KERESZTES SZENT PÁL

Pál édesapja, Lucas Danei kereskedõ volt a Genovai Köztársaságban lévõ Ovada városban. Elsõ felesége korán meghalt, ezért másodszor is megházasodott. Második felesége, Anna-Maria Massari tizenhat gyermekkel ajándékozta meg. Pál 1694. január 3-án született, s hamarosan utána, a következõ évben jött világra János nevû öccse, aki késõbb hûséges társa lett. 1709-ben a család Ovadából visszaköltözött az apa születési helyére, az Alessandria Tovább >>

SZENT ZSUZSANNA

A grúz irodalom legrégibb ránk maradt mûvében, a "Szent Susanik vértanúságá"-ban gyóntatóatyja, Csurtavi Jakab tudósít ennek az örmény fejedelmi nemzetségbõl való nõnek az életérõl. Örményországot 429-ben meghódították a perzsák. A keresztény örmények Zsuzsanna apjának, Szent Vardan Mamikoniannak vezetésével fellázadtak, de 451-ben leverték õket. Ettõl kezdve a perzsa elnyomás még erõsebb lett, sõt a Zarathusztra-vallást is rá akarták Tovább >>

BERTRÁN SZENT JÁNOS LAJOS

Juan Luis Bertrán 1526. január 1-én született a Földközi-tenger spanyol partja mellett fekvõ Valenciában. A katolikus reformmozgalom szelleme és az Újvilág fölfedezése valódi megújulást jelentett Spanyolországban. János Lajos gyóntatóatyja vezetésével már gyermekként szigorúan vezeklõ életet élt, amint a szentek életérõl szóló olvasmányaiból megismerte. Egészen fiatalon kérte felvételét a domonkosoknál, de gyenge egészségi állapota miatt Tovább >>

SZENT LIOBA

Szent Bonifác missziós segítõi között egyedülálló helyet foglal el Leobgith, becenevén Lioba. Életrajzírója, fuldai Rudolf (800 elõtt-865) megörökíti kiegyensúlyozott, mûvelt alakját, aki értett hozzá, hogy szilárd, de jóságos tekintélyében egyesítse a derûs higgadtságot a mértéktartó aszkézissel. Lioba régóta várt, egyedüli gyermeke volt szüleinek. 700-710 körül született Britanniában, születésének pontos helye nem ismert. Apja Tovább >>

VILLANOVAI SZENT TAMÁS

Tamás Fuentellanában született 1488-ban és Villanueva de los Infantesben nõtt fel. Apja, aki molnár volt, a péntekenként õrölt lisztet elosztotta a szegények között. Anyját is jótékonyságáról ismerték. Tamás utánozta a szüleit: gyermekként gyakran elajándékozta a reggelijét, sõt még ruhadarabjait is a szegényeknek. Korán megmutatkozott, hogy átlagon felüli képességekkel rendelkezik, így hát tizenhat évesen az alcalái egyetemre küldték. Két Tovább >>

SZENT JANUARIUS

A dél-itáliai Benevento püspöke, Januarius hatodmagával lett vértanú: Festus, Desiderius, Sossus, Procolus, Eutüchész és Acutius voltak a társai abban a dicsõséges küzdelemben, amelyben a Diocletianus-féle üldözés (284-305) alatt gyõztek Krisztus nevében. A 7. századi vértanú-akta szerint - adatai meglehetõsen hézagosak, de a legkorábbiak - egy harminc esztendõs misenói diakónus, Sossus megtudta, hogy Pozzuoliba érkezett a beneventói püspök, Januarius a Tovább >>

BOLDOG PEREGRIN

A Fioretti 27. fejezete arról szól, hogy Szent Ferenc, amikor Bolognában az egyik téren ihletett beszédet mondott, két joghallgató diák, Rizzerio és Pellegrino a beszéd végén hozzá járultak és kérték, vegye fel õket a rendbe. Szent Ferenc akkor így szólt Rizzeriohoz: „Te pap leszel, az apostoli élet útját járod, és különbözõ hivatalokban fogod Istent és testvéreidet szolgálni.” Pellegrinonak pedig azt mondta: „Te pedig, Pellegrino, mint Tovább >>

