Ó antifónák

Az Ó-antifónákat a katolikus egyházban az esti imában Vesperásban imádkozzák December 17 -tõl December 23 -ig. Hasonlóan használja az anglikán egyház is annak ellenére, hogy a Book of Common Prayerben nem került bele, mely hosszú idõn keresztül az anglikán egyház liturgikus forrása volt, de manapság már használatban vannak. A himnuszok a Jõjj el jöjj el Emmanuel (latinul Veni Emmanuel) kezdetû himnusznak a lírikus parafrázisai.

Mindegyik antifóna Jézus nevének egyik jelzõjét említi, amely valamilyen bibliai kapcsolatot is feltételez:

Az Ó-antifonák egzegéziseét Ikotity József (Késõbb Ijjas József kalocsai érsek) teológus növendék végezte el, ha valaki tudja hol jelent meg, írja meg nekem. A tanulány kézirat a kalocsai könyvtárban vagy levéltárban található. (Remélem!)

December 17: O Sapientia (Ó bölcsesség)
December 18: O Adonai (Ó Adonai/ Úr)
December 19: O Radix Jesse (Ó Jessze vesszeje)
December 20: O Clavis David (Ó Dávid kulcsa)
December 21: O Oriens (Ó hajnal csillag)
December 22: O Rex Gentium (Ó nemzetek/pogányok királya)
December 23: O Emmanuel (Ó Emmanuel - jelentése velünk van az Isten)
Ez a szerkezet a latin  "Ero Cras"  akrosztikonra vezethetõ vissza "ez lesz holnap", ezek a témák tükrözõnek az antifónákban.

Eredetük

Nem mindegyik Ó-antifóna eredetét ismerjük.  Boethius-nál (480-524/5) találhatunk egy halvány utalást, mely szerint az õ idejében már ismertek voltak. A Fleury bencés apátságban (ma Saint-Benoît-sur-Loire), ezeket az antifónákat az apát recitálta és ezt a jogot tovább adták a hozzájuk kapcsolódott apátságoknak, azok pedig a közösség tagjainak. A 8. században már feltûnnek a római liturgiában is.  Használatuk szerzetesi liturgia keretében maradt. Rangot jelentett az, ha  "Ó Antifónákat" használt egy kolostor, és felhívták ezen antifónák õrzésére is, ezért az elnevezésük idõnként "A Nagy Ó-antifónák" . Egyesek ebbõl arra következtetnek hogy eredetüket az õsegyház liturgikus hagyományában kell keresnünk.

Prof. Robert Greenberg a  San Francisco Bencés apátság zene igazgatója úgy véli, hogy az antifónáknak valami konkrét céljuk volt.  Ha össze olvassuk a Krisztus nevéhez fûzött jelzõk elsõ betûit latinul  - Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, Sapientia a latin szó "ero cras" szót adja ki, melynek jelentése  "Holnap fogok érkezni".  Erre az érkezõ Jézusra való elõkészületként szolgál az egész Advent, és erre utal a hét messiási cím is. Tehát az antifónák ennek a készületnek a zenei adaptációját adják, amely egy örvendetes készülõdést jelent.


Elemzés

Az Ó-antifonáknak kettõs jelentése van.   Elõször mindegyik messiási cím. Másodszor mindegyik Izajás jövendölésére vonatkozik, amely az eljövendõ Messiásról beszél.

O Sapientia -  Ó Bölcsesség
Latin:

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti,
attingens a fine usque ad finem,
fortiter suaviterque disponens omnia:
veni ad docendum nos viam prudentiae.

Angol:

O Wisdom, coming forth from the mouth of the Most High,
reaching from one end to the other mightily,
and sweetly ordering all things:
Come and teach us the way of prudence.
Isaiah had prophesied:

Magyarul

1Vesszõ kél majd Izáj törzsökébõl, hajtás sarjad gyökerébõl. 2 Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erõsség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, 3s az Úr félelmében telik öröme.(Iz 11,2-3)

"[...] Mert csodálatos az õ tanácsa, és bölcsessége mindent felülmúl" (28:29b)
De összevethetjük a Pédabeszédek  24,3 és Salamon Bölcsessége 8:1. This prophecy is also relevant in that it describes the Messiah as "coming forth from the mouth of the Most High", which is very significant in light of the Christian doctrine, rooted in the first chapter of the Gospel of John, according to which Jesus Christ, the Messiah, is the Incarnate Word of God the Father.


O Adonai
Latin:

O Adonai, et Dux domus Israel,
qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti,
et ei in Sina legem dedisti:
veni ad redimendum nos in brachio extento.

Angol:

O Adonai, and leader of the House of Israel,
who appeared to Moses in the fire of the burning bush
and gave him the law on Sinai:
Come and redeem us with an outstretched arm.
Isaiah had prophesied:

Magyarul

"[...] 4hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri az erõszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt. 5Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hûség csípõjén a kötõ. (11:4-5)
"For the Lord is our judge, the Lord is our ruler, the Lord is our king; he will save us." (Iz, 33,22)
Kiv 3,2 és 24,12.


O Radix Jesse
Latin:

O Radix Jesse, qui stas in signum populorum,
super quem continebunt reges os suum,
quem Gentes deprecabuntur:
veni ad liberandum nos, jam noli tardare.


