Szofomiás, Náhum, Habakuk

SZOFONIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE Az Úr szava kezdõ formulák a könyv elején és végén, közben pusztulás-leírások, és képgazdag jövendölések. Szofoniás nevének jelentése „Jahve megõrzött”. Jozija és Uzija idején mûködött (640-609), a vallási reform korai szakasza, ebben az idõben még a prófétai hagyományokból és ebbõl a könyvbõl is minden csak szóban volt meg (1,8) A könyv végsõ formáját csak a fogság után nyerte el (2Krón 34,3-7). 1Az Úr szózata, amelyet Szofoniáshoz, Kusi fiához intézett, Júda királyának, Jozijának, Ámon fiának idejében. Kusi Gedaljának, az meg Amarjának, az meg Hiszkijának volt a fia. Könyv szerkezete 1,1-2,3 Ítélet és elnyomás. Megsemmisítõ ítélet az istenek kultuszába visszaesett népnek Jahve napján, amely a sötétség napja lesz. 2,4-15 Idegen népek szidása. Ítélethirdetés: Filisztea, Moab, Ammon, Egyiptom és Asszur felett. 3,11-20 Üdvösség- ígéretek -Zárlat: Az elpusztult Jeruzsálem utáni idõbõl származó dicsõítõ ének Az Úr napja 14Közel van már az Úr napja, közel bizony, hamarosan elérkezik. Mily szörnyû kiáltozás az Úr napján! Mintha harcos hallatna csatakiáltást. 15Az a nap a haragnak a napja, a szorongatásnak és a gyötrelemnek a napja, a pusztításnak és a fosztogatásnak a napja, a sötétségnek és a homálynak a napja, a felhõknek és a komor fellegeknek a napja. 16Olyan nap, amelyen harsog a kürt és felhangzik a csatakiáltás a megerõsített városok és a magas bástyák ellen. 17Veszedelmet hozok az emberekre, botorkálnak majd, mint a vakok, [mert vétkeztek az Úr ellen]. Vérük kiloccsan, mintha por volna, holttestük, mintha szemét. 18Ezüstjük, aranyuk nem mentheti meg õket. Az Úr haragjának napján, féltékenysége tüzében elpusztul az egész föld, mert megsemmisíti, kiirtja a föld minden lakóját. TÖRTÉNETI HELYZETKÉP Józiásnak Asszur bukására lenne szüksége az önállósághoz, és ez lépésrõl lépésre adja vissza Júda önbizalmát, abban reménykednek, hogy a dávidi birodalom határait szerzik vissza. Szamaria és Megiddó visszaszerzése után úgy vélik, a hajdani dávidi területre is vissz térhet Izrael (vö. Joz helynevei 13, 15, 18, 19). A belsõ reform következtében Jozija eltávolította az asszír állami kultusz jelképeit és maradványait a jeruzsálemi szentélybõl. A templom újjáépítése során rátalálnak a „deuteronomista törvényre”, és ezt állami törvényként hirdeti ki. Bevezeti a Jahve-kultuszt a vidéki szentélyekben is, azonban az egyetlen legitim kultuszhely Izraelben: mégis csak Jeruzsálem marad. IV. ÍGÉRETEK A POGÁNYOK MEGTÉRÉSE 9IGEN, AKKOR