RÚT KÖNYVE

A Talmud szerint Rút könyve az „írások” közé tartozik éppen úgy, mint az Énekek éneke, a Siralmak, és Eszter könyve. A történet szavahihetõségét évszázadokon keresztül nem vonták kétségbe, a benn található archaikus utalások miatt. A legtöbb biblia kritikus szerint valójában szépirodalmi, vagyis fikciós történet. A történet fordulatai lebilincselik az olvasót és közben bizonyos családcentrikus gondolatokat népszerûsítenek, és az idegen népek felvételét a választott nép közösségébe. Rút könyvét az aratási ünnepen olvasták fel. A LXX azonban ezt a könyvet a Bírák után teszi az un. „Korai próféták” közé. Ez a szokást a Vulgata is átvette, feltehetõen tartalmi okok miatt. SZERZÕ, KELETKEZÉS Az õsi héber hagyomány szerint a könyv szerzõje maga Sámuel próféta volt, és a legenda szerint a célja Dávid családfájának megalkotása. A könyv hagyományai a Bírák korára tehetõk (1200-1050) a könyv végsõ szövege viszont Kr.e. 4.sz. Dávidnak ugyanis a nem izraeli nõvel kötött házassága nem okoz gondot (1Sám 25,43) az izraelita monarchia idején. Késõbb a 4. században Ezdrás és Nehemiás korában ez elképzelhetlen lett volna ugyanez. A levirátusi házasságot dicsõíti a könyv. Az alaptörténet tehát igen régi lehetett, a benne található archaikus kifejezések errõl tanúskodnak, ezért feltétezzük, hogy sokáig csak szóban terjedt az elbeszélés egy változata. A mai kutatás a végsõ szöveget a fogság utáni (Kr.e. 5-4. sz.) idõben íródott mûnek tartja, amikor a történet már Ezdrás kirekesztõ házasságpolitikája ellen irányult. TARTALMA – SZEREPLÕK – FORDULATOK A ragaszkodások könyvének is nevezhetnénk, hiszen a menyek anyósukhoz, ragaszkodnak a kor szokása és egyéni érdekeik ellenére. Boóz pedig a törzsi és nép határokat lép át, amikor megtalálja a hozzá ragaszkodó asszonyt. Vázlatosan az alábbi fordulatok találhatók a történetben és a mellékelt szereplõkkel találkozunk. Noémi - Elimelek Betlehembõl Moáb földjére vándorol (1,1) a bírák korában. Mahálon, Kelion Moabita feleségek: Orfa, Rút -10 év után mindkét férj meghalt. Három özvegy marad életben csupán. Noémihez ragaszkodik Rú Boóz mezején dolgoznak – kalászgyûjtés Ismerkedés, - takaró, lábához fekszik - gyámolító Tárgyalás a kapunál Mezõ megvétele az asszony kezébõl – el kell venni – rokoni jog Családfa …Obed, Izaj, Dávid király (4,17-22) RUT ÉS NOÉMI 1A BÍRÁK IDEJÉBEN ÉHÍNSÉG TÖRT KI AZ ORSZÁGBAN. EZÉRT EGY EMBER A JÚDEAI BETLEHEMBÕL ELINDULT A FELESÉGÉVEL ÉS KÉT FIÁVAL, HOGY MOÁB FÖLDJÉRE MENJEN LAKNI. 