SZENT BEATRIX

Beatrix de Silva Ceutában született, Marokkóban, 1424-ben. Portugál szülõktõl származott; családja rokonságban volt a portugáliai királyi családdal. Gyermekkora óta különösen tisztelte a szeplõtelenül fogantatott Szûz Máriát. Fiatal korában udvarhölgynek II. János kasztíliai király udvarába került. Izabella királynõ féltékenységbõl üldözte s börtönbe záratta, ahonnét a Szent Szûz tapasztalható segítségével kiszabadult és ártatlansága is Tovább >>

KALAZANCI SZENT JÓZSEF

Kalazanci József egy tekintélyes észak-spanyolországi családból származott. Perasalta de la Sal városában született, 1556-ban vagy 1557-ben. Már iskolás korában "a kis szent"-nek nevezték. Atyja taníttatta, és a valenciai egyetemre küldte. Itt az egyik unokahúga beleszeretett, és addig üldözte, amíg József el nem hagyta Valenciát, s át nem ment az alcálai egyetemre. 1583-ban szentelték pappá. Néhány évig káplán volt az urgeli Tovább >>

SZENT ANJOU LAJOS

Lajos 1274. februárjában született Brignoles-ban. Apja II. Anjou Károly nápolyi király, anyja Mária, V. István magyar király lánya révén rokonságban volt Szent Lajos francia királlyal és Árpádházi Szent Erzsébettel. 14 éves korában két testvérével együtt apja helyett túszként az aragóniai király, III. Alfonz fogságába került és hét év múlva szabadult ki. Fogsága elsõ évét a moncadai várban töltötte, majd 1289-1293-ig Ciurana várában Tovább >>

BERCHMANS SZENT JÁNOS

BERCHMANS SZENT JÁNOS jezsuita növendék Augusztus 13. *Diest, 1599. március 13. +Róma 1621. augusztus 13. 1619. november 23-án írta a húszéves János atyai barátjának, Froymont kanonoknak Rómából: "Mégiscsak szeretném tudni mielõbb, hogy pontosan mennyi idõs vagyok; mindeddig ugyanis nem tudom." Ezután megkérte, hogy nézessen utána a diesti keresztelési anyakönyvben, és az eredményt közölje majd vele. A fiatal flamand ezt megelõzõen nyilván nem került olyan Tovább >>

VERCELLI SZENT ÖZSÉB

Özséb (Eusebius) Szardínia szigetérõl származott, Rómában szentelték pappá. A 4. század közepétõl az észak-itáliai vercelli egyházmegye püspöke volt. Constantius császár, miután egyeduralkodó lett a birodalomban, a nyugati részen is kedvezõ helyzetet akart teremteni az ariánusoknak. Miután 353-ban az arles-i zsinaton megerõsítette õket, újabb zsinatot hívott össze Milánóba 355-ben, hogy hasonló határozatokat hozzanak ott is. Liberius pápa Tovább >>

OHRIDAI SZENT KELEMEN

Alig hunyta le a szemét Szent Metód, Morvaország és Pannónia nagy érseke, a szláv liturgia ellenségei büntetlenül felkelhettek a katolicizmus cirilli-metódi formája ellen. A keleti frank-latin papság képviselõje és szószólója, Wiching nyitrai püspök nem riadt vissza attól sem, hogy céljai érdekében meghamisítsa a pápai leveleket. Szent Cirill és Metód tanítványait fogságba vetették, bántalmazták és kiutasították az országból. A szláv papság Tovább >>

