták be. A Hitismereti napot kilenc településről több mint 70 összegyűlt ember kísérte figyelemmel.

Szeptember 19-én a Szabadkai Városi Könyvtárban könyvbemutatót szervezett a Keresztény Értelmiségi Kör. A könyv, amely bemutatásra került Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki püspök életútját mutatja be és a Szent István Társulat Pásztorok című sorozatában jelent meg „Sajtóapostolból apostolutód” címmel. A könyvbemutató díszvendége Huzsvár László püspök atya volt, továbbá Szerdahelyi Csongor, újságíró, a Magyar Ferences Tartomány Sajtóintézetének igazgatója, a könyv szerzője, valamint az ő munkatársa, Rochlitz Bernadett, a KÉSZ által forgalmazott JEL újság főszerkesztője. A moderátor feladatát Miskolczi József, a KÉK elnökhelyettese vállalta magára. A rendezvényen mintegy 80 személy vett részt, de jelenlétükkel többek között megtiszteltek bennünket msgr. art. m. Miocs József, a Paulinum igazgatója, ft. Utasi Jenő tóthfalusi és oromi plébános és ft. Palatinus István szabadkai plébános, a Délvidéki Mária Rádió igazgatója is.

Október:

Októberben 13 településen tartottunk nyilvános előadást 11 előadó segítségével.

Október 5-én a Keresztény Értelmiségi Kör és a Funero kft. szervezett egy előadói napot Szabadkán. Ez az előadói nap a TOGETHER IS BETTER, határon átnyúló IPA projektum része volt, amelyet a magyarországi Talentum Alapítvány az Önkéntességért és a Caritas Szabadka közösen valósít meg. A projektum célja, hogy egy asztalhoz ültesse a vállalkozókat és civileket, és együttműködésre buzdítsa annak érdekében, hogy tudatosan fejlesszük a társadalmunkat, amelyben élünk. Ennek szellemében vállaltuk a projektben a részvételünket és szervezetünk meghívására Pavlovski Róbert, a filozófiai tudományok doktorandusza volt az előadó, aki az emberi méltóságról, emberi jogokról és kötelességekről szólt az egybegyűlteknek, akik részben a Caritas önkéntesei, részben a KÉK tagjai voltak A délutáni csoportmunkában a résztvevők különböző gyakorlatokat végeztek és emberi jogokat rangsoroltak.

Október 12-én, ebben az évben immár negyedszer, Hitismereti napot szerveztünk a Hit Éve alkalmából. Ezúttal Doroszlóra, az újonnan épült Szent János házba hívtuk össze a Vajdaság 12 településéről érkező több mint 90 érdeklődőt. Most is három előadó szólt az emberekhez. Elsőnek Kiss Didák, szegedi ferences testvér beszélt a lelkiismeretről, az erényekről és a bűnökről. Másodiknak Bezzegh Kelemen, szegedi ferences atya az emberi közösségről tartott előadást. Ebéd után Mester Imre, szabadkai hitoktató az Isteni üdvözítésről, a törvényről és a kegyelemről beszélt az egybegyűlteknek. A napot a dóroszlói Szűzanya kegytemplomában szentmisével zártuk, melyet ft. Orcsik Károly szilágyi plébános mutatott be.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Budapesten a Tomori Pál Főiskola dísztermében tartotta meg őszi küldöttgyűlését október 25. és 27. között. A gyűlésen a Keresztény Értelmiségi Kör elnökségének tagjai Szabó Károly, Miskolczi József, Szilágyi Edit ás Szabó-Hangya Teréz, illetve a KÉK iroda munkatársa Pásztor Orsolya is részt vett. Magyarországról, az egész ország területéről, mintegy száz tag vett részt a programokon. A KÉK–KÉSZ együttműködés idei eredményeit Szabó Károly, a KÉK elnöke méltatta, kiemelve a Vajdaságba utazó KÉSZ-tagok, illetve helyi csoportok látogatását, az igen sikeres Hitismereti napokat, amelyeken más színhelyen és más alkalmakkor is magyarországi remek előadók vettek részt, valamint megköszönte azt a lobbit, amit az anyaországi szervezet végzett a KÉK érdekében a Barankovics Alapítványnál.

November:

Novemberben 13 előadó segítségével 16 településen tartottunk nyilvános előadást.

A magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) A Hit nemzetmegtartó ereje mottóval a Budapesti Országház Felsőházi termében tartotta meg IX. Országos kongresszusát 2013. november 9-én. A kongresszuson a Keresztény Értelmiségi Kör, a vajdasági testvérszervezet nyolc tagja is részt vett, közöttük ft. Dobai István, a Vajdasági Caritas igazgatója és ft. Palatinus István, a Délvidéki Mária Rádió igazgatója. A magyar korona vonzásában, a magyar parlamentben ötszáz magyar ember egy emberként élte meg hite és magyarsága szépségét, és felelősségét. Az egybegyűlteket nyitóbeszédében Kövér László az Országgyűlés elnöke köszöntötte, majd következtek az előadások és beszámolók a Kárpát-medence magyarlakta püspökeitől és papjaitól. A jelenlevőkhöz szóltak többek között dr. Ternyák Csaba, az egri Főegyházmegye érseke, dr. Osztie Zoltán a KÉSZ elnöke, és nem utolsó sorban dr. Német László SVD, a nagybecskereki egyházmegye püspöke is.

November 16-án a KÉK Óbecsén a Szent Antal Plébánián, Hitismereti Napot szervezett Ne félj, csak higgy! címmel. Az előadók – akik Magyarországról érkeztek: msgr. dr. Stella Leontin, a váci székesegyház kanonok-prépostja, Balassagyarmat és Nógrád főesperese, valamint Hanusi Attila balassagyarmati házas hittanvezető – elmélkedéssorozata mélyen megérintette a majdnem száz jelenlévő szívét, akik Kunszentmártonból, Magyarcsernyéről, Bácsföldvárról, Szabadkáról, Törökbecséről, Bezdánból, Kisoroszról, Nagykikindáról és Óbecséről érkeztek a lelki napra. A program szentmisével zárult.

December:

Decemberben 8 településen szerveztünk előadást 7 előadó segítségével.

December 7-én adventi lelki napot szerveztünk a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban. A több mint 100 résztvevőnek, akik vajdaság különböző településeiről jöttek msgr. Gyulay Endre szeged-csanádi nyugalmazott megyéspüspök tartott elmélkedéssorozatot Hittel, imával, szeretettel címmel. A karácsonyra való lelki felkészülést az adventi szentgyónás elvégzése is segítette. A püspök atyán kívül a gyóntatásban segítettek Széll József, Dobai István és Dobó Tibor atyák is.

 

 

Általános összefoglaló és észrevételek:

            A következő nem egyéni támogatóink, illetve nyertes pályázataink voltak 2013-ban:

            Amerikai Püspökkari Konferencia USA, Magyar Nemzeti Tanács, Bethlen Gábor Alap, Községi Önkormányzat Kanizsa, Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, Barankovics Alapítvány, Funero D.O.O., Fabó Imre Alapítvány.

Egyéni támogatónk: 229 tagdíjat fizető KÉK tag.                            

Amint az előző években, úgy 2013-ban is a KÉK nyílt előadásai voltak a legtöbb embert megmozgató aktivitásunk. Összesen 120 előadást szerveztünk. Ez szám szerint 7 előadással több, mint 2012-ben. Ebből látszik, hogy az átszervezés után megmaradt helyi csoportjaink aktívak maradtak, sőt az aktív helyi csoportjaink száma növekedett is a 2013-as évben. Jelenleg 24 helyi csoportunk dolgozik.

Szervezetünk a Hit Évében aktív szerepet vállalt úgy a bácskai mint a bánáti egyházmegyében. Négy ciklusban 12 előadást szerveztünk, és átlagosan több mint nyolcvan személy jelent meg egy-egy hitismereti napon. Újításnak számított, hogy ezeken a programokon egy előadó egy előadást tartott, tehát minden alkalommal három előadót tudtak meghallgatni a résztvevők. A hitismereti napokon túl szerveztünk még Bibliai napokat, lelki napot, könyvbemutatókat, barátkozási napot, és Szent Ágoston, szervezetünk védőszentjének napján is összegyűltünk, hogy együtt adjunk hálát Istennek a KÉK működéséért.

A nehéz gazdasági helyzet ellenére 2013-ban sikerült egy zarándokutat is megszerveznünk Máriapócsra, Magyarország leglátogatottabb kegyhelyére. A szervezésért külön köszönetet kell mondanunk Keresztes Dénesnek, a KÉSZ nyíregyházi elnökének és országos elnökségi tagjának.

 2013-ban a következő helyi csoportok voltak aktívak: Bácsföldvár, Bácsgyulafalva, Bezdán, Csantavér, Csóka, Doroszló, Felsőhegy, Gombos, Magyarkanizsa, Nagykikinda, Nemesmiletics, Királyhalma, Kishegyes, Kisorosz, Kispiac, Kúla, Magyarcsernye, Óbecse, Orom, Oromhegyes, Szabadka, Szilágyi, Tiszaszentmiklós, Törökbecse és Törökkanizsa.

Kérjük azokat a KÉK tagokat, akik nem találták meg a településüket a fenti jegyzékben, de szeretnék, ha a KÉK helyi csoportja aktívan is működne a településükön, jelentkezzenek az iroda telefonszámán: 024/552-539, vagy a 064/1-5678-47-es mobilszámon.

