SZENT MARCELLIN ÉS PÉTER

A két vértanú, Marcellin és Péter neve szerepel a szentmise õsi, római kánonjában. Megbízható hagyomány e vértanú-párról természetesen ugyanúgy alig áll rendelkezésünkre, mint Ágnes, Nereus és Achilles vagy Pongrác vértanúságáról. Föltehetõen 500 táján készült szenvedéstörténetük jól tájékozottnak és beszédesnek mutatkozik. Formája szerint épületes, dicsõítõ irat a vértanú-tisztelet szolgálatában. Történeti hitelességét azonban Tovább >>

BARÁT SZENT MAGDOLNA ZSÓFIA

Madeleine-Louise-Sophie Barat 1779. december 13-án született az Auxerre egyházmegyei Joignyben. Apja kádár volt, s emellett kis földjét is mûvelte. Magdolna-Zsófia gyermekkorában jámborul élt, de semmilyen módon nem tûnt fel. Amikor 1789-ben elsõ szentáldozásához járult, nagyon eleven szellemi képességet mutatott. Fivére, Lajos, akit 1795-ben, a forradalom zûrzavarai közepette szenteltek pappá, megbízható képzettséggel látta el. Még latinra és Tovább >>

SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK

Mint a többi apostol esetében, az evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei csak szûkösen beszélnek Fülöprõl és Jakabról is. Mind a négy apostolnévsor (Mk 3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) megnevezi mindkettõjüket, Fülöpöt az ötödik, Jakabot, Alfeus fiát a kilencedik helyen. Szent János evangéliuma szerint (1,44; 12,21) Fülöp a két apostoltestvérhez, Andráshoz és Péterhez hasonlóan a Galileai-tó mellõl, Betszaidából származott. A meghívás Tovább >>

PIEROZZI SZENT ANTONIN

Firenze volt a 14. században Itáliának gazdaságilag legjobb helyzetben levõ városa. Már régóta élénk kiviteli kereskedelmet folytatott gyapjúval és selyemmel, nemesfémekkel és fegyverekkel, cserébe pedig prémeket, gyapjút, valamint kelméket hozott be Itáliába. A firenzei piac az egész világon uralkodott, s még Genovát és Velencét is háttérbe szorította. Kereskedelmével karöltve bámulatosan fellendült a bankok kialakulása. Sok más mellett voltak itt bankházai Tovább >>

SZENT GYÖRGY

Amikor Györgyöt történelmi személyként fogadjuk el és méltatjuk, a Lydda Dioszpoliszban (Palesztina) régtõl meglévõ kultuszának bizonyságaira hivatkozva tesszük ezt. Ugyanakkor világosan elhatároljuk magunkat legendás szenvedéstörténetétõl, amelynek eredete visszanyúlik az 5. század elejéig, és különféle változataival megtéveszti az utókor ítéletét. Annyi történelmileg biztosnak tekinthetõ, hogy György a konstantini fordulat beköszöntése Tovább >>

GÓT SZENT SZABBÁSZ

Szabbász vértanúaktája arról tudósít, hogy alig képzett, szegény ember volt, de teljesen áthatotta a keresztény hit. A nyugati gótok népéhez tartozott, amely a 3. század közepétõl a Drinápoly melletti csatáig (378) a régi római Dácia provinciában lakott. Amikor a gótok 260 körül megtámadták a római birodalmat, egészen Kappadókiáig nyomultak elõre, és hadifoglyokat vittek magukkal. Voltak köztük keresztény papok is, akik elvitték az Evangéliumot a Tovább >>

BOLGOD HÖSS KRESZCENCIA

Anna Höss a bajorországi Kaufbeurenben született 1682. október 20-án. Szülõvárosa protestáns polgármesterének köszönhette, hogy felvették a ferences nõvérek ottani konventjébe. Származása szerint szegény volt ahhoz, hogy elõteremthesse a szerzetben megkívánt hozományt, ezért két éven át hiába kérte felvételét. Ekkor a polgármester - a reformáció óta érvényes határozatok ellenére - földbirtokot bocsátott a nõvérek rendelkezésére, és Tovább >>

