Loretói litánia

Májusi litánia

Május a Szûzanya hónapja, akit estérõl estére litániákkal köszöntenek a hívek a katolikus templomokban.

A "litánia" kifejezés a görög "litaneuó" - könyörgök szóból származik. Az V. században jelentette azt a könyörgõ imádságot, amellyel különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században kialakult már a ma is ismert formája: az elõimádkozó szándékaira a hívek válaszolnak.

A hagyomány szerint csodával határos módon hét évszázaddal ezelôtt, 1294. december 10-én került Mária názáreti házacskája az Adria-parti olasz városba, Loretoba. II. János Pál pápa a kegyhely 7. centenáriumának ünnepségére üzenetet küldött.
,,A loretoi szent ház, az elsô Szuz Máriának szentelt, nemzetközi jelentôségu szentély a kereszténység igazi, máriás lelkületu központja volt évszázadok hosszú során át. Sok pápa zarándokolt el erre a kegyhelyre, én magam két alkalommal imádkozhattam áldott falai között'' -- ezekkel a szavakkal kezdte a pápa a loretoi kegyhely pápai delegátusához, Pascquale Macchi püspökhöz intézett levelét. Rámutatott arra, hogy a loretoi szentély centenáris ünnepségeire akkor kerül sor, amikor az egész kereszténység az Üdvözítô születésének harmadik évezredére készül. Mindebben nagy szerepe lesz a loretoi megemlékezéseknek, mivel az itt ôrzött szent ház nem elvont igazságok ôrzôje, hanem a megtestesült Ige titkáé. Akárhányszor átlépjük e ház küszöbét, nem kis megrendültséggel olvassuk e szavakat: ,,Hic verbum caro facto est'' (Az Ige itt lett testté).
A pápa ezután kiemelte a loretói szentély három nagy üzenetét.
Az elsô a kegyelem üzenete, Isten ingyenes ajándékáé. Errôl az ajándékról szüntelenül elmélkednünk kell, törekednünk arra, hogy újból rátaláljunk, ha már elveszítettük volna, fôként a bunbánat szentségében, a gyónásban.
A második üzenet a hité, amely nemcsak ésszeru belátása a kinyilatkoztatott igazságnak, hanem engedelmesség is, Isten elfogadása életünkben, nagylelku és tökéletes ,,igen'' terveire, amint Máriáé volt az Angyali Üdvözlet pillanatában.
És végül a harmadik üzenet az üdvösség üzenete, amelyet Isten szegénységben és elfelejtettségben emberré lett Fia hozott el valamennyiünknek.

A loretoi litánia a mai formájában a XVI. században tûnik fel elõször, de már a XII. századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült imádságot. Az általunk ismert "loretói litánia" a Loreto városának bazilikájában lévõ Szent Házból származik, ahol 1575-tõl (mások szerint már 1400-tól) minden szombaton elénekelték a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban járt és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette. VII. Orbán pápa l691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különbözõ templomokban készült Mária-litániákat, és egyetemes használatra a "loretoi litániát" rendelte el. XII. Leó pápa ezt l886-ban megújította. A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának jelentõségét, így XII. Piusz, VI. Pál és II. János Pál pápák. Az elmúlt évben jelent meg az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció "Népi ájtatosságokról" szóló dokumentuma (fordítása készül), amely szintén jelentõs ájtatosságnak tünteti fel a Szûzanya köszöntésének e tiszteletre méltó módját.

A loretói litánia részei

A bevezetõ rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát.

Elõször a Szûzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges Szûz, Istennek Anyja, Szüzek szent Szüze.

A következõ csokorban azok a motívumok szerepelnek, melyekért õt tiszteljük: Krisztus anyja, Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplõtelen, Sérelem nélkül való, Szûz virág, Szeretetre méltó, Csodálatos, Jótanács, Teremtõnk és Üdvözítõnk anyja.

Az ötödik részben Máriát mint szüzet különbözõ ékes jelzõkkel magasztalja. A hatodik részben a Szentírásból vett jelzõkkel ruházza fel, amely az Igazság tükre megszólítással kezdõdik, és a Hajnali csillag köszöntõ szóval fejezõdik be.

A Szûzanya a Betegek gyógyítója, Bûnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója és a Keresztények segítsége, tehát a mi küzdelmes életünk résztvevõje, akihez mindig bizalommal fordulhatunk.