MAJD TISZTA AJKAT ADOK A NÉPEKNEK, HOGY MINDANNYIAN SEGÍTSÉGÜL HÍVHASSÁK AZ ÚR NEVÉT, ÉS EGY SZÍVVEL SZOLGÁLJANAK NEKI. 10ETIÓPIA FOLYÓIN TÚLRÓL IS HOZNAK MAJD NEKEM ÁLDOZATOT AZ ÉN HÍVEIM. IZRAEL MARADÉKA 11AZON A NAPON NEM KELL MAJD SZÉGYENKEZNED A TETTEID MIATT, AMELYEKET ELLENEM ELKÖVETTÉL. MERT AKKOR MAJD ELTÁVOLÍTOM KÖRÖDBÕL, AKIK GÕGÖSEK S HIVALKODNAK. NEM FOGSZ TÖBBÉ KÉRKEDNI SZENT HEGYEMEN. 12NEM HAGYOK MEG BELÕLED, CSAK EGY SZERÉNY KIS NÉPET, AMELY AZ ÚR NEVÉBEN REMÉNYKEDIK: 13IZRAEL MARADÉKÁT. NEM MÛVELNEK TÖBBÉ GONOSZSÁGOT, NEM BESZÉLNEK HAZUGSÁGOT, NEM LELSZ MAJD CSALFA NYELVET A SZÁJUKBAN. LEGELNEK, LETANYÁZNAK, ÉS SENKI SEM ZAVARJA MEG ÕKET. ÖRÖM-ÉNEK 14DALOLJ, SION LEÁNYA, ZENGJ ÉNEKET, IZRAEL! ÖRÜLJ ÉS UJJONGJ EGÉSZ SZÍVEDBÕL JERUZSÁLEM LEÁNYA! 15NEM HAJTJA VÉGRE RAJTAD AZ ÍTÉLETET AZ ÚR, ELÛZTE ELLENSÉGEDET, IZRAELNEK AZ ÚR A KIRÁLYA, NE FÉLJ TÖBBÉ SEMMI ROSSZTÓL! 16AZON A NAPON ÍGY SZÓLNAK MAJD JERUZSÁLEMHEZ: NE FÉLJ, SION! NE LANKADJON KEZED! 17VELED VAN AZ ÚR, A TE ISTENED, AZ ERÕS SZABADÍTÓ! ÖRÜL MAJD NEKED NAGY ÖRÖMMEL, ÚJJÁÉLESZT SZERETETÉVEL, ÖRÜL MAJD NEKED UJJONGÓ ÖRÖMMEL, 18MINTHA ÜNNEPET ÜLNE. VISSZATÉRÉS A SZÓRVÁNYBÓL A BALSORSOT ELFORDÍTOTTAM TÕLED, HOGY NE VISELD TÖBBÉ A GYALÁZATOT. 19LÁM, BÜNTETÉSSEL SÚJTOM MINDEN ELNYOMÓDAT. ABBAN AZ IDÕBEN MEGMENTEM A SÁNTÁT, ÖSSZEGYÛJTÖM A SZÁMKIVETETTEKET. DICSÕSÉGET ÉS HÍRNEVET SZERZEK NEKIK AZ EGÉSZ FÖLDÖN, AMIKOR MAJD JÓRA FORDÍTOM SORUKAT. 20ABBAN AZ IDÕBEN HAZAVEZETLEK TITEKET, ABBAN AZ IDÕBEN ÖSSZEGYÛJTLEK BENNETEKET. DICSÕSÉGET ÉS HÍRNEVET SZERZEK NEKTEK A FÖLD NÉPEI KÖZÖTT, AMIKOR MAJD JÓRA FORDÍTOM SORSOTOKAT, A SZEMETEK LÁTTÁRA - MONDJA AZ ÚR. TEOLÓGIAI GONDOLATOK • A nemzetek sorsa Jahve kezében van • Jahve napja (vö. Ámosz) – a harag, a sötétség napja • Jahvénak tetszõ nép születik a büntetés után (2,3 3,11-13) • Szofoniás teológiai gondolatai Ámoszt, Ózeást, és Izajást követik. AZ ÚJSZÖVETSÉG IDÉZI: Mt 27,45; Mk 15,33 PATRISZTIKUS KOMMENTÁROK • Órigenész: Commentary on Romans (3.sz.), az Úr napjának megvilágítására • Az afrikai apologéták kedvelik, Arnobius, Lactantius – Isten haragja gondolat. Lactantius az epikureusok elleni támadásra használja. LITURGIA Az Úr napja gondolat nem játszott szerepet az õskereszténységben. A késõbbi teológusok a világvégével kapcsolatban idézi. Himnikus feldolgozása Celanoi Tamás (1255) – Dies Irae dies Illa – Requiem, Libera me Domine - temetési miséhez sequentia, gregorián dallam, átdolgozója Liszt Ferenc Totentanz (3,9-20) Adventben használják. NÁHUM PRÓFÉTA KÖNYVE Ninive elleni