EZDRÁS-NEHEMIÁS

KELETKEZÉS Érdekes és jellemzõ apróság, hogy a Ezdrás könyve kezdete megegyezik 2Krkón 36 zárlatával, ebben a megegyezésben sokan annak bizonyítékát látják, hogy Ezdrás-Nehemiás a Krónikás történeti mû folytatása. A könyv az állítja, hogy Artaxerxész uralkodásának 7. évében távoztak a zsidók Babilonból (Ezdr 7,7), aminek ellentmond, hogy még Dárius uralkodását (6,14) is megemlíti az írás. Feltételezések szerint ez I. Artaxerxész 7. éve, amely Kr.e. 458-nak felel meg és a különbözõ javításokkal ez a dátum Kr.e. 438 vagy Kr.e. 398 is lehet, melyek közül egyik dátum létjogosultságát sem sikerült vitán felül igazolni. A könyv szerkesztésének idõpontja a másik homályos pont. Az egyik lehetõség, hogy ez a mû is a krónikás szerzõ alkotása, ez a nézet azonban a Krónikás és Ezdrás-Nehemiás eltérõ stilisztikai és teológiai nézõpontja miatt nem problémátlan. A fejezetek sorrendje, illetve Ezdrás és Nehemiás tevékenységének idõbeli megállapítása képezi a további problémát. A könyv a Kr.e. 4. századi zsidóság vallási életének egyedülálló és hiánypótló dokumentuma. Az ígéret földjére, Palesztinába visszatérõ zsidók arám nyelven beszéltek és csak fordítások segítségével értették meg az õsi héber szövegeket. Ezt a fordításokat a „meturgámok” a hivatalos zsinagógai tolmácsok rögtönözték. Ez a gyakorlat vagyis a régi könyvek intenzív olvasása és fordítása korabeli népnyelvre az arámra nagy lendületet adott a Biblia számos könyve arám targumának megszületéséhez, amely nem csak fordítás volt, hanem szövegmagyarázat is, sok esetben morális értelemben. Ez a folyamat a választott nép politikai közösségének szervezésérõl, a vallási kulturális közösség szervezésére, megerõsítésére teszi a hangsúlyt. Cirusz rendelete 1Cirusznak, a perzsák királyának elsõ évében - hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava beteljesedjék -, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, így kihirdette - írásban is - egész birodalmában: 2"Ezt mondja Cirusz, a perzsák királya: az Úr, az ég Istene a föld minden országát nekem adta. Meghagyta nekem, hogy építsek neki házat a júdeai Jeruzsálemben. 3Aki közületek népéhez tartozik, azzal legyen vele az Istene! Menjen föl Jeruzsálembe, amely Júdeában van, s építse fel az Úrnak, Izrael Istenének házát. Ez az Isten Jeruzsálemben lakik. 4Azoknak, akik még megmaradtak, minden helységben, ahol idegenként élnek, e helységnek lakói legyenek a segítségükre ezüsttel, arannyal, természetbeli adománnyal és jószággal, a Jeruzsálemben lakó Isten háza javára felajánlott önkéntes adományokon kívül." A számûzöttek hazatérnek 5Júda és Benjamin családjainak vezetõi, a papok és a leviták, vagyis azok, akiknek lelkét Isten arra ösztönözte, elindultak, hogy fölépítsék a Jeruzsálemben lakó Úrnak a házát. 6Szomszédaik minden segítséget megadtak nekik: ezüstöt, aranyat, természetbeli adományt, jószágot és rengeteg értékes holmit, ezenkívül mindenféle önkéntes adományt. 7Cirusz király kiadatta az Isten házának edényeit, amelyeket Nebukadnezár elhurcolt Jeruzsálembõl és istenének házában helyezett el, ajándékképpen. 8Cirusz, a perzsák királya kincstárosa, Mitrida kezére bízta õket, és az szám szerint átadta Sesbaccárnak, Júda fejedelmének. 9A számuk: harminc aranycsésze, ezer ezüstcsésze, huszonkilenc kés, 10harminc aranypohár, négyszáztíz kisebb értékû ezüstpohár, ezer egyéb edény. 