SZENT ANNA ÉS SZENT JOACHIM

Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szûz Mária szüleirõl. Néhány névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de e két szülõ nevét nem tudjuk. Egy 2. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal. Az ünnep a 13-14. században Tovább >>

FIATALABB SZENT MAKRINA

*Cézárea, 327 körül +Irisz, 379/80 körül. A 4. évszázad rossz hírû Kappadókiájában nõtt fel Makrina elõkelõ és tehetõs, de a hitben is kipróbált nagyszülõk és szülõk kedvelt gyermekeként. Apai nagyanyja az idõsebb Szent Makrina volt, akinek a Maximianus (245-310) alatti üldözés idején férjével együtt éveken át kellett ide-oda bujdosnia a pontusi erdõkben, és egy ediktum következtében elvesztette a vagyonát. Ennek az idõsebb Makrinának az Tovább >>

KIJEVI SZENT VLADIMIR

Azoknak a szláv törzseknek, amelyek a Dnyeper vidékén és az Ilmen-tó környékén telepedtek le, sokat kellett szenvedniök a skandináv normannok pusztításai miatt. Az északi behatolóknak azonban, akiket vélhetõen Rurik vezetett, pozitív szerepük is volt: a Skandináviából Bizáncba vivõ kereskedelmi utak jobb kihasználására ösztönöztek és a szláv törzsek egyesítõ tényezõjévé lettek. A Rurik nemzetségbõl való, elszlávosodott, ötödik fejedelem Vladimir Tovább >>

AUGSBURGI SZENT ULRIK

993-ban került elsõ ízben sor arra, hogy a Lateráni bazilikában a pápa nyilvánosan szentté avasson valakit; addig az egyházmegyék és a kolostorok maguk emelték oltárra szentjeiket. Ettõl kezdve a Kúria igyekezett a szentté avatás jogát a kezébe venni, a különféle egyházak pedig arra törekedtek, hogy egy-egy szent tiszteletéhez megszerezzék Róma jóváhagyását. Az elsõ, aki így került a szentek sorába, Augsburg püspöke, Szent Ulrik volt. "Miután Tovább >>

BAMBERGI SZENT OTTÓ

Bamberg érsekségét, illetve püspöki székét még ma is szívesen nevezik Szent Ottóénak. Vele, a nyolcadik püspökkel kezdõdik az 1007-ben alapított keleti frank püspökség történetének második korszaka. Máig is õ az, aki a leghosszabb ideig volt ezen a széken. Élete és tevékenysége kiemelte õt elõdei és utódai közül. A püspökség császári alapítói, Szent II. Henrik és Szent Kunigunda mellett az egyházmegye harmadik védõszentje lett. Sírja a Tovább >>

CAFASSO SZENT JÓZSEF

Giuseppe Cafasso Castelnuovo d'Astiban született 1811. január 15-én egy jómódú gazda fiaként. Chieriben járt iskolába, kezdetben sokat kellett szenvednie tanulótársaitól kis termete és púpossága miatt, de csakhamar a tenyerükön hordozták állandóan egyforma jósága és barátságossága miatt. A szeminarista Giuseppe Cafasso egy mondása eltörölhetetlen benyomást gyakorolt Bosco Szent Jánosra: "Aki pap lesz, az Úrnak adja magát, ezért semmi sem köti e Tovább >>

BOLDOG SCHERER MÁRIA TERÉZIA

Scherer Mária-Terézia 1825-ben Svájcban született hétgyermekes család negyedik gyermekeként. Gyermekkorában „Meggen napsugarának” nevezték vidámsága miatt. A népiskola elvégzése után Luzernbe került betegápoló képzõ szakiskolába. Eleinte idegenkedett a betegápolói hivatástól, Isten kegyelme fokozatosan átalakította lelkületét. 1845-ben belépett a Florentini Teodóz kapucinus atya által alapított Keresztes Tanító Nõvérek közé. 25 Tovább >>

