A Keresztény Értelmiségi Kör mûködésérõl szóló jelentés a 2008. évre

Január:

 

Január 22-tõl folytattuk elõadásainkat a Helyi csoportokban. Kilenc településen hét elõadó „vendégeskedett”.

A hónap végén, január 29-én elnökségi ülést tartottunk a horgosi plébánián, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk a 2007-es évrõl szóló beszámolót, és a 2008-as programtervet.

Február:

Februárban a nyilvános tribünjeinken Vajdaság 30 településén 20 elõadó dolgozott fel egy-egy beszélgetéssel egybekötött témát.

15-én elnökünk és az iroda munkatársai tanácskozást tartottak Jelena Jablanov Maksimoviæ-al, a németországi Konrad Adenauer Alapítvány belgrádi képviselõjével az esetleges együttmûködésrõl. Bár ezen a beszélgetésen nem tudtunk megegyezni projektumaink pénzelésérõl, ígéretet kaptunk, hogy értesítenek bennünket az általuk szervezett programokról, és azokban részt is vehetünk, ha erre igényt tartunk. (Szervezésükben áprilisban két KÉK tagunk, István Márta Nagykikindáról, és Boros Gyevi Ottília Zentáról, újságírói továbbképzésen vett részt Soko Banjan.) Sajnos az általunk ajánlott közös programokat az év folyamán rendre visszautasították, így a további levélváltások és a konkrét javaslatok felvetésében már nem tudtunk közös nevezõre jutni.

Február 16-án Tanácsülést tartottunk Szabadkán. Ezen a gyûlésen 26 Helyi Csoport képviselõje vett részt. A tanácstagok a szokásos feladataik megvitatásán túl elfogadtak egy olyan határozatot, hogy a Barátkozási nap megtartásáig (június végéig) kapnak határidõt azok a Helyi Csoportok ahol a tagok száma 6 tagsági díjat fizetõ létszám alá esett, hogy rendezzék helyzetüket a KÉK alapszabályzatában meghatározott követelmények szerint. A tanácskozás napján 13 ilyen Helyi Csoport volt érintett az ügyben.

Március:

Márciusban 10 elõadó segítségével 16 településen tartottunk nyilvános tribünt. Ebben a hónapban az elmúlt évhez hasonlóan ismét vendégelõadóként hazalátogatott fõtisztelendõ ddr. Rokay Zoltán, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora, a Kar Filozófia Tanszékének vezetõje, aki a KÉK szervezésében 3 elõadást tartott Szabadkán, Magyarcsernyén és Óbecsén - A Názáreti Jézus –együtt elmélkedünk Joseph Ratzinger, XVI Benedek pápa könyvével a Biblia évében címmel.

1-én a KÉK Kéz a sebemen címmel nagyböjti lelki napot tartott a Domus Pacis lelkigyakorlatos házban dr. Harmath Károly OFM atya vezetésével. A Vajdaság 13 településérõl érkezett 60 ember zsúfolásig megtöltötte az elõadótermet.

Március 28. és 30. között az Apáczai Közalapítvány jóvoltából megtartottuk az újságírói továbbképzés második menetét Vallási szaknyelv használata az újságírásban és a hitoktatásban címmel. Ennek a programnak elsõ része 2007. novemberében volt. A tavaszi képzés vezetõi Kipke Tamás és Elmer István írók és újságírók voltak, a magyarországi Új Ember hetilap munkatársai. Az elméleti és gyakorlati dolgok elsajátításában 20 újságírással foglalkozó személy vett részt.

Ebben a hónapban szervezetünk 5000 euró értékû felszerelést biztosított a szabadkai vegyészeti technológiai középiskola részére. Ezt az összeget az Apáczai Közalapítványnál pályáztuk meg sikeresen, mellyel az iskola új berendezéseket kapott a gyakorlati textilipari mûhelyük fejlesztésére.

Április:

Áprilisban 29 településen tartottunk nyilvános tribünt 18 elõadó segítségével.

Május:

Májusban 24 településen tartottunk nyilvános tribünt 14 elõadó segítségével.

17-én, a KÉK szervezésében, a Munkás Jézus-templomban bemutatták a kertvárosi egyházközség monográfiáját, amelyet dr. Csúszó Dezsõ állított össze a plébánia 75. évfordulójára. Ennek a könyvnek a megjelentetésében szervezetünk kezdettõl fogva kivette részét. Segédkezett a monográfia társszerzõinek toborozásában, és a könyvbemutató szervezésében is.