11Az arany- és ezüstedények száma összesen ötezernégyszázat tett ki. Amikor Sesbaccár a fogságban levõkkel Babilonból visszatért Jeruzsálembe, magával vitte õket. A könyv fõszereplõi Ezdrás 538-ban a hazatérõk vezére, templomot épít, ami 515-ben készül el. Perzsa uralom alatt Babilonból származó ároni pap. Igen járatos a törvényben, magas tisztséget tölt be a babiloni udvarban – a zsidó ügyek hivatalos elõadója? A hazatelepítés szervezõje 5.000 fõ Perzsa kor, toleráns messiási elképzelésekkel kapcsolatban. Intoleráns a vegyes házasságokkal kapcsolatban - ez eredményezi a szamaritánus konfliktust. A templomépítést Aggeus és Zakariás kultusz-próféták is támogatják. Nehemiás 445-ben érkezik. Artaxerxész (I.) pohárnoka (?), helytartóként érkezik Jeruzsálembe A falakat kezdi erõsíteni – 52 nap alatt elkészül. Fellép az uzsora és a szociális igazságtalanságok ellen. Hazatértek jegyzéke, a szövetség megújítása, törvényolvastatás, Jeruzsálem benépesítése. Ezdrás és Nehemiás mûködésének sorrendje vitatott, több alkalommal is lehettek vezetõk Egyik változat szerint Ezdrás 458, 428 vagy 398-ban, Nehemiás 445-ben érkezik. Ezdrás-Nehemiás helyzete a perzsa közigazgatásban 1. Történetileg Nehemiás talán soha nem volt helytartó (Neh 5,14) a „pehah fogalom, amit fordítanak satrafának is, nem tartozik a masszoréta szöveg alapvetõ szókincséhez és csak a fordítások Lxx görög és Vulgata latin fordítás segítségével rekonstruálták. 2. Szanballat, Nehémiás ellenfele sem bizonyítható, hogy helytartó lett volna. 3. Nehemiás inább csak „apród”-nak tekinthetõ, vagyis kisebb tisztségviselõnek, aki a Judában zajló építéseket vezette. 4. Ezdrás valószínûleg, pap és írástudó volt, de nem volt politikai funkciója. 5. Ezdrás tekintélye a perzsa uralkodó iránta tanúsított jóindulatára épül. Az istentisztelet visszaállítása 1Amikor elérkezett a hetedik hónap, s Izrael fiai már városaikban laktak, az egész nép egy emberként összegyûlt Jeruzsálemben. 2Joszadak fia, Jesua és testvérei, a papok, valamint Sealtiel fia, Zerubbábel és testvérei hozzáfogtak és fölépítették Izrael Istenének oltárát, hogy égõáldozatot mutassanak ott be, amint meg van írva Mózesnek, az Isten emberének törvényében. 3Az oltárt a régi helyén építették föl, és bár elfogta õket a föld népeitõl a félelem, ott mutatták be az Úrnak az égõáldozatot, az égõáldozatot reggel és este. 4Megülték a sátoros ünnepet úgy, amint elõ van írva, s mindennap bemutatták a minden napra elõírt égõáldozatot. 5Az állandó égõáldozaton kívül mutattak be áldozatot az újhold napjain, az Úrnak szentelt minden ünnepen, s akkor is, ha valaki önkéntes áldozatot akart bemutatni az Úrnak. 6A hetedik hónap elsõ napjától kezdve mutattak be az Úrnak égõáldozatot, bár az Úr templomának alapkövét még nem rakták le. Elõkészületek a templomépítéshez 7A kõfaragóknak és a mesterembereknek pénzt adtak, a szidóniaknak és a tírusziaknak pedig élelmet, italt és olajat, hogy Libanonból szállítsanak cédrusfát a tengeren egészen Jaffáig, amint Cirusz, a perzsák királya megengedte nekik. 8Azután, hogy megérkeztek Jeruzsálembe, az Isten házához, a második esztendõ második hónapjában Sealtiel fia, Zerubbábel és Joszadak fia, Jesua, testvéreik maradékával, a papokkal és a levitákkal, valamint a fogságból Jeruzsálembe visszatért néppel megkezdték a munkát. A húszéves és az annál idõsebb levitákra bízták az Úr háza építésének felügyeletét. 