A Keresztény Értelmiségi Kör mûködésérõl szóló jelentés a 2007. évre

Január:

 

Január 12-14.-ig Társ-suli tréning volt a horgosi Domus Pacis lelkigyakorlatos házban, a magyarországi Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium támogatásával. A Keresztény Értelmiségi Kör a szegedi Családért és Munkáért Keresztény Alapítvánnyal karöltve szervezte meg ezt a képzést vajdasági fiatalok részére. A tréning résztvevõi színes elõadásokat hallhattak a férfivá és nõvé válásról, a különféle párkapcsolati fajtákról, a féltékenységrõl, a veszekedésrõl, a hódítási trükkökrõl és még számos érdekfeszítõ és aktuális témáról –Fröhlich Lajos –szakmai vezetõ, Szabó Anikó –vezetõtárs, Virág Edvárd, Németh Mónika és Ivkoviæ T. Valentina gyakornokok tolmácsolásában.

 

Február:

Februárban tovább folytattuk a már nagy népszerûséget élvezõ nyilvános tribünjeinket a Helyi Csoportokban. Vajdaság 36 településén 20 elõadó dolgozott fel egy-egy beszélgetéssel egybekötött témát.

3-án a horgosi plébánián évértékelõ elnökségi ülést tartottunk, mellyen az elnökség tagjai elfogadták a 2006-os évrõl szóló tevékenységi beszámolót, és a 2007-es év programtervezetét.

A hónap elején a nagykikindai helyi csoport évi értékelõ gyûlést szervezett, melyen a helyi csoport tagjain kívül jelen voltak a kisoroszi csoportból is, és Szabadkáról a KÉK elnöke és irodavezetõje is. A KÉK nagykikindai helyi csoportjának munkájáról Dömösi Mária koordinátor számolt be.

 

Március:

Márciusban 14 elõadó segítségével 29 településen tartottunk nyilvános tribünt.

17-én a KÉK megtartotta ötödik Tanácsülését a szabadkai Diákotthon épületében. A gyûlésen 32 helyi csoport képviseltette magát, amelyen 9 napirendi pontban részletesen megvitatták a KÉK 2007-re elõrelátott programjait. A tanácsülésen a tanácstagok megválasztották a szervezet védõszentjét is Szent Ágoston püspök személyében.

Március 23-tól 25-ig, a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban a KÉK a Bibliai Levelezõ Iskola koordinátorai számára lelkigyakorlatot és továbbképzést szervezett az Apáczai Közalapítvány jóvoltából. A hétvége elõadásait Benyik György a Szegedi Hittudományi Fõiskola Biblikus tanszékvezetõ professzora tartotta. A téma "A szenvedéstörténet lelki analízise" volt. A háromnapos programon 23-an vettek részt Vajdaság nyolc településérõl.

 

Április:

Áprilisban 25 településen tartottunk nyilvános tribünt 14 elõadó segítségével. Ebben a hónapban igen nagy megtiszteltetés ért bennünket, mert vendégelõadóként hazalátogatott fõtisztelendõ ddr. Rokay Zoltán, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora, a Kar Filozófia Tanszékének vezetõje, aki a KÉK szervezésében 3 elõadást tartott Óbecsén, Kisoroszon és Szabadkán A lelkiismeret: mit mond a Biblia, mit mond a filozófia, mit mond a tapasztalat címmel.

Április utolsó hetében, 27. és 28. között rendeztük meg Szegeden a SZTE–BTK Vallástudományi Tanszék, a Re-Dial Vallástudományi Egyesület és a KÉK közös szervezésében az „Egyházak és civil szervezetek a regionális stabilitás szolgálatában" elnevezésû konferenciát. A konferencián magyarországi, erdélyi és vajdasági elõadók vettek részt. A délelõtti plenáris ülések során a résztvevõk megismerkedhettek az egyházak, egyházi civil szervezetek, közösségek és mozgalmak szerepével, jelentõségével a helyi és regionális stabilitás, a kulturális és szociális szféra valamint a mûvelõdés és ifjúságnevelés területén. A konferencián, amelyet az Esély a stabilitásra Közalapítvány támogatott, a KÉK képviseletében Vajdaság számos településérõl 34 résztvevõ és 5 elõadó vett részt.