Június:

Júniusban 17 településen tartottunk nyilvános tribünt 13 elõadó segítségével.

Június 28-án a Keresztény Értelmiségi Kör megtartotta negyedik Barátkozási Napját a Domus Pacisban. A KÉK elnökének, Miskolczi Józsefnek a köszöntõje után a szabadban felállított oltárnál szentmisével kezdtük a napot, melyet Ft. mgr. Horváth Endre celebrált paptestvére Szabadi Károly atya segítségével. A szentmise zenei részét a KÉKifi tagjai, Kecskés István a fiatalok elnökének gitárkíséretében, szolgáltatták. Ezt követte az elõadás melynek témája Szent Pál élete és teológiája volt. Az elõadó ft. mgr. Horváth Endre elmondta, hogy számunkra június 29-ével megkezdõdik Szt. Pál éve, és ez a Szent egyben a Bácskai Egyházmegye védõszentje is. Saul, a késõbbi Szt. Pál, mintapéldája a keresztény embernek, vagyis annak, hogy hogyan lett az üldözõbõl a legnagyobb hívõ a kereszténység szolgálatában. Ebéd után csoportokra oszlottunk, ahol ki-ki érdeklõdése szerint hallhatott arról, hogy Miként legyünk civilként is keresztények és az összefogás kezdeményezõi (csoportvezetõ Miskolczi József), A Biblia évérõl (ft. Szabadi Károly vezetésével), ifjúsági témákról –Keresztény fiatalok küldetése ma (ft. Utcai Róbert és Kecskés István csoportvezetõkkel), vagy bõvebben Szt. Pál életérõl és tanításáról (ft. Horváth Endre atyától).

Ezt követte a KÉK évi közgyûlése melynek a legfontosabb döntése a helyi csoportok mûködtetése szempontjából az volt, hogy a jövõben csak azokra a településekre tudunk elõadókat küldeni, ahol a koordinátorok legalább 15-20 fõs csoportot tudnak biztosítani az elõadásra. A barátkozási napon 23 helyi csoport 83 képviselõje volt jelen.

Július:

Július 19-én, szombaton Bibliai napot szerveztünk a szabadkai Katolikus Körben. Az elõadónk ft. Dr. Benyik György, a szegedi Hittudományi Fõiskola tanszékvezetõ professzora volt. Elõadásainak témája: Szent Pál lelki útja –a keresztény üldözõbõl missziós új távlatokat nyitott Pál apostol személyiségérõl, életérõl, megtérésérõl, mûködésérõl. Felcsillantotta a 11 településrõl érkezett 63 résztvevõ lelki szemei elõtt az apostol termékeny lelki életét, amely radikális döntésbõl fakadt, életre szólóan a Mester mellett. A biblianap szentmisével zárult a szabadkai székesegyházban.

Július 25. és 27. között a Keresztény Értelmiségi Kör a Biblia Éve alkalmából zarándoklatot szervezett Vizsolyba, amelynek nevezetessége, hogy itt nyomtatták ki az elsõ magyar nyelvû teljes Bibliát Károli Gáspár fordítása alapján. További úticélunk volt még Eger és Mátraverebély, ahol a nemzeti kegyhelyre zarándokoltunk. A 44 fõs csoportunkat szabadkai, kúlai, topolyai, kishegyesi, péterrévei, újvidéki, tordai, magyarkanizsai és zentai zarándokok alkották. Az úton Juhász György atya volt a lelki vezetõnk.

Augusztus:

Augusztus az évi szabadságok ideje volt, nem szerveztünk közös programokat.

Szeptember:

Szeptemberben tovább folytattuk a KÉK nyilvános tribünjeit a Helyi csoportokban. Ezúttal 10 településen volt elõadás 10 elõadó segítségével.

19. és 21. között újra elzarándokoltunk Vizsolyba. A második csoportban 9 település 24 tagja utazott el a nyári program mintájára szervezett útra.

Szeptember 27-én Nagykikindán a Szt. József lelkigyakorlatos házban a Keresztény Értelmiségi Kör szervezésében Biblianapot tartottunk ft. Szabady Károly szabadkai káplán vezetésével. Elõadásának témája: Az életszentségre való felhívás Szent Pál apostol szerint volt. Ezen a napon a jelenlevõknek tisztelendõ Alix nõvér bemutatta a jubiláló Miasszonyunkról elnevezett Iskolanõvérek történetét, akik egykor fontos szerepet töltöttek be a Délvidéki leányifjúság nevelésében. Napjainkban ezek a nõvérek a bánsági plébániák egy részében a lelkiségi mozgalmak vezetõi szerepét vállalják. Kissé szomorúan kell megjegyeznünk, hogy ezúttal a bánsági településekrõl kevesen voltak Nagykikindán. A helyi és kisoroszi KÉK tagokon kívül más bánáti településrõl nem voltak érdeklõdõk. Talán ennek tudható be, hogy csupán 24 személy vett részt a programon.