2AZ EMBERT ELIMELECHNEK HÍVTÁK, AZ ASSZONYT NOÉMINAK, A KÉT FIÚT MEG MACHLONNAK ÉS KILJONNAK. EFRAITÁK VOLTAK, A JÚDEAI BETLEHEMBÕL. ODAÉRTEK MOÁB FÖLDJÉRE ÉS LETELEPEDTEK. 3NOÉMINAK A FÉRJE, ELIMELECH MEGHALT, ÍGY MAGÁRA MARADT KÉT FIÁVAL. 4AZOK MOÁBITA NÕT VETTEK FELESÉGÜL, AZ EGYIKET ORPÁNAK HÍVTÁK, A MÁSIKAT RUTNAK. MINTEGY TÍZ ESZTENDEIG MARADTAK OTT. 5AKKOR MINDKETTEN MEGHALTAK, MACHLON IS, KILJON IS, 6NOÉMI EGYEDÜL MARADT, FIAI ÉS FÉRJE NÉLKÜL. ERRE ELINDULT A KÉT MENYÉVEL, S VISSZATÉRT MOÁB FÖLDJÉRÕL, MERT MEGHALLOTTA, HOGY AZ ÚR MEGLÁTOGATTA NÉPÉT ÉS ADOTT NEKI KENYERET. 7ELHAGYTA HÁT AZT A HELYET, AHOL AZELÕTT ÉLTEK, ÉS KÉT MENYÉVEL ÚTRA KELT, HOGY VISSZATÉRJEN JÚDA FÖLDJÉRE. 8NOÉMI AZT MONDTA A KÉT MENYÉNEK: "MENJETEK, ÉS MINDEGYITEK TÉRJEN VISSZA ANYJA HÁZÁBA! CSELEKEDJÉK AZ ÚR IRGALMASSÁGOT VELETEK, AMINT TI IS AZT CSELEKEDTÉTEK A MEGHOLTAKKAL ÉS VELEM. 9ADJA MEG NEKTEK AZ ÚR, HOGY EGY FÉRJ HÁZÁBAN BÉKÉS OTTHONT TALÁLJATOK." EZZEL MEGCSÓKOLTA ÕKET. DE ÕK HANGOSAN ZOKOGTAK, 10ÉS AZT FELELTÉK: "NEM, HANEM VISSZATÉRÜNK VELED EGYÜTT NÉPEDHEZ!" 11"MENJETEK HAZA, LÁNYAIM - BIZTATTA ÕKET NOÉMI -, MIÉRT IS JÖNNÉTEK VELEM? HÁT VANNAK MÉG FIAK MÉHEMBEN, AKIKHEZ FÉRJHEZ MEHETNÉTEK? 12MENJETEK HAZA, LÁNYAIM, INDULJATOK! ÖREG VAGYOK MÁR AHHOZ, HOGY ÚJRA FÉRJHEZ MENJEK. DE HA AZT MONDANÁM, HOGY MÉG REMÉLHETEK, ÉS HA MÉG MA ÉJSZAKA FÉRJHEZ MENNÉK IS ÉS FIAIM SZÜLETNÉNEK, 13AKKOR IS VÁRHATNÁTOK-E ADDIG, AMÍG FÖLNEVELEM ÕKET? NEM, LÁNYAIM! TELJESEN BOLDOGTALAN LENNÉK MIATTATOK, HISZ RAJTAM VAN AZ ÚR KEZE." 14ERRE ÚJRA ELKEZDTEK SÍRNI. AZTÁN ORPA MEGCSÓKOLTA ANYÓSÁT, ÉS VISSZATÉRT NÉPÉHEZ. RUT AZONBAN BELECSIMPASZKODOTT. 15ERRE NOÉMI AZT MONDTA NEKI: "NÉZD, SÓGORNÕD VISSZATÉRT NÉPÉHEZ ÉS ISTENÉHEZ. TÉRJ HÁT VISSZA TE IS, KÖVESD!" 16DE RUT KÉRLELTE: "NE KÉNYSZERÍTS RÁ, HOGY ELHAGYJALAK ÉS ELMENJEK. MERT AHOVA TE MÉSZ, MEGYEK ÉN IS. AHOL TE LETELEPSZEL, LETELEPSZEM ÉN IS. A TE NÉPED AZ ÉN NÉPEM, A TE ISTENED AZ ÉN ISTENEM. 17AHOL TE MEGHALSZ, OTT HALJAK MEG ÉN IS, OTT TEMESSENEK EL. TEGYE VELEM AZ ÚR MEG EZT A ROSSZAT, HA NEM A HALÁL VÁLASZT EL BENNÜNKET EGYMÁSTÓL." 18AMIKOR LÁTTA, HOGY RUT MENNYIRE KITART MELLETTE, HOGY VELE MENJEN, (NOÉMI) NEM FOLYTATTA TOVÁBB A RÁBESZÉLÉST. 19ELMENTEK HÁT MIND A KETTEN BETLEHEMBE. AMIKOR MEGÉRKEZTEK, AZ EGÉSZ VÁROS FELBOLYDULT. AZ ASSZONYOK KIABÁLTAK: "NOÉMI AZ?" 20DE Õ AZT FELELTE NEKIK: "NE HÍVJATOK TÖBBÉ NOÉMINAK, NEVEZZETEK MARÁNAK, MERT A MINDENHATÓ KESERÛSÉGGEL TÖLTÖTT EL. 21CSORDULTIG TELVE MENTEM EL, ÉS ÜRESEN VEZET VISSZA AZ ÚR. MIÉRT NEVEZNÉTEK TOVÁBBRA IS NOÉMINAK, MIKOR ELLENEM SZÓLT AZ ÚR, ÉS SZERENCSÉTLENNÉ TETT A MINDENHATÓ?" 