Angol:

O Root of Jesse, standing as a sign among the peoples;
before you kings will shut their mouths,
to you the nations will make their prayer:
Come and deliver us, and delay no longer.
Isaiah had prophesied:

Magyarul

1Vesszõ kél majd Izáj törzsökébõl, hajtás sarjad gyökerébõl.
10Azon a napon az Izáj gyökerébõl támadt sarj zászlóként áll majd a népek elõtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsõséges lesz a nyugvóhelye. (Iz 11, 10)
Jesse was the father of King David, and Micah had prophesied that the Messiah would be of the house and lineage of David and be born in David's city, Bethlehem (Micah 5:1). Also compare Isaiah 45:14 and 52:15 and Romans 15:12.


O Clavis David
Latin:

O Clavis David, et sceptrum domus Israel;
qui aperis, et nemo claudit;
claudis, et nemo aperit:
veni, et educ vinctum de domo carceris,
sedentem in tenebris, et umbra mortis.

Angol:

O Key of David and sceptre of the House of Israel;
you open and no one can shut;
you shut and no one can open:
Come and lead the prisoners from the prison house,
those who dwell in darkness and the shadow of death.
Isaiah had prophesied:

Magyarul

" 22Az õ vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja." ( Iz 22,22)
"6Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerõsít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltõ szeretete." (Iz 9:6a-b)
Vö. Iz 22:22 és 42:7.


O Oriens
Latin:

O Oriens,
splendor lucis aeternae, et sol justitiae:
veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.

Angol:

O Morning Star,
splendour of light eternal and sun of righteousness:
Come and enlighten those who dwell in darkness and the shadow of death.
Isaiah had prophesied:

Magyarul

"1A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. 2Nagy ujjongással töltöd el õket, kitörõ örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed elõtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják." (Iz 9,2)
vö:. Mal 4,2.


O Rex Gentium
Latin:

O Rex Gentium, et desideratus earum,
lapisque angularis, qui facis utraque unum:
veni, et salva hominem,
quem de limo formasti.

Angol:

O King of the nations, and their desire,
the cornerstone making both one:
Come and save the human race,
which you fashioned from clay.
Isaiah had prophesied:

Magyarul

"5Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az õ vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erõs Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme." (Iz 9,5)
"4Õ tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Õk meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szõlõmetszõ késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést." (Iz 2,4)
Iz 28,16 Ef 2,14.

O Emmanuel
Latin:

O Emmanuel, Rex et legifer noster,
exspectatio Gentium, et Salvator earum:
veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.

Angol:

O Emmanuel, our king and our lawgiver,
the hope of the nations and their Saviour:
Come and save us, O Lord our God.
Isaiah had prophesied:

Magyarul

" 14Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szûz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. (Iz 7,14)  "Emmanuel" jelentése "Isten velünk".


Az antifónák angol alternatív használata

Jóllehet az antifónák ünnepi használatát a nyugati keresztényégben az egész világon pontosan meghatározták,  mégis megtalálhatjuk a középkori alternatív használatát Angliában ahol egy nappal elõre hozták Dec 17 helyett Dec 16-n énekelték  és négy újabb antifónát adtak az elõzõkhöz  ami akrisztikonban"valóba holnap"  jelentésû latin szót kódolta a Dec 23-án elhangzot.  Ez utolsól antifóna  O Virgo virginum (Ó szûzek szûze), a szövegét ld. alább angolul:

O Virgin of virgins, how shall this be?
For neither before thee was any like thee, nor shall there be after.
Daughters of Jerusalem, why marvel ye at me?
The thing which ye behold is a divine mystery.

Ennek az antifónának a használat általános az anglikán egyházban (beleszámítva a Canterbury katedrálist is) a legutóbbi idõkig és a hagyományos Anglikán énekeskönyvben is kinyomtatták. De ezt a gyakorlatot a középkori  gyakorlatra hivatkozva 2000-ben megváltoztatták.


Benedictus Antifónája

Az Ó antifónákat két Laus kiséi December 21- 23-án mindkettõ Krisztus közeli születésére utal.  Az egyik Szt.  Tamástól származik és December 21-re esik.


December 21
Nolite timere: quinta enim die veniet ad vos Dominus noster.

Ne féljetek, mert öt nap múlva érkezik a mi Urunk hozzánk.

December 23
Ecce completa sunt omnia, quae dicta sunt per Angelum de Virgine Maria.

Íme beteljesedett mindaz, amit az angyal Szûz Máriának mondott.

Zenei hatástörténet

Marc-Antoine Charpentier volt az elsõ aki zenét komponált az Ó-Antifónákra 1690-es években. A 20. században az Észt zeneszerzõ Arvo Pärt az antifónák német szövegét zenésítette meg. SATB antifónák és Magnifikát címmel. Az angol zeneszerzõ Bob Chilcotta latin szöveget zenésítette meg.   SSAATTBB ezeket Adventi antifónák néven tette közzé.Saunders, Fr. William - Stewart, Andrew: The Advent Antiphons,  commentary and paraphrase.
What are the O Antiphons? Hall, 1914

Ft. dr. Benyik György

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30