próféciák az elkosi származású Náhumtól - látomások, jövendölések. Náhum nevének jelentése „vigasztalás”. Jeremiás kortársa. és Jeruzsálemben mint hivatásos (?) próféta mûködött, Ninive bukását hirdetve. TÖRTÉNETI HÁTTÉR A KÖNYV 622 után íródott, amikor az egyiptomi Téba városát (No-Amnon 3,8) és amikor 612-ben Ninivét megsemmisítette az Új-Babiloni birodalom. Egyes mondásai és énekei közvetlenül abból az idõkbõl való, amikor már látszott, hogy Medek és a babiloniak átveszik a hatalmat Asszíria fölött. Az asszír fõváros, Ninive a birodalommal együtt bukott. Náhum könyvét azonban különbözõképpen lehet értelmezni, esetleg mint a Ninive bukását megünneplõ jeruzsálemi ünnepi liturgia részét. 1JÖVENDÖLÉS NINIVÉRÕL. AZ ELKOSI NÁHUM LÁTOMÁSÁNAK KÖNYVE. I. BEVEZETÉS ZSOLTÁR. AZ ÚR HARAGJA 2AZ ÚR FÉLTÉKENY ÉS BOSSZÚÁLLÓ ISTEN, BOSSZÚT ÁLL AZ ÚR, ÉS NAGYON HARAGSZIK, BOSSZÚT ÁLL AZ ÚR ELLENSÉGEIN, NEM KÖNYÖRÜL ELLENFELEIN. 3TÜRELMES AZ ÚR, DE HATALMA FÉLELMETES, NEM HAGYJA BÜNTETLENÜL A BÛNÖST. VIHARBAN ÉS FORGÓSZÉLBEN JÁR, A FELHÕ POR A LÁBA NYOMÁBAN. 4GÁTAT VET A TENGERNEK, S AKKOR AZ KISZÁRAD, KIAPASZT MINDEN FOLYAMOT. ...ELHERVAD BÁSÁN ÉS KÁRMEL, LIBANON ZÖLDJE ELHERVADT. 5HEGYEK RENDÜLNEK MEG ELÕTTE, HALOM HALOMRA DÕL. ÖSSZEOMLIK SZÍNE ELÕTT A FÖLD, A FÖLDKEREKSÉG ÉS MINDEN LAKÓJA. 6HARAGJÁVAL SZEMBEN KI ÁLLHAT MEG, HEVES BOSSZÚJA ELÕTT ÁLLVA KI MARADHAT? HARAGJA KIÁRAD, MINT A TÛZ, DARABOKRA TÖRNEK ELÕTTE A SZIKLÁK. 7JÓ AZ ÚR, MENEDÉK A SZORONGATÁS NAPJÁN. JÓL ISMERI AZOKAT, AKIK BENNE BÍZNAK, 8HA JÖN AZ ÁRADAT. DE AKIK ELLENE TÁMADNAK, AZOKAT KIIRTJA, SÖTÉTEDÉSIG ÜLDÖZI ELLENFELEIT. SZERKEZETE I. himnusz Isten hatalma megnyilvánul ellenségei felett 1,2-10 II. magyarázat Ninive bukása 1,11-15 III. magyarázat Mindez az Úr mûve volt 2,1-3,19 NINIVE PUSZTULÁSA A támadás 2<>Felvonul ellened a pusztító. Állj õrt a várfalon, õrizd az utat, övezd fel derekadat, gyûjtsd össze minden erõdet! 4<>Harcosainak vöröslik a pajzsuk, bajnokai bíborba öltöztek, harci szekereinek vasa tündöklik, amikor a harcba bevetik, lovasai toporzékolnak. 5<>Az utakon vágtáznak a szekerek, végigszáguldanak a tereken. Olyanok, mint a tûz, mint a cikázó villám. 6<>Bevetik az élcsapatot, megütköznek a hadoszlopok, megrohanják a várfalat, készen áll a védõtetõ. 7<>Megnyílnak a folyóra nézõ kapuk, a palota rémüldözik. 8<>Elfogják és fogságba viszik az Úrnõt, rabszolgái jajgatnak, mint a galambok, siránkoznak mellüket verdesve. 9<>Ninive olyan, mint a medence, amelybõl elillan a víz: "Álljatok meg, álljatok meg!" De senki nem fordul meg. 10<>"Raboljátok az ezüstöt! Raboljátok az aranyat!" Kimeríthetetlen kincstár ez, tömérdek drágaság. 