SZENT BERTALANRÓL NEVEZETT SZENT ANNA

+Antwerpen, 1626. június 7. Az alapítások könyvében Avilai Szent Teréz ismételten említ egy laikus nõvért, akit "munkatársának'' nevez, és igen nagyra becsült. Palenciába való utazásáról szóló tudósításában ez áll: "Öt nõvér kísért és egy munkatársam, aki egy idõ óta rendszeresen velem volt. Laikus nõvér ugyan, de Isten nagy szolgálója, és olyan értelmes, hogy sokkal jobban a segítségemre tud lenni, mint némelyik kórusnõvér.'' Hûséges Tovább >>

SZENT III. FERDINÁND

III. Ferdinánd, León és Kasztília királya az egyetlen a hispániai uralkodók közül, akit a szentek sorában tisztelünk, mint a mélyen vallásos, bölcs és hõs lovagkirály eszményképét. Spanyolország és egész Európa történetére hatással volt életmûve: a reconquista, az Ibériai-félsziget visszafoglalása az araboktól 500 évi hódoltság után. 711-ben Afrika felõl az arabok megtámadták a nyugati gótokat, Xeres de la Fronteránál döntõ gyõzelmet Tovább >>

PARADESI SZENT MÁRIA ANNA

Teljes neve: Jézusról nevezett Paredesi Mária Anna. Marianna néven is szerepel. Szüzessége miatt „Quito lilioma”-ként emlegették. Ecuador fõvárosában, Quitoban született 1618-ban, s korán árvaságra jutott. Gyermekkorától kezdve imádságos lelkületû, önmegtagadó életet élt, keményen böjtölt, igen tisztelte a Szeplõtelen Szûz Máriát. Assisi Szent Ferenc buzgó követõje volt, a quitoi ferenceseknél felvette Szent Ferenc bûnbánó harmadik Tovább >>

VEDRUNAI SZENT JOAKIMA

1783. április 16-án született Barcelonában. Nyolc testvérével együtt jó nevelést kapott. A nagyon tehetséges és érzékeny leányban magától érlelõdött meg a kívánság, hogy kármelitaként egész életét Istennek ajándékozza. Isten azonban egyelõre más útra terelte a szívét, s ezt egyszerû önátadással fogadta. Szigorú apja megtiltotta, hogy belépjen a Kármelbe, s a tizenhat éves lányt arra szánta, hogy házasságot kössön a huszonöt éves Don Tovább >>

SZENT NEREUS ÉS ACHILLEUS

Nereus és Achilleus régi római vértanú-pár, május 12-i ünneplésük az 5. század óta mutatható ki. A tisztelet nyomai még régebbre mutatnak, hiszen már Damasus pápa sírfeliratot költött a két vértanúnak. Annak töredékesen megmaradt szövege szerint Nereus és Achilleus római katonák voltak. Eltaláltak az igaz hithez, és bátor hitvallásukért megölték õket. Haláluk ideje nincs följegyezve. Általában a diocletianusi üldözés éveit szokták Tovább >>

BOLDOG MOYE JÁNOS MÁRTON

A lotharingiai papnak és hithirdetõnek, a "Gondviselés nõvérei'' alapítójának életében szinte megfogható az isteni gondviselés. Francia hazájában és az idegen német földön, s még inkább a távoli Kínában eltöltött évek során egyik-másik munkáját siker koronázta, õ maga azonban végigszenvedte mindezek nehézségeit. Szentségének forrásait és mindazt, ami ezt az életet látszólagos sikertelenségei ellenére is naggyá és termékennyé tette, csak Tovább >>

SZENT V. PIUSZ PÁPA

A tridenti zsinat (1545-1563) az egyháztörténelem legjelentõsebb egyházi gyûlései közé tartozik. A reformáció következtében támadt áldatlan hitszakadást nem tudta ugyan megszüntetni, de számos dogmatikus döntésével és gyakorlati reform-rendelkezéseivel megalapozta a már régen szükségessé vált belsõ egyházi megújulást. Igen nagy jelentõsége volt annak, hogy az egyes pápák milyen álláspontot foglaltak el a zsinat által fölvázolt megújulással Tovább >>

