ÁMOSZ PRÓFÉTA KÖNYVE

A próféta élete Ámosz próféta nem készült egész életében arra, hogy próféta legyen, foglalkozását tekintve saját bevallása szerint pásztor (héb. noqed 1,1 juh; boqer 7,14 szarvasmarha) és gyümölcstermelõ (1,1; 7,14) volt Tekoában, amely csupán 16 km-re van Jeruzsálemtõl. De hamarosan innen is elköltözött mert, mert a hegyek nem kedveznek a gyümölcstermelésnek. Feltehetõen „fügeböködõ” volt vagyis aki a nagyobb termés érdekében a virágok beporzását kis seprûvel maga is végezte és a füge érését apró tûkkel szurkálva segítette elõ. Eredetileg mindkettõt a füge darázs végezte, de rossz idõ esetén elmaradt a füge darázs kirajzása és a fügefák beporzása sem történt meg. Azt tudjuk, hogy nyájának utat keresve, (7,14) jut el az Északi királyságba, és hirdeti az igét, prófétál Szamariában (3,9; 4,1sköv; 6,1sköv), Bételben (7,10; 4,4sköv; 5,4 5,21) az ottani szentélyben és összütközésbe kerül Amacija fõpappal. Érdeklõdik a kultusz és a bölcsességi hagyomány iránt. Egy tekoai pásztornak, Ámosznak a szavai, azok a látomások, amelyeket Izraelrõl látott, Uzijának, Júda királyának napjaiban, és Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, két évvel a földrengés elõtt. Kora évszámok és uralkodók tükrében A asszír babiloni uralkodók ebben az idõben III. Szalmanaszár (859-825), III. Adadnirari (811-784), és III. Tiglatpilezer (745-727). Júdeában és Izraelben a két szomszédos zsidó országban Jéhu és II. Jeroboám uralkodási ideje Kr.e.750 a próféta korának idejére esik. Az északi királyság vagyis ahogy ekkoriban hívták Szamaria eleste 721-ben következik be és a politikailag részben önálló zsidó állam napjai meg vannak számlálva. Uzija 781-740-tõl Júdában uralkodik. Helyi politikai szövetségek A nagy birodalmakkal szemben a térség kis államai védelmi szövetségekkel kísérleteztek. Ezek élére az arámok áltak akik, Damaszkusz centrummal egy virágzó birodalmat hoztak létre, megadta a lehetõséget Izraelnek a túlélésre (1Kir 13,22sköv). De ez a szövetségi rendszer és az arámok állama is hanyatlásnak indult. Az asszír birodalom már erõsödik, de még nem jelent veszélyes elnyomást Izrael számára. A korszak viszonylagos békét, politikai és kulturális fejlõdést mutat. A gazdasági fellendülés azonban igazságtalansághoz, szociális és társadalmi feszültségekhez vezetett. Kultusz: vallásos lelkesedés Izraelben (5,21-24) is erõsödik, a legnagyobb kultikus központ Északon Izraelben, Bétel (3,14; 4,4; 5,5-6; 7,10) szentélyében alakul ki. A próféta ismeri és használja szent nyelvet, a hébert (4,4-5), annak ellenére, hogy a korszak diplomáciai és kereskedelmi nyelve lassan az arám lesz. Próféciáiban felrója, hogy a kereskedõk a szövetségi törvényt nem veszik figyelembe, megrövidítik a szegényeket, de továbbra is megtartják a kultikus elõírásokat (8,4-8), mintha igazságtalanságaikat ezzel kompenzálhatnák. Ez képmutatás (4,4-5), mondja Ámosz. Kiválasztás és büntetés 1Halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott rátok, Izrael fiai, azokra a nemzetségekre, amelyeket felhoztam Egyiptom földjérõl: 2A föld nemzetségei közül nem ismertem mást, csak titeket; ezért megtorlom rajtatok minden gonoszságtokat. A prófétai meghívásnak nem lehet ellenállni 3Jár-e együtt két ember, ha nem értenek egyet? 4Nem akkor ordít-e az erdõben az oroszlán, ha nem talál prédát? Nem akkor bömböl-e búvóhelyén az oroszlánkölyök, ha nem szerez semmit? 5Leesik-e a madár a földre, hogyha nincsen csapda? Csattan-e a csapda, ha nincs, amit fogjon? 6Megszólal-e a kürt a városban anélkül, hogy a nép meg ne rémülne? Jön-e valami rossz a városra, amit ne az Úr hozna rá? 7Valóban, az Isten, az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak. 8Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten? Szamaria romlottsága miatt pusztul el 9Hirdessétek Asszíria palotáiban, és Egyiptom földjének palotáiban; mondjátok: Gyûljetek egybe Szamaria hegyein, és lássátok a nagy zûrzavart a városban, és benne a gyötrelmeket! 10Nem tudnak egyenes úton járni - mondja az Úr -, erõszakot és pusztítást halmoztak fel palotáikban. 11Ezért ezt mondja az Úr, az Isten: Ellenség veszi körül az országot, elragadja hatalmadat, és kifosztják palotáidat. 