Október:

Októberben 21 településen volt nyilvános tribün 14 elõadó segítségével.

11-én Topolyán bibliai napot tartottunk, melynek keretében a BLI koordinátorainak éves találkozóját is megszerveztük. A biblianapon msgr. Gyuris László verseci plébános tartott elõadásokat Szól az Isten –Isten igéjének megélése címmel. A közös programot bezáró délutáni szentmise után a BLI koordinátorai még egy megbeszélést tartottak Horváth Endre atyával, aki a KÉK keretein belül ezt a tevékenységet vezeti és irányítja. Az egész napos programon 11 településrõl 50-en vettek részt.

Október 18-án második alkalommal rendeztünk biblianapot Zentán, ahol a legtöbb BLI csoport mûködik a KÉK, és nem utolsó sorban Boros Gyevi Ottília alelnökünk jóvoltából. Ft. dr. Thorday Attila, a szegedi Hittudományi Fõiskola rektor helyettese, tanszékvezetõ fõiskolai tanár 67 ember jelenlétében tartotta meg a Lélekben és igazságban imádjuk Istent címû elemzõ és gondolatébresztõ elõadásait.

Október 30-án Szabadkán elnökségi ülést tartottunk. Ezen, többek között, megvitattuk és elfogadtuk a 2009. évre tervezett programjainkat.

November:

Novemberben 23 településen tartottunk nyilvános tribünt 15 elõadó közremûködésével.

22-én elsõ alkalommal szerveztünk biblianapot Szilágyin, egy olyan településen, ahol még nem mûködik a BLI. Reményeink szerint ez a program majd segít a bibliai levelezõ iskola elindításában ezen a településen is. Ezt bizonyította az a 28 szilágyi érdeklõdõ is, akik részt vettek a programba. Ezen kívül Bezdánból, Bácskertesrõl, Doroszlóról, Gombosról, Csonoplyáról, Óbecsérõl és Szabadkáról is voltunk. Így összesen 45-en vettünk részt ft. mgr. Horváth Endre atya elõadásain, aki Szent Pál és az evangelizáció címmel tartotta a biblianapot.

December:

Decemberben 12 településen tartottunk nyilvános tribünt 11 elõadó közremûködésével.

1. és 3. között Boros Gyevi Ottília és Szabó Károly a Magyar Népfõiskolai Társaság (MNT) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi karának felnõttoktatással foglalkozó tanszékének meghívására nemzetközi konferencián vett részt Esztergomban és Budapesten, melynek témája Az Egyház társadalmi tanítása és a XXI századi felnõttoktatás volt. Az Esztergomban megrendezésre kerülõ összejövetelt követõen lehetõségünk nyílt Budapesten a további, európai szintû, szakmai találkozón való részvételre, ahol a konferenciához csatlakozott az Európai Felnõttoktatási Társaság (EAEA) is. Itt az EU felnõttoktatási dokumentumaival kapcsolatos feladatok gyakorlatba ültetésérõl volt szó. Mindkét tanácskozáson, melyen az EU országain kívül a szervezethez csatlakozásra váró országok is részt vettek (sõt voltak vendégek Izraelbõl, Észak Koreából és az USA-ból is) rendkívül hasznos témákat dolgoztak fel a felnõttoktatással kapcsolatba. Keserû szájízzel tapasztaltuk, hogy amíg Európában és a világ más táján anyagi támogatást élveznek ezek a törekvések, addig Szerbiában erre semmilyen támogatást nem kapnak a civil szervezetek. Talán ennek tudható a tény, hogy Szerbiából csak mi ketten vettünk részt a konferenciákon.

6-án a Domus Pacis lelkigyakorlatos házban adventi lelki napot tartottunk Palatinus István atya vezetésével. A találkozónak, amely a Te vagy-e akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? (Mt.11.2) címet viselte 9 vajdasági településrõl 40 résztvevõje volt. Azok számára akik karácsonyi szentgyónásukat is itt akarták elvégezni, a lelki nap gyónási lehetõséget nyújtott. A gyóntatásban Ft. Füleki József Hajdújárási plébánosa segédkezett Palatinus atyának.