SZENT AGAPÉ, KHIONIA ÉS EIRÉNÉ

Agapé, Khionia és Eiréné testvérek voltak. Hazájuk Makedónia, közelebbrõl egykori szép fõvárosa, Tesszalonika (Szaloniki). A tájat pompás fekvése, nagyszerû épületei és kertjei miatt ,,földi paradicsom”-nak nevezték. Úgy tûnik, már a három nõvér neve is visszatükröz valamit az élet ilyen áldott, napfényes vidékének derûs szárnyalásából. Agapé azt jelenti: ,,szeretet”, Khionia: a ,,hófehér”, Eiréné pedig ,,békét” jelent. Tovább >>

SZENT JÓZSEF

Józsefrõl hosszabban csak a két gyermekségtörténet beszél (Mt 1-2 és Lk 1-2; 3,23). Máshol csak futólag említik, mikor Jézusról a nép véleményét idézik az evangélisták: ,,Nem József fia ez?” (Jn 6,42; Lk 4,22; Jn 1,45) Az evangéliumok egyébként hallgatnak róla. Jézust így nevezték meg: ,,József fia Názáretbõl”, s ez megfelelt az általános zsidó szokásoknak. Názáretben tehát úgy ismerték Józsefet, mint Jézus atyját. Azon Tovább >>

OGILVIE SZENT JÁNOS

Az Ogilvie-k még ma is Skócia egyik legelõkelõbb ,,klánja”. Anyja révén pedig John Ogilvie rokona volt a híres Stuart és Douglas klánnak is. A skóciai hitszakadás következtében rokonai részben katolikusok, részben protestánsok voltak. Õt magát, aki Banffshire-ben született 1579-ben, kálvinistának nevelték. Amikor tizenhárom éves lett, apja Franciaországba küldte tanulni. Franciaországban akkoriban gyakoriak voltak a nyilvános hitviták a Tovább >>

BOLDOG SOSU HENRIK

A három nagy misztikus, Eckhart, Tauler és Suso olyan csillagok, akik a katedrálisok, a keresztes hadjáratok és a skolasztika virágkora után a lelki irodalom, az Egyház és a domonkos rend történetében egyaránt világítanak. A pápák 1307-ben Avignonba tették át székhelyüket. A német népet két évtizeden át (1326-1348) interdiktum sújtotta. A politikai zûrzavar és a halált hozó járványok, mint az 1327-1338 közti és az 1348/49. évi pestis megszüntették Tovább >>

SZENT MÁTYÁS

Szent Mátyás ünnepe a világegyházban május 14., a magyar naptárban február 24. Ha a tizenkét tanítványról beszélünk, akik nyilvános mûködésének éveiben a legközelebb álltak Jézushoz, nem lehet szó nélkül elmenni az áruló Júdás mellett, kinek személye a keresztény gondolkodás és teológia számára minden idõben nehezen föloldható botrány volt. Bár egyfajta üdvösségtörténeti beállítottságú teológia szerint Júdás nem tett semmi mást, Tovább >>

SZENT BONFIGLIO ÉS TÁRSAI

Firenze városa, ahol Szent Bonfiglio és hat társa - a szervita rend alapítói - élt, az 1208-1220 közötti rövid békés idõszak után ismét szüntelen háborúkba bonyolódott Píza, Sziéna és Pistoia ellen, ugyanakkor a császár és a pápa között évszázadok óta húzódó harcokban is részt vett. A város két pártra szakadt: welfekre és ghibellinekre, akik egyik nap többé-kevésbé békességben éltek, a másikon pedig engesztelhetetlen gyûlölettel támadtak Tovább >>