SZENT MÁRIA MAGDOLNA

Nagy Szent Gergely kora elmúltával a latin egyház hagyományában a liturgiában, a legendákban, a mûvészetben és a népi ájtatosságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt Betániai Máriáéval, Márta és Lázár húgáéval, valamint a névtelen ,,rossz hírû nõ''-ével (Lk 7,36). S bár az újszövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nõt, és Betániai Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön Tovább >>

GUALBERT SZENT JÁNOS

Giovanni Gualberto 995/1000 körül született Firenzében a Visdomini család sarjaként. Mint katona, találkozott egy rokonának gyilkosával, aki letérdelt elõtte az úton, és karjaival kereszt jelét formálva kegyelmet kért tõle. Bár Jánosnak neveltetése és kora szokása szerint meg kellett volna ölnie, rokonságán pedig bosszút kellett volna állnia, nem vette el a gyilkos életét. Amikor röviddel ezután belépett egy templomba, hogy imádkozzék, az oltárkereszt Tovább >>

ATHOS-HEGYI SZENT ATANÁZ

Athosz szent hegyének ezredéves ünnepsége 1963-ban távoli körök érdeklõdését is újból ráirányította a keleti szerzetességnek erre az õsrégi központjára. Egyúttal nagy alapítóját, Szent Atanázt is újból kiemelték a feledésbõl, amelyben - legalábbis a római egyházban - teljesen elmerült. A Fekete-tenger melletti Trapezuszban született 925-930 körül, tehetõs és tekintélyes szülõk gyermekeként, s a keresztségben az Abraamius nevet kapta. Még Tovább >>

SZENT KONON

Az Egyház egy kertészt is vértanúi közé számít: Konont, a kisázsiai Pamfiliában lévõ tengerparti város, Magüdosz császári kertjeinek egyszerû munkását. Konon életérõl csak azt tudjuk, hogy Názáretbõl származott és Jézus rokonai közé számította magát, s hogy jámbor és szilárd jellemû keresztény volt. Egy napon váratlanul kitört a vihar Konon feje fölött. Nem tudjuk, hogy ez még Decius császár uralkodása alatt történt-e, vagy már Tovább >>

SALZBURGI SZENT EBERHARD

Sittling-Biburgi Eberhard a Duna melletti Sittlingben született 1085 körül. Hatalmas hanyatlás kora volt ez, de egyben az egyházi élet megújulásának kora is. Szerzetesi reformmozgalmak támadtak a kolostorok elvilágiasodása ellen; Nyugatról hadseregek vonultak fel, hogy a Szentföldet elragadják a mohamedánoktól; gyakoriak voltak a panaszok a római Kúria költekezõ élete és hatalmas pénzkövetelései ellen, úgyhogy a szegénység megszállottjai csakhamar sok Tovább >>

HELORY SZENT IVO

Bretagne-ban született 1253-ban, elõkelõ szülõktõl. Gyermekkorát ártatlanságban és igazi jámborságban töltötte. Párizsban és Orleans-ban végezte teológiai és jogi tanulmányait, de a jámborságot elõbbre helyezte a tanulmányoknál. Párizsban hallhatta Szent Bonaventura elõadásait is és épült annak szent életén. Egyetemi tanulmányai alatt letette a szüzességi fogadalmat és belépett Szent Ferenc III. rendjébe. Tanulmányai mellett szabad idejében az Tovább >>

PRÁGAI SZENT ÁGNES

Prágában született, 1205-ben. Apja I. Ottokár cseh király, anyja Konstancia, III. Béla királyunk leánya volt. Hatalomra törõ apja, aki minden eszközt megengedettnek tartott arra, hogy a német birodalomtól minél függetlenebbé tegye országát, a kis Ágnest afféle sakkfiguraként ide-oda mozgatta jellemtelen politikai játékainak sakktábláján. Elõször eljegyezte a gyermeket a sziléziai herceg, Henrik egyik fiával. Nagy szerencse és kegyelem volt ez Ágnes Tovább >>

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30