11<>Lopás, rablás, fosztogatás! Kihagy a szív, a térdek remegnek, rémület vesz erõt a veséken, színét veszti minden arc. Intelem Asszíria oroszlánjához 12<>Hol van az oroszlánok barlangja, az oroszlánkölykök búvóhelye? Amikor útnak indult az oroszlán, a kölykökkel otthon maradt a nõstény, és nem zavarta õket semmi. 13<>Zsákmányolt az oroszlán a kölykei számára, öldökölt a nõstényeinek, odúját megtöltötte zsákmánnyal, prédával a barlangját. 14<>Lám, én szembeszállok veled - mondja a Seregek Ura -, fölégetem szekereidet, kicsinyeidet kard emészti meg. Zsákmányodat eltörlöm a földrõl, hírnökeid hangja nem hallatszik többé. KÁNONI HELY . A hatodik a kispróféták közül (TM és LXX), vagyis mindig ugyanott, ami régi hagyományra utal. Nah 2,1 vö. Iz 52,1.7 • Róm 1M,15 és Makk 16,15-16 Iz 52,7-re utal és nem Náhumra • Tóbiás könyve idézi (Tób 14,12-15) • Náhum használatáról - J. Flavius: Zsidó régiségek 9,2.3, Náhumot Jótám idejére teszi. INTELEM NINIVÉHEZ BÛNEI MIATT 1JAJ A VÉRENGZÕ VÁROSNAK, AMELY TELE VAN HAZUGSÁGGAL ÉS RABLÁSSAL, ÉS FOLYVÁST FOSZTOGAT! 2HALLGA! CSATTOG AZ OSTOR, DÜBÖRÖG A KERÉK. SZÁGULDÓ LOVAK ÉS VÁGTATÓ SZEKEREK! 3A LOVASOK NEKIRUGASZKODNAK, A KARDOK VILLOGNAK, A DÁRDÁK CSILLOGNAK. TÖMÉRDEK HALOTT, SZÁMTALAN SEBESÜLT, HOLTTESTEK VÉGTELEN MEZEJE! MINDENÜTT HOLTTESTEKBE BOTLANAK... 4LÁM, EZ A BÉRE A PARÁZNASÁGRA VETEMEDETT, CÉDA NÕNEK, A BÁJOS SZÉPSÉGNEK, AZ ÜGYES KERÍTÕNEK! BÁJA A NÉPEKET RABUL EJTETTE, ELCSÁBÍTOTTA A NEMZETEKET. 5NÉZD, ÉN SZEMBESZÁLLOK VELED - MONDJA A SEREGEK URA -, SZOKNYÁD SZEGÉLYÉT ARCODIG EMELEM, FELTÁROM MEZTELENSÉGED A NÉPEK ELÕTT, SZÉGYENEDET A NEMZETEK ELÕTT. 6GYALÁZATOT SZÓROK RÁD, PELLENGÉRRE ÁLLÍTALAK ÉS MEGSZÉGYENÍTLEK. 7AKI CSAK LÁT MAJD, AZ MIND ELFORDUL TÕLED ÉS ÍGY BESZÉL: "NINIVE! MICSODA PUSZTULÁS!" UGYAN KI FOG MEGSZÁNNI? HOL KERESSÜNK NEKED VIGASZTALÓKAT? TÉBA PÉLDÁJA 8TE TALÁN JOBBAN JÁRSZ, MINT NO-AMON, AKI A FOLYÓN TÚL URALKODOTT? VÉDÕSÁNCA A TENGER VOLT KÖRÖS-KÖRÜL, VÁRFALA A TENGER VIZE. 9ETIÓPIA VOLT AZ ERÕSSÉGE ÉS EGYIPTOM, HATÁRA NEM IS VOLT, PUT ÉS LÍBIA LAKÓI TÁMOGATTÁK. 10DE NEKI IS FOGSÁGBA KELLETT MENNIE, VONULHATOTT A SZÁMKIVETÉSBE. A CSECSEMÕIT IS ELTIPORTÁK AZ UTCASARKOKON. NEMESEIRE SORSOT VETETTEK, FÕEMBEREIRE BILINCSET VERTEK. 11TÉGED IS KÖRÜLVESZNEK, LE FOGNAK IGÁZNI; TE IS KERESHETSZ MAJD MENEDÉKET ELLENFELEID ELÕL. NINIVE VÉDEKEZÉSE FÖLÖSLEGES 12MINDEN ERÕDÖD OLYAN, MINT A KORÁN ÉRÕ FÜGE: MEGRÁZZÁK, ÉS BELEHULLIK ANNAK SZÁJÁBA, AKI ENNI AKARJA. 