22ÍGY TÉRT VISSZA NOÉMI ÉS VELE A MENYE, RUT, A MOÁBITA NÕ, AKI VELE JÖTT MOÁB FÖLDJÉRÕL. ÉPPEN ARATNI KEZDTÉK AZ ÁRPÁT, MIRE MEGÉRKEZTEK. SZEMLÉLETMÓDJA Idegenek házasságát eszményíti, Dávid családfájába idegen nõt iktat, az Ezdrás-Nehemiás-féle házassági tilalom ellen beszél. A legfõbb erény a hûség (hesed), egymás és a szövetség iránt. A kihaló családot tovább kellett éltetni, ezért a férj testvére veszi el az özvegyet. Vö. MTörv 25,5-10 a levirátusi házasságról, melynek gyakorlatát korlátozó intézkedésekkel szigorították Lev 18,16; 20,21; végül a zsidó házassági jogfelfogás számára is elfogadhatatlanná vált. Az intézmény létrejöttét az motiválta, hogy az utód szülése számukra mindennél fontosabb volt. Hasonló eseteket írt le a Biblia Támár esetében (Ter 38. és Rút 4,12) Fáresz fia foganása (Ter 38,29) történetében. ÉJSZAKAI TALÁLKOZÁS BOÁSSZAL 1ANYÓSA, NOÉMI MEGKÉRDEZTE TÕLE: "LEÁNYOM, NE KERESSEK NEKED EGY NYUGALMAS OTTHONT, AHOL JÓL MEGY MAJD A SOROD? 2VAGY NEM ROKONUNK-E BOÁSZ, AKINEK A SZOLGÁIHOZ SZEGÕDTÉL? NOS, MA ESTE CSÉPELI AZ ÁRPÁT A SZÉRÛJÉN. 3MOSDJ HÁT MEG, VÉGY ILLATSZERT, ÖLTÖZZ FEL ÉS MENJ LE A SZÉRÛRE, DE NE ISMERJEN FÖL ELÕBB, CSAK HA BEFEJEZTE AZ EVÉST ÉS IVÁST. 4AMIKOR LEFEKSZIK, JEGYEZD MEG A HELYET, AHOL ALSZIK. AZTÁN MENJ, EMELD FEL A LÁBÁNÁL A TAKARÓT ÉS FEKÜDJ ODA. S Õ MAJD MEGMONDJA, MIT TEGYÉL." 5"MINDENT MEGTESZEK, AMIT MONDASZ" - FELELTE RUT. 6LEMENT HÁT A SZÉRÛHÖZ ÉS MEGTETT MINDENT, AMIT ANYÓSA MEGHAGYOTT NEKI. 7AMIKOR BOÁSZ EVETT ÉS IVOTT, MINT AKI JÓL VÉGEZTE DOLGÁT, AZ ÁRPAHALOM SZÉLÉN NYUGALOMRA TÉRT. RUT CSENDBEN ODALOPÓDZOTT, FÖLEMELTE LÁBÁNÁL A TAKARÓT ÉS ODAFEKÜDT. 8ÉJFÉLTÁJBAN A FÉRFI FÁZNI KEZDETT. AMIKOR KÖRÜLNÉZETT, ÉSZREVETTE, HOGY EGY ASSZONY FEKSZIK A LÁBÁNÁL. 9"KI VAGY?" - RIVALLT RÁ. "A SZOLGÁLÓD VAGYOK, RUT - FELELTE. - TERÍTSD KÖNTÖSÖD CSÜCSKÉT SZOLGÁLÓDRA, HISZ TE VAGY A GYÁMOLÍTÓNK!" 10ERRE AZT MONDTA: "ÁLDJON MEG AZ ÚR, LÁNYOM! GYERMEKI SZERETETEDNEK EZ AZ UTOLSÓ MEGNYILVÁNULÁSA MÉG TÖBBET ÉR, MINT AZ ELSÕ, HISZEN NEM FIATAL FÉRFIAK UTÁN FUTOTTÁL, SZEGÉNY VAGY GAZDAG UTÁN. 11NE FÉLJ HÁT, LEÁNYOM! MEGTESZEK ÉRTED MINDENT, AMIRE CSAK KÉRTÉL, HISZ BETLEHEM KAPUJÁNÁL MINDENKI TUDJA, HOGY NAGYSZERÛ ASSZONY VAGY. 12HANEM IGAZ UGYAN, HOGY GYÁMOLÍTÓD VAGYOK, DE VAN EGY MÁSIK GYÁMOLÍTÓD IS, AKI KÖZELEBBI ROKONOD, MINT ÉN. 13MOST ÉJSZAKA MARADJ ITT, AZTÁN, HA REGGEL KIVÁLT, HÁT JÓL VAN, VÁLTSON. DE HA NEM VÁLT, AKKOR - AMINT IGAZ, HOGY AZ ÚR ÉL - MAJD ÉN KIVÁLTALAK." 