BOLDOG V. ORBÁN PÁPA

Grimoardi Vilmos - így hívták V. Orbánt pápává választása elõtt - a dél-franciaországi Grisac várában született, 1310 körül. Nemesi szülei szeretõ szigorúsággal egyszerû életre nevelték. A fényûzés és a pompa korában, környezete látható bosszúságára egész élete folyamán hû maradt egyszerû életviteléhez. Vilmos belépett a chiraci bencés kolostorba. Csakhamar felfedezték tehetségét s elküldték Toulouse, Montpellier, Avignon és Párizs egyetemére. Mintegy harminckét évesen elnyerte a doktori fokozatot, majd több egyetemen tanított kánonjogot. Elöljárói végül megbízták, hogy alkotó erejét állítsa az egyházkormányzat szolgálatába. Clermont és Uzés általános helynöke volt. 1352-tôl az auxerre-i Szent Germain, 1361-tõl pedig a marseille-i Szent Viktor kolostor apátja volt. A pápák - különösen VI. Ince (1352-1362) - többször bíztak rá különleges feladatokat Itáliában. Egy ilyen útja alkalmával éppen Nápolyban tartózkodott, amikor, 1362. szeptember 28-án az a meglepetés érte, hogy megválasztották az Egyház legfõbb pásztorává. V. Orbán néven november 6-án szentelték püspökké és koronázták meg Avignonban. Koronázása nem a szokásos pompás külsõségek között ment végbe. Alázatos egyszerûségében megõrizte szerzetesi ruháját és életét is. Az Egyház legfõbb pásztorai mintegy hetven éven át (1305-tõl, illetve 1309-tõl 1376-ig) az Örök Várostól és az apostolok sírjaitól távol, Avignonban éltek. Többek között a pápák pénzügyi gazdálkodása a "babiloni számûzetésben" (a pápai udvarhoz elengedhetetlenül hozzátartozott a költséges pompakedvelés) nemcsak az egyszerû embereket keserítette el, hanem a püspököket és más papi méltóságok viselõit is. Elidegenítette továbbá a francia királynak az avignoni pápákra nehezedõ keze az Egyház fejét más országok híveitõl, és jelentõsen meglazította kölcsönös kapcsolatukat. A francia udvar mértéktelenné vált követeléseiben és befolyásában. V. Orbán jelentõsen és elõnyére eltért az avignoni pápák megszokott képétõl. Alig lépett hivatalba, célratörõ energiával avatkozott be az Egyházban tapasztalható visszaélések ellen, különösen a papi hivatalok és méltóságok harácsolása, s egyes személyeknek ezzel kapcsolatos jövedelmei ellen. Reformtörekvéseit választékos dicséretekkel magasztalta Petrarca (1304-1374), a költõ és humanista. Az új, egész életmódjában szent életû pápa felé csakhamar õszinte jóakarattal fordultak a hívõk; a pápa ugyanis kikelt a pápai hivatalok megvesztegethetõsége ellen, és utasította hatóságait, hogy a kérelmezõ személyére való tekintet nélkül dolgozzák fel a benyújtott folyamodványokat. A jótékonyság és a személyes jámborság magától értetõdõ volt számára. Különösen a tudomány mûvelésének szentelte magát. A pápai könyvtárt a könyvek leltározásával rendezte és áttekinthetõvé tette. Az egyetemek hamarosan tapasztalták élénk érdeklõdését és hathatós segítségét; Párizs, Avignon, Toulouse, Bologna és Montpellier egyaránt. 1365-ben megerõsítette a bécsi egyetem alapítását. Számos rászoruló tanulónak nyújtott ösztöndíjat és mindenféle más módon is segítette õket. Fõpapságának legjelentõsebb tette az az elhatározás volt, hogy visszatér Rómába. Az ezzel járó nehézségek nem voltak csekélyek. Nem lehetett azt mondani, hogy az Örök Város és politikai viszonyai hívogatóan hatottak volna, bár egy római küldöttség sürgetõen hívta. Róma egy hatalmas rommezõ elszomorító képét nyújtotta. Fõtemplomai: a Lateráni bazilika és a Szent Péter templom, valamint a pápai paloták félig romokban hevertek. Forradalmi nyugtalanság rendítette meg a lakosságot, és így nem volt várható valami kellemes ott-tartózkodás. Az Egyházi Államot Albornoz bíboros erélyes fellépése mentette meg a felbomlástól. Bátorító szavakban sem volt azonban hiány. Petrarca megragadó levelet írt az "özvegy Róma'' nevében. Svéd Szent Brigitta, aki 1350-tõl Rómában élt, nem fáradt bele, hogy visszahívja a pápát Rómába. IV. Károly császár (1355-1378) személyesen járt el Avignonban, hogy a pápát visszatérésre késztesse. 1367. április 30-án V. Orbán kíséretével együtt elhagyta Avignont, Marseille-ben hajóra szállt, és Genován át Corneto kikötõjébe utazott, ott várta Albornoz bíboros június 3-án. Lelkes ujjongás fogadta a szentatyát. Boldog Colombini János (1300 körül-1367) a jezuáták (nem jezsuiták!) alapítója, övéivel együtt szintén elébe vonult Cornetóig. A nyár folyamán V. Orbán Viterbo várában maradt; abban a városban, amely már szeptemberben felkeléssel fenyegette a pápát. Október 16-án megtörtént az ünnepélyes bevonulás Rómába. V. Orbán beköltözött a nyomorúságosan helyreállított Vatikánba. IV. Károly császár még ebben a hónapban az Örök Városba érkezett és a pápa császárnévá koronázta IV. Károly hitvesét, Erzsébetet. A császár nem avatkozott bele hatékonyan a zûrzavaros római állapotokba, és dicstelenül indult haza, a pápa pedig elégedetlenül maradt vissza Rómában. V. Orbán mellõl hiányzott az augusztus 22-én elhunyt Albornoz bíboros rendezõ zsenije, pedig most különösen szüksége lett volna rá, hogy le tudja gyõzni a nehézségeket. Nem talált hasonló képességû segítõt. A császár túl nagy csalódást okozott a pápának, Perugia fellázadt, az Egyházi Államban zsoldos bandák garázdálkodtak, Bernabo Visconti, aki Milánóban békét ígért, nem akart kitartani a megállapodás mellett. A szentatya a szülõföldjére vágyott; döntõen hatott rá az Anglia és Franciaország közt újból kitört szerencsétlen háború, amelyet meg akart akadályozni. Szent Brigitta és Petrarca keserû szavai közepette a pápa 1370. szeptember 5-én hajóra szállt Cornetóban és újra Avignonba ment, de december 19-én, három hónappal késõbb meghalt. Utóda, XI. Gergely Sziénai Szent Katalin biztatására és támogatásával 1378-ban költözött vissza Rómába. Külsõleg tekintve V. Orbán nem ért el sikert. Tiszta jelleme mindig jót akart, és elsõsorban az a kívánsága indította az Avignonba való visszatérésére, hogy békét teremtsen Anglia és Franciaország között. IX. Pius 1870. március 10-én boldognak jelentette ki, és ezzel megerõsítette azt a tiszteletet, amely a halála után hamarosan az osztályrésze lett.

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31