9Jesua fiai és testvérei, Kadmiel, Binnui és Hodavja, valamint Hénadád fiai és a fiaikkal és testvéreikkel a levitákkal, egy emberként álltak neki, hogy az Isten házánál a munkálatokat irányítsák. 10Amikor az építõk lerakták az Úr templomának alapját, elõálltak - papi öltözetükben, trombitával - a papok, Aszaf fiai, a leviták meg cintányérokkal, hogy Dávidnak, Izrael királyának rendelése szerint dicsõítsék az Urat. 11Dicsõítõ és hálaénekeket zengtek az Úrnak, "mert jó, és szeretete örökké tart Izrael iránt." Az egész nép örömujjongásban tört ki, és magasztalták az Urat, mivel lerakták az Úr templomának alapját. 12Sok idõs pap, levita és családfõ, aki még saját szemével látta az elsõ házat, hangosan zokogott, mások pedig örömujjongásban törtek ki. 13Nem lehetett megkülönböztetni az örömkiáltásokat a nép zokogásától. Oly nagy volt ugyanis a nép zajongása, hogy messze földre elhallatszott. A szamariaiak ellenállása 1Amikor Júda és Benjamin ellenségei megtudták, hogy a fogságból hazatértek, s templomot építenek az Úrnak, Izrael Istenének, 2fölkeresték Zerubbábelt, Jesuát és a családfõket, és így szóltak hozzájuk: "Hadd építsük mi is veletek, hiszen ugyanúgy keressük Isteneteket, mint ti, s neki mutatunk be áldozatot Asszarhaddon, Asszur királya korától kezdve, aki idehozott minket." 3Zerubbábel, Jesua és a többi izraelita családfõ így válaszolt: "Nem illik, hogy veletek építsünk házat Istenünknek. Egyedül építünk majd az Úrnak, Izrael Istenének, amint meghagyta nekünk Cirusz, a perzsák királya." 4Ezért a föld népe arra törekedett, hogy elkedvetlenítse Júda népét, és elvegye bátorságukat az építkezéstõl. 5Tanácsosokat béreltek föl ellenük, és tervüket Cirusznak, a perzsák királyának egész idejében hátráltatták, egészen Dáriusnak, a perzsák királyának uralkodásáig. A templom építése (520-515) 24Félbeszakadtak tehát az Isten háza munkálatai Jeruzsálemben, s úgy is maradtak Dáriusnak, a perzsák királyának uralkodása második esztendejéig. Az építés befejezése és a templom fölszentelése 14A zsidók vénei pedig folytatták az építkezést, eredményesen, Aggeus prófétának és Iddo fiának, Zakariásnak a sugallatára. S be is fejezték az építkezést Izrael Istenének parancsa szerint, továbbá Cirusz, Dárius és Artaxerxész perzsa királyok parancsa szerint. 15Adár hónap harmadik napjára készült el ez a ház Dárius király uralkodásának 6. évében. 16Izrael fiai, a papok, a leviták és a többiek, akik hazatértek a fogságból, örömmel ünnepelték meg Isten házának fölszentelését. 17Az Isten házának e fölszentelésekor száz bikát, kétszáz kost, négyszáz bárányt mutattak be, egész Izraelért engesztelõ áldozatul, meg tizenkét kecskebakot, Izrael törzsei számának megfelelõen. 18Azután Jeruzsálemben az Isten házának szolgálatára rendelték a papokat, osztályaik szerint, és a levitákat, csoportjaik szerint, amint Mózes könyvében elõ volt írva. A húsvét megünneplése 515-ben 19Az elsõ hónap tizennegyedik napján a számûzetés fiai megülték a húsvétot. 20Amikor a papok és leviták már mind megtisztultak, s mindnyájan tiszták voltak, leölték a húsvéti bárányt mindazoknak, akik hazatértek a fogságból, testvéreiknek, a papoknak és saját maguknak. 