13HARCOSAID OLYANOK BENNED, MINT AZ ASSZONYOK, KAPUID SZÉLESRE TÁRULNAK AZ ELLENFÉL ELÕTT, ZÁRAIDAT TÛZ EMÉSZTI MEG. 14HIÁBA MERÍTESZ VIZET AZ OSTROM IDEJÉRE, HIÁBA ERÕSÍTED MEG ERÕDEIDET; GYÚRHATOD A SARAT, TAPOSHATOD AZ AGYAGOT, KÉSZÍTHETSZ TÉGLÁT: 15MEGEMÉSZT A TÛZ, ÉS ELPUSZTÍT A KARD. A SÁSKÁK RAJZÁSA GYÜLEKEZZETEK, MINT A LEGYEK, GYÜLEKEZZETEK, MINT A SÁSKÁK, 16aSZAPORÍTSD KERESKEDÕIDET, LEGYENEK TÖBBEN, MINT AZ ÉGEN A CSILLAG. 17aÕRSÉGED, MINT A SÁSKÁK, ÍRNOKAID, MINT A SÁSKARAJ: HIDEG NAPOKON A FALAKON TANYÁZNAK, DE MIHELYT KISÜT A NAP, 16bKITERJESZTIK SZÁRNYUKAT ÉS ELREPÜLNEK A SÁSKÁK, 17BÚTNAK INDULNAK, NEM TUDNI HOVÁ. SIRATÓÉNEK 18JAJ! ÁLOMBA MERÜLTEK A PÁSZTORAID, ASSZÍRIA KIRÁLYA; BAJNOKAID SZENDEREGNEK, NÉPED SZÉTSZÉLEDT A HEGYEKEN, SENKI SEM TUDJA ÕKET ÖSSZESZEDNI. 19SEBEDRE NINCSEN ORVOSSÁG, SÉRÜLÉSED NEM GYÓGYUL BE. AKIK CSAK HALLJÁK A HÍRÉT, TAPSOLNAK FÖLÖTTED. MERT VAN-E VALAKI, AKIT UTOL NE ÉRT VOLNA GONOSZSÁGOD? KOMMENTÁROK • Qumrán 4QpNah – történeti érdeklõdésû Peser • Nemzeti értelemben magyarázza Dávid Kimchi is (1235) • Jeromos kommentálta – vigasztaló próféciaként • Julian, toledói püspök (7.sz.) szerint Ninive bukása allegorikus leírás • Theophilactus Expositio (11.sz.) – központi téma: Isten egyetemes ítélete. HABAKUK PRÓFÉTA KÖNYVE A PRÓFÉTA • Neve titokzatos, talán „hbq” = ölel – szír kéziratban: Habakuk, Józsua fia Lévi törzsébõl (syr 88). A héber legendák a szerzõt az Illés által feltámasztott sunami özvegy fiával azonosítják (2Kir 4,8-37). • Hasonlóan Malakiás és Zakariás könyvével a „másál” szót használja a kezdetén, ami jövendölést, de bölcs mondást, parabolát is jelent. Talán ezért beszéltek Habakuk kultikus eredetérõl. A legjobban ezen állítás mellett a 3. fejezetben lévõ himnusszal lehet érvelni. • 1Látomás, amelyet Habakuk próféta látott. • I. PÁRBESZÉD ISTEN ÉS A PRÓFÉTA KÖZÖTT • A próféta elsõ panasza: az igazságosság hiánya miatt • 2Meddig kell még Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: "Erõszak!", anélkül, hogy megszabadítanál? 3Miért feded fel elõttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam elõtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. 