Amíg eddig a küszködõk közbenjárójaként szólítottuk meg, most a megdicsõült világ királynõjeként köszöntjük. A befejezõ megszólítások az idõközben kimondott hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplõ sajátos motívumokat említik bizalmunk kifejezéseként.

A litánia az Isten Bárányához fordul, és könyörgéssel fejezi be a Szûzanya köszöntését.

Természetes, hogy Máriát köszöntõ imádságaink megszámlálhatatlan számban léteznek. Ezért a litániák után még különbözõ imádságokat szoktak hozzákapcsolni, amelyeket az egyházmegyei és a helyi gyakorlattal alakítottak ki.

Verbényi István

----------------

Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! - Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! - Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szûz Mária - Könyörögj érettünk
Istennek szent anyja - Könyörögj érettünk
Szüzeknek szent Szüze - Könyörögj érettünk
Krisztusnak szent anyja - Könyörögj érettünk
Egyházunknak anyja - Könyörögj érettünk
Isteni kegyelem anyja - Könyörögj érettünk
Tisztaságos anya - Könyörögj érettünk
Szeplõtelen Szûzanya - Könyörögj érettünk


Sérelem nélkül való anya - Könyörögj érettünk
Szûz virág szent anyja - Könyörögj érettünk
Szeretetre méltó anya - Könyörögj érettünk
Csodálatos anya - Könyörögj érettünk
Jó tanács anyja - Könyörögj érettünk
Teremtõnk anyja - Könyörögj érettünk
Üdvözítõnk anyja - Könyörögj érettünk
Nagyokosságú Szûz - Könyörögj érettünk
Dicsérendõ Szûz - Könyörögj érettünk
Nagyhatalmú Szûz - Könyörögj érettünk
Irgalmas Szûz - Könyörögj érettünk
Hûséges Szûz - Könyörögj érettünk
Igazság tükre - Könyörögj érettünk
Bölcsesség széke - Könyörögj érettünk
Örömünk oka - Könyörögj érettünk
Lelki edény - Könyörögj érettünk
Tiszteletes edény - Könyörögj érettünk
Ájtatosságnak jeles edénye - Könyörögj érettünk
Titkos értelmû rózsa - Könyörögj érettünk
Dávid király tornya - Könyörögj érettünk
Elefántcsonttorony - Könyörögj érettünk
Mária aranyház - Könyörögj érettünk
Frigynek szent szekrénye - Könyörögj érettünk
Mennyország ajtaja - Könyörögj érettünk
Hajnali csillag - Könyörögj érettünk
Betegek gyógyítója - Könyörögj érettünk
Bûnösök menedéke - Könyörögj érettünk
Szomorúak vigasztalója - Könyörögj érettünk
Keresztények segítsége - Könyörögj érettünk
Magyarország oltalmazója - Könyörögj érettünk
Angyalok királynéja - Könyörögj érettünk
Pátriárkák királynéja - Könyörögj érettünk
Próféták királynéja - Könyörögj érettünk
Apostolok királynéja - Könyörögj érettünk
Vértanúk királynéja - Könyörögj érettünk
Hitvallók királynéja - Könyörögj érettünk
Szüzek királynéja - Könyörögj érettünk
Minden szentek királynéja - Könyörögj érettünk
Áteredõ bûn nélkül fogantatott királyné - Könyörögj érettünk
Mennybe fölvett királyné - Könyörögj érettünk
Szentolvasó királynéja - Könyörögj érettünk
Családok királynéja - Könyörögj érettünk
Béke királynéja - Könyörögj érettünk
Magyarok nagyasszonya - Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit
- Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit
- Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit
- Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid
folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk,
a Boldogságos, mindenkor szeplõtelen
Szûz Mária dicsõséges közbenjárása által,
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet elvezzünk
a mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen

Oltalmad alá futunk: Istennek szent Anyja!
Könyörgésünket meg ne vesd
Szükségünk idején, hanem oltalmazz meg
Minket minden veszedelemtõl,
Mindenkoron dicsõséges és áldott Szûz.
Mi Asszonyunk,
Mi közbenjárónk, mi Szószólónk.
Engeszteld meg értünk Fiadat,
Ajánlj minket Fiadnak,
Mutass be minket szent Fiadnak. - Ámen
 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30