21Ették a húsvéti bárányt Izraelnek fogságból hazatért fiai, s mindnyájan, akik szakítottak az ország népeinek tisztátalanságával, s hozzájuk csatlakoztak, hogy az Urat, Izrael Istenét keressék. 22Örömmel ülték meg hét napon át a kovásztalan kenyér ünnepét, mert az Úr örömmel töltötte el õket, feléjük hajlította Asszur királyának szívét, hogy megerõsítse kezüket az Isten - Izrael Istene - házának építésére. Ezdrás hazatérése 1Ezek után az események után Artaxerxésznek, a perzsák királyának uralkodása alatt Ezdrás, Szerajának fia (aki), Azarja fia volt, az Hilkijja fia, 2az Sallum fia, az Cádok fia, az Ahitub fia, 3az Amarja fia, az Azarja fia, az Merajot fia, 4az Zerahja fia, az Uzzi fia, az Bukki fia, 5az Abisua fia, az Pinchasz fia, az Eleazár fia, az pedig Áron fõpap fia - 6ez az Ezdrás feljött Babilonból. Írástudó ember volt, s járatos Mózes törvényében, amelyet az Úr, Izrael Istene adott. Mivel az Úrnak, Istenének keze volt vele, a király minden kívánságát teljesítette. 7Artaxerxész király 7. évében Izrael fiai közül sokan - papok, leviták, énekesek, kapuõrök s templomszolgák - fölmentek Jeruzsálembe. 8Az ötödik hónapban érkezett Jeruzsálembe, a király 7. évében. 9Az elsõ hónap elsõ napján kezdte meg Babilonból a költözést, és az ötödik hónap elsõ napján már meg is érkezett Jeruzsálembe, mert fölötte volt Istenének jóságos keze. 10Ezdrás ugyanis arra szentelte magát, hogy tanulmányozza és kövesse az Úr törvényét, és Izraelben törvényt és jogot tanítson. Elnevezés változása Feltételezzük, hogy elõbb mindkét könyvre használták Ezdrás nevét és csak a LXX és Vulgata fordítások kapcsán merült fel az eltérõ névvel és felosztással rendelkezõ két könyv ötlete. Ezt bonyolítja, hogy LXX-ban 4 Ezdrás könyv található, amelyek közül a 2., ill. a 3. a héber Biblia Ezdrás, ill. Nehemiás könyvének felel meg. A 4. könyv apokrif apokalipszis a keresztény korból. Ezrdrás küzdelme a vegyes házasság ellen 1Amikor ezekkel elkészültek, elém járultak a fõemberek, és így szóltak: "Izrael népe, a papok és a leviták nem különültek el a földnek undokságaiba süllyedt népeitõl, a kánaániaktól, hetitáktól, perizitáktól, jebuzitáktól, ammonitáktól, moabitáktól, egyiptomiaktól és amoritáktól. 2Ehelyett lányaik közül vettek maguknak és fiaiknak feleséget, s így a szent faj összekeveredett a pogány népekkel. S ebben a törvényszegésben a vezetõk és elöljárók voltak az elsõk." 3Amikor ezt megtudtam, megszaggattam ruhámat és köntösömet, téptem fejemen a hajat meg a szakállamat, és csak ültem magamba roskadva. 4Mind körém gyûltek, akik a fogságból hazatértek hûtlensége miatt remegtek Izrael Istenének szavától. Egészen az esti áldozat idejéig ott ültem, magamba roskadva. Ezdrás bûnbánati imája 5Az esti áldozatkor legyõztem lesújtottságomat, megszaggatott ruhában és köntösben térdre borultam, s kitártam kezemet az Úr, az én Istenem felé, 6és így szóltam: "Istenem, a szégyentõl és pironkodástól nem merem tekintetemet feléd emelni, Istenem. Mert vétkeink úgy elszaporodtak, hogy teljesen elborítottak, és bûneink egészen az égig érnek. 