Általános összefoglaló és észrevételek:

A következõ nem egyéni támogatóink, illetve nyertes pályázataink voltak 2008-ban:

Szülõföld Alap Magyarország, Apáczai Közalapítvány Magyarország, Szekeres László Alapítvány Vajdaság, Községi Önkormányzat Kanizsa, Vajdasági Nonprofit-szektor Támogatási Alap, Tartományi Kisebbségügyi Titkárság Vajdaság, TippNet Informatikai Kft Vajdaság, Funero Kft. Szabadka, Star Copy Kft Zenta.

Egyéni támogatónk: több mint 600 tagdíjat fizetõ KÉK tag.

2008-ban is voltak elmaradt programjaink. 2007. után újra, immár másodízben, elmaradt egy Társ-suli találkozó, amit április végére terveztünk a fiatalokkal. Ezért úgy határoztunk, hogy bizonytalan idõre felhagyunk ezekkel a próbálkozásokkal, illetve ezek szervezését átadjuk a KÉKifi elnökségének, akik aktív munkát fejtettek ki ebben az évben. Beszámolójukat a 2008-as évrõl és terveiket a 2009-es évre csatoljuk ehhez a beszámolóhoz.

A KÉK nyílt elõadásai voltak a legtöbb embert megmozgató aktivitásunk 2008-ban is. Összesen 191 elõadást szerveztünk Vajdaság településein, melyeknek látogatottsága havi szinten meghaladta az 500 személyt.

A biblianapok voltak a legsikeresebb programjaink az idén is. Az öt találkozón kettõszáz ötvenen vettek részt a programokban, laikusuk, hitoktatók és papok egyaránt.

A KÉK tagságáról:

A februári tanácsülés határozata alapján a közgyûlés után 41 aktív helyi csoportja maradt a Keresztény Értelmiségi Körnek. Pillanatnyilag a következõ helyi csoportokban nincs elegendõ létszám az Alapszabályzatban elõírtak miatt, vagy azért mert nincs koordinátor aki vezetheti a csoportot: Felsõhegy, Kelebia, Martonos, Csonoplya, Bajsa, Apatin, Bajmok, Szaján és Zentagunaras. Megszûnõ félben vannak még a tribünökön való alacsony részvétel miatt Bácsgyulafalva, Bácskossuthfalva, Csóka, Temerin, Tiszaszentmiklós, Tornyos, Törökkanizsa és Újvidék is. Így félõ, hogy 2009. végére már csak 33 helyi csoportunk marad. A KÉK tagjai Vajdaság 54 településén élnek. 2008. december 31. bezárva a tagság létszáma a következõ képen alakult:

- KÉK tagok: 582 személy

- pártoló tagok: 95 személy

összesen: 677 személy,

Ha az idei gyakorlatot folytatjuk jövõre is, akkor még 66 olyan személy van, aki nem fizette ki 2006-tól a tagsági díjat, így 2009-ben õket is törölnünk kell a tagságból.

A leírtak alapján elmondhatjuk, hogy a Keresztény Értelmiségi Kör belépve mûködésének hatodik esztendejébe, továbbra is vajdaság egyik legnagyobb magyar civil szervezete, és területileg is legjobban fedi a magyar lakta településeket. Sajnos Dél-Bánátban továbbra sem vagyunk jelen, bár erre az igény egyre inkább mutatkozik. Mind több olyan jelzést kapunk, hogy ezeket a magyarokat kihagyjuk programjainkból. A kritikát részben helyén való, de ugyanakkor arra is kell gondolni, hogy helyi csoportokat csak ott érdemes létre hoznunk, ahová tartalmat is tudunk biztosítani. Költséges mivoltuk miatt tribünöket, de más egyéb programokat sem szervezhetünk messze a tömbmagyarságtól. Jelenlegi pénzügyi lehetõségeink miatt ezt kénytelenek vagyunk tudomásul venni.

Az év egyik sikerpontja volt az ifjúság sikeres tevékenysége. A KÉK-ifi Kecskés István vezetésével, nagy lendülettel, s mind tömegesebb szervezõi csoporttal örvendeztette meg korosztályát és mindannyiunkat.

Olyan szervezet vagyunk, amelyik hatást tud gyakorolni a vajdasági magyarság megmaradására ebben a térségben, fejlesztve annak kulturális és vallási életét. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 2008-ban is alig múlt el hét, hogy ne szerepeljünk valamelyik vajdasági vagy külföldi újságban, legyen az világi vagy vallási jellegû folyóirat, hetilap vagy napilap.

Szabadka, 2008 februárjában

A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31