12Ezt mondja az Úr: Amikor a pásztor is csak egy szárcsontot vagy fülhegyet ment meg az oroszlán szájából, ugyanígy Izrael fiai közül is (alig) mentenek meg, akik Szamariában ágyuk mélyén ülnek, fekvõhelyükön, a párnák között. Bétel és a fényûzõ lakások ellen 13Halljátok ezt, és tegyetek tanúságot Jákob házában - mondja az Úr, az Isten, a Seregek Istene. 14Azon a napon, amikor Izrael ellenem elkövetett vétkeit megtorlom Bétel oltárain, letörnek majd az oltár szarvai, és a földre hullanak. 15Lerombolom a téli házat a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefántcsont házak, eltûnnek az ébenfa házak - mondja az Úr. Ámosz könyve felépítése Bevezetés 1,1-2 I. Beszédek a népek ellen (1,3-2,16) Damaszkusz, Gáza, Tírusz, Edom, Ammon, Moáb, Júda, Izrael II. Felszólítás Isten igéjének hallgatására (3,1-5,17) - Izrael népe – Jahve szövetsége, Szamaria végzete, a bûn házai. Básán tehenei. A szegények sanyargatása, kultusz és bûn, megátalkodottság, himnikus töredék. Izrael háza. Siralom Izrael felett, Jahve keresése, himnikus töredék, a jó keresése, siralom Izrael felett. III. Három figyelmeztetés (5,18-6,14) - Akik az Úr napjára vágyakoznak - korrupt istentisztelet végzõknek, az elbizakodottaknak, a semmittevõ gazdagoknak. IV. Öt látomás (7,1-9,10) sáskák – tûz – mérõón – életrajzi közjáték – nyári gyümölcsök – képmutatás – a sötétség napja – éhség Isten szavára – pusztulás – himnikus töredék V. A szerkesztõ következtetése (9,11-15) Dávid sátrának helyreállítása, Izrael helyreállítása Az Úr napja 18Jaj azoknak, akik az Úr napja után vágyakoznak! Mi lesz számotokra az Úr napja? Sötétség, nem fényesség! 19Olyan lesz, mint amikor az ember oroszlán elõl menekülve medvére bukkan útjában; vagy házába érve a falnak dõl, és megmarja a kígyó. 20Valóban, sötétség az Úr napja, nem világosság, homály, amelyen nem süt át a nap. A képmutató istentiszteletek ellen 21Megvetem, gyûlölöm ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem. 22Amikor áldozatot mutattok be ételáldozataitokat nem szívlelhetem, hizlalt állataitokat látni sem szeretem. 23Vigyétek elõlem harsány éneketek, hárfáitok hangját hallani sem bírom! 24Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak, az igazságosság. 25Hoztatok-e nekem étel- és véres áldozatokat negyven éven át a pusztában, ó Izrael háza? 26Vihetitek majd Szakkut királyotokat és isteneteket, Keván csillagistent, akit ti csináltatok magatoknak, 27mert számûzlek benneteket, túl Damaszkuszon - mondja az Úr - a Seregek Ura az õ neve. Fõbb teológiai gondolatai 1) Jahve ítéletet tart Izrael felett (1,2; 3,15; 5,18sköv; 5,27; 7,2sköv; 7,11; 9,8). Fontosnak tûnnek a katonai katasztrófáról mondottak (3,13sköv; 6,9sköv; stb.): egész Izrael létét megkérdõjelezi. 2) A meghirdetett ítélet alapja Jahve kiválasztása (3,2sköv; 2,10.13, 9,7) 3) Felpanaszolja: a) a szociális igazságtalanságokat (2,6sköv; 3,9sköv; 4,1sköv; 5,11; 8,4sköv) b) a kultikus elbizakodottságot (4,4sköv; 5,4sköv; 5,21sköv) Idézése az Ószövetségben Számos más prófétára is hatott Ámosz könyve, többek között Szofoniás, Joel (Ám 1,2 - Joel 4,16) és Jeremiás könyvére. Az „Úr napja” téma elõször ugyan Ámosznál jelenik meg, képeit azonban átveszi Szofoniás (1,18; 2,2-3) és Joel (2,28-31; 2,2) is. De a legtöbb hasonlóságot mégis Ózeás könyvével mutatja, aki a hamis mérleg (Ám 4,5 - Óz 12,7), Jákob büszkesége (Óz 5,5) megfelel Izrael büszkeségének (Ám 6,8) témáit veszi át. A Bétel és Gilgál ellen polémia is megtalálható mindkét könyvben (Óz 4,15; 5,8; 6,10; Ám 4,4; 5,5). Bétel háza (Óz 4,5; Ám 5,5). Még Tóbiás könyve is idézi 2,6 - Ámosz 8,10. Idézése az Újszövetségben Az ApCsel István beszédében idézi Ámoszt (ApCsel 7,42-43; Ám 5,25-27), valamint az ApCsel 15,16-17-ben Lk a LXX-ból idéz (Ám 9,12) Ókeresztény egyházirodalomban Alexandriai Cyrill és Jeromos készít kommentárt a könyvrõl. Kriszosztomosz gyakorta idézi homíliáiban, Epifániosz a Próféták életében beszél Tekoáról, Zebulon vidékén. Poitiers-i Hilarius az 51. zsoltárról (TM 52) mondott beszédében idézi (Ám 9,11). Keresztény liturgiában A 2. év 30. évközi hetében az olvasmányok innen vétetnek, érdekes módon a lelketlen liturgia elleni támadásait használják fel. Az egyházban a szegények érdekében mondott beszédekben mindig használták, manapság pedig a felszabadítási teológia használja elõszeretettel a fejlõdõ országokban.

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30