 

Május:

Májusban 35 településen tartottunk nyilvános tribünt 17 elõadó segítségével.

18-án és 19-én elcsendesedéses lelkigyakorlatot tartottunk Nagykikindán. A programon, melyet ft. Dr. Csizmár Oszkár vezetett 15 résztvevõ volt jelen.

 

Június:

Júniusban 17 településen tartottunk nyilvános tribünt 10 elõadó segítségével.

3-án elnökségi ülést tartottunk a Domus Pacisban.

9-én, szombaton Bibliai napot szerveztünk. A szabadkai Bunjevaèko kolo horvát mûvelõdési egyesület nagytermében. Az elõadónk ft. Dr. Thorday Attila, a szegedi Szent Gellért Papnevelõ Intézet rektor helyettese volt, aki egyben biblikumot is oktat a tanszéken. Témája Az ember bölcsességétõl Isten bölcsességéig az Ószövetség bölcsességi irodalmának tanulmányozásával foglalkozott. Ezt az egész napos rendezvényünket Szabadkán hagyományosnak is mondhatjuk, hiszen szervezetünk megalakulása óta évrõl-évre megrendezzük. Thorday atya rendkívül színvonalas elõadásait több mint 50 érdeklõdõ kísérte figyelemmel. A rendezvény ezúttal is hozzájárult a Vajdaság más-más településein élõ magyar keresztények kapcsolatteremtéséhez, hiszen a szabadkaiakon kívül a résztvevõk között voltak palicsi, zentai, kelebiai, topolyai, csantavéri, királyhalmi és hajdújárási érdeklõdõk is. A biblianap szentmisével zárult, amit Thorday Attila és Szabadi Károly atya mutattak be a székesegyházban.

 

Július:

Július 21-én a Keresztény Értelmiségi Kör megtartotta harmadik Barátkozási Napját a Domus Pacisban. A KÉK elnökének, Miskolczi Józsefnek a köszöntõje után a szabadban felállított oltárnál szentmisével kezdtük a napot, melynek keretében Juhász György atya megszentelte a KÉK védõszentjéül választott Szent Ágoston képet. A szentmise után dr. Harmath Károly atya tartott elõadást Szent Ágoston életérõl. Ezek után megtartottuk az évi közgyûlésünket, melyen a különbözõ beszámolók után, a jelenlevõk indítványozták, hogy a plébániákon található tárgyi örökségekbõl a KÉK hozzon létre egy vallási múzeumot. Az ebéd után külön csoportokban tárgyaltunk a vajdasági magyar egyházi sajtó lehetõségeirõl, a 800 éve született Szent Erzsébet életérõl, valamint a Bibliai Levelezõ Iskola elmúlt három évének munkáságáról. A barátkozási napon 29 helyi csoport 97 képviselõje volt jelen.

Július 27. és 29. között a Szent Erzsébet jubileumi év kapcsán zarándokutat szerveztünk Sárospatakra, a szent szülõhelyére. Mivel szálláshelyünkként Egert választottuk, így a programunkat úgy állítottuk össze, hogy Eger nevezetességeit is megtekinthettük. A zarándokútra 107-en mentek, Vajdaság 18 településérõl. Az úton Palatinus István atya volt a lelki vezetõnk, a buszok csoportvezetõi pedig Boros Gyevi Ottília és Szabó Károly voltak.

Augusztus:

Augusztus 18-án Nagykikindán biblianapot szerveztünk. Vendégelõadónk ddr. Rokay Zoltán atya volt, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora, a Kar Filozófia Tanszékének vezetõje. A nap témája A zsoltárok Isten, ember és világképe címet kapta az elõadótól. Az egész napos programon 9 településrõl, Nagykikindáról, Szabadkáról, Zentáról, Törökfaluból, Óbecsérõl, Törökbecsérõl, Verbászról, Magyarittabéról és Kisoroszról 32 vettünk részt.