Itt kell említést tenni arról is, hogy 2013-ban a bánsági helyi csoportjainkban jelentősen megnőtt a tagság létszáma. Köszönhető ez a bánáti helyi csoportok elnökeinek aktív szerepvállalásáért, de Dömösi Mária szervezőmunkájának is, aki szinte minden egynapos hétvégi rendezvényünkre autóbuszt indított, melybe összeszedte a bánáti falvak és Óbecse KÉK tagjait és szervezetten jöttek a rendezvényeinkre.

A KÉSZ-szel való együttműködésünk tovább erősödött az elmúlt évben. A havi beszámolókat olvasva láthatjuk, hogy mindkét részről voltak felajánlott és megvalósított aktivitások.

 

            A KÉK tagságáról:

            Bár a fentiekből láthatjuk, hogy még mindig sok KÉK helyi csoportban nem szervezték meg az elnökségeket, és emiatt szünetel az aktivitásuk, ez a változás nem befolyásolja a KÉK tagságát. Egyrészt, mindenki, aki rendszeresen fizeti a tagsági díjat, szervezetünk aktív tagja marad, és élvezi mindazokat a kedvezményeket, amelyeket bizonyos programok szervezésénél nyújtunk. Azokat a helyi csoportokat pedig, ahol még nincs elnökség, átszerveztük regionális csoportokká, vagyis a KÉK által rendezett előadásokat szervezetten látogathatják a településükhöz legközelebb eső aktív csoportnál. Másrészt az aktív helyi csoportokban megnőtt a tagság létszáma és ennek köszönhetően 2013-ban a KÉK tagsága, még ha minimálisan is, de növekedett.

            A 2013-as évi tagsági díjat majdnem a tagság fele befizette december végéig, de még mindig vannak tagjaink, akik még a 2012-es évet sem törlesztették. Tanácsülésünk határozata értelmében két évig tagdíj befizetés nélkül is tagnak számítunk mindenkit, aki kérte a felvételét. Ezért a mostani levélben is küldjük a befizető lapot azoknak, akik lemaradtak a tagdíjjal. Kérjük Önöket, hogy fizessék azt be a helyi pénztárosnál, vagy a legközelebbi bankban illetve postán. Emlékeztetjük, hogy a tagsági díj 2012-ben és 2013-ban évente egy tag esetében évi 600 dinár, minden további családtag számára évi 300 dinár. 2014-ben az évi tagdíj 800 (illetve 400) dinárra emelkedik, de erről külön befizető lapot nem küldünk, hiszen elsősorban arra számítunk, hogy a helyi csoportokban az év folyamán a tagok ezt befizetik a pénztárosnál.

 

A KÉK tagjai Vajdaság 48 településén élnek. 2013. december 31-vel bezárva 509 személy tagja a szervezetünknek. 2013-ban 76 új tag írta alá a belépési nyilatkozatot, és 46 személyt törölnünk kellett a tagságból a tanácsülés határozata alapján, mivel már több mint két éve nem fizettek tagdíjat.

            A Keresztény Értelmiségi Kör, belépve működésének tizenegyedik esztendejébe, továbbra is Vajdaság egyik legnagyobb vallási magyar civil szervezete, és területileg is legjobban fedi a magyarlakta településeket. Aktivitásainkat igyekszünk úgy szervezni, hogy minél szélesebb körben megszólítsuk a vajdasági magyar értelmiség minden tagját.

            Reményeink szerint az anyaországgal való szorosabb együttműködés hozzájárul a KÉK további fejlődéséhez, hiszen a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége komoly szellemi és tartalmi támaszunk lett az elmúlt három év alatt.

            Eddigi munkánkkal bizonyítottuk, olyan szervezet vagyunk, amelyik hatást tud gyakorolni a vajdasági magyarság megmaradására ebben a térségben, fejlesztve annak kulturális és vallási életét. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 2013-ban is alig múlt el hét, hogy ne szerepeljünk valamelyik vajdasági vagy külföldi újságban, legyen az világi vagy vallási jellegű folyóirat, hetilap vagy napilap. Ki kell emelnem a Hírvivő hetilapunkat, ahol szinte minden héten olvashatunk a KÉK munkájáról. Programjainkkal napi szinten foglalkozik a Mária Rádió is. Köszönet mindkét szerkesztőségnek, de nem szabad megfeledkeznünk a Hét Napról, a Magyar Szóról, a Pannon tv-ről és a különböző településeken működő rádiók magyar adásairól sem, akik időnként foglalkoznak a tevékenységeinkkel, és nyilatkoztunk több magyarországi rádiónak és újságnak is.

  

Várjuk észrevételeiket, ajánlataikat és ötleteiket, amivel segíteni tudnak munkánkban.

 

Szabadka, 2014 januárja

 

A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31