14ÍGY HÁT OTT MARADT A LÁBÁNÁL FEKVE EGÉSZEN REGGELIG. BOÁSZ FÖLKELT, MIELÕTT AZ EGYIK EMBER MÉG FÖLISMERHETTE A MÁSIKAT. MERT ÍGY GONDOLKODOTT MAGÁBAN: "NEM KELL MEGTUDNIA SENKINEK, HOGY EZ AZ ASSZONY LEJÖTT A SZÉRÛRE." 15AZTÁN AZT MONDTA: "ADD IDE A KENDÕT, AMELYET MAGADRA VETETTÉL ÉS TARTSD IDE!" ODATARTOTTA, S BELETETT NEKI HAT MÉRÕ ÁRPÁT ÉS FELADTA A VÁLLÁRA. ÍGY TÉRT VISSZA A VÁROSBA. 16AMIKOR RUT VISSZAÉRT ANYÓSÁHOZ, AZ MEGKÉRDEZTE TÕLE: "HOGY ÁLL A DOLOG, LEÁNYOM?" RUT ELBESZÉLT MINDENT, AMIT A FÉRFI TETT ÉRTE. 17AZTÁN ÍGY FOLYTATTA: "EZT A HAT MÉRÕ ÁRPÁT ADTA NEKEM, MONDVÁN: NEM TÉRHETSZ VISSZA ANYÓSODHOZ ÜRES KÉZZEL." 18"LÉGY NYUGODT, LÁNYOM - FELELTE NOÉMI -, ADDIG IS, MÍG MEGTUDOD, HOGYAN VÉGZÕDIK A DOLOG. AZ A FÉRFI BIZTOSAN NEM NYUGSZIK ADDIG, MÍG ÜGYEDET MÉG MA JÓRA NEM FORDÍTJA." PATRISZTIKUS ÉS LITURGIKUS HASZNÁLATA Az ókeresztény egyházatyák közül Szardeszi Melitón, Órigenész, Athanasziosz, Jeromos olvasta és kommentálta Rút könyvét, Római Hippolütosz is kommentálta a könyvet. A keresztény atyák kedvelték univerzalista szemléletmódját, hogy az idegen népeket is beemeli a választott nép tagjai közé. Julius Africanus és Caesareai Euszebiosz történeti könyvnek tartotta és Jézus családfáját korrigálta belõle. Egyházi használta az évközi 20. vasárnapon olvasunk belõle részleteket, ill. házasságkötési szertartásoknál és temetéseknél is szívesen használják a könyv szövegét. Dávid családfája 18Ez Perec családfája: Perec nemzette Hecront, 19Hecron nemzette Rámot, Rám nemzette Amminadabot, 20Amminadab nemzette Nachsont, Nachson nemzette Szalmont. 21Szalmon nemzette Boászt, Boász nemzette Obedet, 22Obed nemzette Izájt, Izáj nemzette Dávidot. ___________________________________________________ Sógor házasság (levir – sógor szóból). Az ókorban számos népnél megtalálható asszírok, hinduk és perzsák is alkalmazták. A motívum azonban minden népnél eltérõ. Egyesek az õsök kultuszával hozták kapcsolatba, mások azzal hogy a család vagyonát egybe tartsák. A pátriárkák korában ismert volt, Mózes törvényhozása szabályozza (Mtörv 25,5-10) ott az elsõdleges szempont, hogy férfi örökös nélkül ne halljon ki a család, ha a férj meghal. A helenista zsidóság csak akkor követte ezt a gyakorlatot, ha egyáltalán semmiféle utód nem született. Jézus korában ismert intézmény volt és Jézus is hivatkozik rá egyik példázatában. (Mt 22,23-32). Rabbi Gérsém (960-1040) megtiltotta a többnejûséget. A szefárd zsidóságban a sógorházasság nem tûnt el teljesen. Dr. Benyik György

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30