Szeptember:

Szeptemberben tovább folytattuk a KÉK nyilvános tribünjeit a Helyi csoportokban. Ezúttal 12 településen volt elõadás 10 elõadó segítségével.

Szeptember 15-én, a kanizsai önkormányzat jóvoltából egynapos továbbképzést szerveztünk Tóthfaluban Kultúránk megõrzése a történelem folyamán a kereszténység tükrében címmel. A programot szentmisével kezdtük, majd a nap folyamán három elõadás következett: Az elsõt ft. mgr. Orcsik Károly, szilágyi plébános és történész tartotta A keresztény értelmiség szerepe a XIX. és XX. századi Magyarország kulturális és politikai életében. A második elõadást dr. Mészáros Zoltán szabadkai történész tartotta: Az impériumváltások hatása a vajdasági magyar társadalomra címmel. A harmadik elõadást mgr. Dévavári Beszédes Valéria néprajzkutató tartotta A katolikus templomok újjáépítése a török hódoltság után Magyarkanizsa község területén címmel. A továbbképzésnek 32 résztvevõje volt, és bár a képzést elsõsorban a magyarkanizsai község KÉK tagjainak szerveztük, az érdeklõdésre való tekintettel más vajdasági településekrõl is voltak résztvevõk.

22-én Újvidéken bibliai napot tartottunk, melynek keretében a BLI koordinátorainak éves találkozóját is megszerveztük. A biblianapon ft. mgr Horváth Endre zombori káplán tartott elõadásokat A Szentlélek szerepe Szent János evangéliumának tükrében címmel. A közös programot bezáró délutáni szentmise után a BLI koordinátorai még egy megbeszélést tartottak Horváth Endre atyával, aki a jövõben a KÉK keretein belül ezt a tevékenységet fogja vezetni és irányítani. Az egész napos programon 11 településrõl 25-en vettek részt.

 

Október:

Októberben 20 településen volt nyilvános tribün 12 elõadó segítségével.

2006. szeptemberében emléknapokat tartottunk Szép Ferencz pap és újságíró halálának 150. évfordulója alkalmából. Az akkor megtartott tanácskozásról a KÉK könyvet adott ki az újvidéki Agape Könyvkiadó gondozásában. Ennek a könyvnek, melynek címe a Meggyõzõdésem parancsolta, bemutatóját tartottuk meg október 9-én a szabadkai városi könyvtár olvasótermében. A könyv 14 vajdasági és egy magyarországi szerzõ tanulmányát tartalmazza Szép Ferencz életérõl és munkásságáról. A moderátor szerepét Miskolczi József, a KÉK elnöke töltötte be, még a könyv méltatásában részt vállaltak Biacsi Antal, a könyv szerkesztõje, Ft. Stjepan Beretiæ székesegyházi plébános, Dr. Lakatos Andor, a Kalocsa Fõegyházmegyei Levéltár vezetõje, és Dr. Harmath Károly OFM, az Agapé Könyvkiadó igazgatója. Az esten a szabadkai Paulinum diákjai Szép Ferencz írásaiból olvastak fel. A rendezvényen több mint 100 ember vett részt. A könyvbõl egy-egy példányt minden vajdasági magyar papnak adunk, s árusítjuk is.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a sárospataki zarándoklatot október 12. és 14. között ismét megszerveztük. A két autóbusz ezúttal is megtelt, és 108 indultunk útra Brasnyó Ferenc kishegyesi plébános atya és Ft. Szabadi Károly szabadkai káplán lelki vezetésével. Az útvezetõk ezúttal is Boros Gyevi Ottília és Szabó Károly voltak. Mindkét zarándokút résztvevõi elégedettségüket fejezték ki, és azóta is folyamatosan érdeklõdnek szervezünk-e a jövõben is hasonló utakat.