EMILIANI SZENT JEROMOS

Emiliani Szent Jeromos 1486-ban született Velencében. Azt a kort, amelybe a velencei patrícius-fiú, Girolamo Miani beleszületett, szellemi téren a reneszánsz virágzása jellemezte, mely az antik kultúra értékeit új életre keltette. Az irányzattal a pápaság is szövetségre lépett, bár a vallási életnek ez nem mindig tett jó szolgálatot. A kor politikai arcát a gyakori, olykor vad háborúskodás szabta meg: a habsburg Spanyolország és Franciaország, vagy az Tovább >>

SZENT OSZKÁR

Oszkár 801-ben született a frank birodalom északi tartományában, Picardiában, a Somme-folyó mellett, Amiens közelében. Mivel korán árvaságra jutott, a corbie-i bencések nevelték. Eleinte nem akart szerzetes lenni, csak életének egy nagy élménye indította erre: a hatalmas Nagy Károly császár halála (814). Olyan megrendítõ volt számára a világi hatalom elenyészése, hogy elhatározta: szerzetes lesz. Nemsokára tanítani kezdett a kolostori iskolában, majd Tovább >>

SZENT PAULA

Szent Jeromos köré Rómában, majd Betlehemben Istennek szentelt nõk tömörültek, s õ lett a tanítójuk és vezetõjük. Isten igéje iránt ugyanazt a tisztelõ szeretetet ébresztette bennük, mint amely õt is eltöltötte és beavatta Krisztus misztériumaiba. Ezek közé a nõk közé tartozott Szent Paula is, aki 347. május 5-én született Rómában. Anyja, Blesilla, elõkelõ római nõ volt. Rokonságban állt a Scipiókkal, Gracchusokkal és Paulus Aemiliusszal, és Tovább >>

SZENT VINCE

Vince a korai keresztény idõk azon szentjei közé tartozik, akiknek történeti valósága kétségtelen, de életükrõl és halálukról alig van megbízható híradásunk. A legendás Passio S. Vincentii levitae (Szent Vince diákonus kínszenvedése) szerint Vince a spanyolországi Huescából származott. Szent Valerius, Zaragoza püspöke oktatta a szent és a profán tudományokban. Miután diákonussá szentelték, Vince mint segítõtárs és diákonus magára vette Tovább >>

SZENT TEODOZIOSZ

A két nagy szerzetesatya, Teodóziosz és Mar Szaba-i Szent Szabbász nevéhez fûzõdik az 5. században Palesztina szerzetességének elsõ nagy virágzása. Baráti kapcsolatuk miatt találóan nevezték õket ,,Péter és János új apostolpárjának”; mindketten a szerzetesi élet más-más változatát képviselik - Szabbász remete, Teodóziosz a közösségi élet elõharcosa -, egyetértésük azonban, amely hosszú, mozgalmas életükben sokféle módon megmutatkozott, Tovább >>

PENNAFORTI SZENT RAJMUND

Az Ibériai-félsziget a 13. században politikai téren nem volt egységes. Navarra, Kasztília, León, Aragónia és Portugália önálló keresztény királyságaival szemben ott állt a mohamedán Almohádok országa Cordobával és Sevillával. E városok eleste (1236-1248) után pedig létrejött a Granadai királyság. Rajmund nemesi család sarjaként Aragóniában, egy Barcelona közelében álló várban született, 1175-1180 körül. Korán a barcelonai székesegyházi iskolába Tovább >>

RUSPEI SZENT FULGENTIUS

Fulgentius Észak-Afrikában, Theleptében született 467-ben. A patrisztikus kor utolsó szakaszának írója, püspöke és szentje. Életérõl diakónusa, Ferrandus hagyott ránk pontos tudósítást. Hosszan élt a püspök mellett és halála után egy évvel írta meg az életrajzát. A szent püspök az észak-afrikai egyház vandál-ariánus üldöztetésének korában élt. A vandálok - ez a germán eredetû nép, amely elõbb Hispániát, majd Észak-Afrikát is Tovább >>

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31