SZENT APPOLONIUS

Bár Jézus szavai szerint a gazdagoknak nehezebb bejutniuk a mennyek országába, mint a szegényeknek, követése mégsem volt soha a szegény emberek kiváltsága. Már az Evangélium is értesít az elõkelõ Nikodémusról és a gazdag arimateai Józsefrõl, akik nem teljes nyilvánossággal ugyan, de követték Jézus tanítását. Amikor aztán késõbb az Úr tanítványai csaknem az egész oikumenét, "földkerekséget", Kelet és Nyugat akkor lakott országait keresztül-kasul Tovább >>

SZENT KHRAPOSZ PAPÜLOSZ AGATHONIKÉ

Feltehetõen abban az idõben, amikor a szmirnai Szent Polikárp elszenvedte a vértanúságot, Pergamonban, a pogányság kisázsiai fellegvárában (vö. Jel 2,13) a gurdoszi Karposz püspököt és a tiatirai Papülosz diákonust ítélték halálra keresztény hitük miatt. Vértanúságuknak két régi leírása maradt ránk, ezek azonban semmilyen életrajzi közlést nem tartalmaznak. Valamikor 161 és 169 között szenvedték el a vértanúhalált. A Karposz és Papülosz Tovább >>

BILLIART SZENT JÚLIA

Marie-Rose-Julie Billiart 1751. július 12-én született Cuvillyben, Beauvais egyházmegyében. Bár szülei szerény kisparasztok voltak, az egyik nagybátyja által fenntartott elemi iskolában bizonyos mûveltségre tehetett szert. Kiemelkedõ jámborsága miatt - abban az idõben nagyon jelentõs kivételként - megkapta az engedélyt, hogy már kilencévesen az elsõ áldozáshoz járulhasson. Ezután csakhamar hosszú és fájdalmas próbatételek korszaka kezdõdött számára. Tovább >>

BOLDOG MAILLE JANKA MÁRIA

Jeanne-Marie de Maillé 1331-ben született, fõrangú francia családból származott. 6 éves korában karácsony éjszakáján a Szûzanya megmutatta neki a Kisded Jézust. 12 éves korában szüzességet fogadott. Szülei és egyik nagybátyja ekkor már kiszemelték számra a leendõ férjet: Robert de Sillé bárót. Õ azzal a föltétellel fogadta a házasság tervét, ha võlegénye megígéri, hogy önmegtartóztatásban fog élni vele. Robert, aki gyermekkori pajtása volt, Tovább >>

SZENT BENVENUTUSZ

1220. körül Ancona-ban született a nemes Scotivoli családból. Apja kérésére Bolognában egyházi és polgári jogot tanult, majd visszatérve Anconába pappá szentelték. Egy ideig püspöke archidiakónusa (esperese) lett, majd a pápa a még fiatal papra rábízta az osimoi egyházmegye vezetését. Rangja megfelelt a mai püspöki általános vikárius rangjának. Osimo püspöksége IX. Gergely pápa utolsó éveiben (1240 körül) átpártolt II. Frigyeshez, ghibellin Tovább >>

HOFFBAUER SZENT KELEMEN

A 18. század második fele és a századforduló Európa számára a súlyos háborús összetûzések ideje volt. A hitre és az Egyház egységére gyakorolt hatásaik miatt a politikai eseményeknél veszedelmesebbnek tûnnek ma számunkra e korszak új eszméi. Ausztriába is akkoriban hatolt be az államegyháziság és a felvilágosodás. Ha a jozefinizmus némely történész véleménye szerint a történelemben az utolsó kísérlet az állam részérõl az Egyház Tovább >>

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30