4Csorbát szenved a törvény, a jog nem érvényesül. Üldözi a gonosz az igazat, a jogot kicsavarják. • TÖRTÉNETI HÁTTÉR • Kr.e. 7-6.század, az asszír hanyatlás kezdete, 626 és Jeruzsálem bukása között (587). • Childs prófétai liturgiaként magyarázza a könyvet. Gerhard Von Rad pedig a profetikus jellegét hangsúlyozza. • Hivatásos próféta (1,1; 3,1) Jahve kinyilatkoztatását igyekezett közel hozni. A történeti helyzetkép tekintetében Szofoniás és Náhum idejével egyezik. Habakuk még akkor írt, amikor az asszír elnyomás még érvényesült(?). • A könyv panaszdalokat is tartalmaz (1,2sköv 12), és Isten segítségét hirdeti (3,3sköv). • Zárlata: dicsõítõ ének (3,18sköv). • III. AZ ÚR SEGÍTSÉGÉNEK KÉRÉSE 1Habakuk próféta imája. A siralmak dallamára. 2Uram, híred eljutott hozzám. Uram, tetteid megrendítettek; a mi idõnkben is vidd õket végbe, a mi idõnkben is add õket tudtul! Haragodban is gondolj az irgalomra! 3Közeledik az Isten Támán felõl, és Fárán hegyérõl a Szent. (Szünet.) Dicsõsége elborítja az egeket, méltósága betölti a földet. 4Ragyogása olyan, mint a napfény, kezébõl sugarak törnek elõ, abban van ereje. 5Elõtte pestis jár, a nyomában láz halad. 6Megrendíti a földet, ha feláll, megrémíti a népeket, ha körülnéz. Leomlanak az idõtlen hegyek, összedõlnek az örök halmok: az õ útjai õsidõktõl fogva. 7Láttam Kusán rémülettõl sújtott sátrait, és hogy mint remegtek Midián földjén a házak. 8Uram, talán a folyamok ellen lángolt fel haragod? A tenger ellen indulatod? Ezért szállsz fel lovaidra, és diadalmas szekereidre? 9Íjadat felvontad, a tegzed tele van nyíllal. (Szünet.) Patakokkal szántod fel a földet, 10ha meglátnak a hegyek, megrémülnek. Kiáradnak az örvénylõ vizek, a mélység hallatja szavát, kezét magasra emeli. 11Hajlékában marad a nap és a hold, elrejtõzik nyilaidnak csillogása, lándzsáidnak villogása elõl. 12Méltatlankodva tiprod a földet, haragodban elgázolod a népeket. 13Kivonulsz, hogy megszabadítsd népedet, hogy megszabadítsd fölkentedet. Romba döntöd a gonosznak házát, egészen a szikláig feltárod alapját. (Szünet.) 14Dárdáiddal átszegezted harcosainak vezérét, akik örömujjongással körüljártak, hogy szétszórjanak minket. Mintha csak rejtekhelyükre mennének, hogy megegyék a szegényt! 15Lovaddal összegázoltad a tengert, a nagy vizek iszapját. 16Meghallottam és megrendült a bensõm. Ajkaim remegtek hallatára, csontjaim elszuvasodtak, lépteim bizonytalanná váltak. Nyugodtan várom a szorongatás napját, amely felkél a minket nyomorgató népre. 17(Nem rügyezik ki többé a fügefa, a szõlõ nem hoz többé termést; az olajfa termése elpusztul, a szántóföld nem terem eledelt, a juh kivész az akolból, s ökör sem lesz az istállókban.) 18Én azonban örülök az Úrban, ujjongok üdvözítõ Istenemben. 19Az én erõm az Úr, az Isten. A szarvaséhoz teszi hasonlóvá a lábam, felvisz a magasságokba. (Az énekmester szerint. Húros hangszerre.)

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30