Október 22-én Újvidéken elnökségi ülést tartottunk. Ezen többek között kineveztük a KÉKifi Elnökségét, s a fiatalok nagyon tevékenyen elkezdtek dolgozni. Ez az év egyik legfontosabb szervezési változása.

 

>

November:

Novemberben 26 településen tartottunk nyilvános tribünt 14 elõadó közremûködésével.

10-én elsõ alkalommal szerveztünk biblianapot Kúlán, egy olyan településen, ahol még nem mûködik a BLI. Reményeink szerint ez a program majd segít a bibliai levelezõ iskola elindításában ezen a településen is. Ezt bizonyította az a 21 kúlai érdeklõdõ is, akik részt vettek a programba. Ezen kívül Bezdánból, Verbászról, Zomborból és Szabadkáról is voltunk, így összesen 27-en vettünk részt mgr. Horváth Endre atya elõadásain, aki megismételte az Újvidéken tartott A Szentlélek szerepe Szent János evangélumában címû biblianapot.

A Szent Erzsébet jubileumi év lezárása alkalmából a KÉK és a Poverello Alapítvány meghívására a Vajdaságba látogatott Kolti Helga színmûvésznõ, a veszprémi színház tagja, aki Az élet kenyere címû monodrámát adta elõ a következõ településeken:

- Szabadkán november 15-én 18 órakor a Ferencesek templomában

- Újvidéken november 16-án 16.30 órakor a telepi Szent Erzsébet - plébániatemplomban;

- Nagykikindán november 17-én 17.30 órakor az Assisi Szent Ferenc plébániatemplomban;

- Zentán pedig november 18-án 16 órakor a színházteremben.

A mûvésznõ fellépését mind a négy településen nagy érdeklõdéssel fogadták, az elõadást kb. 500 ember nézte meg.

November 17-én elsõ alkalommal rendeztünk biblianapot Zentán is, de ezen a településen Boros Gyevi Ottília jóvoltából már több csoportban is mûködik a BLI. Benyik György atya 71 ember jelenlétében tartotta meg a Tízparancsolat és hatástörténete címû elemzõ és gondolatébresztõ elõadásait.

November 24-én a KÉK kezdeményezésére és szervezésében megtartottuk a Vajdasági Magyar Civil Szervezetek Szövetségének alakuló közgyûlését. A bejegyzés folyamatban van.

November 30-tól december 2-ig az Apáczai Közalapítvány jóvoltából a Domus Pacis lelkigyakorlatos házban továbbképzést szerveztünk a keresztény újságírók részére A vallási szaknyelv használata az újságírásban címmel. A 20 résztvevõnek Dr. Harmath Károly, Bozsoki Valéria, és Boros Gyevi Ottília tartották az elõadásokat.

 

December:

Decemberben 7 településen tartottunk nyilvános tribünt 5 elõadó közremûködésével.

15-én Tóthfaluban adventi lelki napot tartottunk Suhajda Lajos verbita atya vezetésével. A találkozónak, amely az Akit vártak, aki eljött, és a ki el fog jönni címet viselte 11 vajdasági településrõl 55 résztvevõje volt.

21-én a KÉK Újvidéken társszervezõje volt (a vajdasági Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkársággal, szerbiai Köztársasági Vallásügyi Minisztériummal és az Egyházi Vagyonvisszaszármaztatási Igazgatósággal) annak a nemzetközi tanácskozásnak, amely a szerbiai és a környezõ országok egyházi vagyon visszaszármaztatási jogalkotását és gyakorlatát ismertette. A tanácskozáson részt vettek a történelmi egyházak püspökei, s jelentõsen hozzájárult a visszaszárzmaztatási kérelmezés hatékonyságához.