7Atyáink napjaitól mind a mai napig folyvást csak vétkeztünk. Bûneink miatt kerültünk mi, királyaink és papjaink a népek királyainak kezére, kardélre, fogságba, s lett sorsunk a kifosztás és megvetés, s így áll a dolog velünk ma is. 8Most azonban egy szempillantásra megkönyörült rajtunk az Úr, a mi Istenünk: Meghagyott egy maradékot, s menedéket adott nekünk szent helyén. Megengedte Istenünk, hogy fölcsillanjon a szemünk, és egy kissé föllélegezzünk szolgaságunkban. 9Mert szolgák vagyunk, de nem hagyott el minket Istenünk szolgaságunkban: fölkeltette irántunk a perzsa királyok jóindulatát, s életet öntött belénk, hogy fölépíthessük Istenünk házát és helyreállíthassuk romjait. Védõfalat emelt nekünk Júdában és Jeruzsálemben. 10Mit mondhatunk hát, Istenünk? Megszegtük parancsaidat, 11amelyeket szolgáid, a próféták által szabtál nekünk, ezekkel a szavakkal: az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld a föld népeinek tisztátalansága miatt, azok miatt, amelyekkel beszennyezték az egyik végétõl a másikig. 12Ezért ne adjátok lányaitokat az õ fiaiknak feleségül, s az õ lányaikat se vegyétek feleségül fiaitoknak. Ne törõdjetek sem a békéjükkel, sem a jólétükkel, hogy erõsek lehessetek, a föld legjava termését ehessétek és örökségül hagyhassátok (a földet) fiaitokra, mindörökre. 13Azok után, amik gonoszságaink és nagy bûneink miatt történtek velünk, ó Istenünk, kíméletbõl kevesebbet mértél ránk, mint amennyit bûneink miatt érdemeltünk, lám meghagytál nekünk egy maradékot - 14megszeghetnénk-e még parancsaidat és szövetkezhetnénk-e ezekkel az utálatra méltó népekkel? Nemde föllángolna haragod és elpusztítanál minket, nem hagynád meg a csekély maradékot sem? 15Urunk, Izrael Istene, te igaz vagy, hogy még ma is van belõlünk egy maradék. Nézd, itt vagyunk elõtted a vétkeinkkel, miattuk nem állhatunk meg színed elõtt." SZERKESZTÉSÉNEK FELTÉTELEZETT SORENDJE 1. Ezdrás és Nehemiás írt önéletrajzi feljegyzéseket. 2. Az önéletrajzi feljegyzéseket adaptálják a késõbbi kor követelményeihez. 3. Liturgikus narratív szövegeket is adnak hozzá. 4. Kiegészítik a könyvet adminisztratív dokumentumokkal. 5. Folyamatos történetté alakítják az eddigi anyagot. 6. A szerkesztés miatt kronológiai zavarok keletkeznek az elbeszélésben, amelyet az eredeti történetek régisége miatt egyrészt nem tûnik fel, másrészt a távolság miatt nem vállalkoznak a korrekciót. 7. A könyv Kr.e. 350-300 körül keletkezett, amikor már össze lehetett keverni az adatokat a távolság miatt. ___________________________________________________ A targum (Héberül תרגום, tsz: targumim, jelentése. "fordítás, értelmezést") A héber Bibliának TANAK arám fordítását szokták érteni rajta, amely a II. Templom korából Kr.e. 4 századtól egészen a korai középkorig készültek. A két legnagyobb targum elnevezése a zsidóság két legnagyobb földrajzi csoportja után történt ezért Babilon és Jeruzsálemi talmudról szokás beszélni. Ezdrás Nehemiás korában az egész keleten beszélt szemita kereskedelmi és diplomáciai nyelv az arám volt, ezt beszélte a zsidóság jó része is, jóllehet a szent könyvek héberül íródtak. Azért hogy megkönnyítsék a zsinagógában a TANAK tanítását, hivatalosnak számító arám fordítások, targumok születtek. Ezeket a fordításokat átjárt a rabbinikus Tóra magyarázat és igen kedvelték az allegóriákat és az antropomorfizmusokat. Tekinthetjük ezeket a fordításokat a Biblia könyvei hatástörténetének elsõ irodalmi termékeinek is.

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30