 

Általános összefoglaló és észrevételek:

2007-ben 27 pályázatot nyújtottunk be a különbözõ alapítványokhoz, önkormányzatokhoz, vagy minisztériumokhoz. Az irodában dolgozók fizetését legnagyobb részben továbbra is a Funero és a TippNett magánvállalatok önkéntes adományainak köszönhetjük. A pályázati pénzek ugyanis nem támogatják a dolgozók bérének kifizetését a projektumok megvalósításában. Önkéntes adományokat kaptunk még a Star Copy, a Tóth Optika, a Dioptria és a Microcer magánvállatoktól, ingyenes könyveléssel támogatott bennünket a Consulting. Jó lenne, ha a jövõben sikerülne minél több ilyen szerzõdést aláírni más vajdasági vállalatokkal is. Az idén próbálkoztunk azzal, hogy levélben megszólítottuk a KÉK tagságának vállalkozóit, de erre a felhívásunkra csupán a Microcer vállalat jelentkezett.

A biblianapok voltak a legsikeresebb programjaink az idén. Ennek okát nem csak abban látom, hogy minden találkozón sokan összejöttünk, hanem abban is, hogy egy találkozónk sem múlt el anélkül, (kivéve az Újvidékit) hogy azokon, mint résztvevõk ne legyenek papok is. Mivel a 2008-as év a Szentírás éve, ezt a tevékenységünket tovább kell fejleszteni, és ajánlott lenne minél több program szervezése, amely a Bibliával kapcsolatos. Szívesen fogadnék ötleteket ezzel kapcsolatba a KÉK elnökségétõl is.

2007-ben befejeztük a Szép Ferencz halálának évfordulója alkalmából elõkészített programunkat. A tavaly szeptemberben megtartott emléknapi elõadások tanulmányait megjelentettük könyv formájában is, és a köztéri emlékmû is a helyére került a Szent Teréz székesegyház elõtt kialakított új parkban.

 

A KÉK tagságáról:

Új helyi csoporttal ugyan nem bõvült a KÉK a 2007-es évben, de a bácskertesi és a nemesmileticsi csoportunkat sikerült újraéleszteni. Így már csak négy településünk maradt, ahol nem mûködik a helyi csoport. Ezek a települések Bajmok, Kelebia, Szaján és Zentagunaras.

A KÉK tagjai Vajdaság 54 településén élnek. 2007. december 31. bezárva a tagság létszáma a következõ képen alakult:

- KÉK tagok: 690 személy

- pártoló tagok: 83 személy

összesen: 773 személy

Ebbõl kb. 160 ember van, aki nem fizetett tagsági díjat 2004-tõl. Õket a következõ Tanácsülésen törölnünk kellene a tagságból, de még így is több mint 600 tagja lenne a szervezetünknek. Gondolom ezek után már csak azok maradnának a KÉK-ben akik rendszeressen fizetik a tagdíjat. Egy év alatt 94 új tagja lett a szervezetünknek.

 

A leírtak alapján elmondhatjuk, hogy a Keresztény Értelmiségi Kör belépve mûködésének ötödik esztendejébe, (hivatalosan 2002. augusztusa óta létezik a szervezet, de csak 2003. április elsején volt az alakuló ülésünk) igazolta létrehozásának szükségességét és olyan szervezet vagyunk, amelyik a régi programjait megtartva minden évben tud valami újat tenni, és ez által is hatást gyakorolni a vajdasági magyarság megmaradására ebben a térségben, fejlesztve annak kulturális és vallási életét. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 2007-ben alig múlt el hét, hogy ne szerepeljünk valamelyik vajdasági vagy külföldi újságban, legyen az világi vagy vallási jellegû folyóirat, hetilap vagy napilap.

Mindettõl függetlenül továbbra sem „menedzseljük”jól magunkat. Sok írás jelenik meg rendezvényeinkrõl, de kevés magáról a szervezetrõl. Még akkor sem, amikor lenne mit mondanunk. Nem volt erõnk a honlapunknak legalább egy részét szerbül és németül elkészíteni, valamint a jelentésünket angolul sem. A külföldi támogatás reményében ez nem jó, de helyrehozható.

 

 

Szabadka, 2007.12.20.

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31